Kondolencje

Naszemu Przyjacielowi i Koledze
Czesławowi Kuleszy
sekretarzowi generalnemu stowarzyszenia
Porozumienie Socjalistów

serdeczne wyrazy współczucia

w związku ze śmiercią Ojca

składają członkowie zarządu
Andrzej Ziemski, Kazimierz Treger, Daniel Mieniewski, Jacek Kłopotowski, Marta Kościelecka, Krzysztof Szlubowski i Janusz Ptaszkiewicz

Sprzeciw wobec represjonowania KPP

Stanowisko w sprawie dalszego ograniczania polskiej demokracji

Z niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że minister sprawiedliwości – prokurator generalny zamierza wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację działającej w naszym kraju Komunistycznej Partii Polski. Sprawa ta ma wymiar zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Uderza po raz kolejny, w podstawy opartej o Konstytucję, demokracji.

Polacy mają prawo zrzeszania się w dozwolonych prawem organizacjach i partiach politycznych, które zachowują zgodność intencji programowych i działania z zasadami Konstytucji. Komunistyczna Partia Polski działa w naszym kraju legalnie. Mimo czynionych w ostatnich latach kilkakrotnych prób ograniczenia jej statusu, niezawisłe sądy oddalały skargi i wnioski o delegalizację, kierowane przez skrajne, prawicowe środowiska.

Analizując status programowy KPP w Polsce zachodzi pytanie, czy jest ona kontynuatorką tradycji komunizmu typu stalinowskiego, czy też idealistycznej wersji komunizmu naukowego opartego o zasady sprawiedliwości społecznej, które wyznawała przed II wojną światową działająca w Polsce KPP. Nie ulega wątpliwości, że program i praktyka działającej obecnie KPP sytuuje ją jako kontynuatorkę polskiej tradycji lewicowej, która została potępiona przez Stalina w latach 30. XX wieku, a jej członków dotknęły brutalne represje. Do tego kręgu zaliczane są partie komunistyczne działające w krajach Unii Europejskiej, mające również swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

Porozumienie Socjalistów zdecydowanie protestuje przeciw praktykom dyskryminacji politycznej w Polsce. Kreowanie przez różne siły polityczne swoich wizji rozwoju, w tym również alternatywnych rozwiązań ustrojowych, nie może być powodem do represji politycznych, jeśli nie narusza zasad zawartych w Konstytucji.

Dla wielu ugrupowań prawicowych w Polsce antykomunizm jest jednym z narzędzi walki politycznej. Ne tej fali wypacza się historię, szczególnie wiele ewidentnych sukcesów Polski Ludowej. Trwa sojusz prawicy i środowisk klerykalnych w narzucanie sprzecznego z logiką naukową i postępem cywilizacyjnym modelu wychowawczego. Straszenie społeczeństwa komunizmem stało się normą działania prawicowej władzy.

W historii polskich ugrupowań lewicowych były różnice zdań pomiędzy środowiskami socjalistycznymi a komunistami. Dotyczy to szczególnie okresu przed II wojną światową. Dziś też różnimy się ideowo i politycznie. Jednak dziś, w dobie zagrożenia podstawowych wartości demokratycznych, cała lewica musi być razem.

Warszawa 9 grudnia 2020 roku

Polska razem. Oświadczenie z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

11 listopada 2020, to Święto Niepodległości doby pandemii, kryzysu ekologicznego i zaostrzających się podziałów i konfliktów społecznych. To dzień, w którym od przeszło 30 lat wymazuje się pamięć o wkładzie wielu pokoleń polskich socjalistów w odzyskanie niepodległości i odbudowę naszej państwowości. Tego dnia nie można zapomnieć również o wielkim wysiłku polskich socjalistów, okupionym krwią, w utrwalenie zasad sprawiedliwości społecznej.

Zdajemy sobie sprawę, że 11 listopada to święto wszystkich Polaków i trudno pominąć podczas jego obchodów dorobek innych nurtów politycznych. Mamy jednak dość oszust historycznych i wskazywania, że narodowa prawica bardziej kochała i kocha Polskę niż socjaliści, czy ludowcy. Mamy dość nakręcania spirali nienawiści i zachęt do wojny domowej. W 2020 roku, w którym do tradycyjnych wyzwań musimy dołączyć nowe, które są trudne do okiełznania. Już same one okaleczają naród, który najmniej potrzebuje rozlewu krwi w obronie starego porządku, bądź konserwatywnej kontrrewolucji.

Trwający od wielu lat spór pomiędzy konserwatywnym zaściankiem a liberalną częścią społeczeństwa jest dla Polski zabójczy, nie daje na dłuższą metę szans na rozwój i polityczną równowagę. Jest on starym konfliktem ciągnącym się od 30 lat w łonie środowisk solidarnościowych o przewodnictwo w tzw. transformacji ustrojowej. Prowadzi on Polskę na margines Europy, wyklucza z procesu cywilizacyjnego, który w ostatnich latach wyraźnie w skali globalnej przyspiesza. Uważamy, że Solidarność winna wrócić do źródeł swego ideowego powstania w wyniku powszechnego robotniczego protestu o wolność i sprawiedliwość społeczną.

Zwracamy się do wszystkich Polaków, ludzi dobrej woli, ludzi polskiej lewicy.

Świętujmy Dzień Niepodległości w skupieniu i zadumie. Nie uczestniczmy w burdach profanujących duch święta narodowego. Odpowiedzmy sobie i wszystkim, jak najlepiej odrodzić nasz kraj i odbudować poczucie dumy bycia Polakiem. Opowiadamy się za jak najszybszym doprowadzeniem kraju do równowagi po pandemicznej depresji.
W bliskiej perspektywie proponujemy wszystkim siłom politycznym doprowadzenie do wcześniejszych wyborów parlamentarnych i utworzenie rządu odrodzenia narodowego.

Proponujemy za podstawę programową odrodzenia przyjąć stworzone przed 102 laty założenia Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego, kontynuowane w myśli politycznej rządu Jędrzeja Moraczewskiego i kolejnych rządów II Rzeczypospolitej, w których brali udział socjaliści. Te wzory historyczne pomimo upływu czasu nie straciły na aktualności.

Sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka winny być na sztandarach wszystkich sił postępowych współczesnej Polski.

Polsce potrzebna jest lewica

10 września 2019 roku odbyło się w Warszawie spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano sytuację polityczną przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku. Przyjęta została deklaracja „Polsce potrzebna jest lewica”, w której podkreślono wzrost oczekiwań społecznych, co potwierdzają badania, na aktywny udział lewicy w nowym Sejmie i Senacie oraz zwiększenie wpływu wartości ideowych lewicy na treści stanowionego prawa.
Podczas spotkania poinformowano o reorganizacji Porozumienia Socjalistów i rejestracji stowarzyszenia o tej nazwie, które będzie kontynuować dotychczasowy dorobek działającego od 2016 roku Porozumienia.

Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w dniu 13 października 2019 roku.

1. Porozumienie Socjalistów z zadowoleniem odnotowuje postępujący proces integracji sił lewicowych przed wyborami parlamentarnymi i utworzenie Porozumienia Lewica. Zawsze naszą intencją było dążenie do odbudowania porozumienia różnych nurtów lewicowych i ich udział w życiu parlamentarnym poprzez aktywne wpływanie na proces stanowienia prawa i reprezentowanie interesów świata pracy. Wyborcy oczekują konsolidacji sił lewicy.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że aktualnie poza Porozumieniem Lewica znalazło się szereg nurtów lewicowych mających znaczenie dla reprezentacji różnych orientacji ideowych i punktów widzenia lewicy. Objawiło się to szczególnie podczas tworzenia list wyborczych, które nie odzwierciedlają swym składem tej różnorodności.
2. W ramach współpracy polskiej lewicy widzimy potrzebę, w perspektywie powyborczej, do powrotu do idei Kongresu Polskiej Lewicy jako szerokiego porozumienia odzwierciedlającego pełen pejzaż lewicowych nurtów i orientacji. Szczególne znaczenie ma dla nas nurt pracowniczy, czerpiący swą inspirację z tradycji PPS i socjalistów polskich, mających na przestrzeni ostatniego 100-lecia ogromny wpływ na kształt państwa i rozwój cywilizacyjny narodu.
3. Porozumienie Socjalistów zwraca uwagę, że w ostatnich latach doszło w polityce państwa do zjawiska marginalnego taktowania lub też zaniechania realizacji zapisów obowiązującej od 1997 roku Konstytucji RP obejmujących zagadnienia demokracji i sprawiedliwości. Dotyczy to szczególnie takich problemów jak:
– trójpodział władzy
– praktyczny wymiar zasad demokracji i praw człowieka
– sprawiedliwość społeczna
– społeczna gospodarka rynkowa
– neutralność światopoglądowa państwa
– neutralność mediów publicznych i szereg innych.
Uważamy, że przyszli posłowie Lewicy winni podjąć w trybie pilnym działania dotyczące przestrzegania zapisów Konstytucji, przede wszystkim przez zobowiązane do tego instytucje państwowe i samorządowe.
4. Uważamy ponadto, że posłowie Lewicy powinni podjąć w perspektywie nowej kadencji parlamentarnej zgłaszane w ostatnich latach przez organizacje lewicowe, w tym szczególnie socjalistów, następujące inicjatywy legislacyjne i organizacyjne:
– przywrócenie równości praw własności i sektorów gospodarowania pomiędzy własnością prywatną oraz innymi formami własności (państwowa, spółdzielcza, komunalna) w ramach konstytucyjnego zapisu społecznej gospodarki rynkowej
– ustawowe podjęcie i realizacja idei powszechnej amnestii w związku z potrzebami społecznymi zmian polityki karnej, inicjatywa zgłoszona na 100-lecie niepodległości
– wprowadzenie emerytury bez podatku
– uporządkowanie relacji państwa przede wszystkim z Kościołem katolickim i przywrócenie neutralności światopoglądowej państwa
– likwidacja IPN i zmiana polityki historycznej państwa, szczególnie przywrócenie obiektywnych ocen dorobku Polski Ludowej
– odejście od polityki edukacyjnej opartej o elementy prawicowej indoktrynacji, neutralizacja polityczna i światopoglądowa systemu wychowawczego
– wprowadzenie fundamentalnych zmian w systemie służby zdrowia i odejście państwa od polityki szerokiej prywatyzacji służby zdrowia
– zmiana konfrontacyjnej polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa na politykę opartą o idee współpracy i pokoju; ograniczenie wydatków zbrojeniowych wyłącznie do systemów obronnych, przeznaczenie nadwyżek na służbę zdrowia i edukację.
5. Porozumienie Socjalistów zwraca się do wszystkich Polaków, szczególnie zaś ludzi lewicy, do głosowania w wyborach 2019 do Sejmu i Senatu, na socjalistów umieszczonych na wszystkich listach wyborczych.

Polsce potrzebna jest lewica

10 września 2019 roku odbyło się w Warszawie spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano sytuację polityczną przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku. Przyjęta została deklaracja „Polsce potrzebna jest lewica”, w której podkreślono wzrost oczekiwań społecznych, co potwierdzają badania, na aktywny udział lewicy w nowym Sejmie i Senacie oraz zwiększenie wpływu wartości ideowych lewicy na treści stanowionego prawa.
Podczas spotkania poinformowano o reorganizacji Porozumienia Socjalistów i rejestracji stowarzyszenia o tej nazwie, które będzie kontynuować dotychczasowy dorobek działającego od 2016 roku Porozumienia.

Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w dniu 13 października 2019 roku.

1. Porozumienie Socjalistów z zadowoleniem odnotowuje postępujący proces integracji sił lewicowych przed wyborami parlamentarnymi i utworzenie Porozumienia Lewica. Zawsze naszą intencją było dążenie do odbudowania porozumienia różnych nurtów lewicowych i ich udział w życiu parlamentarnym poprzez aktywne wpływanie na proces stanowienia prawa i reprezentowanie interesów świata pracy. Wyborcy oczekują konsolidacji sił lewicy.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że aktualnie poza Porozumieniem Lewica znalazło się szereg nurtów lewicowych mających znaczenie dla reprezentacji różnych orientacji ideowych i punktów widzenia lewicy. Objawiło się to szczególnie podczas tworzenia list wyborczych, które nie odzwierciedlają swym składem tej różnorodności.
2. W ramach współpracy polskiej lewicy widzimy potrzebę, w perspektywie powyborczej, do powrotu do idei Kongresu Polskiej Lewicy jako szerokiego porozumienia odzwierciedlającego pełen pejzaż lewicowych nurtów i orientacji. Szczególne znaczenie ma dla nas nurt pracowniczy, czerpiący swą inspirację z tradycji PPS i socjalistów polskich, mających na przestrzeni ostatniego 100-lecia ogromny wpływ na kształt państwa i rozwój cywilizacyjny narodu.
3. Porozumienie Socjalistów zwraca uwagę, że w ostatnich latach doszło w polityce państwa do zjawiska marginalnego taktowania lub też zaniechania realizacji zapisów obowiązującej od 1997 roku Konstytucji RP obejmujących zagadnienia demokracji i sprawiedliwości. Dotyczy to szczególnie takich problemów jak:
– trójpodział władzy
– praktyczny wymiar zasad demokracji i praw człowieka
– sprawiedliwość społeczna
– społeczna gospodarka rynkowa
– neutralność światopoglądowa państwa
– neutralność mediów publicznych i szereg innych.
Uważamy, że przyszli posłowie Lewicy winni podjąć w trybie pilnym działania dotyczące przestrzegania zapisów Konstytucji, przede wszystkim przez zobowiązane do tego instytucje państwowe i samorządowe.
4. Uważamy ponadto, że posłowie Lewicy powinni podjąć w perspektywie nowej kadencji parlamentarnej zgłaszane w ostatnich latach przez organizacje lewicowe, w tym szczególnie socjalistów, następujące inicjatywy legislacyjne i organizacyjne:
– przywrócenie równości praw własności i sektorów gospodarowania pomiędzy własnością prywatną oraz innymi formami własności (państwowa, spółdzielcza, komunalna) w ramach konstytucyjnego zapisu społecznej gospodarki rynkowej
– ustawowe podjęcie i realizacja idei powszechnej amnestii w związku z potrzebami społecznymi zmian polityki karnej, inicjatywa zgłoszona na 100-lecie niepodległości
– wprowadzenie emerytury bez podatku
– uporządkowanie relacji państwa przede wszystkim z Kościołem katolickim i przywrócenie neutralności światopoglądowej państwa
– likwidacja IPN i zmiana polityki historycznej państwa, szczególnie przywrócenie obiektywnych ocen dorobku Polski Ludowej
– odejście od polityki edukacyjnej opartej o elementy prawicowej indoktrynacji, neutralizacja polityczna i światopoglądowa systemu wychowawczego
– wprowadzenie fundamentalnych zmian w systemie służby zdrowia i odejście państwa od polityki szerokiej prywatyzacji służby zdrowia
– zmiana konfrontacyjnej polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa na politykę opartą o idee współpracy i pokoju; ograniczenie wydatków zbrojeniowych wyłącznie do systemów obronnych, przeznaczenie nadwyżek na służbę zdrowia i edukację.
5. Porozumienie Socjalistów zwraca się do wszystkich Polaków, szczególnie zaś ludzi lewicy, do głosowania w wyborach 2019 do Sejmu i Senatu, na socjalistów umieszczonych na wszystkich listach wyborczych.
Porozumienie Socjalistów

 

Socjalistyczna alternatywa

Z Andrzejem Ziemskim przewodniczącym Prezydium Porozumienia Socjalistów rozmawia Przemysław Prekiel.

Czy socjaliści są dziś w Polsce potrzebni? Patrząc na polityczny pejzaż obecnej rzeczywistości można odnieść wrażenie, że ciężko wam będzie się przebić.
Społeczeństwo po 1990 roku zmuszone zostało, w związku z przesunięciem się Polski na Zachód, do przyjęcia systemu demokracji liberalnej i ustroju gospodarczego opartego o dominację własności prywatnej. To zrodziło określone konsekwencje w postaci budowy porządku konstytucyjnego opartego o te wartości. Nastąpił tym samym powrót do znanych z okresu przedwojennego mechanizmów, które układały porządek społeczny i ekonomiczny według opisanych m.in. przez Marksa zasad konfliktu pomiędzy kapitałem i pracą. Ma to swoje konsekwencje w Konstytucji oraz w realnym systemie politycznym. Wynika to m.in. z uznania za podstawę systemu własności prywatnej. Już w XXI wieku nałożył się na zmiany ustrojowe realizowane w Polsce niebywały w historii cywilizacji postęp w technologii i zasadach obiegu informacji. Znaleźliśmy się w nowym, nieznanym z wcześniejszych doświadczeń świecie, w którym dominującą rolę odgrywa rynek, szczególnie obieg kapitałowy i media zastępujące demokrację i wyłączające po kolei jej podstawowe funkcje. Jednocześnie w kryzysie znalazła się idea liberalnego społeczeństwa otwartego, z którego w zasadzie nie ma wyjścia.
Dlatego też na pytanie, czy socjaliści są dziś potrzebni, może być odpowiedź wyłącznie twierdząca. Chodzi jednak o formację polityczną, która potrafi czerpać doświadczenia z wielkiego dorobku m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, ale też innych nurtów lewicy, rozumie teraźniejszość oraz jej mechanizmy i potrafi wyjaśnić pytającym, jak w praktyce życia społecznego ma wyglądać sprawiedliwość społeczna, wolność, równość. Także, jak rozumieć podmiotowość i dobro człowieka.
Socjaliści są przede wszystkim potrzebni, aby odbudować i utrwalić w Polsce socjalistyczną alternatywę wobec dwóch dominujących nurtów ideowych – neoliberalizmu i neokonserwatyzmu. W konsekwencji zaś odbudować zrównoważoną scenę polityczną, która da szansę na dopuszczenie do głosu stanowiącego wszystkich głównych sił politycznych na równych zasadach oraz praktykowanie wynikających z zasad demokracji mechanizmów parlamentarnych. Chodzi tutaj oczywiście także o głos lewicy socjalistycznej, który od kilku lat zniknął z debaty publicznej i procesu stanowienia prawa.
To pewna retrospekcja teoretyczna, a jak widać przez wasze czerwone okulary polską praktykę życia codziennego?
Szerzy się populizm. Pozostająca w kryzysie idea liberalna i neoliberalizm w sferze gospodarczej i moralnej zdeformował życie społeczne. Mimo, że w świecie żywe są poszukiwania nowych dróg i zasad rozwoju po odejściu od tej toksycznej doktryny, to w Polsce nadal popularna jest myśl Leszka Balcerowicza. Dziwię się, że do dziś nie poniósł on żadnych konsekwencji za zdewastowanie znaczących sektorów polskiej gospodarki po roku 1990, szczególnie tych – konkurencyjnych wówczas na rynkach światowych. Dotyczy to zarówno przemysłu jak i rolnictwa np. PGR, gdzie tysiące ludzi z dnia na dzień straciły pracę i dach nad głową.
Dziś cyniczni populiści wykorzystują nowe technologie medialne do opanowania i zniewolenia społeczeństw, również społeczeństwa polskiego. Musi powstać w Polsce, ale też w skali globalnej, nowa formacja ideowo-moralna, zdolna przeciwstawić się tej fali zakłamania i manipulacji, którym poddawane są społeczeństwa. Obywatel jest dziś traktowany wyłącznie jako konsument ze zdolnością kredytową.
Nie może być podstawową kategorią moralną chciwość i dążenie do maksymalizacji zysku. Dlatego właśnie potrzebni są ideowi socjaliści. Założenia programowe socjalizmu nie uległy dezaktualizacji, bowiem nie zniknęły przyczyny niesprawiedliwości i pognębienia człowieka pracy.
Porozumienie Socjalistów to nowy twór polityczny. Kto go tworzy? Jakie były początki Porozumienia Socjalistów?
Nasze Porozumienie powstało wiosną 2016 roku w oparciu o partie, ruchy społeczne i organizacje, które nie odżegnują się od myśli teoretycznej i dorobku, w skali czasowej ponad 100 lat, polskiego socjalizmu. Jest to przede wszystkim dorobek Polskiej Partii Socjalistycznej, która w tym roku obchodzić będzie 127. rocznicę powstania, ale również i innych formacji socjalistycznych, które funkcjonowały w okresie historycznym XX wieku lub powstały współcześnie w okresie tzw. transformacji ustrojowej na fali protestu przeciw praktykom neoliberalnym i neokapitalistycznym. Aktualnie Porozumienie Socjalistów to kilkanaście podmiotów prawnych z obszaru ruchu socjalistycznego i lewicy oraz kilkadziesiąt osób ze środowisk opiniotwórczych, które poparły nas indywidualnie. Nasze listy są otwarte, każdy kto czuje się związany z wartościami zawartymi w kanonie demokratycznego socjalizmu i chce działać, może być z nami.
Ruch socjalistyczny w Polsce jest szerszy niż się wydaje. Jest on zakorzeniony głęboko w świadomości społecznej. Współcześnie przywołuje on robotniczy protest roku 1980 w Polsce i powszechne wówczas hasło „Socjalizm tak, wypaczenia nie”. Opiera się także o doświadczenia innych krajów i narodów zbudowane w oparciu o protest wobec współczesnych mechanizmów finansowych i rynkowych, samowoli korporacji ponadnarodowych i banków. Przywołuje takie karygodne zjawiska społeczne jak ograniczenie praw człowieka, wykluczenie społeczne i ważne w ostatnich latach wykluczenie cyfrowe, życie poniżej poziomu socjalnego, bezdomność, bezrobocie i inne. Opiera się też o ponadczasowe wartości wypływające z idei pokojowego współistnienia narodów.
Jakie stawiacie sobie cele?
Podstawowy cel, który stawia sobie Porozumienie Socjalistów, to budowa w ramach istniejących uwarunkowań demokracji parlamentarnej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej polskiej wersji państwa dobrobytu na miarę możliwości ekonomicznych i rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata. Po latach marzeń Polaków o niepodległej Rzeczypospolitej, po latach marzeń o demokracji i sprawiedliwości jest czas na spełnienie marzeń o życiu w dostatku, bez oglądania się za siebie, czy wystarczy mnie i mojej rodzinie „do pierwszego”.
Trzeba szybko i raz na zawsze skończyć z rozwarstwieniem społecznym w naszym kraju. W jego wyniku dziś nadal trzy miliony Polaków żyją poniżej minimum socjalnego, a szesnaście milionów nie ma środków z własnej pracy na pokrycie części kosztów utrzymania. Gdzie tutaj jest miejsce na godne życie? To klasyczne zniewolenie ekonomiczne i społeczne.
Do kogo skierowany jest Wasz projekt?
Adresatami projektu są wszyscy Polacy, przede wszystkim jednak pracujący Polacy. Oni bowiem stanowią o przyszłości kraju i jego rozwoju. Socjaliści zawsze wywodzili swój program z etosu pracy i wartości, jakie przynosi ona całemu społeczeństwu. To sprawa ogólnonarodowa.
Jesteście otwarci na współpracę z SLD jak i partią Razem?
Jesteśmy za budową szerokiej, socjalistycznej alternatywy politycznej i wyborczej. W naszym rozumieniu mieszczą się w tym zbiorze wszystkie siły polityczne w Polsce, dla których takie wartości jak sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka są zadaniami naczelnymi. Potencjalni sojusznicy i uczestnicy Porozumienia Socjalistów muszą się sami określić, czy mieszą się w tej formule ideowej i programowej, czy nie razi ich nazwa, Deklaracja Programowa i osoby zaangażowane w ten projekt polityczny. Jesteśmy otwarci również dla działaczy SLD, Partii Razem i innych ugrupowań, jak też innych nurtów ideowych lewicy. Podstawą mogą być m.in. doświadczenia współpracy przy organizacji II Kongresu Lewicy w 2017 roku.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że udział w Porozumieniu Socjalistów to deklaracja pełnienia służby społecznej a nie uzyskiwanie potencjalnych profitów wynikających z uczestnictwa we władzy.
Uważamy, że budowa socjalistycznej alternatywy programowej – samodzielnej, jako niezależnej siły politycznej i wyborczej wymaga wiele odwagi, wysiłku i zrozumienia innych. Przede wszystkim liczą się interesy i marzenia ludzi pracy w Polsce. Wyciągamy wnioski z porażki robotniczego nurtu w Polsce Ludowej i w „Solidarności” po roku 1980. Dziś widać, że przez ostatnie 30 lat transformacji elity partyjne i solidarnościowe nie były odporne na pokusy rynku, pieniądza i władzy. Uległy i ulegają postępującej degeneracji, tym samym degradacji społecznej i politycznej. Stan ten negatywnie wpływa na spójność społeczną i jest poważnym hamulcem rozwoju. Wymaga on spokojnych, ale konsekwentnych zmian. Nadchodzi czas ku temu aby podjąć intensywny program odbudowy od zera polskich elit politycznych.
Niebawem czeka nas maraton wyborczy. 26 maja wybory do PE. Jaką wizję Unii Europejskiej mają socjaliści?
Socjaliści występowali aktywnie za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Leżało to i leży dziś w polskim interesie. Widzimy Unię jako jeden z ważnych centrów przyszłego świata wielobiegunowego z możliwością wpływania na procesy globalizacji i kierunków rewolucji technologicznej i informacyjnej. Uważamy, że wielki dorobek Europejczyków, szczególnie w sferze kultury i postępu cywilizacyjnego, powinien znaleźć się w przyszłości na czołowym miejscu wespół z osiągnięciami innych krajów i narodów naszego globu.
Unia Europejska w dzisiejszej formule w zasadzie się wyczerpała. Projekt Europy oparty na służącej kapitałowi, oderwanej od oczekiwań społecznych biurokracji poniósł porażkę. Do władzy w krajach członkowskich dochodzą środowiska skrajnie prawicowe i autorytarne. Pojawiają się różne koncepcje przebudowy Wspólnoty. Silne są głosy postulujące wzrost znaczenia systemu wartości w europejskim koncepcie. Ścierają się dwie wizje Europy: Unii Europejskiej jako konfederacji państw, których spoiwem będą wartości konserwatywne (w tym chrześcijańskie) oraz propozycja demokratyzacji struktur europejskich i głębszej federalizacji. Nam socjalistom, bliższa jest ta druga propozycja. Nadal uważamy, że możliwa i konieczna jest socjalistyczna alternatywa na poziomie krajowym i europejskim. Nasze hasło na wybory do Parlamentu Europejskiego i jesienią do Sejmu i Senatu brzmi: „Socjalna Polska w socjalnej Europie”. To dotyczy ustroju gospodarczego i społecznego.
Na jesieni wybory do Sejmu i Senatu. Znajdziemy socjalistów na listach wyborczych?
Zapewne tak. Uważamy, że trzeba zrobić wszystko, włącznie z kalkulacją ewentualnego ryzyka, aby do wyborów parlamentarnych jesienią 2019 wystartowała silna, lewicowa (socjalistyczna) koalicja, która obejmie całą lewą stronę sceny politycznej. Uważamy, że lewica za cenę wprowadzenia kilku posłów, czy senatorów w sojuszu z naturalnymi przeciwnikami, jakimi są neoliberałowie, nie powinna ryzykować utraty własnej tożsamości i elektoratu, który jest i czeka na sygnał.
W bipolarnej polityce trzeciemu jest trudno. Jak złamać monopol dwóch partii PO i PiS, które dziś występują pod zmienionymi nieco nazwami: Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska.
Obydwa ugrupowania, PO i PiS to dwie twarze tej samej formacji ideowej, która zrodziła się na gruncie przekształceń i sporów, jakie towarzyszą do dziś protestowi sierpniowemu polskiej klasy robotniczej. Ludzie, którzy kierują tymi ugrupowaniami, to koledzy „z jednego podwórka”. Ich celem jest władza i towarzyszące jej profity ekonomiczne, a nie służba na rzecz społeczeństwa. Wykazały to kolejne rządy przez ostatnie kilkanaście lat. Widać to dziś, podczas kampanii wyborczej, gdy obietnica goni obietnicę. To czysty populizm, stwarzający warunki czystej korupcji politycznej (nazywanej niekiedy kupowaniem głosów).
Głównym zadaniem socjalistów i lewicy, która przecież w 30-leciu miała swoje tryumfy i sprawowała władzę, jest przekonanie społeczeństwa, że scena polityczna nie musi być w Polsce dwubiegunowa, że wybory to nie plebiscyt, czy wybór mniejszego zła. Podstawą musi być realizm i wiarygodność programowa. Symptomy tego są coraz bardziej widoczne.

Porozumienie socjalistów

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano problemy związane z sytuacją polskiej lewicy, przyjęto Apel na 1 Maja.
Podczas posiedzenia uczestnicy wyrazili zaniepokojenie związane z malejącym w ostatnim czasie znaczeniem narracji lewicowej w sferze publicznej. Skutkuje to wzrostem znaczenia ugrupowań populistycznych i prawicowych. Nie służy właściwemu podejmowaniu przez państwo i jego służby poważnych spraw społecznych. Polityka populistyczna i rozdawnictwo ma na celu wyłącznie przejęcie elektoratu przed zbliżającymi się wyborami europejskimi i parlamentarnymi a nie rozwiązanie wielu nabrzmiałych problemów dotyczących szczególnie bezpieczeństwa Polaków i realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.
Dyskutowano także o potrzebie pogłębienia procesu jedności na lewicy. Jest ważne, aby w wyborach parlamentarnych zaistniała wspólna lewicowa koalicja, która byłaby socjalistyczną alternatywą wobec ugrupowań prawicowych i neoliberalnych. Przypomniano podjęte w tej sprawie uchwały II Kongresu Lewicy z 2016 roku.
Porozumienie Socjalistów zrzeszające dziesięć podmiotów na lewicy zapowiada zwiększenie aktywności w kampanii wyborczej do polskiego Sejmu i Senatu.
Postanowiono rozszerzyć zasadę uczestnictwa w pracach Porozumienia również na osoby indywidualne. Taką deklarację złożyło już kilkadziesiąt osób, szczególnie ze środowisk lewicowej inteligencji o przekonaniach socjalistycznych.
Podczas posiedzenia na funkcję przewodniczącego Prezydium Porozumienia Socjalistów wybrano Andrzeja Ziemskiego b. przewodniczącego Rady Naczelnej PPS, redaktora naczelnego „Przeglądu Socjalistycznego”. Sygnatariusze „Porozumienia Socjalistów” zebrani w Warszawie w związku z obchodami święta 1 Maja 2019 roku przyjęli następujące stanowisko:

1 Maja to święto wszystkich ludzi pracy.

Tradycja historyczna socjalistów przypomina o trwałym konflikcie kapitał – praca, który napędza stosunki społeczne we współczesnym świecie i jest jednym z regulatorów polityki.
1 maja to także święto wszystkich pracujących Polaków bez względu na światopogląd, polityczną orientację i status majątkowy.
Polski kapitalizm budowany od 30 lat najmniej oszczędza tych, którzy na sztandarach w 1980 roku mieli hasło „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie”. Największą cenę za transformację zapłacili robotnicy, ci, którzy sprzeciwiali się upodleniu pracownika poprzez aparat władzy.
Najbardziej zyskali ci cyniczni, zarówno w starym obozie władzy, jak i obozie protestu. Po raz kolejny wspięli się na robotniczych plecach na szczyty i poznali smak wielkiej własności.
Polskie podziały na biednych i obrzydliwie bogatych są faktem. Rodzi to niesprawiedliwość bezrobocie, bezdomność, społeczne wykluczenie.
Państwo rządzone przez prawicę i neoliberałów kieruje się w rozwiązywaniu tych problemów populizmem, kalkulacją polityczną i cynizmem. Państwo akceptuje, że życie i zdrowie ludzkie w obecnej dobie jest towarem, a nie najwyższą wartością.
1 maja jest dobrym momentem, aby przypomnieć o tym, że główną wytyczną lewicy powinny być podstawowe wartości socjalizmu oparte na sprawiedliwości społecznej, wolności i prawach jednostki. Realizujmy ideę państwa obywateli, nie konsumentów.
W przypadku naszego państwa działania lewicy powinny opierać się na podstawowym zapisie Konstytucji – społecznej gospodarce rynkowej. Trzeba robić pokojową, demokratyczną rewolucję, aby odrzucić neoliberalną politykę i wartości, które ona niesie. Trzeba przywrócić ludziom nadzieję i wiarę, że ich praca ma wartość i rodzi szacunek.
Porozumienie Socjalistów pozdrawia z okazji Święta 1 Maja wszystkich ludzi pracy w Polsce.
Mamy nadzieję, że wyborów, jakich będą dokonywać w roku 2019 pozwolą na realizację naszego przesłania „Socjalna Polska w socjalnej Europie”.
Niech się święci 1 Maja!

Porozumienie Socjalistów:
Polska Partia Socjalistyczna, Ruch Odrodzenia Gospodarczego, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”, Stowarzyszenie „Weterani Lewicy”, Stowarzyszenie „Pokolenia”.