Rolnicy piszą do premiera

Szanowny Panie Premierze!

My, rolnicy i mieszkańcy regionów wschodniej Polski, uczestnicy roboczego spotkania w gminie Rossosz, pow. Biała Podlaska, sprzeciwiamy się stosowanym przez Rząd praktykom decydowania o wsi bez jej wiedzy i zgody.

Nikt nas nie zapytał o zdanie gdy powstawał Krajowy Plan Odbudowy, gdy bez nas decydowano o podziale środków na odbudowę kraju i gospodarki po pandemii Covid-19.

Pytamy konkretnie: Jaka suma w ramach KPO jest przeznaczona na rolnictwo, a jaka na obszary wiejskie?

Nasza rolnicza organizacja 27 lutego 202o roku, przedstawiła Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Krzysztofowi Ardanowskiemu potrzebę pilnego przyjęcia ,,Ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym”.

Mowa o ustawie regulującej relacje rolnik – państwo w sferze ustrojowej, prawnej i ekonomiczne j, oraz po raz pierwszy określającej prawa i obowiązki rolnika i gospodarstwa rodzinnego wobec Państwa.

Tymczasem słyszymy medialne przechwałki o dobiegających końca pracach Rządu i Ministra Rolnictwa nad wymienioną ustawą, która pod wzgtędem treści i zakresu regulacji zasługuję na słowo ,,FARSA’’. Będzie to kolejny gniot prawny, powstający z pominięciem nas rolników i mieszkańców wsi. Apelujemy o powstrzymanie tych prac i rozpoczęcia ich od szerokich konsultacji społecznych nt. jej założeń i celów, jakie ma uzyskać.

Pański Rząd traktuję społeczność wiejską tak samo, jak Jego poprzednicy,
tj. bez dialogu władzy ze wsią. pańskie osobiste wizyty i spotkania nie mogą i nie zastępują ustawowo określonego dialogu.A spraw nierozwiązanych nie ubywa, a przybywa.

Dla przykładu – uszczelnienie KRUS, definicja aktywnego rolnika, własność państwowa w rolnictwie . Powołana przez Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela – Rada dialogu w rolnictwie – jest nadal martwa.

Dlatego prosimy o odpowledź na pytanie: czy pański Rząd jest zainteresowany uregulowaniem na poziomie ustawowym dialogiem Rządu ze wsią i rotnictwem?

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Życie na stepie

Czas wielkich dokonań w rolnictwie Uzbekistanu: głębokie przekształcenia i zmiany jakościowe przyniosły wzrost plonów oraz poprawę poziomu życia.

Rolnictwo stanowi jedną z  kluczowych gałęzi gospodarki Uzbekistanu. Korzystne warunki przyrodniczo-klimatyczne, pracowity naród, a także dokładnie przemyślana strategia państwa na tym odcinku sprzyjają dynamicznemu rozwojowi sektora agrarnego: w kraju hodowane są piękne, smaczne, ekologicznie czyste owoce ziemi i słońca, które cieszą się wielką popularnością na światowych rynkach. Zrealizowane w latach niepodległości Uzbekistanu głębokie przekształcenia i zmiany jakościowe w sferze kompleksu rolno-przemysłowego, realizowana wszechstronnie wyważona polityka optymalizacji powierzchni zasiewów i rejonizacji kultur pozwoliły nie tylko zwiększyć plony, ale i zauważalnie podnieść poziom życia ludności.
Niepodległy Uzbekistan w  krótkim czasie opracował i przystąpił do realizacji wielkiego programu przekształceń w sektorze rolnym. Jako pierwsza została znacząco zmieniona struktura powierzchni zasiewów, w wyniku czego uprawa bawełny została dwukrotnie zredukowana na rzecz zbóż. Ta decyzja, wraz z jej wszechstronnym wsparciem, w historycznie krótkim czasie zapewniły osiągnięcie krajowej niezależności zbożowej oraz przekształcenie Uzbekistanu z importera zboża w jego eksportera. Zlikwidowano niewydajne państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa rolnicze.
Zamiast anachronicznego modelu utworzono nowoczesne gospodarstwa farmerskie, zapewniające wzrost wydajności pracy na bazie nowoczesnych technologii rolniczych. Ważnym etapem reform stała się dywersyfikacja resortowego ukierunkowania rolnictwa. Jeśli dawniej podstawą była bawełna, to obecnie otworzyła się możliwość uprawy ziemniaka, winorośli, zajmowania się pszczelarstwem, drobiarstwem, rybołówstwem i innymi rodzajami biznesu rolnego.
Państwo stworzyło po temu sprzyjające warunki w postaci ulgowego kredytowania, obsługi technicznej gospodarstw farmerskich i dehkańskich, a także dostaw niezbędnych środków materiałowo-technicznych (materiały pędne i smary, nawozy sztuczne, biologiczne i chemiczne środki ochrony roślin, nasiona). Dla zapewnienia właściwego przechowywania produkcji rolniczej zbudowano duże terminale.
Jeśli w  1990 r. zapotrzebowanie ludności kraju na towary żywnościowe, przede wszystkim zboże, ziemniaki, mięso, produkty mleczne i  cukiernicze, było pokrywane głównie kosztem importu, w chwili obecnej 96 proc. takich towarów produkuje się w kraju. Realizacja posunięć systemowych w sferze rolniczej pozwoliła osiągnąć nie tylko jakościowe, ale i bardzo odczuwalne wyniki ilościowe. Tak więc rolnictwo wykazuje stabilne pozytywne tempo wzrostu, przewyższające 6-7 proc. rocznie. Przez lata niepodległości wolumen produkcji rolniczej wzrósł łącznie ponad 2-krotnie. Obecnie w kraju corocznie produkuje się ponad 18 mln ton owoców i warzyw, co wynosi około 300 kg warzyw, 75 kg ziemniaków i 44 kg winogron na głowę ludności. To około 3-krotnie przewyższa przyjęte na świecie optymalne normy spożycia. W ciągu ostatnich 10 lat wielkość przetwórstwa warzyw i  owoców oraz winogron zwiększyła się 3,5-krotnie. Udział przetwórstwa przewyższa 16 proc. ogólnego wolumenu produkcji owocowo-warzywnej i winogron. Do końca 2021 r. planuje się doprowadzić produkcję owoców i warzyw do 32 mln ton. Eksperci oceniają potencjał eksportowy rolnictwa Uzbekistanu na ponad 6 mld USD.
Dzisiaj Uzbekistan eksportuje ponad 180 rodzajów świeżych i przetworzonych produktów owocowo-warzywnych. Uprawiane na urodzajnej uzbeckiej ziemi owoce i warzywa można dziś spotkać na rynkach nie tylko bliskiej zagranicy, ale i w Norwegii, Tajlandii, Indonezji, USA, Japonii, Mongolii, Arabii Saudyjskiej, Słowacji, a nawet w dalekiej Brazylii. Ponad 120 krajów świata ma możliwość delektowania się ich doskonałym smakiem.
Rozwój kompleksu rolno-przemysłowego zależy od racjonalnego wykorzystania nie tylko zasobów ziemi, ale i wody, zapasy której, niestety, na całym świecie zmniejszają się przy jednoczesnym wzroście liczebności ludności planety. Uwzględniając to, w Uzbekistanie przeprowadzono radykalne zmiany w gospodarce wodnej, mające na celu poprawę stanu melioracji nawadnianych gruntów, zapewnienie racjonalnego i oszczędnego wykorzystania ograniczonych zasobów wodnych i zwiększenie urodzajności ziem. Sprzyjają temu, między innymi, szerokie wdrożenie zasad zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, wprowadzenie do sektora nowoczesnych technologii, oraz systemów zautomatyzowanej kontroli i  zarządzania dystrybucją wody.
Pozwala to na zwiększenie efektywności zarządzania zasobami wodnymi, poprawę ich dystrybucji użytkownikom i zmniejszenie strat w sieciach nawadniających. W ciągu ostatnich dziewięciu lat w Uzbekistanie wdraża się głębokie reformy w sferze poprawy stanu melioracji. W tym okresie zrealizowano przedsięwzięcia obejmujące budowę, rekonstrukcję i odtworzenie systemów kolektorowo-drenażowych. Państwowa spółka „Uzmeliomaszlieasing” zapewniła dostawy nowoczesnych maszyn melioracyjnych i ich przekazanie w leasing. W ciągu ostatnich lat organizacjom i zakładom związanym z kompleksem rolno-przemysłowym, w szczególności z melioracją, dostarczono w leasing ponad 2 tys. koparek, 240 spychaczy i innych maszyn. Do tej chwili na realizację przedsięwzięć w zakresie dalszej poprawy stanu melioracji nawadnianych gruntów i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, wydano ok. 1 mld USD. Zbudowano już i zrekonstruowano 1771 km sieci kolektorowo-drenażowej, przeprowadzono prace remontowo-rekonstrukcyjne na łącznej długości 24 700 km. Poprawiono stan melioracji ponad 1,7 mln hektarów gruntów w całym kraju.
Szczególną uwagą otaczany jest rozwój technologii oszczędzających wodę przy nawadnianiu. W ciągu ostatnich lat wdrożono podlewanie kropelkowe na obszarze około 1630 ha. Godny uwagi jest fakt, że państwo na wszelkie sposoby zachęca farmerów do stosowania nowoczesnych technologii w  ich działalności. Użytkownikom ziemi i gospodarstwom farmerskim udzielane są ulgowe kredyty na wdrożenie systemów nawadniania kropelkowego.
Gospodarstwa wykorzystujące takie technologie zwalniane są z podatku rolnego i innych typów podatków na 5 lat. W  centrum uwagi znajdują się również zagadnienia związane z  doskonaleniem infrastruktury wodnej poprzez pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. W tym zakresie realizowane są duże projekty z  udziałem międzynarodowych instytucji finansowych i krajów-inwestorów. W  ramach programów rozwoju hodowli bydła, rozwinięto działalność wielu gospodarstw rybackich, pszczelarskich, hodowli drobiu i  nierogacizny. Dla potrzeb hodowli koni rasy karabairskiej i rozwoju sportów jeździeckich w obwodzie kaszkadarińskim powstał nowy ośrodek hodowli koni. Analogiczne zespoły tworzone są w obwodzie taszkenckim i innych regionach kraju.
Reaktywuje się zaniechane tradycje, posiadające ważne znaczenie dla poprawy rozwoju jedwabnictwa. Wprowadzono nowy system hodowli tak drogocennego surowca, jakim jest jedwab. Do organizacji nowego systemu, opartego na absolutnie nowych podstawach, powołano stowarzyszenie „Uzbekipaksanoat”.
W roku bieżącym po raz pierwszy w kraju przetestowano z powodzeniem doświadczenie dwukrotnego zbioru kokonów. W celu przerobu surowca jedwabniczego i otrzymania gotowych wyrobów w każdym obwodzie pozyskuje się bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Dzięki temu w  roku ubiegłym rozpoczęto produkcję miodów.
Z roku na rok zwiększa się wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie gospodarstw farmerskich, uprawiających bawełnę na potrzeby państwa na ziemiach o niskiej urodzajności. Wspierane są działania wprowadzające technologie oszczędzające wodę, udziela się dodatkowych ulg i preferencji inicjatywnym gospodarstwom i przedsiębiorstwom. W rezultacie takie technologie są dzisiaj rozpowszechnione na 240 tys. ha, w tym technologia nawadniania kropelkowego na 28 tys. hektarów upraw.

Konkurencja na polu

Polska żywność podbiła Europę, ale bez koniecznych zmian strukturalnych może zostać w przyszłości skutecznie wyparta z wielu zagranicznych rynków.

Polska należy do największych producentów rolnych Unii Europejskiej: zajmuje wysoką szóstą pozycję wśród 27 krajów członkowskich.
W 2004 roku, gdy wchodziliśmy do UE, wartość produkcji rolnej w Polsce wyniosła 14,5 mld euro i stanowiła zaledwie 4,5 proc. łącznej wartości produkcji pozostałych 27 państw, które dziś oprócz nas tworzą Unię.
Dwanaście lat później, w 2016 r. Polska osiągnęła obecne miejsce, a ze względu na wzrost wartości produkcji (18,3 mld euro), jej udział w produkcji pozostałych 27 państw zwiększył się do 5,6 proc.

Potrzebne większe gospodarstwa

Ówczesne obawy, że polskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa przegrają walkę konkurencyjną na jednolitym rynku europejskim, okazały się nieuzasadnione, co dobitnie pokazują dane statystyczne.
Produkty polskiego rolnictwa to – obok dominacji na rynku krajowym – również ważna część polskiego eksportu, który tylko do krajów członkowskich UE w latach 2004 – 2018 zwiększył się ponad pięciokrotnie – z 5,2 mld euro do 29,3 mld euro. Osiągnięcia są więc niepodważalne.
Takie wnioski płyną z raportu „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” przygotowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
Raport podkreśla jednak, że w najbliższych latach będą narastać problemy ekonomiczne i społeczne polskiego rolnictwa.
Bez wprowadzenia niezbędnych zmian w strukturach obszarowych i ekonomicznych może ono, tak jak się wcześniej obawiano, przegrać jednak walkę konkurencyjną z Europą, a dotychczasowe osiągnięcia zostaną przekreślone.
Największym z tych problemów są niewydolne dochodowo struktury obszarowe i ekonomiczne polskiego rolnictwa. Jak wynika z analiz, blisko 90 proc. gospodarstw (ponad 1,2 mln), nie zapewnia ich właścicielom dochodów na satysfakcjonującym poziomie.
Jest to przede wszystkim skutkiem zbyt małej powierzchni użytkowanych gruntów, ale także z niezbyt wysokiego poziomu intensywności gospodarowania.
Z raportu wyłania się również obraz ograniczonych dochodowo gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Za mało krów i świń

Za opłacalny w obecnych warunkach, polscy rolnicy uznają chów co najmniej 400 sztuk trzody. W przypadku krów mlecznych, za minimalne opłacalne stado uznają oni 20 sztuk. Są to jednak wielkości znacznie mniejsze niż w większości państw Unii Europejskiej, co siłą rzeczy sprawia, że w polskich warunkach wyższe są jednostkowe koszty chowu.
Niestety, tylko nieliczne polskie gospodarstwa (zaledwie 2 proc.) prowadziły ostatnich latach hodowlę w skali zapewniającej satysfakcjonujący dochód – aż 98 proc. miało bowiem stada mniejsze niż 400 sztuk. Z kolei chów krów mlecznych prowadzony był przez blisko 335 tys. gospodarstw, z których 90 proc. miało stada poniżej 20 sztuk.
Autorzy raportu prognozują, że większość tych gospodarstw w dłuższej perspektywie będzie rezygnować z uciążliwego, a nie zapewniającego satysfakcjonującego dochodu, chowu zwierząt. Jednym z prawdopodobnych scenariuszy jest wypadanie gospodarstw z produkcji w wyniku zmian pokoleniowych.

Przyszłość poza rolnictwem

Młodzi, ambitni i dobrze wykształceni ludzie na wsi nie będą chcieli przejmować rodzinnych gospodarstw, mając świadomość, że skazują siebie i swoją rodzinę na życie na niskim poziomie, zwłaszcza jeśli będą mieli możliwość znalezienia lepszej pracy poza rolnictwem. Przykładem tego procesu jest regres rolnictwa Podkarpacia, gdzie obok utrudnień przyrodniczych i dużego rozdrobnienia, występuje wiele barier utrudniających włączanie gospodarstw wygaszających produkcję do większych i silniejszych ekonomicznie. Chodzi na przykład o wysokie w stosunku do wartości ziemi koszty formalnej likwidacji gospodarstwa rolnego.
Pytanie, czy produkcja likwidowanych gospodarstw zostanie zrekompensowana produkcją gospodarstw prowadzących chów w wielkościach zapewniających satysfakcjonujące dochody? Jeśli nie, konieczny będzie wzrost importu mięsa do Polski.
Polskie rolnictwo wymaga zwiększenia obszaru gospodarstw i podniesienia efektywności produkcji. Poprawa struktury obszarowej rolnictwa to proces wieloletni, a jego przyspieszanie jest bardzo trudne. Łatwiej natomiast poprawić strukturę produkcji zwierzęcej, czemu mogłoby sprzyjać, w uzasadnionych przypadkach, wsparcie finansowe inwestycji hodowlanych.
Nasze rolnictwo także i dlatego może zacząć z czasem odstawać od unijnej konkurencji, że w innych państwach Unii Europejskiej jest znacznie szybsze tempo przekształceń strukturalnych. Zwłaszcza jeśli chodzi o państwa znajdujące się w tej samej strefie klimatycznej – Niemcy, Danię, Belgię, Holandię czy Francję. Tam następuje wzrost powierzchni gospodarstw oraz poprawa intensywności hodowli.
Niestety, Polski nie stać, inaczej niż Szwajcarii, na utrzymywanie nieopłacalnej hodowli krów na terenach górskich z powodów środowiskowych i kulturowych.

AgroUnia idzie z neoliberałami

Znana z organizacji protestów rolników AgroUnia zaprezentowała dziś swój projekt polityczny. Rolniczy lider Michał Kołodziejczak stanie na czele partii Zgoda, budowanej wspólnie z postkorwinowskim Kongresem Nowej Prawicy.

Na dzisiejszej prezentacji nowej partii Kołodziejczakowi towarzyszył eurodeputowany poprzedniej kadencji, przewodniczący KNP Stanisław Żółtek. Za priorytetowy w programie Zgody (już nie Prawdy, jak pierwotnie miała nazywać się formacja) uznał punkt mówiący o konieczności obniżenia podatków i „zmianie prawa, które hamuje rozwój przedsiębiorczości”.
Michał Kołodziejczak podkreślił, że Zgoda stawia sobie za zadanie przeciwdziałanie konfliktom klasowym. – Chodzi nam o to, żeby uwolnić energię Polek i Polaków, żeby pracownik z pracodawcą mówili jednym głosem. Oni nigdy nie mogą być przeciwko sobie – ogłosił.
Prosił jednak, żeby nie identyfikować jego ugrupowania z prawicą. – Jednoczymy różne środowiska, są z nami ludzie wywodzący się z prawicy i z lewicy, z Nowoczesnej i z Samoobrony. Ja chcę się łączyć z ludźmi – deklarował.
Zgoda zaprezentowała zarys programu złożonego z siedmiu punktów, których szczegóły mają być prezentowane w najbliższych dniach: 1. Łatwo dostępne mieszkania; 2. Obywatel przed Państwem; 3. Rolnictwo kołem zamachowym gospodarki; 4. Zdrowa żywność; 5. Przerwanie spirali długów; 6. Zdroworozsądkowa ochrona przyrody; 7. Niskie i stabilne podatki motorem innowacyjnej gospodarki.
Kołem zamachowym gospodarki ma być produkcja, w tym rolnictwo. W programowym wystąpieniu Kołodziejczaka znalazł się też pewien akcent etatystyczny. – Państwo musi budować i musi być gwarantem sukcesu nas wszystkich. Musimy się tu czuć bezpiecznie – zadeklarował.
Lider Zgody powtórzył też swoje wcześniejsze tezy, że Polska powinna zgodnie współpracować ze wszystkimi sąsiadami. Z jego retoryki zniknęły natomiast akcenty wymierzone przeciwko wielkim korporacjom, mocno wcześniej akcentowane.

Złe PGR-y

Onet opublikował wczoraj „infografikę” z „największymi grzechami PGR-ów”, te grzechy to „ogromne straty”, „pochłanianie połowy wydatków na rolnictwo”, czy „koncentracja na produkcji zwierzęcej”.

Ta sama infografika chwilę potem płynnie przechodzi do ubolewania nad ogromnym bezrobociem, które na terenach popegeerowskich sięgało później momentami 40%, a obecnie ma charakter długotrwały, czy wręcz pokoleniowy i dziedziczny…
W takich kalkulacjach jak zwykle istnieje tylko jedna perspektywa. Na ludzi i ich los patrzy się z perspektywy inwestującego w „kapitał ludzki” abstrakcyjnego właściciela.
Koszty pomocy socjalnej, koszty bezrobocia, koszty biedy, koszty społeczne degradacji i regresu… To zupełnie bez znaczenia, bo nie dotyczy już rynku tylko ludzi, którzy nie znajdują się w jego planach. Miliony ludzi, które utrzymywały się dzięki PGR-om nie stanowią żadnej wartości.
To dla właścicieli sam koszt i czysty irracjonalizm, coś co nie mieści się w głowie homo balcerowiczusów i ich ideologicznych spadkobierców.
Jeśli ludzie nie przynoszą wymiernych zysków – tym gorzej dla nich.
Państwo, organizacje społeczne, zakłady pracy, przedsiębiorstwa rolne, a nawet szkoły i uniwersytety…
To wszystko jest zupełnie zbędne, jeśli na końcu nie ma akcjonariuszy i kapitalistów, którzy czerpią z tego zysk.
Kapitał bez mrugnięcia okiem może skazać na zagładę.
I to całe miliony.
Nie jesteś przydatny najbogatszym? Tym gorzej dla Ciebie.
W ramach gestu współczucia być może potem pochylą się nad tobą i ze smutkiem zrobią jakąś kolorową „infografikę”, gdzie przy okazji obsmarują też każdą możliwą alternatywę. Nie żeby wykluczeni przez tę neoliberalną katastrofę mieli tu cokolwiek do powiedzenia, albo chociaż mieli jak się bronić.

Głos prawicy

Garść niusów ze świata PiS:

– Dla Polski rolnictwo nie powinno być traktowane – jak to przez wiele lat bywało – jako balast, ciężar, kłopot, kula u nogi, przeszkoda w rozwoju cywilizacyjnym. Rolnictwo może być wielką szansą dla polskiej gospodarki – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z rolnikami z woj. podkarpackiego.

Dodał, że utrzymanie jak największej ilości gospodarstw w Polsce to jeden z priorytetów Ministerstwa i całego Rządu Prawa i Sprawiedliwości.

– Rządowy program „Plan Dla Wsi” wynika z głębokiego przekonania, co do niezwykle ważnej roli polskiej wsi dla państwa i dla polskiej gospodarki (…) Dzięki ustawie o znakowaniu żywności, każdy produkt wprowadzany na rynek musi być oznaczony m. in. czym jest i z jakiego kraju pochodzi. Nie będzie możliwości wprowadzania na rynek produktów gorszej jakości – oznajmił.

Podkreślił, że „jeżeli chcemy być krajem suwerennym, musimy mieć zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe”.

– Rolnictwo to jednak nie tylko produkcja żywności, ale również surowców o przeznaczeniu przemysłowym. Państwo musi pomagać w produkcji i promocji rożnego rodzaju produktów – stwierdził.

Zaznaczył, że z rozwoju gospodarczego musi korzystać całe społeczeństwo – stąd wiele rządowych programów dedykowanych dla Polaków w różnym wieku.

 

***

– Musimy skoncentrować się na budowie nowych dróg, na połączeniu Warszawy z nowymi autostradami, nowymi drogami krajowymi, na budowie nowych obwodnic. Nie na sporach politycznych – powiedział Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas briefingu prasowego w Warszawie.

Dodał, że trzeba walczyć o uczciwą stolicę.

– Jestem przekonany, że uczciwa Warszawa jest możliwa, my do tego dążymy – oznajmił.

Stwierdził, że Platforma Obywatelska działa tylko dla dobra „elit”.

– Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Jestem przekonany, że da się budować infrastrukturę mieszkaniową z dbałością o takie elementy jak żłobki, przedszkola, parki, czy parkingi. Tak obecnie buduje się nowoczesne metropolie, jednak w Warszawie nie ma pełnego zarządzania – tłumaczył.

 

***

– 98 lat temu Wojsko Polskie wykazało się niezwykłą walecznością, ofiarnością i zadziwiło świat Bitwą Warszawską. Żołnierze, dziękuje Wam za Waszą codzienną służbę i zaangażowane – powiedział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas Wielkiej Defilady Niepodległości w dniu Święta Wojska Polskiego.

Podkreślił, że od dowódców sił NATO słyszy najwyższe oceny profesjonalizmu polskich żołnierzy.

– Jesteśmy z Was dumni, jesteście dumą narodu polskiego! – dodał.

Stwierdził, że „dziś także jest nam potrzebny duch bojowy z 1920 roku”.

Potrzebna jest też strategia na miarę marszałka Józefa Piłsudskiego, nowoczesny sprzęt dla wojska i niezachwiana solidarność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – oznajmił.

 

***

– Przed nami kolejna inwestycja w ramach rządowego programu Mieszkanie+. Podpisujemy umowę na projekt osiedla w Warszawie, gdzie powstanie 2700 mieszkań – powiedział Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń.

Dodał, że architekci zaprojektują osiedle warszawskim Ursynowie, a budowa ruszyć ma wiosną przyszłego roku.

– Projekt osiedla objąć ma zabudowę mieszkaniową, ale także m. in. przedszkola i plac miejski. Chcemy zapewnić Polakom dobre, spokojne i wygodne życie – oznajmił.

Zaznaczył, że celem Resortu jest to, aby w każdym większym mieście były duże projekty inwestycje będące częścią programu Mieszkanie+.

Wszystkie informacje z pis.org.pl

Gluten może nam szkodzić

Z Dr. Alessio Fasano – gastroenterologiem, pediatrą, specjalistą od zaburzeń pokarmowych rozmawia Dorota Tuńska.

 

Dr. Alessio Fasano jest gastroenterologiem, pediatrą, specjalistą od zaburzeń pokarmowych. Kieruje ośrodkiem badań nas celiakią przy Massachusetts General Hospital, współpracuje z portalem dozdrowia.com.pl.

 

Istnieją sprzeczne doniesienia na temat glutenu, jedne uważają jedzenie go za coś zupełnie nieszkodliwego, inne przeciwnie uznają go za czynnik wywołujący choroby. Jaka jest prawda?

Prawda jest pośrodku. Z tego co wiemy większość osób które spożywają gluten nie będzie potem miała żadnych kłopotów, bo ich system odpornościowy jest w stanie go zutylizować. Osoby te będą tolerować gluten, ale gdy ktoś ma określone predyspozycje genetyczne, niekiedy może dojść do wywołania reakcji zapalnej, prowadzącej do chorób autoimmunologicznych. To jednak dzieje się u niewielkiego odsetka osób.

 

Czemu gluten w ogóle może być szkodliwy?

Gluten wprowadzono do naszej diety zaledwie 10 tysięcy lat temu, wraz z powstaniem rolnictwa. W związku z tym organizm człowieka nie dostosował się jeszcze do bezproblemowego trawienia glutenu. To dziwne białko, bardzo bogate w dwa aminokwasy: prolinę i glutaminę. Wyobraźmy sobie łańcuch białkowy na podobieństwo naszyjnika pereł, w którym każda perła to jeden aminokwas tworzący dane białko. Nasze enzymy trawienne rozbijają ten naszyjnik na cząsteczki zwane peptydami, które odrywane są od niego jedna po drugim. Mogą wówczas być dalej trawione przez organizm i wchłaniane. Problem z glutenem jest taki, że niestety nie mamy enzymu, który mógłby przeprowadzić ten proces. Jedyne co możemy zrobić to rozdzielić naszyjnik na kawałki ale te perełki nie będą w pełni strawione. Prolina i glutamina starają się wywołać produkcję zonuliny. Zonulina zwiększa zaś przepuszczalność jelit i w efekcie wywołuje stan zapalny. Tak więc gluten może powodować nieszczelność jelit, a te cząsteczki, które nie powinny, przedostają się na drugą stronę bariery jelitowej.

 

Dlaczego tak się dzieje?

W normalnych okolicznościach, jeżeli bariera jelitowa jest sprawna nie powinno do tego dojść. Gdy jednak mamy przesiąkliwe jelita, bariera działa gorzej i nie zapewnia kontrolowanego przepływu antygenów. Te antygeny wpływają cały czas do organizmu, są przepuszczane i wtedy układ odpornościowy zaczyna reagować na wroga, właśnie poprzez stan zapalny, co może powodować wystąpienie chorób przewlekłych, takich jak autoimmunologiczne.
Bariera jelitowa jest jak sygnalizacja świetlna. Kiedy mamy czerwone światło, żaden samochód nie może przejechać, potem pojawia się światło zielone i możemy ruszać. Jeśli sygnalizacja świetlna działa prawidłowo to tylko w konkretnych okolicznościach cząsteczki mogą przejść przez barierę jelitową, właśnie gdy mają zielone światło. Wyobraźmy sobie, że sygnalizacja nie działa i mon stop mamy zielone świtało w obu kierunkach. Wtedy dochodzi do kolizji – i właśnie tak się dzieję, gdy ktoś ma przesiąkliwe jelito.

 

Jak sprawdzić czy gluten nam szkodzi?

Istnieje nieporozumienie, że gluten powoduje nieszczelność jelita u każdego i w związku z tym jest dla każdego niedobry. Owszem, każdy kto je gluten będzie miał w którymś momencie zwiększoną przepuszczalność jelit. Natomiast tylko u niewielkiego odsetka osób spowoduje to skutki kliniczne.

 

Takie jak na przykład celiakia?

Kiedy mówimy o celiakii. sprawa jest łatwa bo mamy konkretne biomarkery, które wykrywają tzw. przeciwciała ttg. Dzięki takiemu testowi łatwo ustalić, kto może mieć problemy z glutenem na tle tej choroby trzewnej. Diagnozę można potwierdzić poprzez wykonanie endoskopii – pobranie biopsji, która pokazuje co się dzieje w jelitach. W podobny sposób możemy też diagnozować osoby, które mają alergię na gluten zawarty w pszenicy. W przypadku reakcji alergicznej na gluten, która nie jest celiakią, niestety nie mamy jeszcze takich biomarekrów. Żeby więc identyfikować osoby, które mają wrażliwość na gluten, musimy wykryć zwiększoną przesiąkliwość, która prowadzi do rozwoju celiakii. Jeżeli jednak ktoś ma problemy gdy spożywa ziarna zawierające gluten, ale nie wykryto u niego celiakii, zaś te problemy ustaną po wprowadzeniu diety bezglutenowej, to określamy taki stan mianem nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten. Jak wspomniałem jednak, nie mamy biomarkerów określających podatność na taki rodzaj wrażliwości .

 

Czy prosty test buraczany (pijemy sok z buraka a potem pojawia się czewony mocz) może oznaczać nieszczelne jelita?

Prawdopodobnie najlepszym testem na sprawdzenie nieszczelności jelita będzie tzw. test Elisa, . Można go wykonać z krwi, moczu lub kału. Mierzymy wtedy poziom zonuliny, która jest bezpośrednio powiązana z nieszczelnością jelit.

 

Czy zboża, które obecnie spożywamy różnią się od tych sprzed 40 czy 100 lat – i właśnie dlatego mamy obecnie tak dużo nietolerancji na gluten?

To bardzo ciekawe pytanie, które ciągle sobie zadajemy. Rzeczywiście, co zrobiliśmy, że za sprawą glutenu wywołaliśmy niemal epidemię nadmiernej ilości zonuliny, mogącą prowadzić do przewlekłych chorób zapalnych? Gluten jest tu wyzwalaczem środowiskowym. Jemy go więcej niż w przeszłości. Zdajemy sobie sprawę, że zboża zmieniały się przez tysiąclecia. Grecy i Rzymianie spożywali pszenicę, która zawierała tylko 4 proc. ale z biegiem czasu rolnicy w celu zwiększenia plonów modyfikowali uprawy. Obecnie mamy pszenicę, która zawiera ok. 12 proc. glutenu, jednak taka sytuacja trwa od 200-300 lat. Nie możemy zatem tym argumentem tłumaczyć dzisiejszego braku tolerancji na gluten.

 

Jaka więc może być przyczyna?

Są różne teorie: dla mnie najbardziej logiczna jest ta, która wskazuje, że obecny sposób przetwarzania zbóż różni się bardzo od tego, jaki był stosowany dawniej. Nasi pradziadowie jedli chleb robiony wieczorem. Brali mąkę, drożdże, wodę, przygotowywali ciasto i odczekiwali z tym zaczynem przez 16-18 godzin. W tym czasie enzymy z drożdży były w stanie rozbrajać szkodliwe cząsteczki glutenu. Mogły one obniżyć zawartość zonuliny do bardzo niskiego poziomu, ale zajmowało to dużo czasu. Dzisiaj chleb powstaje w dwie godziny, a zatem mamy większą ilość toksycznych peptydów. Kiedyś nie było też pestycydów. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jaki wpływ mają one na nasz układ odpornościowy. Jeżeli jemy chleb czy makaron, albo pijemy piwo, to oczywiście wiemy, że spożywamy gluten. Teraz jednak przemysł spożywczy tak naprawdę używa glutenu wszędzie, gdyż jest on dobrym wypełniaczem. Możemy jeść kurczaka czy ketchup, gdzie nie powinno być glutenu, ale tak naprawdę i wtedy wprowadzamy go do organizmu. Myślę, że te wszystkie elementy składają się na obecną sytuację.

 

Czy w schorzeniach autoimmunologicznych takich jak choroba Hashimoto, cukrzyca czy reumatoidalne zapalenie stawów, należy wyeliminować gluten z diety?

Moim zdaniem nie wszyscy, którzy cierpią na te choroby rzeczywiście skorzystają na odstawieniu glutenu. Musimy stworzyć biomarkery, które pozwolą nam zdecydować, czy osoby z RZS, cukrzycą i chorobą Hashimoto naprawdę mają te choroby głównie ze względu na gluten. Jeśli tak, oczywiście powinny przejść na dietę bezglutenową. Gluten jest jednak tylko jednym z wielu czynników, które mogą wpływać na pogorszenie szczelności jelita. Spożywanie alkoholu, zbyt dużej ilości bardzo ostrych potraw, stres – to wszystko też na to wpływa, przyczyny mógłbym wymieniać jeszcze długo. Jeżeli tracimy barierę jelitową, to tracimy i odporność. Jest to konsekwencją wielu czynników w tym m.in. właśnie glutenu.

 

Jak dbać o mikrobiom, czyli równowagę poziomu mikroorganizmów, tak ważną dla naszego zdrowia? Czy należy brać probiotyki?

Uważam, że probiotyki są ogromnie ważne i bardzo mogą pomóc – ale probiotyki farmaceutyczne, stosowane obecnie na dużą skalę, nie powinny być zalecane, bo wciąż reagujemy nieco po omacku na to co się dzieje w naszym organiźmie. Wyobraźmy sobie na przykład, że obydwoje mamy cukrzycę pierwszego typu i że u Pani zmniejszyła się ilość probiotyku lactobacillus, a u mnie innego. Bez wiedzy, którego probiotyku nam brakuje nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jaki powinna Pani wziąć a jaki ja. Mnie wtedy lactobacillus nie pomoże, natomiast Pani pomógłby jak najbardziej. I odwrotnie, gdyby Pani zaczęła brać np. bakterie Bifito, to skutek mógłby być inny niż u mnie. To trochę tak jak z penicyliną. Gdy ją stworzono, wydawało się, że wszystkie bakterie możemy w ten sposób pokonać, a teraz wiemy, że stosowanie antybiotyku nie zawsze jest dobrym pomysłem. Jeśli więc naprawdę chcemy zbalansować swój mikrobom, poleciłbym spróbować naturalnych metod, czyli takich probiotyków jak np. kiszonki czy jogurt.

 

Dziękuję za rozmowę

Kto się boi Michała K.?

Nowy rolniczy lider szturmem podbija internet. Wrzuca w media społecznościowe masę zdjęć i filmów. Modna fryzura, aparat na zębach i pięść skierowana do rządzących – to jego znaki rozpoznawcze. Kim jest Michał Kołodziejczak i jego Unia Warzywno-Ziemniaczana i o co walczą? Poniżej lipcowe protesty rolników i ich przyczyny w pigułce.

 

Lato to dla mieszkańców miast przede wszystkim czas wakacji. Liczą pieniądze i jeśli ich stać, szukają miejsc, gdzie mogą spędzić urlop i wypocząć. Dla rolników jednak nie ma pracowitszego okresu. To kluczowy czas dla zbiorów. Warzywa, owoce, zboża – większość z nich rolnicy pozyskują w tym okresie. W sklepach, marketach i na rogatkach ulic pojawiają się też wtedy wytłoczki polskich malin, worki bobu, brzoskwinie, morele czy porzeczki. Tymczasem, niezależnie od nawału pracy w polu, w Warszawie na początku lipca zjechali się na demonstrację rolnicy zrzeszeni w Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Protestujący domagali się od rządu reakcji, na ich zdaniem, tragiczną sytuację polskich producentów rolnych. Przewodził im Michał Kołodziejczak.

Ciągną do niego aktywiści i politycy z prawicy i lewicy. Na demonstracjach można zauważyć posła nacjonalistę Roberta Winnickiego, znanego ze spalenia kukły Żyda Piotra Rybaka, a tweetuje o nim eksksiądz-antysemita Jacek Międlar. Dla równowagi pojawiają się też socjaldemokraci z partii Razem czy ich kandydat na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak. Kołodziejczak miesza lewicowe i prawicowe hasła. Wygraża pięścią amerykańskiej ambasadzie, na demonstracjach puszcza Rotę, ale i opowiada o oddolnym zrzeszaniu się w rolnicze kooperatywy i spółdzielnie oraz że nie obchodzi go, kto z kim sypia.

Zapanowała specyficzna polityczna moda na Kołodziejczaka, a swojego człowieka widzieć w nim chcą i nacjonaliści, i komuniści, i przedsiębiorcy, i związkowcy. Smsy, połączenia, wiadomości na mesendżerze – jego telefon nie milknie. Zgłaszają się do niego rolnicy chcący dołączyć do protestów, sklepikarze chcący kupić płody rolne bezpośrednio od producentów, aktywiści, widzący w nim swojego rzecznika, a także polityczni wizjonerzy i fantaści mający nadzieję, że to lider na którego czekali, żeby wcielić w życie swoje teorie. Coraz częściej słychać mówione o nim w kręgach politycznych „nowy Lepper”.

Kim jest więc ten producent kapusty pekińskiej z podsieradzkiej gminy Błaszki i dlaczego wychodzi ze swoimi ludźmi na ulicę?

 

Wąskie gardło wspólnego rynku

Może i polska reprezentacja w piłkę nożną fatalnie zaprezentowała się na mundialu, ale są konkurencje, w których jesteśmy globalnym liderem. Polska jest największym na świcie eksporterem jabłek i pieczarki. Liderujemy UE w produkcji malin i wiśni. Podobnie marchwi, ogórków gruntowych, łososi i drobiu. W truskawkach mamy, z 17% udziałem w rynku, drugie miejsce w Europie. W produkcji śliwek czwarte, gruszek i pomidorów piąte, a brzoskwiń szóste. W okresie rządów koalicji PO-PSL wdrożono program tworzenia rolniczych grup producenckich, które zaczęły konsolidować wiejski kapitał. Duży, zamożny unijny rynek stoi przed nimi otworem. Skoro więc jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?

W sklepie i na straganie półkilowa wytłoczka malin kosztuje od siedmiu do dziesięciu złotych. Z hektara malin można zebrać nawet 10 ton tego owocu. Gdyby cała suma szła do rolnika, zarabiałby między 140 a 200 tys. złotych z każdego hektara. Sytuacja nie jest jednak taka prosta. Ceny skupu na owoce i warzywa są nawet dziesięć razy niższe niż detaliczne. Za kilogram malin rolnik dostanie 1,5 zł. Za tyle samo czarnej porzeczki 30 groszy. Za wiśnię – złotówkę. Ziemniaki i czerwoną kapustę sprzeda za 30 groszy, białą za 10-15. Odliczając płacę zbieracza, amortyzację sprzętu, benzynę, prąd, wodę i podatki w kieszeni rolnika zostaje niewiele.

Różnica idzie do kieszeni pośrednika. A nimi są w Polsce przede wszystkim wielkie sieci marketów – kolejno pod względem popularności: Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan i Tesco. Negocjacje z nimi nie są w żadnym razie symetryczne. Warzyw i owoców rolnik nie może długo przechowywać, więc chce sprzedać je jak najszybciej. Jeśli sieć nie dokona zakupu, płody rolne zgniją w skrzynkach.

– Dwa lata temu temu był taki problem z pomidorami – opowiada mi Kołodziejczak. – Były drogie. W Hiszpanii były jeszcze droższe. Duża sieć marketów na to „faka wam damy”. Tydzień będziemy dopłacać do hiszpańskich, ale waszej ceny nie zaakceptujemy.

Co mieli zrobić, zgodzili się. – Jesteśmy na łasce monopoli – opowiada mi lider rolniczych protestów.

Do tego dochodzą wymagania jakościowe. Teoretycznie kraje Unii Europejskiej nie mogą dyskryminować towarów ze względu na kraj pochodzenia. W praktyce jednak zamiast ceł mogą stosować inne blokady. Firmy mogą wymagać specyficznego kształtu i koloru warzyw, odpowiedniej ich wielkości czy składu. Jednocześnie do Polski, bywa, zwożona jest żywność gorszej jakości.

Importerom opłaca się przywozić towar, którego nie sprzedaliby u siebie, bo Rzeczpospolita nie stawia jej tak wysokich wymagań jakościowych jak Niemcy. Bywa też, że sieci marketów wolą nabyć towar poza Polską, nawet nieco drożej, bo kupują od firmy, która jest częścią ich własnego konsorcjum. Czyli w praktyce od siebie samego.

Do Polski napływają też towary zagraniczne, które są przepakowywane już na miejscu i sprzedawane jako polskie. Na przykład ziemniaki z Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec czy Belgii. Tymczasem, żeby wysłać je z Polski do Niemiec polski rolnik musi zdobyć specjalne dokumenty, których zrobienie zajmuje kilka dni. W odwrotną stronę nie ma takiego obowiązku. To w praktyce blokuje ich eksport za granice, bo niewielu rolników podejmuje się tego wysiłku. – Jesteśmy zamknięci na swoim rynku, do którego i tak mamy może z 20-30 proc. dostępu – mówi mi Kołodziejczak.

Do tego polscy rolnicy przegrywają z dłuższą tradycją, większym kapitałem i lepszym umocowaniem w Unii Europejskiej swoich zachodnich odpowiedników. I z większymi dopłatami. Te dla Francuzów czy Holendrów są prawie dwukrotnie wyższe. Kiedy Polska wchodziła do Unii zachodni producenci rolni dostawali je już od co najmniej kilkunastu lat i znacząco wyprzedzali Polaków pod względem używanej technologii, organizacji i doświadczenia w radzeni sobie na wspólnym rynku. Nadwiślańscy rolnicy mogli wygrywać z nimi jedynie dzięki taniej sile roboczej.

Odpowiedzią na tę sytuację miały być grupy producenckie. Koalicja PO-PSL naciskała na ich tworzenie. Wystarczyło pięciu rolników, żeby dostać dofinansowania rzędu 75-90% proc. W tym procesie dochodziło jednak do wielu nieprawidłowości. Wiele powstałych w tym okresie grup upadło. Niektórzy rolnicy sprzedawali sobie nawzajem własne samochody, wystawiali faktury, a potem dzielili się zyskiem. Do obrotu dodawany był finansowany przez państwo bonus, 5-10 proc. I niestety w efekcie powstawały także i zmowy. Bywało, że grupy obracały towarami między sobą nawzajem, za każdym razem kasując od państwa te 5-10 proc. Jaki był tego efekt? Wielu rolników zostało oszukanych przez ludzi, którzy uzyskali od nich i od państwa fundusze, a potem z nimi zniknęli.

 

Na wschodzie bez zmian

Jednym z postulatów rolników jest żądanie rozwiązania problemu rosyjskiego embarga na polską żywność.

– Moje gospodarstwo jeszcze cztery, pięć lat temu sto procent produkcji sprzedawało do Rosji – opowiada mi Kołodziejczak. – A teraz wychodzi premier i mów: embargo to nie problem. Ja wtedy poczułem bezsilność. Jak mam się przekwalifikować? Jak zmienić produkcję? Przecież maszyna do zbierania kapusty kosztowała mnie 500 tys. zł, muszę spłacać kredyt! – dodaje wzburzony
Embargo uderza przede wszystkim w producentów pomidorów i kapust. Rolnicy są skazani na markety i wspólny rynek. Żeby nie zbankrutować, przekwalifikowują się na inną produkcję, co jeszcze bardziej pogarsza warunki na rynku. Zachodni rolnicy sprzedają swoją nadprodukcję w Europie Środkowej. Polscy rolnicy nie mają już gdzie tego zrobić. Dawniej chłonny rosyjski rynek jest dziś dla nich w dużej mierze zamknięty. I będzie zamknięty „w interesie bezpieczeństwa kraju” co najmniej do końca 2019 r., jak zadekretował na początku lipca prezydent Rosji Władimir Putin. Zakazem wwożenia objęte są pochodzące z krajów Unii i z nią stowarzyszonych owoce, warzywa, mięso, drób, ryby, mleko i nabiał. Czyli wszystko to, w czego produkcji przoduje Polska.

Bez zakończenia wspierania Ukrainy w jej konflikcie z prorosyjskimi separatystami nie ma szans na zniesienie tych sankcji. – Churchill powiedział, że przyjaciel czy wróg to nie są jakieś stałe. Tylko interes jest niezmienny – odpowiada mi na to Kołodziejczak. Jednocześnie na Ukrainie ziemię masowo dzierżawią Holendrzy, Hiszpanie, Francuzi i zaczynają produkcję na najżyźniejszych glebach w Europie. Podobne dziafania podejmują w Afryce, a potem tak pozyskane płody rolne wprowadzają na unijny rynek jako swoją produkcję.

Tym bardziej, że wzrasta koszt siły roboczej. Do prac polowych rolnicy dotychczas zatrudniali pracowników z Ukrainy. Jednak od wprowadzenia w ubiegłym roku dla nich ruchu bezwizowego oraz zwiększenia świadczeń socjalnych, liczba chętnych do pracy na polskich polach regularnie spada. Rolnikom udało się wymusić na rządzie ustawę o pomocnikach w rolnictwie, ale to na dłuższą metę nie załatwi sprawy braku rąk do pracy i niskich płac pracowników sezonowych. Jeśli na Zachodzie nie wystąpi jakaś klęska żywiołowa, to wielu producentów rolnych znajdzie się na granicy bankructwa.

 

„Nowy Lepper”?

Modnie ostrzyżony, z aparatem na zębach, wygadany lider Unii Warzywno-Ziemniaczanej budzi coraz większe zainteresowanie mediów. Jest bezpośredni, od razu przechodzi na ty. Jego komórka ciągle brzęczy od nowych powiadomień.

– Ludzie sami się zgłaszają i chcą robić – mówi podekscytowany. – Poczekaj, poczekaj, tylko podeślę linka jednemu gościowi – przerywa na chwilę spotkanie, żeby wysłać coś mesendżerem.
Pokazuje mi na komórce filmik. Ukraińscy pracownicy śpiewają i wkładają zebraną kapustę pekińską na coś, co przypomina połączenie traktora i pasa transmisyjnego. – Są tylko takie dwie maszyny w Polsce – oświadcza mi z wyraźną dumą Kołodziejczak.

Mimo że był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, dziś z PiSem mu zdecydowanie nie po drodze. – Jak powiedziałem, że robię zebranie rolników we wsi, zadzwonili do mnie z partii o 23 i powiedzieli, że już nie mam czego u nich szukać – opowiada. – Wyrzucili mnie przez telefon! Za to że zebranie na wsi robię, bo to źle wygląda w oczach społeczeństwa, że buntuje przeciw dobremu PiSowi – mówi mi z goryczą w głosie.

Polskie Stronnictwo Ludowe też mu się nie podoba. – To są lokalne układziki i układy – opisuje Kołodziejczak ludowców. Widzę, jak to działa w gminach. Wójt, burmistrz, radni, rodzina pozatrudniana, tu sprzątaczka, tam księgowa. To taka organizacja, która korzysta z państwowych zasobów, żeby utrzymywać samą siebie i swoją klientelę. Interes chłopski, związkowy, nie może iść w parze z żadną partią polityczną – podsumowuje twardo.

Jednak na protestach rolników, którymi kieruje Kołodziejczak, pojawia się coraz więcej polityków. Jak na razie z głównie ci z radykalniejszych skrzydeł i niewielkich organizacji. Na demonstracjach przemawia znany z palenia kukły Żyda na wrocławskim rynku Piotr Rybak. Da się zauważyć posła nacjonalistę Roberta Winnickiego. Można było wypatrzyć Jana Śpiewaka i członków Zarządu Krajowego partii Razem Macieja Koniecznego czy Marcelinę Zawiszę. Nacjonaliści widzą w protestujących bojowników o polski interes narodowy; socjaliści – buntowników wobec dyktatu korporacji i wielkiego kapitału; miejscy przedsiębiorcy – swój wiejski odpowiednik. A to wszystko dopiero po niecałym roku samoorganizacji protestujących. Podobnie sprawy wyglądały z Lepperem. Tam wokół zrewoltowanych bankrutujących rolników natychmiast pojawiali się politycy z prawa i z lewa, chcąc ideologicznie zagospodarować potencjał, jaki przynosił medialnie dobrze się sprzedający lider.

– Staramy się znaleźć to, co nas łączy i już nas nie interesuje, czy jesteś w mieście nacjonalistą czy lewakiem – zarzeka się Kołodziejczak. – Związek zawodowy ma działać w interesie rolników nie jakichś partii, deklaruje.

A jaki jest stosunek do nich innych rolniczych związków zawodowych?

– Boją się. My nie mamy za sobą historii, pieniędzy, związków z lobbystami, publicznych pieniędzy. Nie mamy nic do stracenia, – opowiada mi lider protestów. Co na ich postulaty rząd? – Było sympozjum u Rydzyka, suwerenność gospodarcza. Miał być premier. Mówię chłopakom, jedziemy, zadamy mu pytanie, opowiada mi się Kołodziejczak. Pytamy: co mamy robić? A on co? Rozkłada ręce – dodaje wściekły.