4 marca 2024

loader

Szwedzka prezydencja w Nordyckiej Radzie Ministrów w roku 2024

Ulf Kristersson fot. Wikipedia Commons

Szwedzka Prezydencja w Nordyckiej Radzie Ministrów w roku 2024 stanowi istotny element dynamicznego układu współpracy między państwami nordyckimi. Nordycka Rada Ministrów to unikalna platforma dialogu, wymiany doświadczeń oraz wspólnego podejmowania decyzji w obszarze polityki regionalnej. Szwedzka Prezydencja ma kluczowe znaczenie dla kierunku, w jakim rozwijać się będzie ta wielostronna współpraca. W roku 2024 Szwecja, odgrywając rolę przewodniczącego, staje w obliczu szeregu wyzwań, które wymagają skutecznej koordynacji działań i podejmowania wspólnych inicjatyw. Dynamiczne zmiany geopolityczne, globalne wyzwania związane z pandemią, zmianami klimatycznymi, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa i innowacji, będą determinować agendę prezydencji. Jednocześnie, Szwedzka Prezydencja ma szansę pogłębić integrację regionalną, wzmacniając współpracę w obszarach gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Zintegrowany region nordycki

Zintegrowany Region Nordycki, bez barier granicznych, jest inicjatywą skierowaną ku ułatwieniu życia, nauki, pracy i prowadzenia firm w całej Skandynawii i poza jej granicami. Pomysł ten ma na celu stworzenie harmonijnego środowiska, w którym mobilność jednostek nie napotyka na zbędne przeszkody. Jednak mimo pewnego stopnia integracji na rynku pracy, kraje nordyckie wciąż pozostają poniżej średniej europejskiej pod względem dojazdów do pracy transgranicznej. Aby zrealizować cele Zintegrowanego Regionu, Szwedzka Prezydencja planuje aktywnie działać w 2024 roku. Skupi się na usuwaniu przeszkód granicznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyzwania związane z pandemią. Prezydencja Szwedzka będzie zaangażowana w prace konstelacji ministerialnych oraz w Radzie ds. Barier Granicznych, której mandat wygasa w ciągu roku. Po jego wygaśnięciu planuje się inicjatywę mającą na celu zwiększenie efektywności pracy Rady i współpracy z innymi podmiotami, zakotwiczając ją mocniej w Nordyckiej Radzie Ministrów i rządach krajowych. Wzywając władze nordyckie do rozważenia rozwiązań promujących jeszcze bardziej zintegrowany region, szczególny nacisk kładzie się na obszary istotne dla życia i pracy jednostek, eliminując przeszkody graniczne, takie jak cyfrowe możliwości kontaktu z organami w innych krajach. Priorytetem będzie również tworzenie statystyk międzyregionalnych, ułatwiających podejmowanie decyzji. W kontekście obchodów 70. rocznicy wspólnego nordyckiego rynku pracy, Szwedzka Prezydencja podkreśla jego znaczenie i zobowiązuje się do dalszego rozwoju. Kładzie się nacisk na transgraniczną mobilność pracowników oraz stawianie czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak niedobory umiejętności i dopasowanie pracowników. Rola publicznych agencji zatrudnienia na wspólnym rynku pracy uległa zmianie, co stanowi dodatkowy obszar działania, zwłaszcza w kontekście reformy tych agencji i ewolucji mediacyjnej pracy w erze cyfrowej. W perspektywie przyszłości, inicjatywa dąży do stworzenia regionu, w którym życie, nauka, praca i prowadzenie firmy są nie tylko łatwe, ale także osadzone w zintegrowanej przestrzeni nordyckiej, sprzyjającej współpracy, mobilności i rozwojowi.

Ekologia

Region Nordycki stoi obecnie przed wyzwaniem związanym z zmianami klimatycznymi, jednak jednocześnie widzi w tym szansę na rozwój poprzez przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym kontekście istotna jest skuteczna współpraca nordyckiej społeczności biznesowej na poziomie lokalnym i krajowym. Dążenie do redukcji emisji klimatycznych i adaptacji do zmian klimatycznych powinno być równocześnie wsparte innowacjami, które zwiększą konkurencyjność regionu. Kraje nordyckie, zdając sobie sprawę z globalnego charakteru kwestii klimatycznych, powinny utrzymywać silny głos w międzynarodowych negocjacjach. Planowane przyjęcie nowego globalnego porozumienia przeciwko zanieczyszczeniom tworzywami sztucznymi w 2024 r. stawia przed regionem nordyckim kolejne wyzwanie, ale także szansę na przywództwo w dziedzinie ekologii. Współpraca w zakresie różnorodności biologicznej, rozwiązań opartych na przyrodzie i zwalczania gatunków inwazyjnych stanowi kluczowy element tej strategii. Również sektor transportu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych. Prezydencja Szwedzka skupi się na usprawnianiu, elektryfikacji i cyfryzacji systemu transportu, a współpraca na rzecz promowania innowacyjnych rozwiązań w technologiach bezemisyjnych jest kluczowa. Badania dotyczące integracji pojazdów elektrycznych w sieci elektroenergetycznej oraz promocja zrównoważonego transportu lądowego to ważne obszary działań. Również rozwój obszarów wiejskich, przybrzeżnych i miejskich jest istotny dla konkurencyjności regionu. Koordynacja planowania infrastruktury, budownictwa, dostępu do usług i kultury jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego. W kontekście elektryfikacji konieczna jest zwiększona produkcja energii elektrycznej bez paliw kopalnych. Region Nordycki jest liderem w dziedzinie zrównoważonej energii, jednak dalszy rozwój rynku energii elektrycznej jest niezbędny dla ograniczenia wpływu na klimat i redukcji zależności od rosyjskiej energii kopalnej. Promowanie zrównoważonego, konkurencyjnego wykorzystania zasobów naturalnych i genetycznych stanowi kluczowy element transformacji ekologicznej. Prace w obszarze bioprzemysłu, rybołówstwa, rolnictwa i leśnictwa skoncentrują się na innowacjach, integracji tradycyjnych metod, a także przekrojowych wysiłkach w zakresie klimatu, składowania dwutlenku węgla i długoterminowej rentowności produkcji.

Konkurencyjność

Region Nordycki stawia sobie ambitne cele związane z globalną konkurencyjnością, przykładając wagę do wspólnego rozwoju umiejętności i stwarzania sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw. Kluczowym obszarem jest edukacja STEM, gdzie kładzie się nacisk na zrównoważone dostawy umiejętności. Inwestycje w bezpieczny dostęp do surowców strategicznych, rozwój biogospodarki i zrównoważonych systemów żywnościowych mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i wzrostu. Ważnym aspektem jest harmonizacja przepisów budowlanych, mająca na celu eliminację barier dla firm operujących na terenie Regionu Nordyckiego. Wzmocniona współpraca w obszarze regulacyjnym i rozwojowym ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności rynku Nordyckiego. Kwestie cyfryzacji również stanowią priorytet, gdzie wysoka dojrzałość cyfrowa regionu stwarza konkurencyjną przewagę, zwłaszcza w kontekście wykorzystania danych, nowych technologii i 5G. Bezpieczeństwo komunikacji globalnej, zwłaszcza w kontekście geopolityki i roli Regionu Nordyckiego jako węzła arktycznego, jest istotnym elementem Prezydencji Szwedzkiej. Prace nad ograniczeniem wykluczenia cyfrowego, rozwijaniem infrastruktury cyfrowej, oraz dyskusje na temat odpowiedzialnego rozwoju technologicznego są również kluczowe. Prezydencja Szwedzka skupia się na budowaniu konsensusu wobec wspólnych wyzwań, co podkreśla determinację Regionu Nordyckiego w kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju.

Społecznie zrównoważony region nordycki

Prezydencja Szwedzka będzie koncentrować się na kompleksowym podejściu do budowy społecznie zrównoważonego obszaru, obejmującego aspekty bezpieczeństwa społecznego, rozwój gospodarczy, zdrowie publiczne i równość. Kluczowym elementem strategii jest wzmacnianie współpracy między krajami nordyckimi, szczególnie w kontekście przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. Analiza sytuacji w zakresie korupcji, handlu ludźmi i przestępczości społecznej ma na celu identyfikację obszarów wymagających wspólnych działań.

W odpowiedzi na starzejące się społeczeństwo i postępującą cyfryzację, Szwecja zdaje sobie sprawę z nowych wyzwań i możliwości w obszarze opieki społecznej. Kluczowymi zagadnieniami są pytania dotyczące wykluczenia cyfrowego, dostępności zdalnej opieki zdrowotnej i adaptacji systemów do zmieniających się realiów społecznych.

Również na rynku pracy Szwecja będzie skupiać się na równości szans dla kobiet i mężczyzn, dążąc do tworzenia nowych miejsc pracy i edukacyjnych możliwości. Identyfikacja obszarów, gdzie nadal występuje segregacja płciowa, oraz promocja równości są kluczowymi elementami analizy w budowie zrównoważonego społeczeństwa. W ramach współpracy nordycko-bałtyckiej (NB8), Szwecja przeanalizuje obszary, w których „wspólna praca przyniesie największe korzyści”, mówi się o edukacji, badaniach, zdrowiu i cyberbezpieczeństwie. Szwecja chce również promować równość osób LGBTQI poprzez długoterminowe wzmocnienie działań przeciwko przemocy i uciskowi związanemu z honorem. Poprzez zwiększenie wiedzy na temat doświadczeń krajów nordyckich i obszarów samorządowych w radzeniu sobie z tymi problemami, Szwecja chce promować nordycki głos w debacie międzynarodowej broniąc równości i praw osób LGBTQI.

Wpis pochodzi z politykaponordycku.pl

Mateusz Gibała

Poprzedni

Pekin: Ceremonia otwarcia wystawy „Mikołaj Kopernik: Życie i Dzieło”

Następny

A na wschodzie wciąż wojna trwa