Siedem grzechów głównych

… w walce z pandemią Covid-19 w Polsce.

1. Zmienność koncepcji, a w związku z tym bałagan w zarządzaniu kryzysem.

Od spóźnionego lockdownu (narciarze, w tym wybitni politycy, zdążyli zaliczyć sezon we Włoszech i w Austrii) przy stosunkowo niewielkim zagrożeniu, generującego ogromne kilkuset miliardowe straty w gospodarce – po przyjęcie w praktyce i po cichu modelu szwedzkiego, ale bez odpowiedniej dyscypliny społecznej, przy rozlaniu się fali epidemii po kraju.

2. Brak konsekwencji i propaganda zamiast edukacji, motywowana sytuacją polityczną.

Ministrowie początkowo lekceważyli zagrożenie, pomimo alarmujących sygnałów i próbowali ośmieszać podnoszących alarm, a następnie przeszli do zastraszania społeczeństwa przy pomocy policji, ścigającej spacerowiczów i rowerzystów w parkach i lasach.
Przed wyborami politycy obozu rządowego przeszli świadomie i celowo ponownie do uspokajania wyborców i lekceważenia zagrożenia, aby obecnie próbować przywrócić dyscyplinę w zdemobilizowanym społeczeństwie, którego część wręcz traktuje zagrożenie w kategoriach manipulacji politycznej. Utrata autorytetu przez władzę znacząco utrudni obecnie walkę z pandemią.

3. Stosowanie nieadekwatnych środków do skali zagrożenia, brak właściwej koordynacji działań.

Zamknięcie całego Kraju, znaczącej części firm, szkół, przedszkoli, uczelni, części administracji publicznej a nawet lasów (sic!) przy występowaniu lokalnych ognisk – po daleko idącą liberalizację uregulowań prawnych przy występowaniu zagrożeń w skali całego regionu czy kraju.
Uporczywie są stosowane testy PCR, służące do celów badawczych, a nie diagnostycznych, o czym jasno i jednoznacznie mówi producent. Z tego powodu wyniki nie są ani miarodajne ani prawidłowe i nie mamy pewności, jaka jest liczba zakażeń faktycznych.

4. Niezgodne z zasadami stanowienie prawa pod bieżące potrzeby, a w rezultacie znaczna część przepisów jest nie do obronienia przed sądami, a więc następuje dewaluacja norm prawnych.
Odmowa, ze względu na wybory, wprowadzenia stanu wyjątkowego i ograniczanie praw i wolności obywatelskich przy pomocy rozporządzenia zamiast ustawy ( w przypadku osób zdrowych nawet ustawą bez stanu wyjątkowego nie można tego uczynić ). W rezultacie kary administracyjne są nie do wyegzekwowania.

5. Braki kadrowe w szpitalach zakaźnych i służbach sanitarnych oraz straszenie administracji publicznej zwolnieniami.
Sieć szpitali covidowych najpierw przewymiarowano (vide: Łomża, gdzie pozbawiono ludzi jedynego szpitala w dużym mieście, byłym wojewódzkim), a następnie znacząco ją obcięto, by teraz nerwowo ją odtwarzać. Jednym ze skutków braku panowania nad organizacją służby zdrowia w czasie pandemii jest odejście z pracy ze szpitali dużej liczby białego personelu, czego jaskrawym przykładem jest szpital w Tychach.
W sposób drastyczny ograniczono planowane zabiegi, również w poważnych przypadkach, co musiało w dłuższym okresie czasu skutkować zwiększoną śmiertelnością.

Utrudniono dostęp do lekarza pierwszego kontaktu; (teleporady są zbyt szeroko stosowane), a w konsekwencji diagnozy często są chybione lub spóźnione.

Poziomu funkcjonowania Sanepidu, w związku z jego niewydolnością, nawet nie będę komentował.

6. Pomimo zapowiedzi – nie uruchomiono w kraju produkcji podstawowych urządzeń i materiałów niezbędnych w walce z pandemią; dotyczy to zresztą większości państw europejskich, uzależnionych od dostaw z Dalekiego Wschodu. Reindustrializacja nadal jest w Unii Europejskiej pustym hasłem.
Brak wystarczających zapasów, również leków i osocza ozdrowieńców, pomimo letniego oddechu ze strony wirusa.
A jednocześnie – samowola zakupowa bez żadnych zasad na poziomie resortu zdrowia, poprzez firmy-widma, przyjaciół i rodzinę.

7. Niedofinansowanie służby zdrowia na wszystkich poziomach, ale w szczególności podstawowej sieci szpitali.

To oczywiście problem odwieczny, ale dzisiaj to niedofinansowanie szczególnie daje się we znaki.

Chaos pozorowany?

Czy za pozornym chaosem w służbie zdrowia i oświacie kryją się ukryte cele. Pytanie aktualne.

W cieniu bieżącej młócki PiS z opozycją zachodzą niepokojące zjawiska o dużym potencjale cofania Polski w rozwoju.
Na początku pandemii rząd chwalił się, że jest dobrze przygotowany do jej zwalczania i wprowadzał obostrzenia które miały nas uchronić przed jej rozwojem. Spotkało się to z akceptacją społeczeństwa, które uwierzyło w moc sprawczą Ministra Zdrowia i całego rządu. Szybko okazało się, że informacje o dobrym przygotowaniu okazały się mocno przesadzone, a wprowadzone obostrzenia w wielu przypadkach skompromitowały się i w konsekwencji doprowadziły do utraty zaufania społeczeństwa w ich skuteczność. Ma to wyraźny wpływ na obecny odbiór przez społeczeństwo ograniczeń, mimo, że są one obiektywnie konieczne. Dodatkowo na jaw wyszły niejasne afery z zakupem maseczek i respiratorów.
Obecnie rządzący zmienili całkowicie sposób przekazu. Rozwój pandemii w Polsce uznaje się za nieprzewidywalny i uzależnia podejmowanie dalszych decyzji od rozwoju wydarzeń, zrzucając jednocześnie odpowiedzialność za ich rozwój na zachowanie społeczeństwa.
Nie przygotowuje się, a przynajmniej nic nie wiadomo o scenariuszach przygotowań do ewentualnego drugiego rzutu wzrostu zachorowań, w szczególności w związku z jego prawdopodobną korelacją z jesienno – zimowym wzrostem zachorowań na grypę.
Nie znamy też planu przywracania normalnego funkcjonowania służby zdrowia. Obecnie planowe zabiegi są ograniczone, a tzw. Teleporady lekarskie, to w większości przypadków fikcja.
Priorytetem rządu w dziedzinie ochrony zdrowia stała się centralizacja wydatków, poprzez całkowite podporządkowanie NFZ Ministrowi Zdrowia. Wiara, że na szczeblu centralnym podejmuje się lepsze decyzje niż na szczeblu lokalnym towarzyszy PiS od początku i skutkuje coraz wyraźniej stratami na skutek podejmowania spóźnionych i nietrafnych decyzji.
Szczególnie niepokojącą sytuację obserwujemy w oświacie. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie, ich rodzice i nauczyciele nie wiedzą w jakim trybie prowadzone będzie nauczanie; stacjonarnym, zdalnym czy jakimś hybrydowym. Dotychczasowe doświadczenie z pseudo reformy edukacji oraz naprędce wprowadzone w tym roku nauczanie zdalne, dobitnie pokazały, że polska oświata nie jest przygotowana na żaden z tych trybów. Szkoły są przepełnione, nauka w nich często odbywa się na dwie zmiany co utrudni, jeśli wręcz uniemożliwi zachowanie fizycznego odstępu między uczniami. Większa część uczniów ma kłopoty ze swobodnym dostępem do komputera, bo musi go dzielić z rodzeństwem i rodzicami, wielu, szczególnie w małych miejscowościach nie ma w ogóle dostępu z uwagi na brak sprzętu lub brak dostępu do internetu o odpowiedniej jakości. Ministerstwo Oświaty nie podało żadnych danych, bo ich nie ma lub ukrywa, ilu uczniów „zagubiło” się w procesie zdalnego nauczania.
Nie podjęto istotnych działań w celu poprawy sytuacji, nie przygotowano alternatywnych scenariuszy i wytycznych dla podjęcia nauki w którymkolwiek z trybów nauczania. Brak też programów na przyszłość, zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji. Mimo szumnych deklaracji, nowoczesne kształcenie dzieci i młodzieży nie należy do priorytetów obecnie rządzących.
Zastosowany będzie, jak to już wielokrotnie miało miejsce w ostatnich latach scenariusz przerzucenia decyzji i odpowiedzialności na samorządy i szkoły czyli nauczycieli. Oczywiście bez zaopatrzenia ich w potrzebne środki i wytyczne, służące ujednoliceniu procesu nauczania. To państwo, a nie samorządy odpowiada za edukację.
Taki scenariusz nie wynika jedynie z nieudolności rządzących, Stanowi przemyślany sposób na osłabieni e samorządów i dalsze obniżenie prestiżu nauczycieli, ponieważ odpowiedzialność za wszelkie nieuniknione problemy będzie można zrzucić na samorządy i nauczycieli. PiS nie ukrywa, że chciałby scentralizować tą część władzy, która jest obecnie przypisana samorządom, a nauczyciele od czasu strajku stanowią grupę zawodową, szczególnie nie lubianą przez rządzących.
W rezultacie będziemy mieli do czynienia z co najmniej kilkoma rocznikami młodzieży w których znajdzie się duża grupa osób o spłyconym wykształceniu.
W tym momencie budzi się niepokój, czy obniżenie jakości kształcenia nie stanowi ukrytego celu rządzących. Wystarczy przypomnieć sentencję wygłoszoną przez v-ce marszałka Terleckiego. Na pytanie, jak Zjednoczona Prawica ma zamiar zmienić wynikający z rezultatów wyborów fakt, że zdecydowana większość młodych ludzi nie głosowała na Andrzeja Dudę, odparł, że potrzebne są zmiany w procesie nauczania. Jeśli skojarzyć to z faktem, że za Andrzejem Duda głosowali w większości obywatele o niższym statucie wykształcenia i gorszym dostępie do rzetelnej informacji, to wnioski nasuwają się same. Czy rzeczywiście w interesie rządzących jest utrzymywanie dużej części społeczeństwa w sytuacji dziedziczenia niedostatku kulturowego i w konsekwencji materialnego, a środkiem do tego celu jest obniżenie jakości kształcenia? Jakość kształcenia nie polega bowiem na anachronicznym kształtowaniu postaw pseudo patriotycznych, lecz na przystosowaniu młodzieży do życia w szybko zmieniającym się świecie.
Jest i drugi aspekt takiego działania, nie do przyjęcia dla socjalistów. Niedostatki publicznej służby zdrowia i publicznej oświaty powodują rozwój sektora prywatnego w tych dziedzinach i ucieczkę najlepszych specjalistów do tego sektora. Grozi nam żywiołowa prywatyzacja służby zdrowia i oświaty.
PiS zapewnia o swojej trosce o ludzi biednych, ale robi bardzo wiele, by jednocześnie ich los pogorszyć i zamknąć ich w swoistym getcie.
Czy o to chodzi? Obym się mylił.

Represyjna tarcza

Szeroko reklamowana przez rządowe media Tarcza 4.0 ma pomóc Polsce przejść suchą nogą przez kryzys, który jest jednym z dotkliwych skutków pandemii. Czemu jednak tak wiele miejsca poświęca się w niej podwyższeniu kar więzienia dla np. lekarzy?

Tarcza 4.0, którą parlament sprawnie przyjął, a prezydent Duda ochoczo podpisał, zamienia Polskę w kraj wyjątkowo represyjny. I to mimochodem, niby na marginesie innych zmian, skądinąd również wyjątkowo jednostronnych, stojących na straży interesów biznesu i (większych) pracodawców, w żadnym zaś wypadku klasy pracującej.

Art. 38 ustawy zmienia kodeks karny, zgodnie z tendencją wyznawanych przez PiS wartości, w kierunku jego większej dolegliwości. I tak artykuł 37 kodeksu karnego, mówiący o orzekaniu kar więzienia do tej pory zostawiał furtkę dla łagodniejszego potraktowania sprawców przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 8 lat więzienia. W starym zapisie sąd mógł zamiast tej kary orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności.
Teraz sąd ma znacznie ograniczoną możliwość takich działań.

Nowy zapis zawęża możliwość zamiany kary więzienia na grzywnę lub ograniczenie wolności (ale nie niższą niż 3 miesiące) jedynie wtedy, gdy hipotetyczna kara wynosiłaby mniej niż rok więzienia.

Dotyczy to takich przestępstw jak fałszerstwa, handel narkotykami, znieważenie prezydenta (tak!), nieumyślny błąd w sztuce lekarskiej lub – co wzbudziło szczególne oburzenie organizacji feministycznych – pomocnictwo w aborcji.

W praktyce oznacza to zwiększenie surowości orzekanych przez sąd kar. Właśnie z powodu zaznaczenia, że ten zapis dotyczyć będzie także nieumyślnych błędów medycznych lub pomocy w aborcji, lekarze rozważają protest przeciwko tym zmianom.

Rozważane są takie formy jak strajk włoski, zwolnienie lekarskie lub strajk pełny polegający na zaprzestaniu pracy, czyli odejściu od łóżek pacjentów. Lekarze wskazują, że takie zapisy powodują efekt mrożący czyli zaniechanie wykonywania ryzykownych procedur medycznych, te bowiem są obarczone znacznie większym ryzykiem popełnienia nieumyślnego błędu medycznego.

W komentarzach w sieciach społecznościowych wskazuje się, że ten kierunek surowszego traktowania tej grupy zawodowej ma swe źródło w konfliktach, jakie obecny minister sprawiedliwości i jego rodzina toczyli z lekarzami m.in. w związku ze śmiercią ojca ministra. Co zaś się tyczy zaostrzania kar za aborcję lub udzielenie pomocy przy jej przeprowadzeniu – obsesja prawicy w tej sprawie znana jest od dawna.

Kasa się znalazła

Przez całe lata nie mogą znaleźć kilku miliardów złotych na zdrowie. Przez całe lata system uśmierca dziesiątki tysięcy ludzi przez zbyt długie kolejki, brak środków i brak nowoczesnych terapii. Przez całe lata kłamią w żywe oczy, że tak być musi!!!

A potem zaczyna się kryzys wywołany epidemią. Rząd czuje, że musi coś zrobić.

Kiedy przychodzi do ratowania prywatnych firm i banków, w ułamku sekundy znajdują na to 212 miliardów złotych!

A przynajmniej deklarują, bo część analityków już wyraża obawę, że to liczba z powietrza.

W 212 miliardach jest marne 7,5 na służbę zdrowia. Wniosek jest prosty: mamy w Polsce rząd banksterów i morderców.

Przecież te dodatkowe 7,5 mld złotych na opiekę zdrowotną przy ponad 200 na całą resztę to żart i kpina. To nawet nie jest tyle, ile przyniosłaby rozsądna na czas spokoju podwyżka wydatków na zdrowie do 7,2 proc. PKB, którą od miesięcy postulujemy jako Lewica, wspierani przy tym przez środowiska pracowników medycznych, widzących na co dzień, jak wiele im brakuje do normalnej pracy i niesienia pomocy.

To są absurdalne grosze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dla setek tysięcy polskich obywateli.

Poważna moc dla szpitali? Zrzutka.pl, może środki z UE…
A pomoc dla firm? Instant 200 mld z budżetu i podatków.

Hiszpania przejmuje prywatną służbę zdrowia

Lewicowy rząd Hiszpanii w ramach ogłoszonego w niedzielę stanu wyjątkowego przejmie kontrolę nad prywatnymi placówkami medycznymi. Ponadto wszystkie prywatne podmioty, które produkują lub mają na stanie maseczki ochronne, preparaty odkażające i testy na koronawirusa mają obowiązek w ciągu 48 godzin o tym poinformować.

Centrolewicowy rząd Pedro Sancheza chce zrobić wszystko, by powstrzymać dalsze postępy epidemii. I nie ograniczył się do wezwania obywateli, by nie wychodzili z domów w absolutnie żadnym wypadku, chyba że potrzebują kupić żywność lub lekarstwa.
W wygłoszonym w niedzielę wieczorem oświadczeniu minister zdrowia Salvador Illa oznajmił, że wszystkie prywatne placówki medyczne zostaną podporządkowane potrzebom państwowego systemu służby zdrowia. Hiszpańskie media nie wahają się pisać – na wyrost – o „nacjonalizacji”, chociaż środek będzie tymczasowy: prywatne szpitale przejdą pod kontrolę regionalnych władz jedynie na czas stanu wyjątkowego, póki będzie trwała walka z koronawirusem. Na tym jednak nie koniec. Decyzją władz regionalnych dowolne obiekty, publiczne i prywatne, będą mogły zostać zaadaptowane na cele walki z epidemią.
Rząd wydał również specjalne polecenie wszystkim firmom, które produkują lub mają na stanie leki i sprzęt medyczny, a także ochronne maski i rękawiczki. Podmioty takie dostały 48 godzin (począwszy od niedzieli wieczorem) na poinformowanie władz publicznych o swoich zapasach i możliwościach produkcyjnych, pod groźbą mandatów. Łatwo się domyślić, że kolejnym krokiem może być rekwizycja i/lub przymusowe zwiększenie produkcji preparatów i przedmiotów ratujących życie. Do walki z epidemią zostaną zaangażowani również studenci ostatniego roku studiów medycznych; ich obowiązkowa rezydentura w szpitalach zostanie wydłużona.
Hiszpania zamierza również ograniczyć o 50 proc. liczbę wewnętrznych połączeń lotniczych i morskich, a nawet o 85 proc. – kursy państwowego przewoźnika kolejowego Renfe. O tym, co z transportem publicznym na skalę lokalną, zdecydują samorządy. Stan wyjątkowy w kraju potrwa co najmniej 15 dni.

Antykryzysowy pakiet Lewicy

Gdy diagnozowane są kolejne przypadki koronawirusa w Polsce, państwo zamyka szkoły i odwołuje imprezy masowe, Lewica przypomina, że to jeszcze nie wszystko, co musi zostać zrobione. Ciężar walki z chorobą spoczywa przede wszystkim na służbie zdrowia, permanentnie niedofinansowanej i zaniedbywanej. Socjaldemokraci przypomnieli również, że kryzys uderzy nie tylko w przedsiębiorstwa (o ich kłopotach pisze się bardzo dużo), ale też w pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. Przedstawiamy antykryzysowy pakiet rozwiązań zaproponowanych przez kandydata Lewicy na prezydenta, Roberta Biedronia.

FILAR 1: Pracownicy

Wynagrodzenie na chorobowym płatne w 100% – Dziś wiele osób obawia się iść na zwolnienie ze względu na utratę części wynagrodzenia. Jednocześnie chodzenie do pracy podczas choroby sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji. Choroba nie może zagrażać bezpieczeństwu finansowemu rodzin w Polsce.

L4 przez 3 dni na podstawie oświadczenia pracownika – Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś chory idzie do pracy z obawy, że nie dostanie zwolnienia. Albo że biegnie do lekarza, gdy wcale nie jest chory, i ryzykuje zakażenie.

Rozszerzenie praw pracowniczych na umowy zlecenia – dziś osoby zatrudnione na jednoosobowej działalności gospodarczej oraz na umowach o dzieło nie mają podstawowego zabezpieczenia w przypadku choroby. Mówimy tu o ponad trzech milionach osób. Tak nie może być. Żadna z takich osób nie powinna być pozbawiona wsparcia.

FILAR 2: Lekarze, pielęgniarki i personel medyczny

Lekarze, pielęgniarki i personel pracujący w szpitalach i karetkach to prawdziwe bohaterki i bohaterowie w walce z epidemią. Pracują, pomimo zagrożenia własnego zdrowia, żeby chronić zdrowie i bezpieczeństwo innych. Nie może ich zabraknąć. Ich praca, szczególnie teraz, musi zostać doceniona.

Dodatkowe 50% stawki dla lekarzy i personelu medycznego leczącego pacjentów z koronawirusem za nadgodziny – personel medyczny miał fatalne warunki płacowe, zanim pojawił się jakikolwiek wirus. Teraz czeka ich jeszcze więcej wysiłku. Musimy ich za to wynagrodzić.
Specjalna dotacja dla każdego szpitala, w którym wystąpiło podejrzenie koronawirusa – tak samo jest ze szpitalami. Zadłużenie szpitali to nie nowy problem. Nie możemy pozwolić, by koronawirus zrujnował je na zawsze. Ale przede wszystkim, musimy dopilnować, by wszystkie były gotowe na sytuację powiększenia się liczby chorych.
Stworzenie funduszu na odszkodowania i pomoc dla personelu medycznego pracującego z pacjentami z koronawirusem na wypadek zakażenia.

FILAR 3: Przedsiębiorcy

Epidemia to także zagrożenie dla gospodarki, a potencjalne efekty kryzysu gospodarczego mogą zostać z nami dużo dłużej niż sama epidemia. Dlatego musimy temu przeciwdziałać już dziś.

Finansowanie składek ZUS z budżetu na 6 miesięcy w firmach, które ucierpiały w wyniku epidemii – by pomóc firmom przetrwać najtrudniejszy okres.
Chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego – przedsiębiorcy będą się mierzyć z wieloma zwolnieniami chorobowymi swoich pracowników. Nie możemy pozwolić, by tracili na tym ani przedsiębiorcy,ani pracownicy.
Specjalny, tani kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm, które odnotowały straty w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa – dużo problemów mają obecnie firmy z sektora gastronomii, transportu, turystyki i hotelarstwa, kultury i rozrywki. To tysiące miejsc pracy. Nie możemy pozwolić im upaść.

FILAR 4: Media

Powołanie przy ministrze zdrowia Rady ds. Mediów i Informacji Publicznej, złożonej z 5 grup: 1. przedstawicieli rządu, 2. lekarzy, 3. organizacji pozarządowych, 4. przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, 5. przedstawicieli mediów o zasięgu ogólnopolskim – W czasie epidemii szczególnie ważne jest, by media przekazywały opinii publicznej rzetelne informację. I żeby Polki i Polacy mieli pewność, że mogą tym informacjom ufać. Nad rzetelnością informacji przekazywanych Polkom i Polakom powinny czuwać środowiska rządu, opozycji, mediów publicznych i komercyjnych, organizacji społecznych.
Ochrona przed fake newsami – weryfikacja informacji (fact checking) w mediach społecznościowych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi – epidemia to idealny moment dla rozsiewania paniki przy pomocy fałszywych informacji. Musimy temu przeciwdziałać.
Kampania informacyjna w mediach tradycyjnych, mediach społecznościowych, na nośnikach tradycyjnych i w Internecie.

FILAR 5: Dzieci i Rodzice

Wprowadzenie zasiłku opiekuńczego dla samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych – co stanie się, gdy zamkniemy szkoły? Kto będzie zajmował się dziećmi. Część rodziców będzie mogła przejść na zasiłek wychowawczy. Ale co z osobami, które nie mają.
Wprowadzenie programów edukacyjnych “Domowe przedszkole” i “Domowa podstawówka” w telewizji publicznej – w ramach organizowania czasu dzieciom po zamknięciu szkół.

FILAR 6: Wsparcie wojska

Dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii – laboratoria wojskowe, które mają walczyć z epidemią koronawirusa, doznały ostatnio poważnych strat kadrowych. Nie czas na rozliczenia, czas na dotację na zakup testów i sprzętu, które pomogą rozpoznawać i opisywać przypadki w Polsce.

Dofinansowanie i zaopatrzenie dla wojska na wsparcie w przypadku masowej kwarantanny – jeśli dojdzie do najtrudniejszej sytuacji i wprowadzona zostanie masowa kwarantanna, wojsko musi być gotowe do wsparcia. Ktoś będzie musiał sprawdzać stan zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, dystrybuować racje żywnościowe.

A może będzie tak

W Europie pojawił się nowy wirus z Chin. Na świecie już zakażonych jest nań kilkadziesiąt tysięcy osób. Zmarło prawie trzy tysiące. W Europie wirus wykryto już prawie wszędzie. Najwięcej przypadków stwierdzono w północnych Włoszech, gdzie zmarło dotąd prawie 30 chorych. W Polsce, jak zapewnia rząd koronawirusa nie ma. Na prośbę prezydenta w tej sprawie zwołano jednak specjalne posiedzenie sejmu. Media publikują zapewnienia, że sprawnie działają wszystkie niezbędne służby. Posiedzenie sejmu opozycja wykorzystała dla formułowania podejrzeń, że rząd „ukrywa prawdę”, a co najmniej nie mówi wszystkiego. Istotnie wybór premiera znanego z łagodnie mówiąc skłonności do mijania się z prawdą – dwukrotnie już stwierdził to sąd – jako tego, kto uspokoi rodzący się strach przed epidemią nie był chyba najlepszym z możliwych. A niechęć do wyjawienia tego ile testów wykrywających obecność wirusa dotychczas zrobiono, przy jednoczesnym zapewnianiu, że robi się je tylko tym, co wracają z miejsc „występowania wirusa” i to tylko wtedy, gdy wystąpią u nich określone objawy, każe jednak podejrzewać o tzw. „ekonomikę medycyny”. Czyli kupimy możliwie mało testów, a użyjemy jeszcze mniej. To będzie ekonomiczne. Tę metodę jak pamiętamy zastosowała przy poprzedniej epidemii minister zdrowia Ewa Kopacz. I potem się tym długo i głośno chwaliła. Polska nie kupiła szczepionki na tamtą grypę i dobrze na tym wyszła. Inni kupili, dużo wydali, a epidemia się skończyła! Rząd myśli, że i tym razem się uda? Jednocześnie słyszymy ze strony rządowych ekspertów i samego ministra zdrowia solenne zapewnienia, że wprowadzono wszystkie stosowne procedury. Niektóre wprowadzono nawet szybciej niż w Europie. A jeszcze będzie nawet „specustawa”. Opozycja wątpi w jej sens i jakość, bo kiedy sama proponowała ustawę parlamentarna większość jak zwykle wysłała ją na grzybki. A tak w ogóle „wystarczy myć dokładnie ręce”!

Słucham i słucham, a słysząc to wszystko wyobraziłam sobie, że do przychodni zdrowia zwanej obecnie SPZOZ Lekarz Rodzinny w Warszawie przyszła urocza starsza pani. Weszła do zatłoczonej jak zwykle w poniedziałek poczekalni i stojąc grzecznie w recepcji w długiej kolejce po numerek, otrzymała numerek 10 do doktora Kowalskiego. Usiadła i pokasłując lekko wdała się w miłą pogawędkę z sąsiadką, która przyszła do lekarza, bo skoczyło jej ciśnienie. Już po godzinie kaszląca starsza pani dostała się przed oblicze lekarza, który zajrzał jej do gardła, osłuchał płuca, stwierdził lekkie przeziębienie i odesłał starszą panią do domu z przepisanymi „zwykłymi” w takich przypadkach lekami. Pani wróciła do domu i natychmiast poprosiła najbliższą sąsiadkę o pomoc w zakupach. Sąsiadka oczywiście chętnie pomogła i przyniosła sąsiadce ciepły obiadek zostając u chorej na miłą pogawędkę. I tak było przez dwa dni. Po trzech dniach starsza pani niestety trafiła z wysoką już gorączką i jak się okazało z zapaleniem płuc do szpitala. Tu powoli zdrowieje. W „zwykłej” 4 osobowej sali. A po tygodniu okazało się, że ktoś w szpitalu wykrył nieoczekiwanego gościa – koronawirus. Pierwsza zachorowała pielęgniarka, potem wirusa wykryto u kolejnych i jak się okazało u pacjentów też. Oddział co oczywiste zamknięto. I ogłoszono kwarantannę. A dlaczego tak się stało – a może dlatego, że nikt nie zapytał na samym początku starszej pani czy ona lub ktoś z jej rodziny był właśnie podczas ferii we włoskich Alpach. Nie wierzycie, że nie zapytał. To uwierzcie. W ostatnim tygodniu trzykrotnie z infekcją byłam w mojej przychodni lekarza rodzinnego. Dwukrotnie badali mnie mili i kompetentni lekarze, a raz pobrano mi krew do badania. Nikt mnie o moje podróże, ani tym bardziej o podróże rodziny nie zapytał. Brak najprostszej procedury?

Bardzo bym chciała, żeby ta wzmożona gotowość służb medycznych oraz wszelkich innych i szczególne oraz nadzwyczajne przygotowanie nie skończyło się tak jak w krążącym po Internecie memie – podobno w szpitalu w Lublinie pojawił się koronawirus. I co? Nie przyjęli go. Najbliższy wolny termin mają na czerwiec 2022 r.
Obyśmy wszyscy zdrowi byli!

Fizjoterapeuci zdesperowani

Protesty tej grupy zawodowej w ubiegłym roku przeszły niemalże niezauważone. Jednak fizjoterapeuci się nie poddają.

Fizjoterapeuci z Hajnówki, Łomży, Moniek i Sokółki rozpoczęli spory zbiorowe ze swoimi pracodawcami. Walczą o podwyżki. Dołączenie ich kolegów po fachu z innych miejscowości wydaje się kwestią czasu. Sprawa dotyczy tyleż pieniędzy, co elementarnej pracowniczej godności. Protestujący chcą być traktowani na równi z pozostałym personelem medycznym.

W ubiegłym roku pracownicy SP ZOZ w Hajnówce wywalczyli 400 zł podwyżki. Nie brzmi to najgorzej, ale co w kontekście tegorocznego wzrostu płacy minimalnej o 350 zł przestaje być imponujące.

Dlatego teraz podlascy fizjoterapeuci zawiesili poprzeczkę wyżej: chcą, by ich pensje wzrosły o 1200 zł netto, a jeśli dyrekcja nie podejdzie do nich ze zrozumieniem – są gotowi nawet na głodówkę.

Będzie protest w całej Polsce

Związki zawodowe reprezentujące fizjoterapeutów zapowiadają protest w całej Polsce, który miałby się rozpocząć już wiosną. Szykują się spory zbiorowe z dyrekcjami kolejnych szpitali, demonstracje, być może solidarnie z innymi zawodami medycznymi, które – jak np. pielęgniarki – czują się lekceważone.

Ich główne postulaty to godna płaca, bezpłatne szkolenia, adekwatna wycena świadczeń wreszcie łatwiejszy dostęp pacjenta do fizjoterapii.
W przekonaniu związkowców fizjoterapia od dawna nie jest traktowana poważnie. Niedofinansowanie tej usługi medycznej powoduje wydłużanie się kolejek pacjentów do specjalistów, których z kolei ubywa. Nieuchronną konsekwencją będzie wyrzuceniem zabiegów fizjoterapeutycznych z systemu NFZ.

Ujmując sprawę jeszcze prościej: fizjoterapia, tak jak stomatologia, zostanie wówczas praktycznie sprywatyzowana. Dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, zapisany przecież w konstytucji, stanie się jeszcze bardziej ograniczony.

W Lublinie lepiej nie chorować

„Dziennik Wschodni” podał 24 stycznia, iż działania podjęte w związku z zadłużeniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie tylko w ciągu pierwszych trzech tygodni bieżącego roku kosztowały placówkę aż 70 łóżek. Tyle miejsc dla potencjalnych pacjentów zostało już zlikwidowanych.
A to bynajmniej nie koniec restrukturyzacji.
„Od początku roku w oddziale są permanentne dostawki umożliwiające przyjęcia planowe pacjentów przy zredukowanej liczbie łóżek, ale one mają bezwzględnie zniknąć w wyniku restrukturyzacji. Tym samym wydłużą się kolejki, co stworzy zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów” – piszą lekarze z Oddziału Kardiologii WSS.
22 stycznia z funkcji ordynatora tego oddziału ustąpił dr Ryszard Grzywna. Swoją decyzję motywował przede wszystkim przesłankami etycznymi – nie chciał zwalniać załogi. Tymczasem restrukturyzacja wymagała między innymi okrojenia ponad 20 proc. łóżek. Pracownicy wydali oświadczenie, w którym deklarują zrozumienie dla jego decyzji.
„Obawiamy się jednak o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa oraz tego, że tak drastyczna redukcja potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Oddziału Kardiologii spowoduje utrudnienia w dostępie do wysokospecjalistycznych procedur medycznych i narazi pacjentów na zagrożenie zdrowia lub życia” – piszą dalej.
Jak wyliczył Urząd Marszałkowski, zadłużenie szpitali podległych samorządowi województwa przekroczyło już 900 mln zł. Z tego prawie jedna trzecia – 360 mln zł – to dług Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, który dziś dysponuje ponad 600 miejscami dla pacjentów. Będzie ich jednak coraz mniej.
– Zmniejszenie liczby łóżek w żaden sposób nie zdezorganizuje pracy szpitala, ale wręcz przeciwnie – wpłynie na jej poprawę. Ta zmiana poprawi jakość leczenia, zmniejszy ryzyko zakażeń szpitalnych, zwiększy komfort pobytu pacjentów na oddziale oraz poprawi warunki pracy personelu medycznego – odpowiada na obawy lekarzy Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego.

Z pewnością! Nic tak nie zmniejsza ryzyka szpitalnych zakażeń jak zmniejszanie liczby pacjentów. Można w ogóle zamknąć wszystkie szpitale. Wówczas, w ogóle nie będzie tego problemu.

Hipokryci i służba zdrowia

Jeśli jesteś bogaczem, celebrytą i wrzucasz do puszki, a jednocześnie chcesz niskich podatków i prywatyzacji zdrowia to jesteś nie tylko hipokrytą, ale i mordercą.

Znani i bogaci przekazują na WOŚP fanty z szerokim uśmiechem. Żaden z nich nie walczy o podniesienie podatków, wyższe składki na zdrowie, czy o naprawę służby zdrowia. Magia? Nie. Prosta kalkulacja.

Te zmiany kosztowałyby ich odprowadzenie milionów do urzędu skarbowego… WOŚP jest tymczasem dużo tańsza i jeszcze daje okazję się wypromować. Po co komu anonimowe płacenie składek, skoro można zlicytować np. wyjście ze sobą na kawę? Warte najwyraźniej wszystkie te miliony złotych i zgonów.

Gdyby chociaż 10 proc. tej uwagi, którą poświęca się promocji charytatywy poświęcono społecznej walce o podniesienie wydatków na zdrowie do 7,2 proc. PKB to NAPRAWDĘ uratowano by życie setek tysięcy ludzi.

Koncerty WOŚP niech zostaną. Ale powinny zwracać uwagę na niedofinansowanie NFZ. Wolontariusze powinni zadręczać polityków PiS i roznosić ulotki informujące o tym, ile ofiar przynosi neoliberalne podejście do opieki zdrowia. A zamiast licytacji i promowania celebrytów powinny być zbierane ankiety od ludzi by wskazywali, gdzie i jakich oddziałów szpitalnych im brakuje.

Z tymi środkami i tysiącami ludzi rząd szybko musiałby się ugiąć. No ale zamiast tego lepiej pozorować, że prywatna inicjatywa i charytatywa rozwiążą problem, a publiczny system musi być niewydolny i smutny.