1 grudnia 2023

loader

Wspomnienia: Helena Chodkowska

red

Okres transformacji ustrojowej oznaczał zapotrzebowanie na uzyskanie wykształcenia w zakresie zarządzania i marketingu. Ważną rolę zarówno w wypracowanie koncepcji tego wykształcenia jak i jej wdrażania w praktycznym funkcjonowanie wyższych szkół niepaństwowych odegrała Helena Chodkowska (1947-2006). Na jej rozległą wiedzę i umiejętności składały się m.in. doświadczenia uzyskane w działalności społecznej i politycznej oraz w pracy państwowej na szczeblu ministerialnym.

Helena Chodkowska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego była aktywną działaczką Stronnictwa Demokratycznego w Ciechanowie. Na jej aktywność, zdolności organizacyjne i wrażliwość społeczną zwrócił uwagę Tadeusz Witold Młyńczak- przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa i Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa. W latach 1985-1989 Helena Chodkowska wchodziła w skład Prezydium Centralnego Komitetu. Z listy kandydatów zaproponowanych przez Stronnictwo została posłanką na Sejm (1986-1990) gdzie pracowała w Komisji Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie obrad Okrągłego Stołu uczestniczyła w pracach Podstolika zajmującego się sprawami młodzieży. W roku 1990 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego wyłonionym przez koalicję: Solidarność, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne została Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na tym stanowisku kierowała pracą nad rozwojem kształcenia ustawicznego (edukacji permanentnej i dostosowaniem go do standardów Unii Europejskiej. Po ukończeniu pracy w Ministerstwie w roku 1992 Helena Chodkowska założyła jedną z pierwszych wyższych uczelni niepaństwowych – Wyższą Szkołę Zarządzanie i Marketingu (WSZiM) w Warszawie. W dniu 24 czerwca 1992 roku WSZiM wpisana została do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 6. W roku 1994 Chodkowska założyła Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni. Obecnie jest to uczelnia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Rada Regencyjna WSZiM pracowała nad podstawowymi założeniami programowymi. Członkiem tej Rady w początkach jej działalności był jeden z najwybitniejszych polskich socjologów i politologów prof. Władysław Markiewicz, który wskazywał na zagrożenie, jakim byłaby jednostronna, technokratyczna orientacja edukacji, bez uwzględnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Następnie w pracach Rady uczestniczył, a także w ciągu 10 lat doradzał i pomagał kierownictwu WSZiM mgr inż. Tadeusz Witold Młyńczak, który przed podjęciem działalności politycznej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Poznańskiej.

W zapewnieniu wysokiego poziomu naukowego WSZiM i jej atrakcyjności pomagali wybitni profesorowie będący znanymi osobistościami.

Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych prof. Zbigniew Madej łączył wybitny dorobek naukowy z doświadczeniem uzyskanym na stanowisku wicepremiera. Podobnie prof. Bazyli Samojlik, w przeszłości profesor wizytujący Uniwersytetu Harvarda, Minister Finansów, a także radca ekonomiczny w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Był prorektorem WSZiM i kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości.

Dziekanem i rektorem Uczelni był prof. Tadeusz Wojciechowski – w młodości powstaniec warszawski, później w ciągu 10 lat dyrektor przedsiębiorstw, wiceminister w Urzędzie Gospodarki Materiałowej, profesor SGPiS, a także Instytutu im. Plechanowa w Moskwie i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. W okresie pracy w WSZiM prowadził badania nad charakterystyką rynku środków produkcji.

Prof. Jerzy Sułek- w przeszłości dyplomata uczestniczący w ważnych negocjacjach i rozmowach polsko-niemieckich wykładał stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Cła i Logistyki. Uczelnia ta w roku 2010 nawiązała współpracę z WSZiM, która w roku 2002 przyjęła nazwę Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa. W roku 2012 powstał Wydział Inżynieryjny, którego dziekanem był prof. Krzysztof Półtorak.

W wyniku połączenia wymienionych powyżej współpracujących uczelni w roku 2014 powstała Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (UTH).

Po przedwczesnym odejściu Heleny Chodkowskiej (21 sierpnia 2006) jej bliski współpracownik Piotr Borkowski przejął obowiązki kanclerza Uczelni i kontynuował prace Założycielki nad rozwojem, rozbudową i modernizacją Uczelni. Obecnie sprawuje on nadzór właścicielski jako Prezes Akademia Development i skupia swą uwagę na procesach inwestycyjnych. Wynikiem jego pracy kierowniczej jest.m.in.wielki, nowoczesny budynek stanowiący obecnie główną siedzibę władz Uczelni i oferujący studentom imponujące audytoria, sale wykładowe i laboratoria. Pomieszczenia te są dostępne dla studentów niepełnosprawnych. Prezes Borkowski posiada cechy przysłowiowego „urodzonego przedsiębiorcy” – zdolność rozpoznawania potrzeb rynkowych, umiejętność koncentracji na podjętym projekcie, oraz uzyskiwania wiedzy i informacji potrzebnych do jego realizacji. Sądzę, że te cechy umożliwiły mu przezwyciężanie trudności i unikanie pułapek występujących w procesach realizowania wielkich inwestycji.

Rektor UTH dr Justyna Żylińska szczególną uwagę zwraca na uwzględnianie aspektów psychologicznych w obrębie wiedzy o zarządzaniu i marketingu, a także na problematyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Studenci UTH w ramach programu ERASMUS wyjeżdżają do wszystkich państw europejskich uczestniczących w tym programie. Z drugiej strony UTH jest swoistym magnesem przyciągającym do Polski studentów z Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. Niektórzy z nich są zainteresowani praktykami w renomowanych polskich przedsiębiorstwach. Niedawno Paweł Orfinger – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy Dr Irena Eris S.A. zapewnił zainteresowanym studentom znakomite warunki poznawcze i finansowe.

Ważną rolę w funkcjonowaniu Uczelni odgrywa kwartalnik akademicki „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Rozszerzanie profilu UTH oznacza szerszy zakres problemów, które znajdują odzwierciedlenie na łamach tego czasopisma. Redaktorem naczelnym jest prof. Jerzy Telep – absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), doktor nauk ekonomicznych oraz doktor i doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie. Posiada też, rozległą, udokumentowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej. Ten rozległy zakres zainteresowań i kompetencji naukowych umożliwia prof. Telepowi należyte kierowanie redakcją.

Uczelnia Heleny Chodkowskiej po trzydziestu latach pomyślnego funkcjonowania na trudnym rynku usług edukacyjnych oferuje – zgodnie z intencją Założycielki-studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe na takich kierunkach jak zarządzanie, marketing i ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, transport lotniczy oraz inżynieria oprogramowania i technik internetowych. Oferuje to, co jest na rynku pracy potrzebne.

Andrzej Wilk

Poprzedni

Permanentny brak wiary

Następny

Gierki o wybory