Zmarł Józef Gawlik

W dniu 28 września zmarł w Bytomiu, na niespełna miesiąc przed 93 rocznicą urodzin, Tow. Józef Gawlik – weteran ruchu robotniczego, partyzant Gwardii/Armii Ludowej, członek Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, walczący z bandami reakcyjnego podziemia i bandami UPA, utrwalacz władzy ludowej, działacz PPR, PZPR, ZKP”P” oraz KPP, współtwórca pisma „Brzask” i jeden z pierwszych jego redaktorów, wierny i oddany sprawie Komunista.

Przez dwa lata uczestniczył w budowie Nowej Huty w szeregach Brygady Służby Polsce. Potem pracował w górnictwie, ukończył Technikum Górnicze w Bytomiu i został sztygarem. W lipcu 1952 roku został członkiem PZPR, następnie sekretarzem POP, członkiem Plenum miejskiego i I sekretarzem Komitetu Zakładowego.

Wielokrotnie wyróżniany za pracę zawodową i społeczną, odznaczony medalami resortowymi, zasłużony dla górnictwa, złotą odznaką im. Janka Krasickiego, medalem XXX-lecia PRl, krzyżami zasługi wszystkich klas i Orderem Sztandaru Pracy.

Od 1976 roku był członkiem ZBOWiD, a od 1984 r. uzyskał uprawnienia kombatanckie, które zostały Mu odebrane w 2017 r. Członek organizacji kombatanckich, ostatnio Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Jeden z inicjatorów powstania Związku Komunistów Polskich „Proletariat”, a potem Komunistycznej Partii Polski. Autor wielu publikacji w Brzasku.

Całe życie poświęcił pracy dla dobra innych, do ostatnich chwil aktywnie zainteresowany działaniami Naszej Partii. Po śmierci oddał swoje ciało do dyspozycji nauki. Dla nas – komunistów był wzorem zaangażowania i aktywności dla dobra społeczeństwa i idei społecznej sprawiedliwości.

Cześć Jego Pamięci!

KKW KPP, Redakcja „Brzasku”

Towarzysze wspólnej walki

Reaktywacja

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej ma nowego prezesa. Jednogłośnie został nim wybrany Rafał Skąpski – wiceminister kultury w latach 2001 – 2004, poprzednio wiceprezes Polskiego Radia (1998-2001). Funkcję wiceprezesa będzie pełnił Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza. Członkowie Klubu spotkali się 11 lipca w Starostwie Powiatowym, aby omówić zamierzenia na najbliższe miesiące. Wśród najważniejszych wymieniono: współpracę z władzami Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza oraz miast i gmin z terenu Sądecczyzny, pozyskiwanie nowych członków Klubu, organizowanie oddziałów stowarzyszenia w Polsce i poza jej granicami. Pomóc ma w tym Rada Klubu – organ doradczy, na czele którego stanął prof. Bolesław Faron, minister oświaty i wychowania, wcześniej od 1981 był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Celem założonego w latach 50. XX wieku Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej jest: wspieranie przedsięwzięć społecznych, gospodarczych i kulturalnych podejmowanych przez nowosądeckie władze samorządowe, organizacje społeczne i gospodarcze dla rozwoju Nowego Sącza i Sądecczyzny; pomoc w zdobywaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji, mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą oraz ochronę dziedzictwa kulturowego regionu; upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności  poprzez prezentowanie dorobku społeczno-kulturalnego oraz walorów turystycznych regionu; podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu a sympatykami i innymi osobami związanymi z Nowym Sączem i Sądecczyzną; inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy międzynarodowej z regionem; wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów Sądecczyzny.
Dotychczasowym prezesem Klubu był Józef Oleksy. Po jego śmierci aktywność stowarzyszenia nieco zmalała. Teraz ma się to zmienić. 11 lipca 2019 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wybrano nowego prezesa – Rafała Skąpskiego. Kim jest? Rodzina Skąpskich od początku XIX wieku mieszkała na Sądecczyźnie. Pradziad nowego prezesa Klubu – Antoni – wieloletni zarządca dóbr w Szczawnicy, Kamienicy i Jazowsku, właściciel dóbr w Janczowej i Piątkowej był powołany na przywódcę sądeckiego powstania w 1846 roku, za co otrzymał wyrok 10 lat ciężkiego więzienia, a dziadek Jan – dzierżawca Łososiny Dolnej i Brzeznej, w przededniu I wojny światowej był komendantem Drużyn Bartoszowych. Rafał Skąpski, w latach 2004 – 2012, był wiceprezesem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Od trzech lat mieszka w Jazowsku. Wraz z żoną ustanowił w 2018 r. doroczne nagrody dla uzdolnionej młodzieży imienia Antoniego Skąpskiego w gminie Łącko oraz imienia Zofii i Jana Skąpskich w gminie Podegrodzie.
Rafał Skąpski ostatnio często gości na łamach Trybuny jako nasz autor.