Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

List otwarty Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska

wtorek, 10 październik 2017 22:47

Napisane przez  Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska

Prezydent RP Andrzej Duda
Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło
Marszałek Sejmu RP
Marek Kuchciński
Marszałek senatu RP
Stanisław Karczewski

A2 – slalom gigant

A2 – slalom gigant

Gdy analizuję lawinę...   czytaj więcej »

Trwający od kilkunastu lat spór o zakres ochrony Puszczy Biało­wieskiej przerodził się w otwarty konflikt, w którym dochodzi do aktów fizycznej przemocy. Konflikt, w którym merytoryczne argumenty zastępowane są emocjami, nie służy wypracowaniu obiektywnie najkorzystniejszych, służących za­chowaniu przyrodniczych walorów puszczy, rozwiązań. Nie służy także zamieszkałym w jej sąsiedztwie ludziom.
Niestety, obie strony konfliktu nie dostrzegają rzeczywistych proble­mów i zagrożeń dla zamieszkującej ten obszar ludności.
Podzielając niepokój i obawy lo­kalnej społeczności zwracamy się – w pierwszej kolejności do władz państwowych – o podjęcie sku­tecznych działań, zmierzających do powstrzymania dalszej społeczno­-ekonomicznej degradacji regionu Puszczy Białowieskiej.
Jednym ze skutków tej degradacji jest spadek, o blisko 30 proc. na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, liczby ludności powiatu hajnow­skiego. Opracowana przez GUS najnowsza, z 2016 roku, prognoza demograficzna przewiduje dalszy gwałtowny ubytek ludności powiatu hajnowskiego: w latach 2015-2030 o kolejne 20 proc., a w latach 2015 – 2050 o ponad 40 proc.
Według opracowanej przez In­stytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN analizy, w najbliższej przyszłości miasto Hajnówka będzie tracić społeczno­-gospodarcze funkcje. Na liście 122 miast, którym grożą zjawiska kry­zysowe i marginalizacja, Hajnówka znalazła się na drugim miejscu.
Główną, wskazywaną przez przedstawicieli samorządów, przy­czyną depopulacji powiatu hajnow­skiego jest utrata miejsc pracy – w 1990 roku w zakładach przemysło­wych Hajnówki zatrudnionych było blisko 5 tysięcy osób, obecnie jest ich około tysiąca – oraz ogranicze­nia gospodarcze i inwestycyjne, wynikające z objęcia dużej części powiatu bardzo wysokim pozio­mem ochrony przyrody (59 proc. powierzchni powiatu to obszary przyrodnicze, prawnie chronione, w gminach Białowieża, Narewka, Hajnówka wskaźnik ten sięga 70, a nawet 90 proc.).
Mimo wielorakich zapewnień i obietnic kolejnych rządów nie zo­stały podjęte skuteczne działania, zmierzające do poprawy społecz­no-ekonomicznych warunków, co powstrzymałoby gwałtowną depo­pulację obszaru puszczy.
Konieczność podjęcia skutecz­nych działań, powstrzymujących dalszą degradację regionu Pusz­czy Białowieskiej, wynika także z faktu przynależności większości jej mieszkańców (około 70 proc.) do prawosławno-białoruskiej a także ukraińskiej mniejszości narodowej.
Spośród zamieszkujących w Polsce mniejszości, to Białorusini najszybciej tracą swoją tożsamość narodową. Według oficjalnych danych szacunkowych po zakoń­czeniu akcji repatriacyjnej w końcu 1946 roku na terenie województwa białostockiego mieszkało co naj­mniej 125 tysięcy Białorusinów. W przeprowadzonym w 2011 roku spisie przynależność do białoruskiej mniejszości zadeklarowało tylko 43 878 osób. W przeciągu 9 lat (poprzedni spis przeprowadzono w 2002 roku) liczba Białorusinów w województwie podlaskim zmniej­szyła się o blisko 20 proc. Dziś, używając języka przyrodników, najbardziej zagrożonym gatunkiem na terenie puszczy jest rdzenna ludność, która naszym zdaniem powinna być także chroniona, po­dobnie jak dzięcioł trójpalczasty czy torfowy fiołek.
Jedną z głównych przyczyn szyb­kiej utraty własnej tożsamości tej społeczności jest emigracja w poszukiwaniu pracy z terenów dotychczas zamieszkiwanych do innych regionów kraju.
Zgodnie z postanowieniami usta­wy o mniejszościach narodowych i etnicznych organy władzy publicz­nej zobowiązane są do podejmo­wania działań, zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej zamieszku­jących w naszym kraju mniejszości. Tworzenie warunków, służących zachowaniu przez mniejszości własnej tożsamości, wynika także z postanowień Konstytucji RP i ratyfikowanych przez Polskę mię­dzynarodowych konwencji, m.in. konwencji o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Stras­burgu 1 lutego 1995 roku.
O światowej renomie Puszczy Białowieskiej – jesteśmy o tym głęboko przekonani – decydują nie tylko jej przyrodnicze, ale także kulturowe walory, których twórcą i nośnikiem jest miejscowa ludność. By je zachować dla następnych pokoleń, konieczne jest, o co pro­simy władze państwowe, uznanie za obszary wymagające strate­gicznej interwencji gmin powiatu hajnowskiego i zamieszkałych przez mniejszości gmin sąsiednich powiatów, co przewidują dokumen­ty Unii Europejskiej oraz programy krajowe i regionalne.
Podstawę do podjęcia pilnych działań daje specjalny, skierowany do regionu Puszczy Białowieskiej, stanowiący integralną część Kon­traktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego, program, ujęty w pod­pisanej przez Rząd RP i Samorząd Województwa Podlaskiego umo­wie. Także w innych, powstałych w ostatnim dwudziestoleciu, opra­cowaniach, strategiach i progra­mach znalazło się wiele propozycji podniesienia standardów ochrony puszczy przy jednoczesnej popra­wie warunków życia zamieszkującej ją ludności. Uważamy, iż najwyższy czas przystąpić do realizacji takich działań, które służyć będą puszczy i ludziom, dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za nasze, we wszystkich jego wymiarach, dzie­dzictwo deklarujemy gotowość aktywnego udziału w wypracowaniu i realizacji, służących temu celowi programów.

Podpisali:
Starosta hajnowski Mirosław Romaniuk,
Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak,
Burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki,
Wójtowie gmin: Czeremcha Michał Wróblewski, Dubicze Cerkiewne – Leon Małaszewski, Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz, Narew – Andrzej Pleskowicz, Narewka – Mikołaj Pawilcz,
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Wło­dzimierz Pietroczuk,
Radni miasta Białystok Sławomir Nazaruk i Stefan Nikiciuk,
Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społe­czo-Kulturalnego Jan Syczewski,
Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego Oleg Łatyszonek,
Redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego Euge­niusz Czykwin.

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 październik 2017 22:50

Pozostałe informacje

Protest trwa

Pod siedzibą ministra Konstantego Radziwiłła prote...   czytaj więcej »

Zdjęte tablice

Z trzech posterunków w bieszczadzkich miejs...   czytaj więcej »

Warunek konieczny

Wzrost znaczenia lewicy w Polsce, to nie tylko war...   czytaj więcej »

Rosja ma dość wandalizmu

Zniszczono obelisk upamiętniający śmierć 36 radzie...   czytaj więcej »
Rola, czyli studium przypadku

Rola, czyli studium przypadku

Cały gniew za seksistowskie wystąpienie w internet...   czytaj więcej »
Czarownice wiecznie żywe

Czarownice wiecznie żywe

Coś jest z tym czarcim pomiotem, że mimo modlitw i...   czytaj więcej »

Złe wieści dla HGW

Hannie Gronkiewicz-Waltz nie udało się sparaliżowa...   czytaj więcej »
Dochody Polaków niemal przestały rosnąć

Dochody Polaków niemal przestały rosnąć

Im stajemy się zamożniejsi, tym wolniej rosną nasz...   czytaj więcej »

Internetowi złodzieje nigdy nie rezygnują

Dokonywanie wszelkich płatności w sieci zawsze będ...   czytaj więcej »
Co dalej z Katalonią?

Co dalej z Katalonią?

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawiesił sesję p...   czytaj więcej »
Google plus