Jerzy Jaskiernia jako waży inspirator zbiorowych badań naukowych

Dość powszechna wiedza o Jerzym Jaskierni, dotyczy raczej pełnionej przez niego funkcji ministra sprawiedliwości ,natomiast już w mniejszym stopniu przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej, jeszcze trochę mniejszym współczesnego  dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a już w najmniejszym stopniu szczególnie ważnej roli w zakresie inspiracji i kierowania przez niego zbiorowymi pracami badawczymi, poświęconymi prawom człowieka we współczesnym świecie.

Tymczasem przygoda z zorganizowaniem i inspirowaniem badań poświęconych realizacjom praw człowieka w naszej ojczyźnie i w większości kontynentów i krajów współczesnego świata, w biografii Jerzego Jaskierni, nie tylko posiada równorzędną wartość w stosunku do jego poprzednio wymienionych  funkcji  i przedsięwzięć, ale  w pewnym sensie jest ważniejsza i ma o wiele bardziej nieprzemijający charakter niż wszystko inne. Tym bardziej, że wszystko zaczęło się w tym zakresie dość dawno, bo w 2009 roku i to daleko od Warszawy, bo aż w Szklarskiej Porębie, choć poświęcona była ważnemu zagadnieniu pierwsza sesja tej konferencji , a mianowicie realnemu  wpływowi Rady Europy na przekształcenia polityczne  w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1989-1999. W niedługim jednak czasie wspomniana międzynarodowa konferencja przekształcona właśnie przez Jerzego Jaskiernię  w konferencję cykliczną, a jej siedzibą ważnym terenem obrad  stał się Sejm RP w Warszawie i w coraz większym stopniu nabierała ona i nabiera wielkiego i coraz większego rozmachu i wzrastającego znaczenia nie tylko z resztą w środowisku prawniczym ale i innych dziedzin wiedzy społecznej, ale też  stała się wręcz konferencją interdyscyplinarną, na którą zaczęli przybywać obok prawników liczni przedstawiciele innych dziedzin, a problematyka praw człowieka zaczęła być podejmowana w szerokim interdyscyplinarnym zakresie. Uczestnicy wspomnianych konferencji zaczętej na prowincji naszej ojczyzny zaczęli wraz z jej organizatorem w swoich zainteresowaniach badawczych wędrować po kontynentach daleko poza Europą i po takim ważnym jej centrum jakim jest i w tym zakresie  Ameryka Północna. W sumie nawet ilościowo dopracowano się ogromnego dorobku pod względem ilościowym, jak wynika z przytoczonych przez Jerzego Jaskiernię danych jest wielka a nawet olbrzymia. Wydano z tych konferencji aż 37 tomów ich dokumentacji. Wszystkie dużej ,wieloarkuszowej objętości, a wspomniana konferencja stała się jednym z ważniejszych elementów nie tylko polskiego życia naukowego, ale prowadzonych i prezentowanych w szerszym zakresie  badań naukowych o szczególnym znaczeniu i wzrastającej roli w Europie i współczesnym świecie. Obok Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  Uniwersytetu  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, w którym wspomniany prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia pełni kierowniczą funkcję prezydenta, współorganizatorami konferencji jest wiele innych jej  podmiotów takich jak: Dolnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przy dużym zaangażowaniu we wspomniane przedsięwzięcie konferencyjne prof. Andrzeja Bisztygi, który jest stałym czynnikiem ją wspomagającym, czy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji w Chełmie, której rektorem jest dr Micha Gołoś też aktywny we wspomaganiu omawianej konferencji. Częściowo też w organizowanie konferencji włącza się moja Fundacja Innowacja, która udziela jej wsparcia bardziej symbolicznego, niż rzeczywistego, ale w ramach którego staramy się w jak największym stopniu wspomóc to rzadkie na polskim terytorium naukowe dzieło, prowadzenia na taką skalę interdyscyplinarnych badań nie o malejącym, a o wzrastającym znaczeniu we współczesnym świecie. 

    W ramach tej konferencji jej uczestnicy reprezentujący obok prawników w niej dominujących inne dyscypliny naukowe w zakresie wiedzy społecznej, przez długie lata po 2009 roku, nie tylko rozpatrywali problematykę praw człowieka,  z prawniczego punktu widzenia, ale też biorąc pod uwagę różne aspekty badane pod kątem takich dziedzin wiedzy jak: filozofia, socjologia, ekonomia, a nawet pedagogika. W wielotomowym wydawnictwie będącym plonem tej konferencji można spotkać publikacje w sumie dzieła pozwalającej na tą problematykę badawczą spojrzeć nie z wąsko prawniczego, a szerokiego interdyscyplinarnego punktu widzenia. Ważnym dorobkiem tego cyklu konferencyjnego jest też to, że obok terytorium europejskiego i amerykańskiego problematyka ta rozpatrywana jest przez naukowych uczestników konferencji też na ternie azjatyckim, afrykańskim, a nawet Australii i Oceanii. Słowem, pod naukowym przewodnictwem niezwykle pracowitego jej organizatora prof. dr hab. Jerzego Jaskierni, organizuje to wielkie przedsięwzięcie działa też na rzecz tej konferencji  jego stały pomocnik dr Kamil Spryszak, który w międzyczasie zdołał zrobić, mimo intensywnej pracy obok prof. J.Jaskierni we wspomnianym Uniwersytecie Kieleckim  habilitację i zadbał, aby we wszystkich tomach znalazły się też jego interesujące opracowania, które wnoszą istotny wkład do przedsięwzięcia, którego naukowe znaczenie znacznie wykracza poza ramy naszej ojczyzny, niezależnie od tego jaki w naszej ojczyźnie funkcjonuje ustrój i jakimi się kieruje założeniami. Czy stanowi odmianę ustroju liberalno- kapitalistycznego, czy populistyczni-, nacjonalistyczno-kapitalistycznego. 

Nawet wtedy kiedy możliwość kontynuowania konferencyjnych spotkań uniemożliwiła pandemia, chęć i potrzeba takich spotkań okazały się o wiele ważniejsze  niż utrudnienia związane z pandemią i w „systemie zdalnym” udało się zorganizować kolejną edycję wspomnianej  konferencji, w  której wzięło udział około 150 uczestników. Jak zwykle obok wielkich profesorów z Polski i całego świata, uczestniczy w tych konferencjach szereg debiutantów magistrów, a nawet studentów, którzy często na tym właśnie terenie zaczynają prezentować swój naukowy dorobek i zaczynają naukową karierę i osiągnięcia które otwierają  w przyszłości ich wielkie sukcesy naukowo- badawcze i dydaktyczne. Innymi słowy, w krajobraz życia naszej ojczyzny włączona została konferencja naukowa o szczególnym znaczeniu naukowym, ale też bezpośrednio  praktycznym, bo przecież dotyczy problematyki, która w coraz większym stopniu determinuje ewolucję rodzaju ludzkiego nie tylko w obecnych, ale też nadchodzących czasach. Więcej: determinuje ją  we wzrastającym zakresie. Bowiem w świecie współczesnym nie tylko następuje w zakresie funkcjonowania praw człowieka rozwój, ale swoistego rodzaju przyśpieszenie ale mamy do czynienia z  przybieraniem przez te prawa coraz bardziej nowego oblicza i nieznanego dotąd kształtu. Wzrasta  też ich znaczenie.

Osobiście podzielam punkt widzenia głównego organizatora tej konferencji, który tak pisze o moim osobistym wkładzie w jej rozwój w „Księdze jubileuszowej” poświęconej mojemu 90- leciu: „ Prof. W. Pomykało oddziałał też na krąg moich zainteresowań badawczych. To bowiem z jego inspiracji podjąłem problematykę ustroju politycznego Chińskiej Republiki Ludowej”. Natomiast w innej części cytowanego opracowania, tak napisał o moim udziale we wspomnianych konferencjach: „Prof. Wojciech Pomykało należy do uczonych, którzy towarzyszą wiernie konferencji na przestrzeni minionych lat. Nie chodzi przy tym wyłącznie o jego wkład organizacyjny, ale w szczególności o referaty, które prezentuje podczas konferencji, a które wzbudzają zawsze szerszy rezonans wśród uczestników krajowych i zagranicznych. Ich wspólnym mianownikiem jest refleksja na temat człowieka przyszłości.” Ze swej strony chciałbym dodać, że od 2012 roku niezależnie od czego czy uwaga uczestników konferencji koncentruje się na Europie czy Ameryce Północnej, czy na innych bardzo odległych od tych terenów kontynentach, staram się zawsze jako filozof i pedagog przedstawić problematykę praw człowieka z nieco innego punktu widzenia, niż czynią to prawnicy z natury w tej konferencji spełniający rolę dominującą. 

Biorąc to wszystko pod uwagę można stwierdzić, że w sposób często niezauważalny dla szerszych kręgów naukowych, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia podjął unikalne dzieło naukowe, którego znaczenie daleko wykracza poza polskie opłotki. We współczesnych warunkach wzrastającego współzawodnictwa o dominację we współczesnym świecie ChRL czy USA, problematyka podjęta na wspomnianych konferencjach odbywających się w tak długim dystansie czasu i nie z malejącym, a wzrastającym zainteresowaniem szerokiej publiczności w naszej ojczyźnie i na świecie, nie tylko ma wielkie i wzrastające znaczenie, ale warta jest powszechnych znajomości w naszej ojczyźnie. Tymczasem często brakuje większej i dokładniejszej znajomości tego przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu w szerszych kręgach naszego społeczeństwa. Jest ona tym ważniejsza, że powinny być one  kontynuowana i to w takiej randze i takim znaczeniu, jaki miała ona przez długie lata przed pandemią. Nawet w szerszym .Sądzić należy, że współczesne władze Sejmu pozwolą tej konferencji po pandemii wrócić na jego teren i to do głównej sejmowej sali konferencyjnej , w której uczestnicy konferencji przez długi okres czasu wnosili do panoramy nie tylko polskich, ale też światowych osiągnięć w dziedzinie nauk społecznych doniosły i wzrastający wkład.