29 lutego 2024

loader

Xi Jinping spotkał się z Charlesem Michelem i Ursulą von der Leyen

Wieczorem 1 kwietnia przewodniczący ChRL, Xi Jinping, za pośrednictwem połączenia wideo, odbył z Pekinu spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że osiem lat temu zaproponował Europie, współpracę z Chinami w celu zbudowania partnerstwa Chiny-UE na rzecz pokoju, rozwoju, reformy i cywilizacji. Ta wizja strony chińskiej nie uległa dotychczas zmianie, a w obecnej sytuacji ma jeszcze bardziej praktyczne znaczenie. Chiny i UE mają wiele wspólnych interesów i solidne podstawy współpracy. Polityka Chin wobec UE pozostaje stabilna i spójna. Oczekuje się, że UE rozwinie niezależne myślenie o Chinach i będzie prowadzić niezależną politykę wobec Chin oraz będzie współpracować z Chinami w celu wspólnego wsparcia stabilności i długoterminowego rozwoju stosunków Chiny-UE, tak aby zapewnić większą stabilność niestabilnej sytuacji na świecie.
Xi Jinping podkreślił, że Chiny i UE powinny być dwiema głównymi siłami utrzymania pokoju na świecie, stabilizującymi niepewną sytuację międzynarodową za pomocą relacji Chiny-UE. Powinny przejąć przewodnictwo w ochronie systemu międzynarodowego, którego trzon stanowi Organizacja Narodów Zjednoczonych, ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym oraz podstawowych norm stosunków międzynarodowych, opartych na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, aby wspólnie przeciwstawiać się odradzaniu się myślenia obozu konfrontacyjnego, przeciwstawiać się „nowej zimnej wojnie” i chronić pokój i stabilność świata.
Xi Jinping zwrócił uwagę, że Chiny i UE powinny być dwoma głównymi rynkami promującymi wspólny i dogłębny rozwój globalizacji gospodarczej poprzez otwartość i współpracę między Chinami a UE. Chiny będą niezachwianie pogłębiać reformy i rozszerzać otwartość. Inwestycje europejskich firmy są mile widziane w Chinach. Wyraził nadzieję, że strona europejska zapewni sprawiedliwe, przejrzyste i niedyskryminacyjne środowisko dla chińskich inwestycji i rozwoju chińskich firm w Europie. Obie strony powinny wzmocnić dostosowanie strategii rozwoju i zbadać zbieżność między chińską nową koncepcją rozwoju i nowym wzorcem rozwoju a polityką gospodarczą i handlową „otwartej autonomii strategicznej” UE.
Xi Jinping podkreślił, że Chiny i UE powinny być dwiema głównymi cywilizacjami, które promują postęp ludzkości i odpowiadają na globalne wyzwania poprzez solidarność i współpracę między Chinami a UE. Podkreślił potrzebę praktykowania prawdziwego multilateralizmu, opowiadania się za koncepcją globalnego zarządzania opartą na zasadzie szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści. Wspomniał o kierowaniu globalną współpracą w zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz potrzebie współpracy w celu pokonania epidemii COVID-19. Zaprosił stronę europejską do wsparcia i udziału w globalnej inicjatywie rozwojowej.
Charles Michel i Ursula von der Leyen powiedzieli, że Chiny są ważną siłą na świecie, a UE przywiązuje dużą wagę do statusu i roli Chin na arenie międzynarodowej, a także do rozwijania stosunków z Chinami. Stosunki UE-Chiny od dawna są obustronnie korzystne. Obie strony są zaangażowane w ochronę pokoju i multilateralizmu. W obecnej sytuacji międzynarodowej bardzo ważne jest, aby UE i Chiny zacieśniły dialog i współpracę. UE potwierdza swoje przywiązanie do zasady jednych Chin, oczekuje szczerej wymiany zdań z Chinami i kontynuuje solidną dynamikę stosunków UE-Chiny. Chce w dalszym ciągu pogłębiać współpracę z Chinami w różnych dziedzinach, takich jak gospodarka, handel, inwestycje, energia i zielony rozwój, wspólnie odpowiadać na globalne wyzwania, takie jak epidemia COVID-19, zmiany klimatyczne i ochrona bioróżnorodności, aby czynić wspólne wysiłki na rzecz promowanie pokoju świata, wzrostu gospodarczego i wspólnego dobrobytu. UE jest gotowa udzielić Chinom wsparcia i współpracować na rzecz przeprowadzenia drugiej fazy piętnastego spotkania Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej.
Przywódcy UE przedstawili poglądy i propozycje UE dotyczące kryzysu na Ukrainie.
Xi Jinping podkreślił, że Chiny głęboko ubolewają nad rozwojem kryzysu na Ukrainie. Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy jest spójne i jasne. Chiny zawsze stają po stronie pokoju, dokonują własnego osądu na podstawie meritum sprawy, opowiadają się za utrzymaniem prawa międzynarodowego i powszechnie uznanych podstawowych norm stosunków międzynarodowych, przestrzegają celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych i opowiadają się za wspólną, kompleksową, opartą na współpracy i zrównoważoną koncepcją bezpieczeństwa.
Xi Jinping przedstawił kilka opinii na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego w obecnej sytuacji:
Po pierwsze, należy wytrwale promować rozmowy pokojowej. Strona chińska wspiera wysiłki strony europejskiej na rzecz politycznego rozwiązania kwestii ukraińskiej i zachęca do nich na swój własny sposób. Rozmowy pokojowe to jedyny realny sposób na uniknięcie eskalacji napięć. Społeczność międzynarodowa musi nadal tworzyć warunki i środowisko dla procesu negocjacji rosyjsko-ukraińskich oraz otwierać przestrzeń dla rozwiązania politycznego, zamiast dolewać oliwy do ognia i pogłębiać sprzeczności.
Po drugie, należy zapobiegać eskalacji kryzysu humanitarnego. Chiny wystąpiły z sześciopunktową inicjatywą dotyczącą sytuacji humanitarnej na Ukrainie i dostarczyły Ukrainie oraz krajom europejskim, które przyjęły dużą liczbę uchodźców, kilka transz nadzwyczajnej pomocy humanitarnej. Strona chińska jest gotowa utrzymać komunikację ze stroną europejską, aby wspólnie zapobiegać kryzysowi humanitarnemu na większą skalę.
Po trzecie, trzeba budować trwały pokój w Europie i na kontynencie euroazjatyckim. Przyczyną kryzysu ukraińskiego są narastające od dawna w Europie sprzeczności dotyczące bezpieczeństwa regionalnego. Fundamentalnym rozwiązaniem jest uwzględnienie uzasadnionych obaw wszystkich zaangażowanych stron. Mentalność zimnowojenna nie może już być wykorzystywana do budowania ram bezpieczeństwa globalnego i regionalnego. Chiny wspierają Europę, zwłaszcza Unię Europejską, w odgrywaniu wiodącej roli, wspierają dialog między Europą, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i NATO, mierzą się z nagromadzonymi przez lata sprzecznościami, znajdują rozwiązania problemów i promują ustanowienie zrównoważonych, skutecznych i trwałych europejskich ram bezpieczeństwa.
Po czwarte, należy zapobiegać rozszerzaniu się konfliktów regionalnych. Kryzys ukraiński musi być odpowiednio rozwiązany. Nie należy brać niewłaściwego leku, skupiać się tylko na jednym aspekcie problemu bez względu na resztę, ani trzymać całego świata jako zakładnika, a tym bardziej sprawiać, by konsekwencje tych działań ponosili zwykli ludzie na całym świecie. Obecna światowa struktura gospodarcza jest ramą utworzoną przez długofalowe wysiłki wszystkich krajów świata i stanowi organiczną całość. Wszystkie strony powinny docenić to osiągnięcie i nie burzyć istniejącego, światowego systemu gospodarczego, nie mówiąc już o upolitycznieniu, instrumentalizacji i bronieniu światowej gospodarki za cenę poważnego kryzysu w światowych finansach, handlu, energetyce, nauce i technologii, produkcji żywności, łańcuchach przemysłowych i dostawczych. Wiele osób obawia się, że obecna sytuacja może zniszczyć dorobek dziesięcioleci międzynarodowej współpracy gospodarczej. Jeśli sytuacja będzie się dalej pogarszać, szacuje się, że powrót do zdrowia może potrwać kilkanaście lat, a nawet dekady. Chiny i UE powinny zaangażować się w zarządzanie sytuacją i zapobieganie rozlaniu się kryzysu, a w szczególności zachować stabilność światowego systemu gospodarczego, jego zasad i fundamentów oraz wzmacniać zaufanie ludzi. Obie strony mogą koordynować działania i współpracować w tym zakresie.
Liderzy obu stron uznali, że spotkanie było otwarte, uczciwe i dogłębne, co wzmocniło wzajemne zrozumienie i doprowadziło do konsensusu. Zgodzili się nadal wzmacniać komunikację oraz prowadzić koordynację i współpracę.

Redakcja

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Miałeś Putinie złoty róg