12 czerwca 2024

loader

Związkowcy apelują do przyszłych europarlamentarzystów

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) wystosowało oficjalne stanowisko, w którym wyraża swoje priorytety i oczekiwania wobec przyszłych europarlamentarzystów. Prezydium OPZZ zwróciło się do szefów sztabów wyborczych z apelem o uwzględnienie głosów pracowników i pracownic w swoich programach wyborczych.

W swoim piśmie OPZZ zaapelowało do przyszłych europarlamentarzystek i europarlamentarzystów, aby wsłuchali się w głosy milionów pracownic i pracowników. „Ludzi, którzy pragną, aby Europa stała się miejscem, w którym każdy może żyć i pracować z szacunkiem i godnością, bezpiecznie, w pokoju, bez obaw przed ubóstwem, dyskryminacją, uciskiem, przemocą i wojną, aby uczynić ją silną społecznie” – napisano w stanowisku.

Prezydium OPZZ wyraziło swoje zaniepokojenie niedostateczną ochroną i regulacją praw pracowniczych w Unii Europejskiej. Mimo istniejących dokumentów, takich jak Karta Praw Podstawowych UE, Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Europejska Karta Społeczna, OPZZ zauważa, że istnieje potrzeba wzmocnienia tych regulacji. „Pora na silną Europę społeczną. Pora, aby Europa stała się wspólnotą ludzi i narodów, w której każdy może żyć i pracować z godnością w pokoju i bez obawy przed ubóstwem, brakiem bezpieczeństwa lub brakiem szacunku, dyskryminacją, przemocą, wojną lub uciskiem. Przyszedł w końcu czas na to, aby Europa stała się miejscem, o którym wszyscy marzymy, aby żyć, pracować, wychowywać dzieci, opiekować się bliskimi, starzeć się i przechodzić na emeryturę. Czas na silną Europę socjalną!” – czytamy.

W dokumencie OPZZ wskazuje na kluczowe priorytety, które powinny być uwzględnione przez przyszłych europarlamentarzystów. Potrzebne są skuteczne działania w celu ochrony miejsc pracy, dbanie o wzrost realnych płac i ich równość z uwzględnieniem płci oraz chronienie właściwego poziomu minimalnych wynagrodzeń. Niezbędne jest także promowanie wysokiej jakości usług publicznych oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju przemysłu w UE, w tym przyjęcie polityki przemysłowej dla całej Unii.

OPZZ zwraca również uwagę na konieczność poprawy warunków pracy wszystkich pracowników, w tym zapewnienie prawa do bycia offline i zakaz bezpłatnych staży. Ważne jest wsparcie związków zawodowych poprzez wzmocnienie prawa do zrzeszania się, negocjacji zbiorowych i strajku oraz zapewnienie dostępu związków zawodowych do miejsc pracy.

Kolejnym priorytetem jest zakończenie polityki oszczędności na rzecz nowego modelu wspierającego ludzi, środowisko i gospodarkę odpowiadającą na realne potrzeby pracowników. OPZZ apeluje również o sprawiedliwą transformację energetyczną opartą o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych oraz sprawiedliwą transformację cyfrową, wypracowując i regulując narzędzia kontroli nad sztuczną inteligencją wykorzystywaną w zakładach pracy.

W stanowisku podkreślono także konieczność zapewnienia, że pomoc publiczna dla przedsiębiorstw będzie spełniała surowe warunki w zakresie kryteriów społecznych i promowała podmioty, które szanują prawa pracownicze i związkowe, w tym negocjują ze związkami zawodowymi i zawierają nimi układy zbiorowe pracy. OPZZ wzywa do sprawnego działania systemów koordynacji zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, niezależnie od regionu udzielania świadczeń społecznych i zdrowotnych czy sytuacji społeczno-ekonomicznej pracowników.

Związkowcy podkreślają, że Europa przyszłości to postęp społeczny, który nie jest możliwy bez skutecznie chronionych praw pracowniczych. Polityka UE musi promować europejski model społeczny, pokój, demokrację, chronić prawa człowieka i prawa pracownicze oraz globalną sprawiedliwość gospodarczą, dążąc do zapewnienia równości płci.

OPZZ zaapelowało również w swoim stanowisku o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca oraz głosowanie na kandydatów gwarantujących działania na rzecz bardziej sprawiedliwej Europy socjalnej.


Źródło: Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie najważniejszych priorytetów, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Redakcja

Poprzedni

Europa dla Kobiet

Następny

Przyszłość medycyny jest bez neolekarzy