Lewicowa alternatywa

Stanowisko Komitetu Założycielskiego
Socjalistycznej Platformy programowej SLD

KZ SPP SLD z zadowoleniem przyjmuje powstanie koalicji LEWICA, która ma szansę stać się nową jakością na polskiej scenie politycznej. Komitet Założycielski przedstawia jednocześnie swoje stanowisko w kwestii programu wyborczego Lewicy.
Proponujemy uwzględnienie w Programie:
1. Opracowanie państwowego programu likwidacji ubóstwa w Polsce.
Uzasadnienie: PiS nie podjął żadnego długofalowego programu społecznego, koncentrując się na doraźnych akcjach propagandowych, typu 500+ lub „Mój prąd”. Tymczasem GUS odnotowuje wzrost skrajnego ubóstwa w Polsce, oceniany obecnie na około 5,4 proc. mieszkańców, głównie z terenów wiejskich. Prawie 200 000 Polaków żyje na poziomie lub poniżej minimum egzystencji. Tą niekorzystną tendencję należy odwrócić i opracować ogólnonarodowy program likwidacji nędzy w Polsce. W program powinny zostać zaangażowane instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe. Koalicja powinna przedstawić w przyszłym parlamencie pakiet projektów ustaw w tej kwestii.
2. Opracowanie i przedłożenie pakietu ustaw, których celem będzie przeciwdziałanie postępującemu rozwarstwieniu majątkowemu Polaków.
Uzasadnienie: Polska jest państwem o największej skali rozwarstwienia majątkowego w Europie. Powstrzymanie i odwrócenie tej tendencji powinno nastąpić jak najszybciej. Niezbędne są zarówno nowe regulacje z zakresu prawa podatkowego, jak i rozwiązania wspierające rozwój spółdzielczości i przedsiębiorstw pracowniczych. Spółdzielczość i własność pracownicza stanowią ważny element uspołecznienia własności, które to uspołecznienie jest jednym ważniejszych środków przeciwdziałania postępującemu rozwarstwieniu majątkowemu Polaków i związanej z nim niesprawiedliwości ekonomicznej.
3. Opracowanie i zgłoszenie projektów rozwiązań prawnych, które na zdecydowanie wyższy poziom podniosą rolę samorządów gospodarczych w kreowaniu i realizacji polityk gospodarczych.
4. Opracowanie i zgłoszenie projektu ustawy wprowadzającej jednolitą procedurę legislacyjną.
Uzasadnienie: System tworzenia dobrego prawa w Polsce nie istnieje a obecna praktyka ustawodawcza wręcz sprzyja wydawaniu aktów prawnych obarczonych poważnymi wadami. Kompleksowa regulacja w tym zakresie będzie możliwa po odsunięciu PiS od władzy. Za jedno z najważniejszych narzędzi psucia prawa uznać należy specjalną procedurę legislacyjną dla tzw. „projektów poselskich”, często wykorzystywaną przez Rząd dla skrócenia procedury, eliminacji konsultacji społecznych.
5. Opracowanie i zgłoszenie projektu nowych zasad wyborczych, podporządkowanych głównemu celowi dostarczenia wszystkim wyborcom obiektywnej, wyczerpującej informacji o partiach i kandydatach.
Uzasadnienie: Obiektywizm mediów to przeszłość, do której nie ma powrotu – nie tylko w Polsce. Organizacja wyborów władz publicznych nie może, więc dalej opierać się na założeniu, że obiektywne media są głównym środkiem przekazu informacji wyborczych do wyborców. KZ SPP SLD stoi na stanowisku, że istnieje pilna potrzeba dekomercjalizacji i sekularyzacji zasad wyboru władz publicznych w naszym kraju. To wyborca a nie media, kandydaci czy partie polityczne powinien być głównym podmiotem tych zasad. Wybory władz publicznych nie mogą być – jak dotąd – przedsięwzięciem kapitałowo-inwestycyjnym kandydatów i partii politycznych
6. Zgłoszenie projektu ustawy wprowadzającej kryterium dochodowe do programu 500 + i waloryzujące te świadczenia corocznie stosownie do wskaźnika inflacji.
Jednocześnie KZ SPP SLD proponuje, aby LEWICA zadeklarowała w trakcie kampanii wyborczej utworzenie wspólnego Kluby Parlamentarnego oraz to, że czas dany jej na aktywność parlamentarną wykorzysta między innymi do opracowania i przedstawienia w kolejnych wyborach kompleksowego programu społeczno-gospodarczego: „Lewicowa Alternatywa dla Polski”.
Jednym z ważnych elementów tego programu winno być między innymi: lewicowa interpretacja zapisu Konstytucji RP o „społecznej gospodarce rynkowej”, równoważenie się różnych form własności w tym rozwój własności pracowniczej; a także odrodzenia i rozwijania własności spółdzielczej.
Uzasadnienie: Pojęcie „społecznej gospodarki rynkowej zawarte w Konstytucji RP nie doczekało się dotąd żadnej praktycznej interpretacji a tym samym realizacji. Tymczasem część społeczeństwa krytycznie ocenia obecny stan stosunków i struktur społecznych, w szczególności różnice społeczno-ekonomiczne i własnościowe pomiędzy obywatelami, klasami i warstwami społecznymi, uważając je za niesprawiedliwe oraz źródło wielu niegodziwości, między innymi w zakresie nierówności, ekologii itp. SPP uważa, że LEWICA nie powinna bagatelizować tej grupy, tym bardziej, że istotną jej część stanowi młodzież.