4 października 2023

loader

Cel: demokratyczny socjalizm

Planowany na jesień – 22 listopada – Kongres Lewicy wymaga określenia jego celu oraz przygotowania organizacji i uczestników. Zachęcam do pilnego powołania Komitetu Organizacyjnego Kongresu Lewicy oraz do określenia jego zadań i składu. Kongres Lewicy jest forum reprezentującym Lewicę – organizacje lewicowe, które wezmą w nim udział i można go traktować jako Najwyższe Kierownictwo Lewicy.

Według Norm międzynarodowych ISO 9000 i ISO 9001, które kumulują wiedzę i doświadczenie ludzkości na temat zarządzania, najwyższe kierownictwo każdej organizacji powinno ustanowić politykę organizacji, to znaczy: ogół zamierzeń i kierunków działania organizacji oraz zakomunikować ją w sposób zrozumiały w całej organizacji, a następnie zarządzać jej realizacją.

Celem najbliższego Kongresu powinno być określenie i uchwalenie Polityki Lewicy oraz form współpracy organizacji lewicowych, niezbędnych do jej realizacji.

Każda organizacja lewicowa będzie mogła określić własne cele i plany ich realizacji, oparte o wspólną politykę. Podobnie mogą postępować inne organizacje, które zaakceptują Politykę Lewicy, do czego powinni zachęcać działacze lewicowi.

Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Kongresu będzie opracowanie lub wybranie projektu Uchwał Kongresu, w tym Polityki Lewicy i zorganizowanie szerokiej debaty na ich temat, na forum internetowym, w organizacjach lewicowych, pracowniczych i naukowych; debaty zmierzającej do wstępnego uzgodnienia treści Uchwał Kongresu, przed rozpoczęciem Kongresu, a następnie, zorganizowanie Kongresu, do którego uczestnicy będą przygotowani.

Debata taka rozpowszechni w społeczeństwie wiedzę o zamierzeniach Lewicy i zwiększy zainteresowanie Kongresem oraz umożliwi zainteresowanym obywatelom przedstawienie swoich uwag i propozycji Komitetowi Organizacyjnemu, przed podjęciem decyzji przez Kongres. W ten sposób umożliwi się społeczeństwu udział w przygotowaniu decyzji Kongresu Lewicy i rozpowszechni przekonanie o więzi Lewicy ze społeczeństwem, jeżeli zainteresowani będą otrzymywali odpowiedź na swoje propozycje, informującą o ich dalszym losie. Jeżeli zainteresowani nie będą otrzymywali odpowiedzi, to rozpowszechni się przekonanie, że Lewica „olewa” poglądy obywateli. Szerokie uzasadnienie ważności dialogu, można znaleźć w publikacjach Stacha Głąbińskiego.

Komitet może skorzystać z projektu Uchwał Kongresu, określających politykę i formy współpracy organizacji lewicowych oraz co i kto powinien robić, w celu realizacji Uchwał Kongresu. Projekt zawarty jest na str. 38, w opracowaniu pod tytułem: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego, szeroko udostępnionym w kręgach kierownictw Lewicy, ZZ i Nauki (http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf ).

Proponowane zamierzenia Lewicy to przekształcenie obecnego niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu w sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w szczególności:

– Działanie zgodnie z Konstytucją;
– Przywrócenie demokratycznej władzy i jej trójpodziału, w tym, niezależnego sądownictwa i prokuratury;
– Wprowadzenie społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie z Art. 20 Konstytucji, która ukształtuje stosunki wzajemne pracowników, właścicieli, władzy i konsumentów w sposób zmierzający do ich twórczej współpracy dla dobra własnego i wspólnego oraz do unikania wyniszczających walk między sobą. Zapewni coraz lepsze zaspokajanie różnorodnych, indywidualnych potrzeb obywateli.
– Wprowadzenie planowania działań organizacji państwowych i samorządowych, kierowanych przez ludzi o wysokich kwalifikacjach i etyce, które zapewnią godne i bezpieczne życie wszystkich obywateli polskich oraz coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb.

Proponowane kierunki działań Lewicy to dążenie do coraz lepszego zaspokajania powszechnych potrzeb społecznych:

1 Wolności od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2 Sprawiedliwego, powszechnego dostępu do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
3 Kierowania działaniami, w każdym obszarze i na każdym szczeblu zarządzania, przez ludzi o możliwie najwyższych kwalifikacjach, etyce i zaangażowaniu, zobowiązanych do doskonalenia i rozwoju kierowanego obszaru, zgodnie z potrzebami społecznymi.

Taką politykę Lewica może również zaproponować jako wspólną Politykę Opozycji, po przejęciu władzy. Opozycja do tej pory nie przedstawiła propozycji wspólnego działania po przejęciu władzy, co w debatach publicznych daje PiS mocny argument o ich przewadze nad opozycją.
Pozdrawiam i życzę sukcesów!

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Zdanie odrębne

Następny

Grzechy autokratów

Zostaw komentarz