Chiny przywiązują wagę do rozwoju gospodarki i rozszerzenia otwarcia w 2019 roku

Druga sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji została otwarta 5 marca w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie. Premier Li Keqiang wygłosił sprawozdanie z pracy rządu, w którym przedstawił przedsięwzięcia rozwoju gospodarki i rozszerzenia otwarcia Chin w 2019 roku.

Cele na 2019 rok

Li Keqiang powiedział, że główne chińskie cele rozwoju gospodarki i społeczeństwa w 2019 roku to:
– wzrost PKB o 6-6,5 procent;
– stworzenie 11 milionów nowych miejsc pracy w miastach;
– miejska stopa bezrobocia wyniesie około 5,5 procent;
– wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 procent;
– zasadnicze zrównoważenie bilansu płatniczego i poprawa jakości importu i eksportu na podstawie ich stabilizacji;
– zasadniczo stabilny markroekonomiczny stopień dźwigni finansowej i skuteczne zapobieganie ryzykom finansowym i fiskalnym;
– zmniejszenie liczby ubogich na wsiach o ponad 10 milionów i synchroniczny wzrost dochodów mieszkańców wraz ze wzrostem gospodarczym;
– dalsza poprawa środowiska ekologicznego, zmniejszenie zużycia energii na jednostkę PKB o około 3 procent, spadek emisji głównych zanieczyszczeń.

Zadania rządu na 2019 roku

Wśród 10 najważniejszych zadań rządu w 2019 roku jest wiele przedsięwzięć na rzecz wspierania rozwoju gospodarki. W zakresie redukcji podatku i kosztu, zmniejszony zostanie poziom VAT w przemyśle wytwórczym z 16 do 13 procent. W ramach stymulowania żywotności uczestników rynku zostanie skrócona lista negatywna dostępu do rynku, zaś wcielona zostanie w życie zasada „natychmiastowe wejście na rynek, bez zakazu na liście”. W bieżącym roku konieczne będzie przeprowadzenie reformy dotyczącej przyznawania licencji i koncesji dla przedsiębiorstw, aby mogły one jak najszybciej uzyskać licencję biznesową i zacząć swoją działalność. W dziedzinie finansów udoskonalony będzie mechanizm wsparcia finansowego i tworzenie parkietu giełdowego dla innowacji naukowej i technologicznej. Wprowadzony zostanie pilotażowy system rejestracji, aby pobudzać zdrowy i stabilny rozwój wielopoziomowego rynku kapitałowego. W sektorze inwestycji nastąpi rozszerzenie efektywnych inwestycji.
Zainwestowanych zostanie 800 miliardów juanów na kolej i 1,8 biliona juanów na drogi lądowe i wodne. Rozpocznie się realizacja projektów budownictwa wodnego oraz przyspieszone zostanie projektowanie i budowanie połączenia kolejowego Syczuan-Tybet. W tegorocznym budżecie centralnym udział kapitału inwestycyjnego wynosi 577,6 miliardów juanów, co oznacza o 40 miliardów więcej niż w 2018 roku.

Kontynuacja rozszerzenia otwarcia

Oprócz przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarki, w sprawozdaniu wymieniono również zabiegi dotyczące rozszerzenia otwarcia. Trzeba pobudzać wszechstronne otwarcie na świat, kształtować nową współpracę i konkurencyjność w gospodarce międzynarodowej.
Li Keqiang oznajmił, że należy wspierać poprawę jakości importu i eksportu, zapewnić stabilizację oraz dywersyfikację rynku eksportowego. Trzeba rozszerzyć pokrycie ubezpieczeń kredytów eksportowych, reformować i udoskonalić politykę dla nowych branż, np. transgraniczny handel elektroniczny. Ponad to należy pobudzać innowacyjny rozwój handlu usług, poprowadzić transformację handlu przetwórczego przenosząc go w środkową i zachodnią część kraju, zoptymalizować strukturę importu i aktywnie rozszerzyć import, a także zorganizować drugą edycję China International Import Expo i usprawnić odprawy celne.
Poza tym, należy zwiększyć intensywność przyciągania inwestycji zagranicznych, w dalszym ciągu rozluźnić system dostępu rynku, skrócić listę negatywną dla kapitału zagranicznego. Powinno się umożliwić przeprowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa zagraniczne w wielu dziedzinach.
Zdaniem premiera Chin, należy wzmocnić przejrzystość polityki i spójność jej wdrażania oraz stworzyć sprawiedliwe rynkowe środowisko dla przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Chińskie środowisko inwestycyjne ma stać się szansą rozwoju dla przedsiębiorstw zagranicznych w Chinach.
Budowa „Pasa i Szlaku” jest równie ważna. Należy postępować zgodnie z zasadami rynkowymi i międzynarodowymi regułami, aby pobudzać połączenie infrastruktury, wzmocnić międzynarodową współpracę zdolności produkcyjnej.
Li Keqiang podkreślił w sprawozdaniu z pracy rządu, że należy pobudzać liberalizację oraz ułatwienia w handlu i inwestycjach. Chiny stanowczo chronią globalizację gospodarki i wolny handel, aktywnie uczestniczą w reformie Światowej Organizacji Handlu. Chiny optują za współpracą korzystną dla obu stron oraz za rozwojem typu „win-win”, a także konsekwentnie opowiadają się za rozwiązaniem sporów handlowych na drodze konsultacji.

Chiny zapraszają

O sofijskim gospodarczo-handlowym Forum 16+1, które odbyło się 7 lipca, polskie media informowały nad wyraz skąpo. A szkoda, bo ósme już spotkanie premierów państw zrzeszonych w tym Forum zapowiedziało istotne zmiany dotychczasowego działania.

 

Pierwsze, założycielskie spotkanie „F 16+1” odbyło się w 2012 roku w Warszawie. Od tamtej pory stolica Polski stała się nieformalną stolicą Forum skupiającego szesnaście państw Europy Środkowo – Wschodniej, od Estonii po Albanię, oraz inicjatora współpracy gospodarczej, czyli Chińską Republikę Ludową.

Rząd chiński podczas warszawskiego spotkania zaproponował europejskiej szesnastce wielomiliardowe kredyty na budowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Obiecał też otwarcie chińskiego rynku na importowaną z szesnastki żywność oraz inne towary i surowce.

Te optymistyczne zamierzenia zderzyły się potem z przyziemnymi trudnościami. W skład europejskiej szesnastki wchodzą państwa należące do Unii Europejskiej, ale te najbiedniejsze. Łączny ich PKB nie przekracza 15 procent najbogatszej czwórki UE. Pięć bałkańskich państw Forum do Unii Europejskiej nie należy.

Dlatego zapraszany przez Chiny do zintegrowanej współpracy gospodarczej region musiał wpierw sam integrować się. Lub odnawiać więzy integracyjne, jak to dzieje się w przypadku byłych republik jugosłowiańskich.

Nic dziwnego, że premier Chin Li Keqiang podczas swego wystąpienia na sofijskim Forum zachęcał do otwartej dyskusji o problemach integracji i promowaniu dotychczasowych osiągnięć.
Deklarował, że Chiny oraz 16 państw Europy środkowo-wschodniej chciałoby widzieć zjednoczoną, dobrze funkcjonującą Unię Europejską oraz dalszy proces integracji w Europie.

Taka deklaracja miała przerwać polityczne spekulacje, że Forum 16+1 jest konkurencyjne, czy nawet alternatywne do aktualnych działań integracyjnych dokonywanych w Unii Europejskiej. Forum 16+1, podobnie jak propagowana przez Polskę inicjatywa „Trojmorza”, powinno jedynie dodatkowo integrować gospodarczo ten region.

Chociaż, jak deklarował premier Li, wzmocnienie więzi gospodarczych i poprawa infrastruktury transportowej na pewno pomoże też politycznie bałkańskiej piątce w przyszłej akcesji w Unii Europejskiej. I powtórzył raz jeszcze, że Forum 16 + 1 może być modelowym przykładem współpracy korzystnej dla wszystkich stron. Wzmocni dodatkowo Europę, postrzeganą przez Chiny jako globalny „biegun pokoju”.

Nie były to jedyne komplementy pod adresem Unii Europejskiej. Podczas swojego przemówienia, premier Li podkreślił, iż współpraca „16+1” powinna być przejrzysta oraz otwarta również na inne kraje europejskie, a także organizacje międzynarodowe. Poprzedniego dnia podczas rozmów premiera Li Keqiang z premierem Bułgarii Bojko Borisov omówili oni propozycje zaproszenie trzeciej

strony do udziału w we wspólnych projektach gospodarczych Chin i Bułgarii. Ta trzecia i czwarta strona to w domyśle Niemcy, Francja, Włochy.
Państwa sygnalizujące gotowość do współpracy z państwami Forum 16+1. Zwłaszcza po deklaracjach Brukseli o zaproszeniu państw bałkańskich do procesu akcesyjnego z Unią.

„Chiny oraz państwa Forum 16 +1 dobrze uzupełniają się na poziomie ekonomicznym, ze względu na to, że znajdują się na podobnym etapie rozwoju.” – powiedział premier Li. Dodając, że każdy z nich posiada swoje atuty gospodarcze.

I po raz kolejny zadeklarował, że Chiny będą importować więcej wysokiej jakości produktów rolnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. W zamian liczy, że „wysokiej jakości, jeszcze tanie” produkty przemysłowe z Chin będą mile widziane na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Wezwał też europejskich partnerów, aby wspierali wielostronną współpracę gospodarczą oraz promowali zasady wolnego handlu.

„Obniżymy taryfy importowe na rynek chiński”, subtelnie tym zachęcał partnerów z Forum do wspierania Chin w wojnie celnej z USA. Obiecując też podtrzymywanie ich wzrostu gospodarczego.
Zaproponował, kierując się realiami i regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej, intensyfikację współpracy między Chinami a państwami szesnastki na szczeblu lokalnym, samorządowym.
Wojna celna USA z Chinami, zaproszenie państw bałkańskich do Unii Europejskiej, obietnice kredytów dla państw „Trójmorza” składane prze prezydenta USA Donalda Trumpa wzmocniły pozycję państw Forum 16+1. Czy uda im się wykorzystać to zainteresowanie – czas pokaże.

W Polsce mało się o tym dyskutuje. Niestety.

(Przy pisaniu tekstu wykorzystane zostały publikacje z „People’s Daily”).