1 grudnia 2022

loader

Zwycięstwo nad ubóstwem i wspólny rozwój

Historia i doświadczenie Chin w zakresie zmniejszania ubóstwa.

W moich rodzinnych stronach, we wschodniej części prowincji Henan, leży jedne z wielu miast powiatowych – Lankao. Niegdyś było to miejsce, w którym szalały burze piaskowe, otoczone wydmami, którego silnie zasolona, z powodu podchodzenia wód gruntowych ziemia była jałowa i uboga. W 1962 roku Jiao Yulu – sekretarz powiatu Lankao – rozpoczął akcję uregulowania działania wiatru i piasku, którą bez wytchnienia kierował do końca swych dni. Po 50 latach nieustannej walki z żywiołem warunki życia w Lankao uległy zdecydowanej poprawie. Dochody jego mieszkańców stale rosną, tak że ów powiat stał się jednym z pierwszych obszarów, na których udało się przezwyciężyć ubóstwo.
Zmiana, jaka nastąpiła w Lankao jest, w skali mikro, przykładem śpieszenia Chin ku szybkiemu rozwojowi. Jest to także dobry przykład jednego z wielu ubogich obszarów wyciągniętych z biedy. Od ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej, zarówno Komunistyczna Partia Chin jak i chińskie władze wykazują silną determinację polityczną, by biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe, poszukiwać nowych rozwiązań. Wdrażają je w życie, dzięki czemu prowadzą naród ku rozwojowi przemysłu i zniesienia ubóstwa. Od początku reform i otwarcia, przez ostatnich ponad 40 już lat, 750 mln ludzi zostało wydobytych z ubóstwa. Tylko w latach 2013-2019, każdego roku było to ponad 10 mln ludzi, co przekłada się na 0,6 proc. ludności żyjącej w skrajnym ubóstwie. Oznacza to także wkład w jego redukcję na świecie na poziomie 70 proc. . To najpiękniejsza w historii ludzkości opowieść o niwelowaniu ubóstwa.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają idącej z duchem czasu koncepcji rozwoju.
Rozwój, to najlepszy sposób na usunięcie biedy. Chińska historia przezwyciężenia ubóstwa, to historia rozwoju właśnie. Trzymamy się koncepcji rozwoju innowacyjnego, zrównoważonego, zielonego, otwartego i korzystnego dla wszystkich, a w jego centrum stawiamy naród. Dążymy do osiągnięcia poziomu wysokiego rozwoju i do efektywności. Jednocześnie zacieśniamy powiązanie redukcji ubóstwa z rozwojem, przyspieszamy zmniejszanie ubóstwa poprzez naukę i technologię, poprawę warunków życia i edukację. Rozwijamy także system ubezpieczeń społecznych, promujemy zrównoważony rozwój regionalny dając ubogim możliwość korzystania z owoców rozwoju. Chiny, mając w pamięci dawną mądrość „lepiej nauczyć biedaka łowić ryby, niż dać mu wędkę”, dają im także szansę na stanie się częścią rozwoju społecznego.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają polityce redukcji ubóstwa dostosowanej do warunków lokalnych.
Chiny wdrażają podstawową strategię „celowanej walki z ubóstwem”, której głównym założeniem jest dostosowanie programu ograniczania biedy do potrzeb poszczególnych regionów. Przynosi to najlepsze efekty w walce z ubóstwem. Dla osiągnięcia dwojakich celów: poprawy życia ludzi oraz środowiska naturalnego, przeprowadzono relokację osób ubogich zamieszkujących obszary niesprzyjające ludziom. Poprzez mikrofinansowanie walki z ubóstwem i promocję platform e-handlu oraz inne środki mające na celu tworzenie korzyści ekonomicznych, takie jak zachęcanie obszarów, które mają potencjał do rozwinięcia wysoko wyspecjalizowanych branż do wytwarzania i sprzedaży produktów sprofilowanych. Ponadto wdrażanych jest szereg kompleksowych działań: umożliwianie rozwoju turystyki, dostęp do energii fotowoltaicznej, oddelegowanie kadr partyjnych na wieś. Działania w tym kierunku podejmują także wiodące chińskie przedsiębiorstwa. Wszystko to przyczynia się do precyzyjnego określenia celów zmniejszania ubóstwa, środków koniecznych dla podniesienia dobrobytu gospodarstw domowych, ustalenia szczegółowego planu, określenie wykorzystania funduszy, przydziału kadr oraz zamierzonych efektów.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają sprawnemu systemowi zarządzania.
Chińskie władze na wszystkich szczeblach utworzyły specjalne jednostki, których zadaniem jest wdrażenie i rozwijanie polityki ograniczania ubóstwa. Plan ten został włączony do tworzonych przez nie strategicznych planów rozwoju gospodarczego i społecznego, stworzono skuteczny system zarządzania, mechanizmy działania i sposób oceny wyników działań na rzecz ograniczania ubóstwa. Chiny, m.in. poprzez pomoc regionów rozwiniętych dla obszarów dotkniętych ubóstwem, wyznaczenie wyspecjalizowanych jednostek rządowych, pomoc przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych, stworzyły wspólny front mobilizując do walki z ubóstwem władze, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i zwykłych ludzi.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają długoterminowym inwestycjom w infrastrukturę.
Jest takie chińskie przysłowie: „Jeśli chcesz być bogaty, najpierw napraw drogę”. Inwestycje w infrastrukturę w znacznym stopniu przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju obszarów dotkniętych ubóstwem. Podstawą zniwelowania biedy jest m.in. stworzenie systemu komunikacji kołowej i wodnej, doprowadzenie prądu i dostęp do Internetu oraz usług pocztowych. Stąd Chiny kontynuując proces industrializacji i urbanizacji, jednocześnie dbają o rozwój inwestycji w infrastrukturę i usługi publiczne w rejonach wiejskich, dążąc do stałego powiększania puli środków na wsparcie finansowe dla obszarów biednych i dla rolnictwa. Do końca 2019 roku całkowita długość dróg zbudowanych na terenach wiejskich wyniosła 4,2 mln km, prąd doprowadzono do 99 proc. gospodarstw domowych, a dostęp do Internetu ma 98 proc. z nich. To gwarancja rozwoju biednych obszarów wiejskich.
Patrząc na dzisiejszy świat widzimy wyraźnie, że ubóstwo jest najpoważniejszym z wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość. Według statystyk Banku Światowego w 2017 roku na całym świecie 689 mln ludzi żyło w skrajnym ubóstwie. Eliminacja ubóstwa jest dążeniem całej ludzkości. W „Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” pierwszym celem jest, eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie. Obecnie szerząca się pandemia Covid-19 przyniosła bezprecedensowe wyzwania dla realizacji tego celu. Chiny, przyjmując na siebie obowiązki silnego, dużego państwa, walcząc z ubóstwem w kraju, jednocześnie wnoszą wkład w redukcję biedy na świecie. Chiny biorą także aktywny udział w rozwoju współpracy Południe-Południe, organizują International Forum on Poverty Reduction, wspierają kraje rozwijające się poprzez dialog polityczny, budowanie umiejętności, wymianę personelu, wspólne badania i pomoc techniczną. W tym celu Chiny utworzyły Fundusz Powierniczy ONZ dla Pokoju i Rozwoju oraz Fundusz Pomocy na rzecz Współpracy Południe-Południe. Angażują się także w projekty i współpracę międzynarodową na rzecz ograniczania ubóstwa oraz nieustannie pogłębiają synergię wspólnej budowy Pasa i Szlaku z „Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Zgodnie z przewidywaniami Banku Światowego wspólna budowa Pasa i Szlaku pomoże 7,6 mln ludzi wyjść ze skrajnego ubóstwa i 32 mln osób ze średniego ubóstwa.
W bieżącym roku Chiny osiągną poziom umiarkowanie zamożnego społeczeństwa. To także rok ich zwycięstwa w walce z ubóstwem. Powtarzając słowa Przewodniczącego Xi wypowiedziane podczas  ogólnej debaty na 75. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Chiny mają pewność, że zgodnie z przyjętymi założeniami, jeszcze w tym roku uboga – wg. obecnych standardów światowych – ludność wiejska jeszcze w tym roku zostanie wyciągnięta z biedy. Oznacza to wykonanie założeń „Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” z 10-letnim wyprzedzeniem. Chiny będą w dalszym ciągu kroczyć wraz ze społecznością międzynarodową wspólną drogą, wspierać ideę stworzenia jednej dla całej społeczności ludzkiej przyszłości, orędować o wymianę doświadczeń w zakresie redukcji ubóstwa i stale wzmacniać współpracę międzynarodową na rzecz ograniczenia biedy. Dzięki temu możliwe będzie poczynienie dalszych kroków i postęp w działaniach prowadzących do zniwelowania ubóstwa na świecie.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Księga Wyjścia (64)

Zostaw komentarz