16 kwietnia 2024

loader

Jak zwiększyć poparcie?

Skłócone organizacje prawicowe nie rokują pomyślnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Pogłębia się, już i tak głęboki podział społeczeństwa na zwalczające się obozy, nie potrafiące współpracować dla wspólnego dobra.

Lewica jest w Polsce jedyną siłą polityczną, która może dążyć do eliminacji obecnego podziału społeczeństwa na wrogie obozy i nakłaniać do twórczej współpracy dla wspólnego dobra, w celu coraz lepszego zaspakajania istotnych potrzeb społecznych. Jest to oczekiwane przez większość społeczeństwa. Jednak, realizacja zamierzeń lewicy w warunkach kapitalizmu i autorytarnej władzy jednej partii jest mało prawdopodobna. Wyborcy o tym wiedzą i dlatego niewielu głosuje na lewicę.
Autorytarna władza jednej partii pozbawia opozycję możliwości skutecznego działania, a obsadzanie stanowisk kierowniczych przez ludzi nieposiadających potrzebnych kwalifikacji dewastuje wiele dziedzin działań społecznych.
Kapitalizm jest dyktaturą właścicieli nad pracownikami i zawłaszczaniem przez nich zysku wypracowanego przez pracowników. Towarzyszą mu plagi społeczne: dyskryminacja i wyzysk grup społecznych, bezrobocie, nędza oraz bezdomność. Są ludzie żyjący w luksusie i są społecznie wykluczeni, którzy żyją w nędzy, a niektórzy są nawet bezdomni.
W celu pomyślnej realizacji potrzeb i oczekiwań społecznych, Polska powinna być ciągle doskonalona i rozwijana we wszystkich obszarach działań i na każdym szczeblu zarządzania, tam gdzie działają ludzie lub organizacje zarządzane przez ludzi. To oni muszą umieć, chcieć i móc doskonalić i rozwijać obszary swojego działania, a w tym, usuwać zgłoszone i zauważone mankamenty i robić to. Nikt za nich tego nie zrobi. Nawet najmądrzejsze propozycje osób postronnych, lub wymagania władz, muszą być wkomponowane w całokształt działań w danym obszarze, które realizują i zarządzają nimi ludzie tam działający. To od ich kwalifikacji, etyki i zaangażowania zależy przyszłość Polski i Polaków. Szczególnie od kierownictw organizacji, a w tym, od ich umiejętności planowania i nadzorowania oraz doskonalenia działań w organizacji oraz jej wyrobów lub świadczonych usług.
Społeczeństwo oczekuje od lewicy Nowego Otwarcia. Oczekuje dążenia lewicy do udoskonalenia systemu społeczno gospodarczego, na taki, który zapewni demokratyczną, pluralistyczną, wysoko wykwalifikowaną i etyczną władzę i kierownictwa organizacji oraz bezpieczne i godne warunki życia i pracy wszystkich obywateli.
Droga lewicy do udoskonalenia systemu społeczno gospodarczego oraz polska wizja, zgodna z Art. 20 Konstytucji – społecznej gospodarki rynkowej – współczesnego socjalizmu, zawarta jest w opracowaniu, szeroko rozpowszechnionym w kręgach lewicy i nauki, zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego.
Adres internetowy tego opracowania: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf
Uzyskanie przez lewicę pozycji „trzeciej siły” po wyborach parlamentarnych, takiej, której głosy wspólnie z PO lub z PIS zapewnią większość w parlamencie, zapobiegnie przejęciu autorytarnej władzy przez jedną partię oraz umożliwi lewicy realizację swojego programu i rozwijanie współpracy z oboma zwaśnionymi siłami. Stanie się to zalążkiem współpracy sił politycznych dla wspólnego dobra, zamiast zwalczania się.
Jest to bardzo ważne dla przyszłości społeczeństwa polskiego i o tym trzeba przekonać wyborców w czasie kampanii wyborczej, żeby uzyskać odpowiednio wysokie poparcie społeczne.
Wielu wyborców PIS jest niezadowolonych z działań niezgodnych z Konstytucją i nie demokratycznych, ale głosują na PIS za względu na realizowane działania socjalne i walkę z przestępczością.
Wielu wyborców PO jest niezadowolonych z ograniczonych działań socjalnych oraz tolerowania przez PO wyzysku i przestępczości, w okresie sprawowana władzy, ale głosują na PO ze względu na dążenie do demokracji i działania zgodnego z Konstytucją.
Obie te grupy wyborców będą skłonne do glosowania na lewicę, jeżeli lewica przekona wyborców przed wyborami, że, jeżeli uzyska w parlamencie pozycję trzeciej siły, to będzie działać następująco:
– wspólnie z PiS realizować programy socjalne, swój i PiS oraz współpracować w zwalczaniu przestępczości.
– wspólnie z PO działać w obronie demokracji i przestrzegania Konstytucji oraz aby przywrócić prawa osób i organów, utracone nie zgodnie z Konstytucją.
Takie działanie może znacznie zwiększyć poparcie lewicy w wyborach.
Lewica może również uzyskać zwiększone poparcie pracowników i ich rodzin. Pracownicy, wytwarzający dobra zapewniające byt społeczeństwa, utracili po przemianach w 1989 roku prawa nabyte w polskiej Demokracji Ludowej. Z pozycji podmiotów zarządzania organizacjami gospodarczymi zostali zepchnięci do roli przedmiotów zarządzania. W Polsce jest kilkanaście milionów pracowników i nie ma partii, która reprezentuje ich potrzeby we władzach.
Wielu wyborców z tego powodu nie głosuje.
Lewica jest jedyną siłą polityczną, która zgodnie ze swoją tradycją, może zobowiązać się do działania w interesie pracowników. Nadszedł czas dla Lewicy, działającej w interesie Pracowników i Twórców, ich rodzin oraz grup społecznych, wyzyskiwanych i dyskryminowanych przez właścicieli, niedemokratyczne władze i przestępców.
Ogół wspólnych zamierzeń i ukierunkowanie organizacji lewicowych, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo, jakim w przypadku lewicy jest Kongres, można nazwać, według Normy międzynarodowej ISO 9000, Polityką Lewicy. Polityka Lewicy będzie podstawą do określania celów i planów działania w organizacjach lewicowych, działających w różnych obszarach objętych Polityką.
Realizacja Polityki Lewicy będzie możliwa, jeżeli Lewica uzyska w Parlamencie co najmniej pozycję trzeciej siły, co umożliwi Jej wpływ na decyzje Parlamentu. Potrzebne do tego poparcie społeczne powinna zapewnić treść polityki i jej szerokie rozpowszechnienie przed wyborami.
Wszyscy ludzie są zainteresowani zapewnieniem im i ich potomstwu godnych i bezpiecznych warunków, w okresie całego życia, które pozwolą im zaspokoić co najmniej podstawowe potrzeby. W takim celu ludzie podejmują działalność gospodarczą – wytwarzanie wyrobów i usług zdolnych do zaspokojenia ich potrzeb. Taki powinien być cel organizacji gospodarczych, a nie zysk, jak to jest w kapitalizmie.
Organizacje lewicowe, które chcą uzyskać znaczące poparcie społeczne, powinny zaprezentować we wspólnej Polityce Lewicy, zamierzenie zmiany kapitalizmu na humanitarny, sprawiedliwy i efektywny system społeczno gospodarczy, którego celem będzie zapewnienie godnego życia wszystkich obywateli polskich i zaspokajanie podstawowych potrzeb wszystkich grup społecznych, a w tym:
– wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
– sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
– system, który zapewni, że w każdym obszarze i na każdym szczeblu zarządzania kierować działaniami będą ludzie o możliwie najwyższych kwalifikacjach, etyce i zaangażowaniu, zobowiązani do doskonalenia i rozwoju kierowanego obszaru, zgodnie z potrzebami społecznymi oraz do zarządzania nim według zaleceń i wymagań zawartych w Normach międzynarodowych rodziny ISO 9000, zapewniających skuteczność działania.
Drogę do tego systemu powinny określić Uchwały Kongresu. Projekt Uchwał Kongresu, a w tym Polityki Lewicy, zawarty jest w wyżej wspomnianym opracowaniu, zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego.
Czas biegnie szybko, do wyborów pozostało go nie wiele, a potrzebnych działań jest dużo.

Apel do Kierownictw organizacji lewicowych,

które zdecydują się na wspólne działanie i poprowadzenie społeczeństwa polskiego do Polski demokratycznej, życzliwej, bezpiecznej i sprawiedliwej, dla wszystkich obywateli polskich, ciągle przez nich doskonalonej i rozwijanej, w obszarach ich działania, w celu zapewnienia wszystkim obywatelom polskim możliwości pozyskania środków i tworzenia warunków, potrzebnych im do godnego życia i rozwoju.

Zachęcam organizacje lewicowe do pilnego zorganizowania wyborów Delegatów na Kongres, upoważnionych do podjęcia Uchwał Kongresu, związanych z Polityką, formami współdziałania i reprezentacją lewicy, a następnie, do pilnego zorganizowania Kongresu.

Każdy działacz lewicowy, wypowiadający się publicznie oraz w kampanii wyborczej, powinien umieć przedstawić Politykę Lewicy, w sposób komunikatywny, przekonywujący, tak, żeby utrwalać ją w świadomości społecznej i uzasadnić jej zgodność z powszechnymi oczekiwaniami społecznymi, aby w ten sposób zachęcić do głosowania na kandydatów lewicy.

Władysław Bujwid

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Zagubiona lewica

Następny

Siatkarki o krok od finału

Zostaw komentarz