18 kwietnia 2024

loader

Owocny dorobek dwóch posiedzeń parlamentu chińskiego w 2022 r.

(200521) — BEIJING, May 21, 2020 (Xinhua) — Aerial photo taken on May 14, 2020 shows a view of the county seat of Huanjiang Maonan Autonomous County in south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Od wielu lat analizuję wnikliwie przygotowania, przebieg oraz uchwały corocznych sławetnych Dwóch Posiedzeń (Two Sessions) Parlamentu chińskiego – OZPL (NPC) i ChLPKK (ChPPCC).

Spoglądam na te kwestie przez pryzmat oryginalnej specyfiki chińskiego systemu socjalistycznego, szczególnie w kontekście relacji pomiędzy Partią, Parlamentem, Państwem i Narodem; oraz, co naturalne, patrzę na te kardynalne zagadnienia także w świetle praktycznej realizacji podejmowanych uchwał, decyzji, programów, planów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz otwarcia na świat. Jednakże w bieżącym roku oczekiwałem na Two Sessions (04.-11.2022 r.) z wyjątkowym zainteresowaniem i nie zawiodłem się. Bowiem znaczenie i dorobek tych obrad dla 1,4-miliardowego Narodu i dla Państwa chińskiego oraz dla całego świata są absolutnie unikalne i cenne. Poniżej uzasadniam, dlaczego tak sądzę.
Dla celów niniejszej analizy politologicznej biorę też pod uwagę kontekst wewnętrzny i zewnętrzny analizowanych obrad parlamentarnych, których porządek dzienny obejmował 10 punktów oraz jego wpływ na podejmowane uchwały oraz na rozwój ChRL i całego świata – w ogólności. I co stwierdzam? To, mianowicie, że istnieją zasadnicze różnice jakościowe pomiędzy oboma kontekstami – pozytywnym (wewnętrznym) i negatywnym (zewnętrznym). Otóż, obrady parlamentarne uwypukliły te różnice z całą wyrazistością. I tak, niezależnie od bardzo poważnych trudności (pandemia, skutki kryzysu globalnego, antychińska agresywność niektórych sił zagranicznych itp.), rozwój społeczno-gospodarczy Chin zanotował imponujące tempo wzrostu PKB w 2021 r. (= 8,1 proc. ). To znakomity punkt wyjścia do wzrostu gospodarczego w 2022 r., zaplanowanego na „skromniejsze” 5,5 proc. . W roku 100-lecia KPCh osiągnięty został cel makro wyznaczony na tę rocznicę (zbudowanie umiarkowanie zasobnego społeczeństwa pod każdym względem); zredukowano do „zera” obszary skrajnego ubóstwa w Chinach. To jest absolutnie fenomenalne dokonanie.
Jeśli zaś chodzi o negatywny kontekst zewnętrzny, to trzeba odnotować nade wszystko materialne i moralne skutki pandemii, globalnego kryzysu gospodarczego oraz niebezpieczny wzrost napięcia polityczno-militarnego na arenie międzynarodowej. Wojna na Ukrainie jest najnowszym tego przykładem. Kompromitujące wycofanie się wojsk USA (i sojuszników) z Afganistanu, najwyraźniej, nie nauczyło ich niczego. Teraz obrali oni sobie Europę Środkowo-Wschodnią za kolejny obiekt swej ekspansji – z tragicznymi tego konsekwencjami. Również na innych obszarach kuli ziemskiej obserwujemy przejawy mentalności i praktyki zimnowojennej, wzrost agresywności i skłonności hegemonistycznych USA i ich sojuszników (np. w rozległym regionie Azji/Pacyfiku, na Morzu Południowo-Chińskim, w Cieśninie Tajwańskiej itp.). Mówił o tym niejednokrotnie i przekonująco J.E. Prezydent Xi Jinping (Xiplomacy) oraz J.E. Minister Wang Yi podczas konferencji prasowej w ramach Two Sessions.
Czemu ma służyć ów zewnętrzny ekspansjonizm i hegemonizm zimnowojenny ze strony zachodniej? M.in. temu, że władze USA i ich sojuszników (szczególnie UK) nie są w stanie rozwiązywać skutecznie ostrych problemów wewnętrznych i starają się odwracać od nich uwagę własnych społeczeństw poprzez poczynania agresywne na zewnątrz (tzw. kolorowe rewolucje, metodologia majdanowa, eksport „American Democracy” oraz neoliberalizmu itp.). Znamienną wymowę ma fakt, że socjalizm o specyfice chińskiej w nowej erze służy pomyślnemu kształtowaniu bytu i losów 1,4-miliardowego społeczeństwa chińskiego; podczas gdy anachroniczny kapitalizm i neoliberalizm amerykański pogrąża w marazm rozwojowy (tylko) ponad 300-milionową masę ludzką w USA, czyli prawie pięciokrotnie mniejszą od liczby ludności chińskiej. Obrady Two Sessions uwypukliły po raz kolejny wyższość systemu (ustroju) chińskiego nad neokapitalizem zachodnim. Przy czym występuje zasadnicza różnica jakościowa między oboma systemami: Chińczycy nie narzucają nikomu swych rozwiązań, ale chętnie dzielą się doświadczeniami; zaś Amerykanie i ich sprzymierzeńcy zmuszają innych bezskutecznie, najczęściej przy pomocy Hard Power, do wkroczenia na drogę amerykanizacji i neoliberalizmu.

Przebieg Two Sessions:

Jak zwykle, wybrani posłowie (z OZPL) i doradcy polityczni (z ChLPKK) oraz liczne rzesze ekspertów wykazali się, co się zowie, mrówczą pracowitością i kompetencyjnością w przygotowaniach do obrad oraz w ich nader efektywnym i sprawnym przeprowadzeniu. Jestem pod ogromnym wrażeniem głębokich treści i kompleksowego (holistycznego) podejścia do kluczowych problemów makro Chin i całego świata; podejścia zaprezentowanego przez ponad 5.000 delegatów (łącznie) na Two Sessions. Przywódcy chińscy uczestniczyli w debatach poszczególnych delegacji terenowych; np. J.E. Prezydent Xi Jinping spotkał się z wysłannikami z Mongolii Wewnętrznej i z delegatami sił zbrojnych. Punktem wyjścia i odniesienia w rozważaniach plenarnych, regionalnych, grupowych, zawodowych i in. był referat sprawozdawczy Rady Państwa (Rządu) ChRL, przedstawiony przez Premiera J.E. Li Keqianga. W referacie tym znalazłem ponad 60 kardynalnych tematów/spraw makro, spośród których niech mi będzie wolno wyeksponować tylko wybrane i najważniejsze (moim skromnym zdaniem) treści i kwestie – w tradycyjnym podziale na bazę i nadbudowę oraz na problematykę międzynarodową.
Baza:
Two Sessions potwierdziły jednoznacznie bardzo ważne znaczenie materialnych fundamentów budowy i modernizacji socjalizmu a la chinoise oraz zapewnienia rozwoju stymulowanego przez innowacje. Gospodarka powinna funkcjonować i rozwijać się w sposób trwały i stabilny. Ponownie położono szczególny nacisk na „zielony rozwój” Chin oraz na troskę o dobro narodu (People First Policy) i na zapewnienie mu odpowiedniej ilości i jakości zatrudnienia (Employment First Policy). Potwierdzeniem tej linii generalnej jest zapowiedziane utworzenie 11 milionów nowych miejsc pracy w miastach, w roku 2022. Nadal będzie stymulowana konsumpcja wewnętrzna, co ma istotne znaczenie w świetle perturbacji kryzysowych i zmniejszenia popytu zagranicznego. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen (stopa inflacji) w br. = ok. 3 proc. .
Państwo będzie uwzględniać niezmiennie priorytetowe potrzeby i oczekiwania większości obywateli oraz troszczyć się o zapewnienie im bezpieczeństwa we wszystkich pierwszoplanowych dziedzinach: społecznej (socjalnej), obronnej, internetowej (Cyber Security), żywnościowej, energetycznej, mieszkaniowej („mieszkania nie są budowane w celach spekulacyjnych”), ekologicznej (np. neutralność węglowa, Carbon Neutrality) i inne. Przewiduje się też doskonalenie/ożywienie (Rural Revitalization) wsi i rolnictwa, które ma wyprodukować 650 mln ton zbóż w roku 2022 oraz udzielanie pomocy rozwojowej i bytowej Specjalnym Regionom Administracyjnym (Hongkong i Makao). Ewenementem w polityce społeczno- gospodarczej będzie wspieranie modelu 2+3 dzieci w rodzinie, zamiast obowiązującego jeszcze do niedawna wzorca 2+1 i 2+2. Ponadto, Two Sessions podkreśliły zdecydowanie ważną rolę współpracy gospodarczej z zagranicą dla realizacji planów socjalistycznego rozwoju Chin. W tym celu niezbędne jest nadanie bardziej otwartego charakteru mechanizmom istniejącej globalizacji, zwłaszcza że mamy do czynienia jeszcze z wieloma poważnymi problemami i wyzwaniami (np. pandemia trwa nadal, a regeneracja gospodarki światowej jest powolna i ślamazarna).
Dotychczasowe imponujące dokonania Chin w rozwoju wewnętrznym i w polityce otwarcia na świat sprawiają, że to wielkie mocarstwo ma czego bronić przed zakusami i prowokacjami zewnętrznymi, w związku z czym powinno mieć czym bronić. Nic przeto dziwnego, że Parlament postanowił uchwalić budżet wojskowy na rok 2022 w wysokości 1,35 bln juanów (= 209 mld USD). Oznacza to wzrost wydatków na te cele o 6,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego i stanowi 1,3 proc. PKB. Także w siłach zbrojnych trwa intensywny proces innowacji i modernizacji, dzięki któremu w niedługim czasie znajdą się one na najwyższym poziomie światowym. W czasie spotkania z delegatami wojskowymi, Naczelnik sił zbrojnych, Prezydent Xi Jinping, podkreślił znaczenie stosowania norm praworządności w kierowaniu wojskiem.
(Nota bene – dla porównania: budżet wojskowy US Army, Navy, Air and Space Forces w br. opiewa na sumę 768,2 mld USD (!). Należy pamiętać, że Stany Zjednoczone otoczyły terytorium chińskie siecią ok. 25 rozmaitych baz wojskowych, że intensyfikują rejsy i loty patrolowe wokół Chin, szczególnie na Morzu Południowo-Chińskim czy nawet w Cieśninie Tajwańskiej, że dostarczają nowoczesną broń wojsku (przecież) chińskiej Prowincji Tajwan itp. itd. W materiałach Two Sessions stwierdzono także, iż siły zbrojne USA uskuteczniły, w roku 2021, 13 rejsów okrętów wojennych na Morzu Południowo-Chińskim, 11 rejsów nuklearnych okrętów podwodnych i 1.200 lotów zwiadowczych samolotów bojowych US Air Force w pobliżu terytorium ChRL. Co więcej, USA utworzyły ostatnio regionalne ugrupowania polityczno-wojskowe nieopodal Chin, jak np. Czworokąt ds. Dialogu Strategicznego (USA-Japonia-Indie-Australia) oraz ugrupowanie AUKUS (Australia-United Kingdom-United States) – czyli coś w rodzaju NATO azjatyckiego (?). Min. Wang Yi ocenił, że USA lansują nadal „mentalność zimnowojenną”, podważają pokój i stabilizację na obszarach Azji i Pacyfiku (tzw.Indo-Pacific) itp. Wezwał Stany Zjednoczone, aby „przeszły od słów do czynów” i zrezygnowały z teorii i z praktyki „rywalizacji pomiędzy wielkimi mocarstwami”. Na szczęście ChRL nie daje się sprowokować USA i konsekwentne opowiada się za normalizacją i za pokojowym rozwojem stosunków pomiędzy oboma wielkimi mocarstwami (dla dobra całego świata), za utrzymywaniem dialogu strategicznego, za pokojowym zjednoczeniem Tajwanu z Macierzą itd.

Nadbudowa:

kluczowe zagadnienia z tej sfery zajęły poczesne miejsce podczas obrad Two Sessions. Szczególnie wiele uwagi poświęcono kwestiom praworządności, umacniania państwa prawa, zwalczania zjawisk negatywnych i patologicznych; a także „prawdziwej i efektywnej demokracji socjalistycznej (ludowej)” w szerszym kontekście socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze; z jednoczesnym eksponowaniem troski o dobro obywateli („people oriented democracy”). Wskazywano, że główne priorytety i wymagania zdecydowanej większości społeczeństwa są następujące: praworządność, efektywna kierownicza rola partii i bezpieczeństwo społeczne (socjalne). W wyborach 2,62 mln radnych w sejmikach ludowych 5 szczebli władzy terenowej udział brało ponad 1 mld obywateli. Słowem, sami obywatele stanowią i decydują o tym, czy demokracja jest prawdziwa, czy też nie, bowiem, w realiach chińskich, właśnie obywatele są gospodarzami kraju („masters of the country”).
Przywódcy i Delegaci wskazywali, iż na świecie istnieją różnorodne modele i formy demokracji, w związku z czym nie może funkcjonować tylko jeden model dla wszystkich. Zdecydowanie krytycznie odnoszono się do koncepcji tzw. „American Democracy” oraz do brutalnych prób jej siłowego narzucania innym państwom i społeczeństwom. Np. Min. Wang Yi określił to dosadnie: „wprowadzenie standardów (rzekomej) demokracji wedle modelu amerykańskiego byłoby niedemokratyczne samo przez się; bowiem w realiach polityczno-społecznych USA i innych państw zachodnich demokracja prezentuje się raczej jako maskarada i jako swoista plutokracja (za pieniądze)”. Całkowicie zgadzam się z tymi ocenami oraz z przekonaniem, że demokracja – to nie widowisko dla mas, nie dekoracja i nie ozdoba jakowaś.

Problematyka międzynarodowa:

kwestie dotyczące ewolucji sytuacji polityczno-strategiczno-społeczno-gospodarczej na świecie oraz współpracy międzynarodowej KPCh i ChRL z partnerami zagranicznymi zostały dokładnie omówione w trakcie obrad Two Sessions. Również chińska polityka opening up (otwarcia na świat), realizowana równocześnie z kompleksowymi reformami, jest przedmiotem gruntownych poczynań modernizacyjnych oraz innowacyjnych. Wynika to z przekonania władz i społeczeństwa chińskiego, iż znaczne zaostrzenie i pogorszenie sytuacji międzynarodowej w naszych czasach pociąga za sobą konieczność odpowiedniego zwiększenia zakresu i efektywności polityki zagranicznej w sferze międzypaństwowej, międzypartyjnej oraz społecznej. Szczególnie Prezydent Xi Jinping przywiązuje wielkie znaczenie do rozwijania kontaktów międzyludzkich („people-to-people exchanges”).
Biorąc pod uwagę te nowe uwarunkowania, trudności i wyzwania zewnętrzne, uczestnicy obrad Two Sessions omawiali, tradycyjnie, kardynalne kwestie dotyczące procesu opening up oraz jego doskonalenia i koniecznego dostosowania do współczesnych potrzeb, trudności i możliwości w rozwoju naszej cywilizacji. Mówił o tym zdecydowanie J.E. Premier Li Keqiang w swoim referacie sprawozdawczym. Chodzi o takie sprawy, jak np.: pokój i bezpieczeństwo, wzajemnie korzystna współpraca (win-win cooperation), nowy wielobiegunowy ład światowy (multilateralizm), wspólna przyszłość dla całej ludzkości, lepsze zarządzanie sprawami globalnymi, zwalczanie terroryzmu, hegemonizmu, mentalności i metodologii zimnowojennej, niesprawiedliwości i dysproporcji w rozwoju oraz wielu innych patologii w ewolucji społeczności światowej. Kardynalną sprawą jest odrobienie strat poniesionych w wyniku dualizmu kryzysowego (gospodarczego i pandemicznego), odrodzenie (unormowanie) rozwoju społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego całego świata oraz poszczególnych krajów, niedopuszczenie do katastrofy ekologicznej i epidemicznej, a także przywrócenie godności człowieczeństwa.
Jestem pod silnym wrażeniem poczynań przywódców chińskich i, szczególnie, (praktycznie) codziennej aktywności J.E. Prezydenta Xi Jinpinga w sprawach międzynarodowych. Nawet podczas obrad Two Sessions Prezydent Xi zajmował się nimi, przeprowadzał rozmowy przy pomocy nowoczesnych multimediów z przywódcami innych krajów (np. w kwestiach ukraińskich), z uczestnikami konferencji międzynarodowych i in.; uczestniczył w otwarciu i w zamknięciu zimowych olimpiad pekińskich i in. Pan Prezydent występuje zawsze jako zdecydowany rzecznik umiaru, rozwagi i orędownik pokoju, jako zwolennik poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych i racjonalnych z uwzględnieniem żywotnych interesów wszystkich państw i narodów świata oraz jako obrońca wspólnych wartości ogólnoludzkich i wspólnej przyszłości dla wszystkich ludzi. Takie są priorytety w dziele budowania Nowego Świata w sytuacji, kiedy „Stary Świat” został zdruzgotany przez neoliberałów. Do politologii chińskiej i światowej weszło już pojęcie „Xiplomacy” – jako wyraz hołdu i uznania dla światowego „dyplomaty nr 1” i to najwyższej prezydenckiej rangi! Dzięki Niemu możemy też mówić o „Nowej Erze” w chińskiej i w globalnej polityce zagranicznej.
Powyżej, w wielu miejscach niniejszego opracowania, wspomniałem już o rozmaitych aspektach, teoretycznych i praktycznych, dotyczących spraw międzynarodowych oraz innowacyjnej i doskonalonej opening up policy Państwa Środka. W ślad za tym, pragnę wspomnieć jeszcze o jednej istotnej kwestii – tajwańskiej, mającej fundamentalne znaczenie dla Chin i dla całego świata. Nie dziwota, że wątek ten przewijał się nawet w kontekście wojny na Ukrainie. ChRL opowiada się jednoznacznie za pokojowym zjednoczeniem Tajwanu z Macierzą, nawet z zastosowaniem formuły Hongkongu („jeden kraj, dwa systemy”). Gdyby to się nie powiodło, to – naturalnie – Chiny będą poszukiwać innych rozwiązań, ale ze zjednoczenia nigdy nie zrezygnują. Bez wątpienia, wyspiarski Tajwan nie może wiecznie pełnić rolę niezatapialnego antychińskiego lotniskowca US Navy o parę mil morskich od wybrzeży ChRL; podobnie jak USA usiłowały, z wiadomymi skutkami, utworzyć sobie przyczółek antyrosyjski na Ukrainie graniczącej o miedzę z Rosją.
Na początku obrad Two Sessions Premier, J.E. Li Keqiang postawił sprawę jasno i zdecydowanie: „Chiny opowiadają się przeciwko separatystom tajwańskim i ingerencji z zewnątrz w sprawy Tajwanu”. Przypominam, że USA uznały (w teorii) zasadę „jednych Chin” („One China Policy”), ale, w praktyce, postępują niezgodnie z nią (popierają separatystów, dostarczają nowoczesne uzbrojenie armii tajwańskiej, patrolują przestrzeń powietrzną i morską wokół tej wyspy, a nawet proponują utworzenie odrębnego państwa – Republiki Tajwan, zamiast dotychczasowych nazw: Republic of China czy China Taipei itp. To jest bardzo groźne dla pokoju i dla bezpieczeństwa światowego. Kropkę nad „i” w przedmiotowej sprawie postawił na Two Sessions Minister Spraw Zagranicznych, J.E. Wang Yi, stwierdzając: „sprawa tajwańska różni się w swej istocie od kwestii ukraińskiej; a poczynania zmierzające do powstrzymywania (containment) Chin (przy pomocy tej sprawy – w domyśle) skazane są na niepowodzenie” („doomed to fail”).

Zakończenie:

11 marca.2022 r. odbyło się końcowe posiedzenie plenarne OZPL. Zaś ChLPKK zakończyła swe obrady dzień wcześniej. Porządek dzienny obydwu posiedzeń (Two Sessions) został pomyślnie zrealizowany. Obrady były wymownym świadectwem wysokiej jakości kompleksowej demokracji ludowej w Chinach (po angielsku to brzmi następująco: high quality and whole process people’s democracy in China…). Z niezwykłego bogactwa treści obrad, na posiedzeniach plenarnych oraz w licznych komisjach i grupach roboczych, postarałem się wyselekcjonować wybrane – najważniejsze spośród najważniejszych elementy merytoryczne, wokół których oscylowały debaty i rozważania uczestników Two Sessions.
Oto one: priorytetem najwyższej rangi jest – zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego z powszechnym wykorzystaniem modernizacji i innowacji; a następnie: – dbałość o dobrobyt (stopę życiową) społeczeństwa stosownie do zwiększania dochodu narodowego; – państwo będzie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia obywateli; – gospodarka, szczególnie modernizowane rolnictwo, zapewnią odpowiednie zaopatrzenie społeczeństwa w żywność (food security); – kobiety i dzieci będą otaczanie coraz lepszą opieką i wsparciem; – urzeczywistnianie filozofii i metodologii „zielonych Chin i zielonej gospodarki”; – kluczowym elementem jest i będzie także umacnianie jedności wszystkich grup etnicznych (narodowościowych) w ChRL. OZPL zaaprobowało referat sprawozdawczy Premiera Rządu (Rady Państwa), uchwaliło plan społeczno-gospodarczego rozwoju kraju oraz pakiet poprawek (zmian) w prawodawstwie dotyczącym funkcjonowania systemu i organów władzy terenowej. W trakcie obrad posłowie zgłosili, w interesie społecznym, 473 konkretne propozycje i 8.993 sugestii pod rozwagę władz. Zostaną one przekazane odpowiednim instytucjom państwowym do rozpatrzenia i do realizacji.
Na zakończenie Two Sessions 2022 odbyła się tradycyjna i bardzo oczekiwana przez Chiny i świat konferencja prasowa (tym razem za pośrednictwem video linku) Premiera, J.E. Li Keqianga, który odpowiadał na pytania zadawane przez dziennikarzy krajowych i zagranicznych. A oto najważniejsze wątki z odpowiedzi Pana Premiera na te pytania: – zapowiedź poprawiania warunków rozwoju przedsiębiorczości i usprawniania gospodarki w skali makro; – zwiększenie nakładów z budżetu państwa na zapewnienie stabilnego wzrostu/rozwoju gospodarczego; – zmniejszanie opłat i podatków o 2,5 proc. ; – dotacje z budżetu centralnego dla władz terenowych w wysokości 9,8 bln juanów (= około 1,55 bln USD); – Chiny będą rozwijały współpracę z zagranicą (opening up) niezależnie od zmian następujących w sytuacji międzynarodowej; – podano do wiadomości, iż w programie Inicjatywy Pasa i Szlaku (B&RI = ”Belt&Road Initiative”) uczestniczy już 118 państw; – ChRL-USA: strona chińska opowiada się za zdrową i uczciwą konkurencją ze Stanami Zjednoczonymi oraz za tym, aby – w kwestii tajwańskiej – przestrzegały one zasady „jednych Chin”, konsensusu z 1992 r., nie utrudniały zjednoczenia, a w sprawach globalnych, aby wykorzystywały możliwości rozwojowe wspólnie z ChRL; niezbędny jest dialog chińsko-amerykański, oraz wzajemnie korzystna współpraca, także w celu rozwiązywania problemów całego świata; (nota bene: w kwestii tajwańskiej wypowiedział się także Wu Qian, rzecznik delegatów wojskowych uczestniczących w Two Sessions. Stwierdził on mianowicie, że ChAL-W wykazuje „zero tolerancji” wobec separatystów i zwolenników niepodległości Tajwanu. Tajwan jest sprawą wewnętrzną Chin oraz „im bardziej USA i Japonia ingerują w tę sprawę, to tym bardziej ChRL będzie podejmować coraz bardziej zdecydowane działania”); – Ukraina: Chiny opowiadają się za pokojowym uregulowaniem konfliktu, za deeskalacją i za powściągliwością stron; a także udzielają pomocy humanitarnej społeczeństwu ukraińskiemu; – Hongkong: niezmiennie obowiązuje zasada „jeden kraj, dwa systemy”; ChRL wspiera rozwój HK i poczynania dla zwiększania dobrobytu jego mieszkańców.

Konkluzja:

mam świadomość, że w relatywnie krótkim opracowaniu nie sposób przedstawić całego bogactwa i obfitości treści Two Sessions 2022. Wyrażam wszakże nadzieję, że powyższa synteza przybliży choć trochę Szanownym Czytelnikom kardynalne kwestie, którymi zajmuje się Parlament chiński – dla dobra własnego narodu i społeczności całego świata. Przywódcy chińscy najwyższego szczebla, na czele z Prezydentem J.E. Xi Jinpingiem, brali bardzo aktywny udział w obradach, co, bez wątpienia, przyczyniło się do umocnienia ich autorytetu w oczach rodaków i społeczności międzynarodowej. Tegoroczne Two Sessions stanowią, w sumie, wielki i optymistyczny krok naprzód w budowie socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze oraz w wyprowadzaniu ludzkości z obecnej jakże skomplikowanej sytuacji międzynarodowej. Oczekujmy więc z nadzieją pomyślnej realizacji owocnych postanowień obydwu Izb Parlamentu chińskiego – w oczekiwaniu na Two Sessions 2023!

Sylwester Szafarz

Poprzedni

Fejk niusy

Następny

Czy wojna w Ukrainie zintegruje UE?