Cel: demokratyczny socjalizm

Planowany na jesień – 22 listopada – Kongres Lewicy wymaga określenia jego celu oraz przygotowania organizacji i uczestników. Zachęcam do pilnego powołania Komitetu Organizacyjnego Kongresu Lewicy oraz do określenia jego zadań i składu. Kongres Lewicy jest forum reprezentującym Lewicę – organizacje lewicowe, które wezmą w nim udział i można go traktować jako Najwyższe Kierownictwo Lewicy.

Według Norm międzynarodowych ISO 9000 i ISO 9001, które kumulują wiedzę i doświadczenie ludzkości na temat zarządzania, najwyższe kierownictwo każdej organizacji powinno ustanowić politykę organizacji, to znaczy: ogół zamierzeń i kierunków działania organizacji oraz zakomunikować ją w sposób zrozumiały w całej organizacji, a następnie zarządzać jej realizacją.

Celem najbliższego Kongresu powinno być określenie i uchwalenie Polityki Lewicy oraz form współpracy organizacji lewicowych, niezbędnych do jej realizacji.

Każda organizacja lewicowa będzie mogła określić własne cele i plany ich realizacji, oparte o wspólną politykę. Podobnie mogą postępować inne organizacje, które zaakceptują Politykę Lewicy, do czego powinni zachęcać działacze lewicowi.

Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Kongresu będzie opracowanie lub wybranie projektu Uchwał Kongresu, w tym Polityki Lewicy i zorganizowanie szerokiej debaty na ich temat, na forum internetowym, w organizacjach lewicowych, pracowniczych i naukowych; debaty zmierzającej do wstępnego uzgodnienia treści Uchwał Kongresu, przed rozpoczęciem Kongresu, a następnie, zorganizowanie Kongresu, do którego uczestnicy będą przygotowani.

Debata taka rozpowszechni w społeczeństwie wiedzę o zamierzeniach Lewicy i zwiększy zainteresowanie Kongresem oraz umożliwi zainteresowanym obywatelom przedstawienie swoich uwag i propozycji Komitetowi Organizacyjnemu, przed podjęciem decyzji przez Kongres. W ten sposób umożliwi się społeczeństwu udział w przygotowaniu decyzji Kongresu Lewicy i rozpowszechni przekonanie o więzi Lewicy ze społeczeństwem, jeżeli zainteresowani będą otrzymywali odpowiedź na swoje propozycje, informującą o ich dalszym losie. Jeżeli zainteresowani nie będą otrzymywali odpowiedzi, to rozpowszechni się przekonanie, że Lewica „olewa” poglądy obywateli. Szerokie uzasadnienie ważności dialogu, można znaleźć w publikacjach Stacha Głąbińskiego.

Komitet może skorzystać z projektu Uchwał Kongresu, określających politykę i formy współpracy organizacji lewicowych oraz co i kto powinien robić, w celu realizacji Uchwał Kongresu. Projekt zawarty jest na str. 38, w opracowaniu pod tytułem: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego, szeroko udostępnionym w kręgach kierownictw Lewicy, ZZ i Nauki (http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf ).

Proponowane zamierzenia Lewicy to przekształcenie obecnego niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu w sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w szczególności:

– Działanie zgodnie z Konstytucją;
– Przywrócenie demokratycznej władzy i jej trójpodziału, w tym, niezależnego sądownictwa i prokuratury;
– Wprowadzenie społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie z Art. 20 Konstytucji, która ukształtuje stosunki wzajemne pracowników, właścicieli, władzy i konsumentów w sposób zmierzający do ich twórczej współpracy dla dobra własnego i wspólnego oraz do unikania wyniszczających walk między sobą. Zapewni coraz lepsze zaspokajanie różnorodnych, indywidualnych potrzeb obywateli.
– Wprowadzenie planowania działań organizacji państwowych i samorządowych, kierowanych przez ludzi o wysokich kwalifikacjach i etyce, które zapewnią godne i bezpieczne życie wszystkich obywateli polskich oraz coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb.

Proponowane kierunki działań Lewicy to dążenie do coraz lepszego zaspokajania powszechnych potrzeb społecznych:

1 Wolności od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2 Sprawiedliwego, powszechnego dostępu do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
3 Kierowania działaniami, w każdym obszarze i na każdym szczeblu zarządzania, przez ludzi o możliwie najwyższych kwalifikacjach, etyce i zaangażowaniu, zobowiązanych do doskonalenia i rozwoju kierowanego obszaru, zgodnie z potrzebami społecznymi.

Taką politykę Lewica może również zaproponować jako wspólną Politykę Opozycji, po przejęciu władzy. Opozycja do tej pory nie przedstawiła propozycji wspólnego działania po przejęciu władzy, co w debatach publicznych daje PiS mocny argument o ich przewadze nad opozycją.
Pozdrawiam i życzę sukcesów!

List otwarty: Demokratyczny socjalizm i kongres Lewicy

Lewica w czasie kampanii prezydenckiej nie wiele różniła się od partii nie lewicowych. Zaledwie ok. 2 proc. wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu.

Każdy człowiek ma potrzeby i jest konsumentem zasobów naturalnych oraz wyrobów, w tym usług, wytwarzanych przez pracowników w organizacjach państwowych, samorządowych i prywatnych, które służą do zaspokajania jego potrzeb. Jeżeli nie może zaspokoić swoich potrzeb, to szuka partnerów, którzy przekonają go, że zaspokoją, lub pomogą mu zaspokoić, jego potrzeby. W wyborach popiera takich kandydatów do władz.

Lewica może uzyskać powszechne poparcie społeczne, jeżeli przekona społeczeństwo, że zapewni coraz lepsze zaspakajanie powszechnych potrzeb społecznych oraz bezpieczne i godne warunki życia i pracy wszystkich obywateli polskich.

Powszechne potrzeby społeczne to:

1 Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.

2 Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.

3 Kierowanie działaniami w każdym obszarze i na każdym szczeblu zarządzania przez ludzi o możliwie najwyższych kwalifikacjach, etyce i zaangażowaniu, zobowiązanych do doskonalenia i rozwoju kierowanego obszaru, zgodnie z potrzebami społecznymi.

Mamy obecnie ustrój kapitalistyczny, autorytarny. Występują plagi społeczne: dyskryminacja, wyzysk, bezrobocie, nędza i bezdomność oraz wielka rozpiętość dochodów różnych grup społecznych.

Organizacje zaspokajające potrzeby społeczne są zarządzane autorytarnie przez kierownictwa działające w interesie organów, które je powołały. W organizacjach państwowych i samorządowych powołują kierownictwa partie rządzące, a w prywatnych – właściciele. Zaspokajanie potrzeb społecznych i warunki pracy pracowników w takich organizacjach schodzą na dalszy plan.

Partie rządzące i właściciele, według swego uznania, zawłaszczają i dysponują dochodami wypracowanymi przez pracowników w systemie społeczno gospodarczym.

Lewica akceptuje ten ustrój i nie zgłasza zamiaru jego zmiany, czym nie różni się od innych partii.

Społeczeństwu potrzebna jest partia, która dokona przemiany autorytarnego kapitalizmu na demokratyczny socjalizm, który zapewni coraz lepsze zaspakajanie powszechnych potrzeb społecznych oraz bezpieczne i godne warunki życia i pracy wszystkich obywateli polskich.

Lewica może zobowiązać się do takiego działania na najbliższym Kongresie Lewicy, planowanym w jesieni br. Formą tego zobowiązania może być Umowa – porozumienie lewicowych organizacji pozarządowych, uczestniczących w Kongresie, uchwalona przez Kongres i podpisana przez Przewodniczących, lub innych upoważnionych Przedstawicieli organizacji, które zobowiążą się do respektowania i uczestniczenia w realizacji tej Umowy – Uchwał Kongresu.

Projekt Uchwał Kongresu określających politykę i formy współpracy organizacji lewicowych oraz co i kto powinien robić, w celu realizacji Uchwał Kongresu, opisałem na str. 38, w opracowaniu pod tytułem: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego, szeroko udostępnionym w kręgach kierownictw Lewicy, ZZ i Nauki od 2016 roku, a 2 wydanie od 2018 roku, które ponownie załączam. Adres internetowy:

http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf

Opracowanie to zawiera także wizję udoskonalonego systemu społeczno gospodarczego – projekt społecznej gospodarki rynkowej oraz działania Lewicy potrzebne do jej wprowadzenia w Polsce.

Społeczna gospodarka rynkowa to twórcza współpraca grup społecznych, kompromisy i pokój oraz demokratyczne zarządzanie organizacjami i ciągłe ich doskonalenie, a także, planowanie działań w organizacjach państwowych i samorządowych, zapewniających zaspakajanie powszechnych potrzeb społecznych indywidualnych i zbiorowych. Taka gospodarka zapewni obywatelom coraz lepsze zaspokajanie ich ważnych potrzeb i godne życie. Będzie to współczesny, demokratyczny socjalizm, który zastąpi autorytarny kapitalizm.

Opracowanie to można wykorzystać, jako materiał wprowadzający do szerokiej debaty na forum internetowym, w kręgach lewicowych, pracowniczych i naukowych, zmierzającej do sformułowania i uzgodnienia treści Umowy – Uchwał Kongresu, przed rozpoczęciem Kongresu. Debata taka pozwoli zainteresowanym organizacjom rozważyć i zdecydować o swoim udziale w Kongresie oraz w formułowaniu jego Uchwał.

Pozdrawiam i życzę szybkiego zorganizowania debaty na forum internetowym oraz sukcesów.

Władysław Bujwid

PS.

Przykładem polskiego doświadczenia demokratycznego zarządzania organizacją od 1957 roku, może być opis działania społeczno-gospodarczego w latach 1940-1989 przedsiębiorstwa polskiego, intensywnie doskonalonego i rozwijanego, od małego warsztatu w prywatnej willi do największej i najnowocześniejszej fabryki sprzętu medycznego w Polsce, na poziomie dorównującym najbardziej rozwiniętym krajom. Jest on dostępny przez Internet, w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej, wpisując do wyszukiwarki autora: Władysław Bujwid albo pod adresem: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2542