13 lipca 2024

loader

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W SPRAWIE USTANOWIENIA PARTNERSKICH STOSUNKÓW STRATEGICZNYCH

Na zaproszenie Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Pana Hu Jintao, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski, złożył w dniach 18-22 grudnia 2011 roku państwową wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. W czasie wizyty głowy obu państw dokonały wymiany poglądów i osiągnęły szerokie porozumienie w kwestii pogłębienia dwustronnej współpracy oraz w sprawach międzynarodowych i regionalnych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Obie strony wysoko oceniają tradycyjną polsko-chińską przyjaźń, wskazując, iż od chwili nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych 62 lata temu, a zwłaszcza od ustanowienia partnerskich stosunków przyjaznej współpracy w 2004 r., współpraca Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej (zwanych dalej ,,Obiema stronami’’) w sferze polityki, gospodarki, kultury oraz w kwestiach międzynarodowych stabilnie poszerza się i przynosi wiele osiągnięć.
Uważając, iż pogłębianie relacji między Polską a Chinami odpowiada wspólnym pragnieniom i żywotnym interesom obu narodów, pomaga chronić pokój, służy rozwojowi na świecie oraz stymuluje harmonijne współistnienie państw, obie strony postanawiają podnieść rangę relacji dwustronnych do poziomu partnerskich stosunków strategicznych.
Obie strony postępując w zgodzie z przesłaniem „Wspólnego Komunikatu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej” z 1997 roku oraz „Wspólnego Oświadczenia między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową” z 2004 roku, spoglądają przez pryzmat strategicznego kontekstu relacji dwustronnych, kierują się zasadami wzajemnego poszanowania oraz równego traktowania, wznoszą się ponad różnice w systemach społecznych i ideologicznych, szanują i wspierają obraną przez drugą stronę drogę rozwoju, politykę wewnętrzną i zewnętrzną zgodną z uwarunkowaniami państw oraz wysiłki drugiej strony na rzecz ochrony suwerenności i niepodzielności terytorialnej, wzajemnie dbają o żywotne interesy, mają na uwadze długofalowy i stabilny rozwój stosunków dwustronnych.
1. Obie strony wskazują na znaczenie, jakie dla rozwoju dwustronnych relacji mają kontakty na wysokim szczeblu. W związku z tym, poprzez wzajemne wizyty i spotkania na forach wielostronnych, pragną podtrzymać i umacniać częste kontakty przywódców obu krajów oraz kontakty na wysokim szczeblu.
2. Obie strony postanawiają ustanowić mechanizm strategicznego dialogu na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych, którego celem będzie pogłębiona wymiana poglądów z zakresu stosunków dwustronnych oraz ważnych kwestii międzynarodowych i regionalnych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, koordynacja stanowisk oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy departamentami obu ministerstw spraw zagranicznych.
3. Obie strony będą dokładać starań na rzecz wzmocnienia i wypełnienia treścią dialogu i współpracy na różnych szczeblach między rządami, organami ustawodawczymi i partiami politycznymi Polski i Chin, wymieniać doświadczenia w zakresie budowy państwa prawa, rządzenia państwem oraz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, a także pogłębiać relacje polityczne w oparciu o zasady równości i wzajemnego zaufania.
4. Obie strony stwierdzają, iż w zgodzie z przesłaniem obopólnie korzystnego rozwoju, wykorzystując wiodącą rolę i narzędzia organów rządowych, w tym międzyrządowej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej, stowarzyszeń ekonomicznych i handlowych oraz organizacji pośredniczących obu krajów, będą wspierać współpracę między polskimi i chińskimi przedsiębiorstwami, dążyć do zwiększenia wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji oraz stymulować rozwój zrównoważonej wymiany handlowej. Strona chińska pragnie zwiększyć import polskich towarów oraz zachęcać i wspierać udział chińskich przedsiębiorstw w projektach infrastrukturalnych oraz w przekształceniach prywatyzacyjnych w Polsce. Strona polska dąży do zapewnienia wsparcia i udogodnień chińskim przedsiębiorstwom chcącym wejść na rynek polski oraz europejski. Obie strony w pełni uznają pozytywne znaczenie, jakie dla rozwoju dwustronnej współpracy ma organizacja w czasie wizyty Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego, Forum Inwestycyjnego oraz Forum Rektorów Szkół Wyższych.
5. Obie strony wyrażają zadowolenie z podpisania porozumienia o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W najbliższym czasie zostanie podpisany „Protokół między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2012-2015”, zgodnie z którym będzie kontynuowana wzajemna organizacja Dni Kultury oraz wydarzeń związanych z wymianą artystyczną. Obie strony postanawiają zacieśnić współpracę w ramach Roku Dialogu Międzykulturowego UE-Chiny 2012. Obie strony są zdecydowane kontynuować działania celem doprowadzenia do wzajemnego utworzenia w niedługim czasie instytutów kultury.
6. Obie strony dołożą wysiłków na rzecz pogłębienia współpracy w dziedzinach: finansów, nauki i techniki, rolnictwa, transportu, turystyki, szkolnictwa wyższego oraz górnictwa. Obie strony będą zachęcać do rozwoju wymiany młodzieży i studentów, między organizacjami pozarządowymi oraz regionami obu krajów.
7. Obie strony z zadowoleniem odnotowują rozwój partnerskich stosunków na szczeblu lokalnym i będą aktywnie działać na rzecz tworzenia możliwości dalszego rozwoju współpracy między regionami i miastami obu państw, sprzyjającej pogłębianiu zrozumienia między społeczeństwami oraz rozwojowi kontaktów gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych.
8. Strona chińska popiera proces integracji europejskiej oraz działania podejmowane przez Unię Europejską na rzecz utrzymania stabilizacji na rynkach finansowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a także zachęca Unię Europejską do odgrywania jeszcze bardziej konstruktywnej roli na arenie międzynarodowej. Strona chińska wysoko ocenia rolę Polski w Unii Europejskiej oraz na arenie międzynarodowej. Z uznaniem odnosi się do wysiłków włożonych przez Polskę w okresie sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w rozwój stosunków między Chinami a Unią Europejską. Obie strony wysoko oceniają pozytywny rozwój kompleksowych strategicznych partnerskich relacji między Chinami a Unią Europejską i będą dalej promować dialog, wymianę i współpracę w różnych dziedzinach między Unią Europejską i Chinami. Polska będzie popierać jak najszybsze przyznanie Chinom przez Unię Europejską statusu gospodarki rynkowej oraz działać na rzecz porozumienia w ramach UE w sprawie embarga na sprzedaż broni do Chin.
9. Strona polska popiera procesy integracyjne w Azji Wschodniej oraz wysiłki Chin, a także innych krajów, na rzecz pokoju w regionie, stabilizacji i rozwoju.
10. Obie strony opowiadają się za poszanowaniem celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, ochroną autorytetu i roli ONZ. Będą wspierać konieczne i racjonalne reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, które dadzą małym i średniej wielkości państwom więcej okazji do odgrywania roli na tym forum. Obie strony wyrażają wolę koordynacji i współpracy na forach ONZ i innych organizacji międzynarodowych.
11. W obecnej sytuacji międzynarodowej zachodzą głębokie i skomplikowane zmiany. Wzrasta liczba nieprzewidywalnych czynników wpływających na pokój i stabilizację. Poprawa koniunktury gospodarczej na świecie uległa spowolnieniu, a globalny system finansowy stoi w obliczu wielu wyzwań. Obie strony wspierają reformę światowego systemu finansowego, przeciwstawiają się protekcjonizmowi w handlu, zamierzają prowadzić konsultacje i koordynację działań dotyczących walki z międzynarodowym terroryzmem, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Obie strony będą wnosić wkład w budowę trwałego pokoju oraz powszechnego dobrobytu i harmonii na świecie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao

Redakcja

Poprzedni

Dziesięć lat partnerstwa

Następny

Moje choinkowe sugestie