Trybuna.info

Prenumerata cyfrowa / Dołącz teraz do grona prenumeratorów Kup teraz

 

List otwarty Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska

wtorek, 10 październik 2017 22:47

Napisane przez  Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska

Prezydent RP Andrzej Duda
Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło
Marszałek Sejmu RP
Marek Kuchciński
Marszałek senatu RP
Stanisław Karczewski

Stoch latał daleko

Stoch latał daleko

W sobotę na skoczni ...   czytaj więcej »

Trwający od kilkunastu lat spór o zakres ochrony Puszczy Biało­wieskiej przerodził się w otwarty konflikt, w którym dochodzi do aktów fizycznej przemocy. Konflikt, w którym merytoryczne argumenty zastępowane są emocjami, nie służy wypracowaniu obiektywnie najkorzystniejszych, służących za­chowaniu przyrodniczych walorów puszczy, rozwiązań. Nie służy także zamieszkałym w jej sąsiedztwie ludziom.
Niestety, obie strony konfliktu nie dostrzegają rzeczywistych proble­mów i zagrożeń dla zamieszkującej ten obszar ludności.
Podzielając niepokój i obawy lo­kalnej społeczności zwracamy się – w pierwszej kolejności do władz państwowych – o podjęcie sku­tecznych działań, zmierzających do powstrzymania dalszej społeczno­-ekonomicznej degradacji regionu Puszczy Białowieskiej.
Jednym ze skutków tej degradacji jest spadek, o blisko 30 proc. na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, liczby ludności powiatu hajnow­skiego. Opracowana przez GUS najnowsza, z 2016 roku, prognoza demograficzna przewiduje dalszy gwałtowny ubytek ludności powiatu hajnowskiego: w latach 2015-2030 o kolejne 20 proc., a w latach 2015 – 2050 o ponad 40 proc.
Według opracowanej przez In­stytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN analizy, w najbliższej przyszłości miasto Hajnówka będzie tracić społeczno­-gospodarcze funkcje. Na liście 122 miast, którym grożą zjawiska kry­zysowe i marginalizacja, Hajnówka znalazła się na drugim miejscu.
Główną, wskazywaną przez przedstawicieli samorządów, przy­czyną depopulacji powiatu hajnow­skiego jest utrata miejsc pracy – w 1990 roku w zakładach przemysło­wych Hajnówki zatrudnionych było blisko 5 tysięcy osób, obecnie jest ich około tysiąca – oraz ogranicze­nia gospodarcze i inwestycyjne, wynikające z objęcia dużej części powiatu bardzo wysokim pozio­mem ochrony przyrody (59 proc. powierzchni powiatu to obszary przyrodnicze, prawnie chronione, w gminach Białowieża, Narewka, Hajnówka wskaźnik ten sięga 70, a nawet 90 proc.).
Mimo wielorakich zapewnień i obietnic kolejnych rządów nie zo­stały podjęte skuteczne działania, zmierzające do poprawy społecz­no-ekonomicznych warunków, co powstrzymałoby gwałtowną depo­pulację obszaru puszczy.
Konieczność podjęcia skutecz­nych działań, powstrzymujących dalszą degradację regionu Pusz­czy Białowieskiej, wynika także z faktu przynależności większości jej mieszkańców (około 70 proc.) do prawosławno-białoruskiej a także ukraińskiej mniejszości narodowej.
Spośród zamieszkujących w Polsce mniejszości, to Białorusini najszybciej tracą swoją tożsamość narodową. Według oficjalnych danych szacunkowych po zakoń­czeniu akcji repatriacyjnej w końcu 1946 roku na terenie województwa białostockiego mieszkało co naj­mniej 125 tysięcy Białorusinów. W przeprowadzonym w 2011 roku spisie przynależność do białoruskiej mniejszości zadeklarowało tylko 43 878 osób. W przeciągu 9 lat (poprzedni spis przeprowadzono w 2002 roku) liczba Białorusinów w województwie podlaskim zmniej­szyła się o blisko 20 proc. Dziś, używając języka przyrodników, najbardziej zagrożonym gatunkiem na terenie puszczy jest rdzenna ludność, która naszym zdaniem powinna być także chroniona, po­dobnie jak dzięcioł trójpalczasty czy torfowy fiołek.
Jedną z głównych przyczyn szyb­kiej utraty własnej tożsamości tej społeczności jest emigracja w poszukiwaniu pracy z terenów dotychczas zamieszkiwanych do innych regionów kraju.
Zgodnie z postanowieniami usta­wy o mniejszościach narodowych i etnicznych organy władzy publicz­nej zobowiązane są do podejmo­wania działań, zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej zamieszku­jących w naszym kraju mniejszości. Tworzenie warunków, służących zachowaniu przez mniejszości własnej tożsamości, wynika także z postanowień Konstytucji RP i ratyfikowanych przez Polskę mię­dzynarodowych konwencji, m.in. konwencji o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Stras­burgu 1 lutego 1995 roku.
O światowej renomie Puszczy Białowieskiej – jesteśmy o tym głęboko przekonani – decydują nie tylko jej przyrodnicze, ale także kulturowe walory, których twórcą i nośnikiem jest miejscowa ludność. By je zachować dla następnych pokoleń, konieczne jest, o co pro­simy władze państwowe, uznanie za obszary wymagające strate­gicznej interwencji gmin powiatu hajnowskiego i zamieszkałych przez mniejszości gmin sąsiednich powiatów, co przewidują dokumen­ty Unii Europejskiej oraz programy krajowe i regionalne.
Podstawę do podjęcia pilnych działań daje specjalny, skierowany do regionu Puszczy Białowieskiej, stanowiący integralną część Kon­traktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego, program, ujęty w pod­pisanej przez Rząd RP i Samorząd Województwa Podlaskiego umo­wie. Także w innych, powstałych w ostatnim dwudziestoleciu, opra­cowaniach, strategiach i progra­mach znalazło się wiele propozycji podniesienia standardów ochrony puszczy przy jednoczesnej popra­wie warunków życia zamieszkującej ją ludności. Uważamy, iż najwyższy czas przystąpić do realizacji takich działań, które służyć będą puszczy i ludziom, dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za nasze, we wszystkich jego wymiarach, dzie­dzictwo deklarujemy gotowość aktywnego udziału w wypracowaniu i realizacji, służących temu celowi programów.

Podpisali:
Starosta hajnowski Mirosław Romaniuk,
Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak,
Burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki,
Wójtowie gmin: Czeremcha Michał Wróblewski, Dubicze Cerkiewne – Leon Małaszewski, Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz, Narew – Andrzej Pleskowicz, Narewka – Mikołaj Pawilcz,
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Wło­dzimierz Pietroczuk,
Radni miasta Białystok Sławomir Nazaruk i Stefan Nikiciuk,
Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społe­czo-Kulturalnego Jan Syczewski,
Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego Oleg Łatyszonek,
Redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego Euge­niusz Czykwin.

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 październik 2017 22:50

Pozostałe informacje

Protest trwa

Pod siedzibą ministra Konstantego Radziwiłła prote...   czytaj więcej »

Zdjęte tablice

Z trzech posterunków w bieszczadzkich miejs...   czytaj więcej »

Warunek konieczny

Wzrost znaczenia lewicy w Polsce, to nie tylko war...   czytaj więcej »

Rosja ma dość wandalizmu

Zniszczono obelisk upamiętniający śmierć 36 radzie...   czytaj więcej »
Rola, czyli studium przypadku

Rola, czyli studium przypadku

Cały gniew za seksistowskie wystąpienie w internet...   czytaj więcej »
Czarownice wiecznie żywe

Czarownice wiecznie żywe

Coś jest z tym czarcim pomiotem, że mimo modlitw i...   czytaj więcej »

Złe wieści dla HGW

Hannie Gronkiewicz-Waltz nie udało się sparaliżowa...   czytaj więcej »
Dochody Polaków niemal przestały rosnąć

Dochody Polaków niemal przestały rosnąć

Im stajemy się zamożniejsi, tym wolniej rosną nasz...   czytaj więcej »

Internetowi złodzieje nigdy nie rezygnują

Dokonywanie wszelkich płatności w sieci zawsze będ...   czytaj więcej »
Co dalej z Katalonią?

Co dalej z Katalonią?

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawiesił sesję p...   czytaj więcej »
Google plus