Jerzy Jaskiernia jako waży inspirator zbiorowych badań naukowych

Dość powszechna wiedza o Jerzym Jaskierni, dotyczy raczej pełnionej przez niego funkcji ministra sprawiedliwości ,natomiast już w mniejszym stopniu przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej, jeszcze trochę mniejszym współczesnego  dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a już w najmniejszym stopniu szczególnie ważnej roli w zakresie inspiracji i kierowania przez niego zbiorowymi pracami badawczymi, poświęconymi prawom człowieka we współczesnym świecie.

Tymczasem przygoda z zorganizowaniem i inspirowaniem badań poświęconych realizacjom praw człowieka w naszej ojczyźnie i w większości kontynentów i krajów współczesnego świata, w biografii Jerzego Jaskierni, nie tylko posiada równorzędną wartość w stosunku do jego poprzednio wymienionych  funkcji  i przedsięwzięć, ale  w pewnym sensie jest ważniejsza i ma o wiele bardziej nieprzemijający charakter niż wszystko inne. Tym bardziej, że wszystko zaczęło się w tym zakresie dość dawno, bo w 2009 roku i to daleko od Warszawy, bo aż w Szklarskiej Porębie, choć poświęcona była ważnemu zagadnieniu pierwsza sesja tej konferencji , a mianowicie realnemu  wpływowi Rady Europy na przekształcenia polityczne  w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1989-1999. W niedługim jednak czasie wspomniana międzynarodowa konferencja przekształcona właśnie przez Jerzego Jaskiernię  w konferencję cykliczną, a jej siedzibą ważnym terenem obrad  stał się Sejm RP w Warszawie i w coraz większym stopniu nabierała ona i nabiera wielkiego i coraz większego rozmachu i wzrastającego znaczenia nie tylko z resztą w środowisku prawniczym ale i innych dziedzin wiedzy społecznej, ale też  stała się wręcz konferencją interdyscyplinarną, na którą zaczęli przybywać obok prawników liczni przedstawiciele innych dziedzin, a problematyka praw człowieka zaczęła być podejmowana w szerokim interdyscyplinarnym zakresie. Uczestnicy wspomnianych konferencji zaczętej na prowincji naszej ojczyzny zaczęli wraz z jej organizatorem w swoich zainteresowaniach badawczych wędrować po kontynentach daleko poza Europą i po takim ważnym jej centrum jakim jest i w tym zakresie  Ameryka Północna. W sumie nawet ilościowo dopracowano się ogromnego dorobku pod względem ilościowym, jak wynika z przytoczonych przez Jerzego Jaskiernię danych jest wielka a nawet olbrzymia. Wydano z tych konferencji aż 37 tomów ich dokumentacji. Wszystkie dużej ,wieloarkuszowej objętości, a wspomniana konferencja stała się jednym z ważniejszych elementów nie tylko polskiego życia naukowego, ale prowadzonych i prezentowanych w szerszym zakresie  badań naukowych o szczególnym znaczeniu i wzrastającej roli w Europie i współczesnym świecie. Obok Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  Uniwersytetu  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, w którym wspomniany prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia pełni kierowniczą funkcję prezydenta, współorganizatorami konferencji jest wiele innych jej  podmiotów takich jak: Dolnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przy dużym zaangażowaniu we wspomniane przedsięwzięcie konferencyjne prof. Andrzeja Bisztygi, który jest stałym czynnikiem ją wspomagającym, czy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji w Chełmie, której rektorem jest dr Micha Gołoś też aktywny we wspomaganiu omawianej konferencji. Częściowo też w organizowanie konferencji włącza się moja Fundacja Innowacja, która udziela jej wsparcia bardziej symbolicznego, niż rzeczywistego, ale w ramach którego staramy się w jak największym stopniu wspomóc to rzadkie na polskim terytorium naukowe dzieło, prowadzenia na taką skalę interdyscyplinarnych badań nie o malejącym, a o wzrastającym znaczeniu we współczesnym świecie. 

    W ramach tej konferencji jej uczestnicy reprezentujący obok prawników w niej dominujących inne dyscypliny naukowe w zakresie wiedzy społecznej, przez długie lata po 2009 roku, nie tylko rozpatrywali problematykę praw człowieka,  z prawniczego punktu widzenia, ale też biorąc pod uwagę różne aspekty badane pod kątem takich dziedzin wiedzy jak: filozofia, socjologia, ekonomia, a nawet pedagogika. W wielotomowym wydawnictwie będącym plonem tej konferencji można spotkać publikacje w sumie dzieła pozwalającej na tą problematykę badawczą spojrzeć nie z wąsko prawniczego, a szerokiego interdyscyplinarnego punktu widzenia. Ważnym dorobkiem tego cyklu konferencyjnego jest też to, że obok terytorium europejskiego i amerykańskiego problematyka ta rozpatrywana jest przez naukowych uczestników konferencji też na ternie azjatyckim, afrykańskim, a nawet Australii i Oceanii. Słowem, pod naukowym przewodnictwem niezwykle pracowitego jej organizatora prof. dr hab. Jerzego Jaskierni, organizuje to wielkie przedsięwzięcie działa też na rzecz tej konferencji  jego stały pomocnik dr Kamil Spryszak, który w międzyczasie zdołał zrobić, mimo intensywnej pracy obok prof. J.Jaskierni we wspomnianym Uniwersytecie Kieleckim  habilitację i zadbał, aby we wszystkich tomach znalazły się też jego interesujące opracowania, które wnoszą istotny wkład do przedsięwzięcia, którego naukowe znaczenie znacznie wykracza poza ramy naszej ojczyzny, niezależnie od tego jaki w naszej ojczyźnie funkcjonuje ustrój i jakimi się kieruje założeniami. Czy stanowi odmianę ustroju liberalno- kapitalistycznego, czy populistyczni-, nacjonalistyczno-kapitalistycznego. 

Nawet wtedy kiedy możliwość kontynuowania konferencyjnych spotkań uniemożliwiła pandemia, chęć i potrzeba takich spotkań okazały się o wiele ważniejsze  niż utrudnienia związane z pandemią i w „systemie zdalnym” udało się zorganizować kolejną edycję wspomnianej  konferencji, w  której wzięło udział około 150 uczestników. Jak zwykle obok wielkich profesorów z Polski i całego świata, uczestniczy w tych konferencjach szereg debiutantów magistrów, a nawet studentów, którzy często na tym właśnie terenie zaczynają prezentować swój naukowy dorobek i zaczynają naukową karierę i osiągnięcia które otwierają  w przyszłości ich wielkie sukcesy naukowo- badawcze i dydaktyczne. Innymi słowy, w krajobraz życia naszej ojczyzny włączona została konferencja naukowa o szczególnym znaczeniu naukowym, ale też bezpośrednio  praktycznym, bo przecież dotyczy problematyki, która w coraz większym stopniu determinuje ewolucję rodzaju ludzkiego nie tylko w obecnych, ale też nadchodzących czasach. Więcej: determinuje ją  we wzrastającym zakresie. Bowiem w świecie współczesnym nie tylko następuje w zakresie funkcjonowania praw człowieka rozwój, ale swoistego rodzaju przyśpieszenie ale mamy do czynienia z  przybieraniem przez te prawa coraz bardziej nowego oblicza i nieznanego dotąd kształtu. Wzrasta  też ich znaczenie.

Osobiście podzielam punkt widzenia głównego organizatora tej konferencji, który tak pisze o moim osobistym wkładzie w jej rozwój w „Księdze jubileuszowej” poświęconej mojemu 90- leciu: „ Prof. W. Pomykało oddziałał też na krąg moich zainteresowań badawczych. To bowiem z jego inspiracji podjąłem problematykę ustroju politycznego Chińskiej Republiki Ludowej”. Natomiast w innej części cytowanego opracowania, tak napisał o moim udziale we wspomnianych konferencjach: „Prof. Wojciech Pomykało należy do uczonych, którzy towarzyszą wiernie konferencji na przestrzeni minionych lat. Nie chodzi przy tym wyłącznie o jego wkład organizacyjny, ale w szczególności o referaty, które prezentuje podczas konferencji, a które wzbudzają zawsze szerszy rezonans wśród uczestników krajowych i zagranicznych. Ich wspólnym mianownikiem jest refleksja na temat człowieka przyszłości.” Ze swej strony chciałbym dodać, że od 2012 roku niezależnie od czego czy uwaga uczestników konferencji koncentruje się na Europie czy Ameryce Północnej, czy na innych bardzo odległych od tych terenów kontynentach, staram się zawsze jako filozof i pedagog przedstawić problematykę praw człowieka z nieco innego punktu widzenia, niż czynią to prawnicy z natury w tej konferencji spełniający rolę dominującą. 

Biorąc to wszystko pod uwagę można stwierdzić, że w sposób często niezauważalny dla szerszych kręgów naukowych, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia podjął unikalne dzieło naukowe, którego znaczenie daleko wykracza poza polskie opłotki. We współczesnych warunkach wzrastającego współzawodnictwa o dominację we współczesnym świecie ChRL czy USA, problematyka podjęta na wspomnianych konferencjach odbywających się w tak długim dystansie czasu i nie z malejącym, a wzrastającym zainteresowaniem szerokiej publiczności w naszej ojczyźnie i na świecie, nie tylko ma wielkie i wzrastające znaczenie, ale warta jest powszechnych znajomości w naszej ojczyźnie. Tymczasem często brakuje większej i dokładniejszej znajomości tego przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu w szerszych kręgach naszego społeczeństwa. Jest ona tym ważniejsza, że powinny być one  kontynuowana i to w takiej randze i takim znaczeniu, jaki miała ona przez długie lata przed pandemią. Nawet w szerszym .Sądzić należy, że współczesne władze Sejmu pozwolą tej konferencji po pandemii wrócić na jego teren i to do głównej sejmowej sali konferencyjnej , w której uczestnicy konferencji przez długi okres czasu wnosili do panoramy nie tylko polskich, ale też światowych osiągnięć w dziedzinie nauk społecznych doniosły i wzrastający wkład. 

Przemówienie przewodniczącego Chin Xi Jinpinga z okazji Nowego Roku 2021

W przededniu Nowego Roku, przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie noworoczne na 2021 r. za pośrednictwem Chińskiej Grupy Mediów i internetu.

Towarzysze, przyjaciele, Panie i Panowie!

Rok 2021 niedługo nadejdzie, w związku z tym składam Państwu noworoczne życzenia ze stolicy Chin, Pekinu.

Rok 2020 był rokiem niezwykłym. W obliczu nagłego wybuchu epidemii koronawirusa zasada „naród jest najważniejszy, życie jest najważniejsze” to podstawowe kryterium w zapobieganiu i kontroli choroby w Chinach, co symbolizuje wielką miłość. Opierając się na duchu jedności i wytrwałości, Chiny zyskały skuteczne wyniki w walce z koronawirusem, pisząc w ten sposób wspaniały utwór antyepidemiologiczny. We wspólnej walce z epidemią ukazowaliśmy dążenie do pokonania trudności i wytrwale wykonywaliśmy swoją pracę, doświadczyliśmy poświęcenia, odwagi i wzruszeń podczas udzielenia wzajemnej pomocy. Od personelu medycznego do żołnierzy, od naukowców do pracowników z lokalnej społeczności w dzielnicach, od wolontariuszy do robotników pracujących przy obiektach infrastrukturalnych, od starych ludzi powyżej 70 lat do młodych pokoleń urodzonych po 1990 lub 2000 roku, mnóstwo Chińczyków kochając swój kraj i naród, poświęciło swoje życie w wykonaniu swojej misji. Wysiłki każdej osoby zbierają się i tworzą wielką falę siły, budując w ten sposób mur ochronny dla życia innych. Ci, którzy walczyli z epidemią bez żadnej skargi i żalu czynili wspólne wysiłki, ich praca głęboko nas wzruszała i swoimi działaniami pokazali wielkiego ducha w tej walce z epidemią.

To co zwykłe stworzyło to co wielkie, a bohater pochodzi z narodu. Każda osoba jest wyjątkowa. Wyrażam pozdrowienia dla wszystkich chorych, którzy zostali zarażeni. Wyrażam szacunek dla wszystkich bohaterów. Jestem dumny z wielkiej ojczyzny i narodu. Jestem dumny z ducha narodu, który udoskonala siebie.

W trudnej sytuacji potrzeba odwagi i wytrwałości, aby osiągnąć sukcesy. Pokonaliśmy skutki epidemii, koordynowaliśmy zapobieganie i kontrolę epidemii, wspieraliśmy rozwój gospodarki i społeczeństwa, dzięki temu zdobyliśmy doniosłe osiągnięcia. Plan 13. pięciolatki zakończył się z sukcesem, a wkrótce zacznie się realizacja wszechstronnego planu 14. pięciolatki. Budowa nowego układu rozwoju została przyśpieszona, rozwój wysokiej jakości został dogłębnie wdrożony. Chiny jako pierwsze zrealizowały dodatni wzrost wśród głównych podmiotów gospodarczych na świecie. Przewiduje się, że w 2020 roku ogólna wartość PKB wkroczy na nowy poziom, sięgając setek bilionów yuanów. Produkcja zbóż uzyskała 17 zbiorów plonów z rzędu. Sonda Tianwen 1, sonda Chang-e 5, statek podwodny Fendouzhe i inne eksploracje badawcze to osiągnięcia poważnych przełomów w nauce. Budowa Portu Wolnego Handlu na Hajnanie rozwija się dynamicznie. Pokonaliśmy ciężką klęskę powodzi. Mieszkańcy i wojsko, nie bojąc się trudności, wspólnie walczyli z powodzią i starali się zmniejszyć straty do minimum. Podczas inspekcji w 13 prowincjach, rejonach autonomicznych i miastach, z zadowoleniem zobaczyłem, że wszyscy rzetelnie i dokładnie wdrażają przedsięwzięcia antyepidemiczne, szybko wznowili produkcję i pracę, ze wszech sił zajmują się innowacją i wytwarzaniem. Wszędzie w kraju panuje wiara w siebie, samowzmacnianie, pełna wytrwałość, nikt nie traci czasu, a rozwój jest żywy.

W 2020 roku wszechstronna budowa średnio-zamożnego społeczeństwa osiągnęła wielkie, historyczne sukcesy. Walka z ubóstwem osiągnęła zdecydowane zwycięstwo. Prowadziliśmy walkę ze skrajną biedą i pokonaliśmy te bardzo trudne „twarde kości”. Po 8 latach 100 milionów biednych ludzi na wsi, żyjących poniżej obowiązujących standardów, wyszło z ubóstwa. 832 ubogie powiaty wybrnęły z biedy. W tym czasie byłem w 14 bardzo biednych rejonach w kraju. Często wspominam starania rolników, poświęcenie i zaangażowanie kadry wspierającej w walce z ubóstwem. Nie możemy przestać by czujni, powinniśmy pracować pragmatycznie i za wszech sił, aby starać się o rewitalizację wsi i kroczyć stabilnie naprzód w celu wspólnego wzbogacenia się.

W bieżącym roku uroczyście zorganizowaliśmy obchody 40. rocznicy powstania specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen, 30. rocznicy rozwoju i otwarcia strefy Pudong w Szanghaju. Będąc na wybrzeżu Morza Południowo-Chińskiego i w dorzeczu rzeki Huangpu byłem poruszony. Pierwszy eksperyment stał się przykładem przewodnim, a poszukiwanie i innowacja stały się kreatywnością przewodnią. Reformy i otwarcie stworzyły cud w rozwoju. W przyszłości powinniśmy czynić więcej wysiłków na rzecz pogłębienia reform, rozszerzenia otwartości, aby kontynuować „historię wiosny”.

Nie jesteśmy samotni. Cały świat jest jedną rodziną. Po tym jak przeżyliśmy wiatr i deszcz, jeszcze nigdy nie byliśmy tak głęboko świadomi znaczenia wspólnoty ludzkich losów. Przeprowadziłem wiele rozmów z nowymi i starymi przyjaciółmi na świecie, uczestniczyłem w wielu „konferencjach w chmurze”, tematy najczęściej dotyczyły wspólnego pokonania trudności, jedności i walki z epidemią. Zadania zapobiegania i kontroli epidemii są ciężkie i będą one realizowane przez długi czas. Narody wszystkich krajów na świecie powinny ramię w ramię, wspólnie walczyć, aby jak najszybciej przezwyciężyć skutki epidemii i starać się o budowę piękniejszego domu rodzinnego – Ziemi.

W 2021 roku przypada setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. 100-letnia historia była pełna wyzwań, a my nie zapomnieliśmy w ciągu tych lat o pierwotnej inspiracji. Początek Komunistycznej Partii Chin to rozmowy w Shikumen w Szanghaju oraz spotkanie na statku na jeziorze Nanhu w Jiaxing. Partia jest jak ta mała łódź, która nosi w sobie oczekiwania i nadzieję całego narodu. Pokonała ona wyzwania rwącego strumienia, przepłynęła przez wielkie fale morza, rośnie na gigantyczny statek, który stabilnie płynie w szeroki świat. Mamy na uwadze wielkie sprawy, a teraz właśnie nadszedł najlepszy czas. Zawsze trzymamy się zasady stawiania ludzi w centrum, nie zapomniając o początkowej intencji, pamiętając o misji, aby zrealizować wielkie odrodzenie narodu chińskiego.
Stojąc na historycznym skrzyżowaniu realizacji celów „dwóch stuleci” wkrótce rozpoczniemy nową wyprawę wszechstronnej budowy socjalistycznego i nowoczesnego państwa. Droga tej wyprawy jest długa, a sukces będzie pochodzić wyłącznie z pracowitości. Poprzez walkę pokonujemy trudności. Przeszliśmy tysiące gór i rzek. Będziemy nadal kontynuować walkę i iść odważnie naprzód, aby stworzyć wspaniałą przyszłość.

W tym momencie, świat rozbłyśnie, dziesiątki tysięcy rodzin spotka się ze sobą. Nowy rok nadejdzie, niech góry i rzeki pięknieją, a państwo niech pozostanie w pokoju, obywatele niech będą bezpieczni. Życzę spokoju, pomyślności i szczęścia!

Dziękuję!

Noworoczne przemówienie prezesa CGM do zagranicznych odbiorców

Shen Haixiong, prezes Chińskiej Grupy Mediów, wygłosił 1 stycznia noworoczne przemówienie do zagranicznych odbiorców za pośrednictwem Chińskiego Radia Międzynarodowego oraz platform internetowych.

Drodzy przyjaciele,

Nadszedł rok 2021. Nowy rok jest również Rokiem Bawoła według chińskiego kalendarza księżycowego. Bawoły, najwcześniej udomowione zwierzęta, odgrywały ważną rolę w cywilizacji rolniczej. W oczach Chińczyków bawoły są pracowite i silne. Będąc tutaj w Pekinie życzę Państwu szczęścia i zdrowia w Nowym Roku!

Miniony 2020 rok był niezwykłym rokiem. Wiele trudności spotkało cały świat. Nagły wybuch pandemii COVID-19 uderzył w społeczeństwo. Pod kierownictwem przewodniczącego Xi Jinpinga, Chiny podjęły ciężkie wysiłki, aby osiągnąć ważne sukcesy w zapobieganiu i kontroli epidemii. Chiny są również jedyną dużą gospodarką na świecie, która osiągnęła pozytywny wzrost gospodarczy.

Obecnie pandemia COVID-19 nadal rozprzestrzenia się w wielu krajach na całym świecie. Mamy nadzieję, że świat jak najszybciej pokona trudności i wszyscy będą zdrowi!

Jako pracownicy mediów naszym obowiązkiem jest pokazanie ludziom prawdy. Na początku wybuchu epidemii ponad 2000 moich kolegów natychmiast ruszyło na pierwszy front walki z epidemią. Relacje z „czerwonej strefy”, wielojęzyczny film dokumentalny „Wspólna Walka z Epidemią” terminowo i obiektywnie pokazuje światu prawdziwy obraz walki Chin z pandemią.

Zrealizowaliśmy program zatytułowany „Klinika na Globalną Epidemię”, w którym zapraszano lekarzy z wielu krajów by poznali doświadczenia chińskich ekspertów medycznych w walce na pierwszym froncie z pandemią. W wywiadzie z Richardem Hortonem, redaktorem naczelnym czasopisma medycznego „The Lancet” oraz Peterem Forsterem, pierwszym autorem raportu Uniwersytecie w Cambridge o nowym koronawirusie, poprzez fakty i naukę, wyjaśniliśmy jakie są niewłaściwe informacje o wybuchu epidemii.

W minionym 2020 roku mieliśmy wiele przykładów, że nadal istnieje prawdziwa miłość na świecie. Chiński filozof Zhang Zai z dynastii Północnej Song, ponad 900 lat temu powiedział, że ubóstwo i smutek może doskonalić wolę ludzi, pomóc w osiągnięciu sukcesu. To nie tylko dotyczy ludzi, ale i także każdego kraju. W trudnej sytuacji doświadczyliśmy również wyrazów współczucia i smak prawdziwego znaczenia wspólnoty ludzkiej. Po tej epidemii, głęboko zdajemy sobie sprawę, że w obliczu wspólnych wyzwań, takich jak choroby, tylko ręka w rękę, możemy zwyciężyć!

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła nam komunikowanie się twarzą w twarz, ale zbliżyła nasze serca do siebie. W ciągu ostatniego roku wymieniłem prawie 300 listów z szefami międzynarodowych mediów, takich jak Rosyjski Narodowy Nadawca Telewizyjny i Radiowy (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company), Rosyjska Gazeta, BBC, CNN, Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, Japan Broadcasting Association (NHK), Włoska Korporacja Nadawcza (RAI), Europejska Unia Nadawców (EBU) i ambasadorami innych krajów w Chinach, aby przekazać pozdrowienia, promować odpowiedzialność i pogłębić konsensus. Chińska Grupa Mediów współpracowała również z ponad 100 organizacji medialnych z kilku krajów Europy i Ameryki Łacińskiej, w ramach w walki z epidemią za pośrednictwem „Forum w chmurze”. Stworzyliśmy także mechanizm współpracy z wieloma mediami i dzięki czemu wyprodukowaliśmy programy takie jak „O Chinach”, „Najważniejsze Chińskie Skarby” i inne, co przyniosło siłę i humanistyczne wartości ludziom w czasie pandemii.

Podobnie jak epidemia, ubóstwo jest również stałą chorobą ludzkiego społeczeństwa. „Eliminacja ubóstwa jest marzeniem ludzkości od dawna i jest podstawowym prawem wszystkich narodów do dążenia szczęśliwego życia” – powiedział przewodniczący Chin Xi Jinping. W ubiegłym roku Chiny ogólnie zwyciężyły ubóstwa. Po ośmiu latach walki, aż 100 milionów Chińczyków wyszło z ubóstwa. Chiny stworzyły cudowny sukces w historii redukcji biedy.

Jako obserwatorzy dziejącej się na naszych oczach historii, wyprodukowaliśmy wielojęzyczny film dokumentalny „Walka Chin z ubóstwem”, stworzony wspólnie przez Chiny i Stany Zjednoczone. Zaplanowaliśmy także wiele innych programów, w tym „Globalna Inicjatywa i Akcja 2020 – Redukcja Ubóstwa”. Mamy nadzieję, że możemy przekazać innym krajom chińskie doświadczenia w walce z ubóstwem, po przez przykłady w indywidualnych gospodarstwach domowych w Chinach.

Wypełniając nasze obowiązki medialne, nadal staramy się tworzyć nowe media pierwszej klasy na świecie i budować all-media w środowisku internetowym. Używając technologii „5G-4K/8K-AI”, transmitowaliśmy na żywo misję księżycową sondy Chang’e-5 oraz misję statku głębinowego „Fendouzhe”, który zszedł poniżej10 tysięcy metrów. Podczas trzeciej edycji China International Import EXPO zorganizowaliśmy transmisję na żywo otwierając internetowy kanał sprzedaży na rynku chińskim dla europejskich producentów.

Zawsze wierzyłem, że prawda jest życiem mediów. Wiarygodne wiadomości oraz  uczciwe informacje odzwierciedlają odpowiedzialność i jakość mediów. Niestety, w niektórych doniesieniach medialnych dotyczących Chin uprzedzenia zastąpiły  sprawiedliwość, a kłamstwo zastąpiło fakty. W relacjach dotyczących epidemii, Hongkongu, Sinciangu pojawiło się wiele takich fałszywych wiadomości. Zareagowaliśmy natychmiast i ujawniliśmy prawdę. Opinie mogą być różne, ale jest tylko jedna prawda. Odpowiedzialność światowych mediów, aby było coraz mniej fałszywych wiadomości na scenie międzynarodowej opinii, to idea przyświecająca Nowego Roku.

W Europie jest słynne powiedzenie: sprawiedliwi ludzie mają więcej przyjaciół. W nowym roku Chińska Grupa Mediów będzie nadal spełniać swoją odpowiedzialność jako międzynarodowe medium głównego nurtu, podtrzymywać obiektywne i bezstronne stanowisko, rozpowszechniać prawdę światu, przekazywać głos sprawiedliwości i prezentować piękno cywilizacji.

Rok 2021 to setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. Sto lat temu 13 osób założyło Partię, a dzisiaj KPCh ma ponad 90 milionów członków. Jaka jest recepta na sukces Komunistycznej Partii Chin, aby skutecznie doprowadzić Chiny do pokojowego ożywienia? Dlaczego 1,4 miliarda Chińczyków popiera tę partię, która ma stuletnią historią? To będzie ważny punkt naszych relacji w 2021 roku. Podtrzymując profesjonalne zasady doskonałości, będziemy kompleksowo i obiektywnie relacjonować wydarzenia w Chinach i na świecie, aby zapewnić Państwu więcej programów wysokiej jakości.

Słońce jest piękne w Nowym Roku. Niech Rok Bawołu przyniesie Państwu szczęście. Jeszcze raz życzę Wszystkiego Najlepszego!