„Chińskie Marzenie” wyzwanie i szansa dla świata

Za kilka tygodni Chiny wkraczają w nowy rok – rok Tygrysa. Zaczynają kolejny etap wielkiego eksperymentu, nazywanego przez obecnego przewodniczącego CHRL i sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga „chińskim marzeniem”.

Jest to program „budowania umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem oraz nowoczesnego państwa socjalistycznego, które będzie pomyślne, silne, demokratyczne, harmonijne i zaawansowane pod względem kulturalnym” (Xi Jinping, „Zarządzanie Chinami”, Toruń 2029, s. 45). Na tę drogę Chiny weszły w 1978 roku, dwa lata po śmierci Mao Zedonga i po ukształtowaniu się nowego, reformatorskiego kierownictwa pod wodzą Deng Xiaopinga (1904-1997). Ponad czterdziestoletni okres chińskich reform to niezwykle interesujący przykład skutecznej realizacji programu, który dał Chinom radykalną zmianę ich sytuacji wewnętrznej i ich pozycji w świecie.
Reformy gospodarcze i ich efekty
Śmierć pierwszego przywódcy Chin Ludowych Mao Zedonga pociągnęła za sobą zmianę kursu polityki chińskiej – odejście od dogmatycznego marksizmu i zapoczątkowanie pragmatycznej polityki gospodarczej, której efekty przeszły najśmielsze oczekiwania zagranicznych obserwatorów. W latach 1978/2019 ich PKB wzrósł 39-krotnie, a PKB per capita niemal 27-krotnie. Według szacunku podanego przez znakomitego znawcę gospodarki chińskiej Grzegorza Kołodkę chiński PKB na osobę można szacować na około 10,2 tysięcy dolarów, a w ciągu trzech-czterech lat powinien on osiągnąć poziom 12 375 dolarów uważanych przez Bank Światowy za próg, od którego zaliczać się można do grupy krajów rozwiniętych (Grzegorz W. Kołodko, „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki”, Warszawa 2020, s,101). Takiego tempa wzrostu nie notuje żadna z pozostałych wielkich gospodarek narodowych.
Burzliwy rozwój gospodarczy Chin przynosi z sobą ostry wzrost nierówności w tym narodziny silnej warstwy milionerów. Zarazem jednak udaje się Chinom redukować sferę biedy. Pod koniec ubiegłego roku Bank Światowy ogłosił, że Chiny zlikwidowały strefę skrajnego ubóstwa, co dla kraju jeszcze czterdzieści lat temu cierpiącemu na powtarzające się klęski głodu jest niebagatelnym osiągnięciem.
Chiny mają też niewątpliwe sukcesy w dziedzinie edukacji, której masowy zasięg połączony jest z utworzeniem znakomitych ośrodków naukowych o najwyższym światowym poziomie. Kiedy w 1996 odwiedzałem główne uniwersytety chińskie, uderzyło mnie to, że ich kierownictwo już wówczas znajdowało się w ręku młodych uczonych wykształconych na czołowych uniwersytetach światowych, zwłaszcza amerykańskich.
Jedną z konsekwencji obranej drogi wzrostu ekonomicznego jest stosunkowo znaczna równowaga społeczna wyrażająca się brakiem ostrych i masowych konfliktów ekonomicznych.
Chiński model gospodarczy (nazwany przez Grzegorza Kołodkę „chinizmem”) stanowi oryginalne połączenie mechanizmów rynkowych, silnego sektora prywatnego i aktywnej roli państwa w kierowaniu gospodarką narodową. Model ten jest atrakcyjny dla krajów, które usiłują wydobyć się z ekonomicznego zacofania i z zależności od kapitalistycznych metropolii. Wspomniany autor wymienia w tym kontekście kilkanaście państw, takich jak Brunei, Kambodża, Laos, Mjanma, Singapur i Wietnam w Azji Południowo Wschodniej, Azerbejdżan, Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan w dawnej azjatyckiej części ZSRR, Iran, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie na Bliskim Wschodzie, Algieria, Erytrea, Namibia, Sudan i Tanzania w Afryce, a także Nikaragua w Ameryce Łacińskiej (Kołodko, cyt.dz. s.120).
Obalone dogmaty
Chiński model państwa i gospodarki prowadzi do zakwestionowania trzech dogmatów, które szczególnie powodzenie zawdzięczają upadkowi państwowego socjalizmu w Europie i doświadczeniom przemian ustrojowych w tej części świata.
Pierwszym jest dogmat rzekomej „niereformowalności” socjalizmu. W czasie istnienia ZSRR i zależnego od tego mocarstwa bloku państw Europy środkowo-wschodniej dogmat ten był pielęgnowany z jednej strony przez komunistycznych doktrynerów traktujących wszelkie koncepcje reformatorskie jako szkodliwy „rewizjonizm”, a z drugiej – przez ideologów opozycji antykomunistycznej, którzy rzekomą niemożliwością zreformowania systemu uzasadniali konieczność jego obalenia. Fiasko odważnych reform Gorbaczowa potraktowane zostało – przez jednych i drugich – jako dowód, że system jest niereformowalny. Nigdy nie podzielałem tego zdania. W 1986 roku na łamach krakowskiego pisma „Zdanie” wyraziłem pogląd, ze system socjalistyczny stoi przed alternatywą: reforma lub upadek „Socjalizm a historyczna konieczność reform”, Zdanie, nr.9). W doświadczeniu owocnych reform chińskich widzę potwierdzenie tego stanowiska. Niepowodzenie ówczesnych reform radzieckich czy polskich nie było historycznie nieuniknione, lecz stanowiło przede wszystkim konsekwencję tego, że reformy te podjęto zbyt późno.
Drugim dogmatem – tym razem pieczołowicie podtrzymywanym przez teoretyków liberalno-demokratycznych – jest przekonanie, że reformy gospodarcze bez zmian demokratycznych nie mogą się powieść. Chiny pokazują, że tak nie jest, z czego nie wynika odrzucenie nadziei na to, że kiedyś i one wejdą na drogę budowy pluralistycznej demokracji. Okazuje się jednak, ze nie jest to warunek niezbędny powodzenia reform ekonomicznych i rozwoju cywilizacyjnego.
Trzecim wreszcie dogmatem zakwestionowanym przez doświadczenie chińskie jest przekonanie, ze wzrost gospodarczy niejako automatycznie rodzi impulsy prowadzące do demokracji. Przynajmniej jak dotąd przekonanie to nie sprawdza się w odniesieniu do Chin. Nie wykluczam, że w jakiejś (bliżej nieokreślonej) przyszłości proces taki może nastąpić, ale jak dotąd nic nie przemawia za automatycznym nadejściu zmian demokratycznych jako konsekwencji imponującego wzrostu gospodarczego.
Przywództwo i legitymizacja systemu politycznego
Po śmierci Mao Zedonga Chiny stanęły w obliczu ostrego kryzysu politycznego, którego istotą nie była zwykła walka o władzę w ramach rządzącej elity politycznej, lecz zasadniczy spór o kierunek rozwoju. Spór ten był pokłosiem niefortunnej „rewolucji kulturalnej” – autorytarnej próby wymienienia elity politycznej (a także naukowej i gospodarczej) i zastąpienia jej fanatykami z szeregów młodych komunistów („hunwejbinów). Chińscy reformatorzy, w tym obecny przywódca Xi Jinping) ciężko ucierpieli w czasie ekscesów tej rzekomej rewolucji i przez ponad czterdzieści lat, gdy są u władzy, dbają o to, by ten fatalny eksperyment już si ę nie powtórzył.
Deng Xiaoping zainicjował praktykę regularnego wymieniania centralnego kierownictwa politycznego, dzięki czemu Chiny unikają – tak szkodliwego dla późnego okresu państwowości radzieckiej – zjawiska utrzymywania się u steru rządów ( i umierania na Kremlu) kolejnych partyjnych przywódców: Breżniewa, Andropowa i Czernienki. Kolejni przywódcy okresu reform (Deng Xiaoping, Jing Ziemin i Hu Jintao) odchodzili ze stanowisk robiąc miejsce swym następcom w sposób gwarantujący ciągłość i stabilność władzy. Okaże się, czy wybrany w 2012 roku obecny przywódca Xi Jinping pójdzie tą samą drogą.
Stabilność systemu politycznego Chin opiera się na sile partii komunistycznej – autentycznie masowej, liczącej dziewięćdziesiąt milionów członków armii politycznej – i na autorytecie jej przywódców. Autorytet ten stanowi ciekawy przykład legitymizacji w oparciu o sukces, a więc inaczej niż w klasycznej typologii Maksa Webera (1864-1920), który wyróżniał trzy podstawowe rodzaju legitymizacji: tradycyjną, charyzmatyczną i prawną. Legitymizacja oparta na sukcesie wymaga stałego jej potwierdzania kolejnymi sukcesami. Jak dotąd, chińskim przywódcom to się udaje. Poza wielkimi (stłumionymi przez wojsko) demonstracjami z czerwca 1989 roku, system chiński funkcjonuje bez konieczności uciekania się do masowej przemocy, przy wyraźnym poparciu zdecydowanej większości obywateli.
Miejsce Chin w polityce światowej
Sukcesom gospodarczym towarzyszy imponujący wzrost pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Są one obecnie nie tylko jedną z dwóch największych gospodarek światowych, ale także mocarstwem, wywierającym znaczący wpływ na tok spraw międzynarodowych. Tę pozycję Chiny zawdzięczają nie tylko własnej sile, ale także uformowaniu się bloku pięciu państw mających wspólny interes w przeciwstawieniu się światowej dominacji Stanów Zjednoczonych. Blok ten obejmuje Brazylię, Chiny, Indie, Republikę Południowej Afryki oraz Rosję i skupia ponad połowę ludności świata. Choć Chiny są w tym bloku największe i mają największy potencjał gospodarczy, to jednak nie są hegemonem, gdyż pozostałe państwa mają swe silne atuty, w tym rosyjski potencjał militarny ustępujący obecnie jedynie amerykańskiemu.
Rosnąca rola Chin rodzi pytanie o to, jakie będą ich relacje z innymi mocarstwami, w tym zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Przywódcy chińscy deklarują wolę utrzymywania dobrych stosunków z tym mocarstwem ( a także z Unią Europejską) i nie ma powodu, by wątpić w szczerość tych deklaracji.
Jeden z najwybitniejszych znawców stosunków międzynarodowych Zbigniew Brzeziński (1928-2017) w książce wydanej kilka lat po zakończeniu zimnej wojny („Wielka szachownica”, 1997) przekonująco uzasadniał potrzebę prowadzenia przez USA polityki współpracy z Chinami i przestrzegał przed szkodliwą z amerykańskiego punktu widzenia sinofobią. Autor ten nie doceniał jednak dwóch kwestii. Po pierwsze: nie przewidział tak szybkiego awansu Chin, o których nawet napisał, że „w 2020 roku Chiny nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach prawdopodobnie nie staną się autentycznym – a zatem konkurencyjnym w kluczowych dziedzinach – mocarstwem światowym” (s.166). Po drugie: nie przewidział (jak zresztą wszyscy znawcy polityki amerykańskiej) wyboru Donalda Trumpa i fatalnych skutków jego polityki dla pozycji USA w świecie. Polityka amerykańska, dyktowana fobiami tego prezydenta, doprowadziła – wbrew ostrzeżeniom Brzezińskiego – do takiego stanu stosunków amerykańsko-chińskich, który powoduje, że znany brytyjski uczony i komentator stosunków międzynarodowych Timothy Garton Ash deklaruje: „mamy już nową zimna wojnę” (”Newsweek Polska”, 4-10 stycznia 2021). Przesadza, ale nie bez powodu.
Zażegnanie niepotrzebnego konfliktu z Chinami będzie jednym z ważniejszych zadań nowej administracji amerykańskiej, która zapewne będzie dążyła do przywrócenia stosunków podobnych do tych, które panowały za prezydentury Baracka Obamy. Należy życzyć jej powodzenia. Nie ma bowiem żadnego powodu, by uważać wzrost pozycji międzynarodowej Chin za zagrożenie dla reszty świata. Chiny nie są Związkiem Radzieckim epoki Stalina czy jego następców. Nie są mocarstwem ideologicznym w tym sensie, że nie dążą do światowego zwycięstwa socjalizmu. Ich notorycznie powtarzane deklaracje wierności marksizmowi (ale w chińskiej interpretacji) i socjalizmowi mają na celu konsolidację wewnętrzną i nie stanowią busoli chińskiej polityki zagranicznej. Chiny nie mają imperialnych celów w stosunku do reszty świata, czemu nie przeczy to, iż starannie budują swoje wpływy – zwłaszcza w Azji i Afryce. Polityka ta stanowi zaporę dla umacniania i rozszerzania hegemonii Stanów Zjednoczonych, co złości amerykańską prawicę, ale nie jest równoznaczne z narzucaniem chińskiej hegemonii reszcie świata.
Przeciwnicy dobrych stosunków z Chinami powołują się na racje moralne: stan praw człowieka i brak wolności demokratycznych w tym państwie. Jest to przejaw niezwykłej obłudy. Politykom amerykańskiej prawicy nie przeszkadza to, że ich bliski sojusznik Arabia Saudyjska pozostaje absolutną monarchią, w której kobiety pozbawione są elementarnych praw i w której funkcjonariusze służb specjalnych – w oczywisty sposób na polecenie płynące z najwyższego szczebla – zwabili do konsulatu w Istambule i zaszlachtowali opozycyjnego dziennikarza. Gdy się ma takich sojuszników – nie powinno się innym prawić morałów.
Rozwój Chin stanowi optymistyczny sygnał dla świata. Pokazują, że można – i to w imponującym tempie – wydźwignąć się z ekonomicznego zacofania i politycznej marginalizacji. Także dla Polski dobre stosunki i wielostronna współpraca z tym wielkim mocarstwem leżą w żywotnym interesie narodowym. Kiedyś przyjdzie – oby nie nazbyt odległy – czas, by tę oczywistą prawdę uczynić podstawą polskiej polityki wobec Chin. Dla obustronnego dobra. Póki to się nie stanie, warto dokładać starań, by do naszego społeczeństwa docierał prawdziwy obraz dzisiejszych Chin – fascynującego przykładu udanej drogi społecznego rozwoju.

Chwytanie szans – nowy rozdział we współpracy i wzajemnych korzyściach

Chiny, dzięki znaczącym osiągnięciom na polu kompleksowego planowania profilaktyki epidemii i ich kontroli oraz rozwoju gospodarczego i społecznego, stały się obecnie pierwszą gospodarką świata, która odnotowała ożywienie wzrostu gospodarczego. Niedawno podczas Piątego Plenum XIX Komitetu Centralnego (KC) Komunistycznej Partii Chin (KPCh) dokonano przeglądu i zatwierdzono zalecenia dotyczące sformułowania XIV planu pięcioletniego.

W ciągu następnych pięciu lat Chiny przyspieszą tworzenie nowego wzorca rozwoju, którego trzonem będzie duży obieg krajowy, a podwójny obieg – krajowy i międzynarodowy – będzie się wzajemnie napędzać. Chiny będą konsekwentnie rozszerzać otwarcie na świat, wzmacniać krajowe i międzynarodowe powiązania gospodarcze oraz poprzez własny rozwój napędzać globalne ożywienie gospodarcze. Rozwój Chin jest wielką szansą dla świata.
Pierwsza szansą jest wielki potencjał rynku chińskiego.
W ostatnich latach, wraz z ciągłym dostosowywaniem struktury gospodarczej i modelu rozwoju Chin, popyt wewnętrzny stał się główną siłą napędową wzrostu gospodarczego. PKB na mieszkańca w Chinach przekroczył 10 000 USD, a ponad 400 mln osób osiąga średni poziom dochodów. Wiele organizacji międzynarodowych przewiduje, że chiński rynek handlu detalicznego osiągnie w tym roku wartość 6 bln USD i wkrótce prześcignie Stany Zjednoczone zajmując pierwsze miejsce na świecie. Rozwój gospodarczy Chin i dążenia ludzi do osiągniecia lepszych warunków życia przekształcą się w ogromny popyt na wysokiej jakości zróżnicowane produkty i usługi z całego świata. Przez ostatnie 11 lat Chiny były drugim, co do wielkości, importerem na świecie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat skumulowana wartość importu towarów przekroczy 22 bln dolarów. W czasie realizacji XIV planu pięcioletniego Chiny utrzymają podstawowy i strategiczny plan zwiększania popytu krajowego, rozwijania i poszerzania grupy ludzi o średnich dochodach, będą całkowicie stymulować potencjał rynkowy oraz sprawią, że chiński rynek stanie się rynkiem światowym, wspólnym i dla wszystkich.
Drugą szansą jest dalsze poszerzanie i otwieranie możliwości inwestycyjnych.
Otwarcie na świat jest podstawową polityką narodową Chin, która nigdy nie zostanie osłabiona. W tym roku, w kontekście ponad 40-procentowego spadku globalnych inwestycji bezpośrednich, Chiny zanotowały niezwykłe osiągnięcia w przyciąganiu zagranicznych inwestycji, które w ciągu pierwszych 10 miesięcy wzrosły o 6,4 proc. rok do roku, co w pełni pokazuje, że ogromny chiński rynek nie stracił na atrakcyjności dla inwestycji zagranicznych, nie uległa zmianie jego wszechstronna przewaga konkurencyjna w zakresie oferowanych obiektów przemysłowych, zasobów ludzkich i infrastruktury, nie zmieniły się również oczekiwania i zaufanie do Chin długoterminowo inwestujących w Chinach biznesmenów. Podczas realizacji XIV planu pięcioletniego Chiny będą nadal pomniejszać negatywną listę dostępu dla inwestycji zagranicznych, pogłębiać instytucjonalne otwarcie, np. jeśli chodzi o zasady i standardy, zapewniać większą autonomię w zakresie reform pilotażowym strefom wolnego handlu i dalej rozszerzać otwarcie na świat branży usługowej w dziedzinach takich jak infrastruktura, finanse, komunikacja, edukacja, kultura itp. Chiny nadal będą tworzyć rynkowe, zgodne z prawem i zasadami międzynarodowymi warunki dla środowiska biznesowego oraz na wyższym poziomie budować nowy, otwarty system gospodarczy, co zapewni zagranicznym producentom i inwestorom szerszą przestrzeń działalności.
Trzecią szansą jest możliwość rozwoju poprzez wspólne konsultacje, współtworzenie i współdzielenie.
Rozwój jest wspólnym celem wszystkich państw. Chiny są głównym motorem światowego wzrostu gospodarczego od ostatnich 13 lat. W rezultacie społeczność międzynarodowa postrzega Chiny, jako „kotwicę stabilności” dla światowego pokoju i rozwoju, „motor” globalnego dobrobytu i postępu oraz „czynnik wspomagający” współpracę między wszystkimi krajami. Podczas realizacji XIV planu pięcioletniego Chiny będą aktywniej uczestniczyć w międzynarodowym podziale pracy, skuteczniej integrować się z globalnym łańcuchem przemysłowym, dostaw i wartości, bardziej proaktywnie rozszerzać wymianę zagraniczną i współpracę, wspierać koncepcje otwartej współpracy, solidarności i korzyści dla wszystkich oraz zdecydowanie wspierać system handlu wielostronnego. Będą również aktywnie uczestniczyć w reformie światowego systemu zarządzania gospodarczego i dążyć do ustanowienia go bardziej sprawiedliwym i racjonalnym. Podstawy rozwoju gospodarczego Chin są stabilne, długofalowe i cały czas podlegają poprawie, pozostają niezmienione i nadal będą stanowić niewyczerpany impuls dla światowego wzrostu gospodarczego.
Rozwój Chin jest szansą dla świata, a tym bardziej dla Polski.
Obecnie polskie produkty znajdują się już na rynku chińskim, a polskie przedsiębiorstwa zwiększają swoją obecność na tym rynku. W czasie epidemii chiński import z Polski rósł wbrew trendom, by osiągnąć 11 proc. wzrost w ciągu pierwszych 10 miesięcy roku. Coraz więcej chińskich konsumentów poznaje i zaczyna darzyć sympatią wyjątkowe i wysokiej jakości produkty z Polski. W ciągu pierwszych 10 miesięcy br. import produktów mleczarskich do Chin z Polski wzrósł o 44 proc. , a Polska stała się siódmym pod względem wielkości źródłem nabiału w Chinach. PKN ORLEN – polska spółka z listy Fortune 500, planuje wejść na chiński rynek i tam zainwestować w budowę swojego centrum marketingowo-logistycznego w Azji.
Zachęcamy polskich przedsiębiorców do wykorzystania nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój Chin i do pełnego wykorzystywania mechanizmów i platform, takich jak China International Import Expo, China International Fair for Trade and Services, Canton Fair, China-CEEC Expo itp. w celu zwiększenia swych sił na rynku chińskim i wykorzystania potencjału, jaki niesie ze sobą eksport produktów i usług do Chin oraz rozszerzenia współpracy inwestycyjnej w Chinach i maksymalizacji efektu skali i agregacji zasobów w Chinach. Chiny są gotowe do współpracy z Polską w celu pogłębienia i rozszerzenia współpracy pragmatycznej na różnych polach, a także wspólnego napisania nowego rozdziału w historii obopólnych korzyści i wspólnych interesów.

Wszystko dla ludzi

W klasycznym języku chińskim istnieje powiedzenie, wedle którego krajem rządzą stałe zasady, a ich podstawą są korzyści dla ludu. Komunistyczna Partia Chin (KPCh) oraz rząd chiński nie ustają w realizacji celu, jakim jest dążenie ludzi do życia w lepszych warunkach oraz przez cały czas podejmują wysiłki na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i postępu w modernizacji.

Zatwierdzone podczas Piątego Plenum XIX Komitetu Centralnego (KC) KPCh „Zalecenia KC KPCh w sprawie sformułowania XIV planu pięcioletniego narodowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz długofalowych celów do roku 2035” wyraźnie wskazują, iż wkraczające w nowy etap rozwoju Chiny stanowczo i bez wahania realizować będą koncepcję nowego rozwoju składającą się z innowacji, koordynacji, ekologii, otwartości i wspólnych korzyści, będą cały czas kierować się zasadami, wedle których człowiek znajduje się w centralnym miejscu rozważań, a rozwój jest dla człowieka, opiera się na człowieku i to człowiek czerpie korzyści z rozwoju. Chiny stale będą poprawiać warunki życia i przyczyniać się do stworzenia dobrobytu, który jest celem wielu ludzi tak, by wszystkim się dobrze powodziło i by razem dokonywali ewidentnych i konkretnych postępów.
Rozwój innowacyjności w służbie ludziom.
Począwszy od XVIII wieku za każdym razem, gdy świat doświadcza rewolucji naukowej i przemysłowej, głęboko zmienia się również oblicze i struktura rozwoju świata, wystarczy wtedy wykorzystać okazję, by dane państwo wstąpiło na ścieżkę szybkiego rozwoju. W momencie narodzin nowej rewolucji naukowej rozwój gospodarczy i społeczny Chin oraz przesłanki do poprawy bytu obywateli jeszcze bardziej niż w przeszłości wymagają, jako pierwszego bodźca, nauki i innowacji. W ostatnich latach rozwój Chin w dziedzinach takich jak transport, telekomunikacja, technologia informatyczna itp. wpłynęły korzystnie na wszystkie sfery życia obywateli. Największa na świecie sieć szybkiej kolei sprawia, że podróże są szybkie i wygodne. Stworzenie kompleksowej sieci 5G zapewnia wysoką efektywność pracy, nauki, interakcji towarzyskich i zabawy. Ogólna dostępność Internetu, handlu internetowego i płatności w sieci pozwala cieszyć się wygodnym życiem bez wychodzenia z domu. Podczas realizacji XIV planu pięcioletniego Chiny będą wspierać centralne miejsce innowacji w projektach modernizacyjnych, dążąc do opracowania najnowocześniejszych technologii. Będą udoskonalać podstawowe technologie tak, by stworzyć dla ludzi jeszcze bezpieczniejszy, inteligentniejszy i wygodniejszy dom.
Pobudzanie wszechstronnego postępu poprzez skoordynowany rozwój.
Chiny są już drugą gospodarką na świecie, ale w dalszym ciągu mierzą się z problemami nierównomiernego i niewystarczającego rozwoju. W związku z tym Chiny podejmują wysiłki koordynacji rozwoju regionów, miast i wiosek, wyraźnie poprawiając warunki życia i pracy na wsiach. Pojawiają się nowe formy działalności takie jak agroturystyka, czy też rolnictwo rekreacyjne. Warunki życia mieszkańców wsi uległy niesłychanej poprawie. W obliczu skutków epidemii COVID-19 Chiny przeznaczyły więcej środków na dziedziny takie jak: zdrowie, zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne itp., zawsze stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. W staraniach o uratowanie jak największej liczby osób przyjęły najbardziej rygorystyczne i kompleksowe środki, czym umożliwiły skuteczną kontrolę epidemii, pełne przywrócenie produkcji, życia społecznego i codziennego. Wprowadzono również szeregu polityk i środków w celu stabilizacji zatrudnienia i zabezpieczenia środków do życia. W przyszłości Chiny będą nadal rozszerzać skoordynowane regionalnie strategie rozwoju oraz strategie rewitalizacji obszarów wiejskich, będą stale podwyższać średni poziom podstawowych usług publicznych, ulepszać system opieki zdrowotnej i zabezpieczeń społecznych. Będą dążyć do pełnego zatrudnienia, poprawiona zostanie również jego jakość. Wszystko to, by osiągnąć nowy poziom dobrobytu.
Budowanie pięknego kraju poprzez zielony rozwój.
Nie ma zamiennika dla środowiska naturalnego, ochrona środowiska oznacza również ochronę ludzi i źródeł ich utrzymania, krótko mówiąc: zielone góry i błękitne jeziora są dla nas na wagę złota. Chiny przestrzegają podstawowej dla kraju polityki zachowania zasobów i środowiska, spełniają więc swe zobowiązanie do umożliwienia ludziom oddychania świeżym powietrzem, picia czystej wody i jedzenia bezpiecznej żywności. W 2019 r. procentowa średnia liczba dni z dobrą jakością powietrza w 337 dużych miastach Chin osiągnęła wartość 82% proc. , a wskaźnik zgodności jakości wody w miejskich podziemnych źródłach wody pitnej utrzymywał się na stabilnym poziomie przekraczającym 90 proc. . Chiny na dużą skalę promują zazielenianie kraju, odbudowę środowiska i projekty ochrony różnorodności biologicznej sprawiająć, że ludzie mogą naprawdę poczuć, że niebo jest bardziej niebieskie, góry bardziej zielone, woda czystsza, a krajobrazy piękniejsze. W przyszłości Chiny będą nadal intensyfikować swoje wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, pogłębiać przechodzenie na czystą energię, dążyć do tego, by szczyt emisji dwutlenku węgla miał miejsce przed 2030 r. i by osiągnąć neutralność węglową do 2060 r. Chiny będą budować ekosystem w oparciu o szacunek dla natury, a czyste i piękne środowisko stanie się punktem wyjścia dla szczęśliwego życia ludzi.
Czerpanie z atutów świata poprzez otwarty rozwój.
Od ponad 40 lat Chiny aktywnie podążają drogą globalizacji, stale rozszerzają program reform i otwarcia, odnoszą zauważane przez świat sukcesy w zakresie rozwoju, znacznie poprawiają standard życia obywateli, rozwijają rynek, w którym uczestniczy grupa 400 mln osób o średnich dochodach i zaspokajają ogromny popyt na wysokiej jakości produkty z całego świata. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat import usług w Chinach osiągnie wartość 2,5 bln USD, a w ciągu najbliższych 10 lat łączny import towarów do Chin przekroczy 22 bln USD. W tym celu Chiny przyspieszą tworzenie nowego modelu rozwoju, którego trzonem będzie duży obieg krajowy, a podwójny obieg – krajowy i międzynarodowy – będzie wzajemnie się napędzał. Chiny będą dalej poszerzać zakres i dziedziny otwarcia na świat oraz podwyższać jego poziom, tak aby rynek chiński stał się rynkiem globalnym, wspólnym i dla wszystkich, jednocześnie nadal odpowiadał na ciągle rosnące potrzeby ludzi związane z dążeniem do lepszego życia.
Korzystny wpływ wspólnego rozwoju na wszystkich ludzi.
Chiny zawsze nalegały, aby owoce rozwoju były dostępne dla wszystkich ludzi. Nieustannie podejmowały wysiłki na rzecz budowania sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobrobytu. Podczas realizacji XIII planu pięcioletniego 55,75 mln ubogich mieszkańców wsi w Chinach zostało wyrwanych z ubóstwa, utworzono również ponad 60 mln nowych miejsc pracy w miastach. Powstał największy na świecie system zabezpieczeń społecznych. Ponad 1,3 mld osób zostało objętych podstawowym ubezpieczeniem medycznym, a prawie 1 mld osób podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym. W listopadzie br. ostatnie 832 ubogie prefektury Chin wyszły z ubóstwa, a więc cele Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju dotyczące ograniczenia ubóstwa zostały osiągnięte 10 lat przed planowanym terminem. Zmniejszenie ubóstwa wcale nie jest naszym celem ostatecznym. W okresie realizacji XIV planu pięcioletniego Chiny utrzymają stabilność istniejących polityk pomocowych, nadal będą promować skuteczne łączenie wszechstronnego zmniejszania ubóstwa i rewitalizacji obszarów wiejskich oraz ubogich regionów. Jednocześnie usprawnione zostaną mechanizmy dystrybucji dochodów w społeczeństwie, podniesiony poziom dochodów ludności, zmniejszona luka płacowa oraz poszerzona grupa osób o średnich dochodach. Chiny w sposób sprawiedliwy i ujednolicony usprawnią system zabezpieczeń społecznych obejmujący wszystkich obywateli oraz podstawowy mechanizm zabezpieczenia środków do życia tak, by osiągnąć jeszcze więcej owoców z rozwoju i by były one bardziej sprawiedliwie dystrybuowane między wszystkimi obywatelami.
Chińczycy mają takie samo prawo do dążenia do poprawy warunków swego życia jak mieszkańcy innych krajów świata, a podstawowym celem rozwoju Chin jest urzeczywistnianie tego prawa. Chiny zawsze opowiadały się za pokojowym rozwojem, nigdy nie ingerowały w wewnętrzne sprawy innych państw, nigdy nie eksportowały modeli rozwojowych, nigdy nie angażowały się w konfrontacje ideologiczne i nigdy nie dążyły do tak zwanej globalnej hegemonii. Chiny są partnerem wszystkich krajów, a nie ich przeciwnikiem, rozwój Chin jest szansą, a nie zagrożeniem dla świata. Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi krajami na świecie, w tym z Polską, w celu wzmocnienia możliwości rozwoju i chwytania wspólnych szans, aby razem wypiekać wielki wspólny „tort” i stworzyć lepszą przyszłość dla ludzi na całym świecie.

Wielkie kroki w rozwoju Chin ku spokojowi i stabilności

Niedawno, podczas piątej sesji plenarnej XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin ogłoszono, iż rozpoczęty w 2016 r. „trzynasty plan pięcioletni” zostanie pomyślnie zakończony w tym roku. W ciągu tych pięciu krótkich lat 55.75 mln ludzi z biednych wiosek wydobyło się z ubóstwa, a tym samym do historii przeszła już zmora biedy męcząca Chiny od tysiącleci i do końca bieżącego roku zakończona zostanie wszechstronna budowa umiarkowanie zamożnego społeczeństwa.

W ostatnich pięciu latach siła gospodarki, technologii i nauki oraz ogólna siła Chin weszły na nowy poziom. PKB utrzymuje śródroczne tempo wzrostu na poziomie 6.7 proc. z oczekiwanym przekroczeniem granicy 100 bln juanów (ok. 15 bln USD) w bieżącym roku. Znaczący postęp dokonał się w budowie innowacyjnego kraju – pod względem inwestycji w badania i rozwój Chiny zajmują drugie miejsce na świecie. Coraz głębsza i bardziej realna staje się współpraca w ramach wspólnej budowy „Pasa i Szlaku”. W jej ramach 138 krajów i 30 organizacji międzynarodowych podpisało 200 umów o współpracy.
Patrząc na „trzynasty plan pięcioletni”, był to czas, w którym świat wszedł w burzliwy okres, w którym na sile przybrały tendencje unilateralistyczne i protekcjonistyczne, co sprawiło, że droga Chin do rozwoju nie była łatwa. Jak zatem udało się Chinom przeciwstawić temu trendowi i piąć się w górę oraz dokonać tzw. „dwóch cudów”, czyli kontynuacji szybkiego rozwoju gospodarczego i zachowania długoterminowej stabilności społecznej? Są trzy główne przyczyny:
To po pierwsze
wynik ciężkiej pracy i poświęcenia Chińczyków. Wielka sprawa potrzebuje wielkich ludzi. Naród chiński przez długie wieki swojej historii stworzył wspaniałą cywilizację. Dziś ukierunkowuje swą wiedzę i umiejętności na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Jako motor rozwoju Chin naród właśnie odegrał ogromną rolę w urzeczywistnieniu wielkiego planu, jakim był pierwszy cel na stulecie. Stojąc przed poważnym wyzwaniem, jakim jest epidemia Covid-19, 1.4 mld naród stał zjednoczony jak jeden mąż. Ponad 4 mln pracowników komun miejskich i wiejskich stworzyło 650 tys. gęstych sieci dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii. 40 tys. budowniczych walczyło dzień i noc, aby zbudować nowy szpital – „Arkę Życia”. 42.6 tys. pracowników medycznych udało się do Hubei w pierwszej chwili po wybuchu epidemii. To właśnie oni, zwykli ludzie zbudowali silną linię obrony przed epidemią, to oni współtworzą w Chinach władzę, to oni są prawdziwymi bohaterami tych czasów.
Po drugie
Komunistyczna Partia Chin zorientowana jest na ludzi i stosuje pragmatyzm w działaniu. Wszystko co robi jest dla narodu i od niego wszystko zależy. Naród jest źródłem dającym KPCh siłę do przezwyciężania trudności i nieprzerwanego rozwoju. Działania KPCh podczas realizacji „trzynastego planu pięcioletniego” przyniosły wiele wymiernych efektów. Udało się poszerzyć klasę średnią, osiągnąć stały i stabilny rozwój rynku nieruchomości, poprawić zdolność do zapobiegania klęskom żywiołowym, wzmocnić szkielet publicznego systemu opieki zdrowotnej itp. Kwestie te, bezpośrednio dotykające codziennego życia, jasno pokazują ideę rządów, które w centrum stawiają naród, wkładając niewyczerpanie siłę w rozwój społeczny i gospodarczy. W walce z epidemią Covid-19, można powiedzieć bitwie, po której kurz jeszcze nie opadł, na pierwszej linii frontu znalazło się 3.9 mln członków partii, ponad 13 mln działało jako wolontariusze. Niemal 400 oddało życie w walce o bezpieczeństwo zdrowia publicznego i życie ludzi. Po raz kolejny udowodnili oni, że KPCh jest filarem i stałą, na której oprzeć się może cały naród chiński.
Po trzecie
system socjalizmu o chińskiej charakterystyce stale dostosowuje się do nowych potrzeb i nieustannie rośnie. Socjalizm o chińskiej charakterystyce zakorzeniony jest w Chinach, ma mocne korzenie w chińskiej kulturze i zdobył poparcie całego narodu. Jest podstawową gwarancją rozwoju współczesnych Chin. Podczas realizacji „trzynastego planu pięcioletniego” znaczący przełom dokonał się w pogłębianiu reform, znaczący postęp w stosowaniu rządów prawa, osiągnięte zostały istotne wyniki wynikające ze ścisłego kierowania partią. Przyspieszeniu uległa modernizacja krajowego systemu zarządzania oraz zdolności w tym zakresie, sprawiając, że system socjalizmu o chińskiej charakterystyce wykazuje niezwykłą witalność i wyższość. Stojąc w obliczu największych od stu lat zmian system ów kładzie nacisk na to, by to naród był gospodarzem w swoim kraju, dba o to, by cały kraj współgrał ze sobą, dąży do uwalniania i rozwoju sił wytwórczych, trwa w dążeniu do ochrony i poprawy warunków życia ludzi, tak by jego wyższość i witalność była nieustannie widoczna.
“W wietrze i deszczu okrzepły duch, za górą Guan droga jeszcze daleka”. Osiągnięcia „trzynastego planu pięcioletniego” przeszły już do historii. W następnych pięciu latach KPCh poprowadzi cały naród w nową podróż ku realizacji „czternastego planu pięcioletniego”. To drogą wszechstronnej budowy silnego, nowoczesnego kraju socjalistycznego. To także przyspieszenie tworzenia nowego wzorca rozwoju, którego trzonem będzie duży obieg krajowy, a podwójny obieg – krajowy i międzynarodowy – będzie się sam napędzać. Dzięki temu otwarcie na świat zewnętrzny będzie możliwe na coraz większą skalę, w coraz większej ilości obszarów i na coraz głębszym poziomie. Rozwój Chin, to także szansa dla Polski. Jesteśmy gotowi iść ramię w ramię z Polską, by wykorzystać szansę, jaką niesie ze sobą nowy etap w rozwoju Chin, umacniać powiązania strategii rozwojowych obu krajów i wspólnie korzystać z możliwości, jakie to ze sobą niesie, wykorzystać potencjał współpracy w różnych dziedzinach wspólnie tworząc lepsze, wspanialsze jutro relacji chińsko-polskich.

Chiny wejdą w nowy etap rozwoju w ramach nowego planu pięcioletniego

Pięć lat może wydawać się kroplą w morzu historii, ale jest to wystarczający czas na realizację kluczowych planów rozwojowych Chin.
W latach 2016-2019 średnie roczne tempo wzrostu gospodarki Chin wyniosło 6,7 proc. , oczekuje się, że w 2020 roku chiński PKB przekroczy 100 bilionów juanów (około 15 bilionów dolarów). W tym okresie 55,75 mln ludzi na wsiach wyszło z ubóstwa. Liczba osób objętych podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym przekroczyła 1,3 mld, a osób objętych podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym prawie miliard.
Te widoczne efekty i zmiany w pełni pokazały, że w okresie realizacji trzynastego planu pięcioletniego Chiny weszły na wyższy poziom w dziedzinie gospodarki, technologii i państwowości.
Rozwoju gospodarczego i społecznego nie można oceniać tylko na podstawie jego całkowitej wielkości, tempa i skali. Jakość, wydajność i struktura są także ważnymi wskaźnikami. Należy wziąć pod uwagę zarówno wielkość, jak i jakość wzrostu gospodarczego. W latach 2015-2019 wartość dodana wschodzących branż strategicznych w Chinach odnotowała średni roczny realny wzrost o 10,4 proc. , co wskazuje na ciągłą optymalizację struktury gospodarczej. W tym okresie Chiny zwiększyły wysiłki w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz znacząco poprawiły stan środowiska naturalnego. Chiny podjęły działania w celu zapobiegania i usuwania skutków zanieczyszczeń na świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat Chiny ukończyły budowę lotniskowców, dużego samolotu pasażerskiego i systemu nawigacji satelitarnej Beidou-3. Jednocześnie pojawiają się nowe branże i nowe formy działalności biznesowej takie, jak duże zbiory danych, przetwarzanie w chmurze i usługi komunikacyjne 5G. Kształtuje się system gospodarczy i tryb rozwoju oparty o innowacje.
Osiągnięcia gospodarcze pociągają za sobą szereg dogłębnych zmian instytucjonalnych. Przy zachowaniu zalet systemowych, tworzy się sprzyjające warunki dla długoterminowego wzrostu. Koncentrując się na reformie strukturalnej po stronie podaży, Chiny podjęły działania wielostronne. Kompleksowe reformy przyczyniły się do przełomu w wielu obszarach i zdecydowały o wynikach w kluczowych sektorach, również w zakresie praworządności. Chiny zintensyfikowały wysiłki na rzecz merytorycznego ustawodawstwa, ścisłego egzekwowania prawa, bezstronności sądów i powszechnego przestrzegania prawa. Państwo prawa stanowi siłę napędową rządu i społeczeństwa opartego na praworządności.
Chiny kończą trzynasty i rozpoczynają czternasty plan pięcioletni (2021-2025). Państwo Środka przechodzi od budowania umiarkowanie zamożnego społeczeństwa do budowy nowoczesnego państwa. Ciągłość etapów rozwoju kraju i spójność celów świadczy o żywotności i trwałości procesu modernizacji Chin. Czternaście planów pięcioletnich wpisuje się we wspaniałą historię rozwoju współczesnych Chin. Niewiele krajów na świecie może formułować cele rozwoju gospodarczego i społecznego na każdym etapie w tak długofalowej perspektywie i z takim rozmachem jak Chiny oraz zjednoczyć setki milionów ludzi w podejmowaniu wspólnych wysiłków dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Umiejętność planowania, przewodzenia i promowania rozwoju, wykazana w perspektywie długofalowej, stanowi instytucjonalną przewagę Chin w stabilnym kierowaniu Państwem Środka ku przyszłości.

Rozwój jest głównym kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa

Zmniejszanie ubóstwa to problem ogólnoświatowy, a eliminacja biedy jest ważnym zadaniem stojącym przed krajami rozwijającymi się. Zorganizowane i zaplanowane w Chinach działania mające na celu zmniejszanie ubóstwa i rozwój na dużą skalę, a zwłaszcza wdrażanie ukierunkowanej strategii w tej sprawie, wkroczyły na ścieżkę o cechach chińskich, dostarczyły chińskiej mądrości światu oraz zostały powszechnie uznane przez społeczność międzynarodową.

Przewodniczący Chin Xi Jinping 22 listopada 2020 roku wziął udział w drugiej fazie 15. Szczytu G20, które odbyło się w trybie wideokonferencji. Zaprezentował on swoje poglądy na temat zrównoważonego rozwoju i podkreślił, że „rozwój jest głównym kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa”.
Prowincja Guizhou ogłosiła 23 listopada bieżącego roku, że ​​dziewięć ostatnich zubożałych powiatów zostanie usuniętych z listy regionów najbardziej ubogich. Oznacza to, że na liście nie ma już żadnych powiatów w Chinach.
Chińskie doświadczenia i praktyka to wielki sukces w historii zmniejszania ubóstwa, co daje pewność i siłę w ograniczaniu biedy na świecie. 
Światowa gospodarka dotknięta epidemią znajduje się na skraju recesji. Według prognozy Banku Światowego, w 2020 roku światowy wskaźnik skrajnego ubóstwa wzrośnie po raz pierwszy od 20 lat, a 150 milionów ludzi na całym świecie powróci do ubóstwa z powodu epidemii. Jak zrównoważyć trzy zadania: walkę z epidemią, stabilizowania gospodarki i ochrony środków do życia ludzi? Jak promować realizację globalnego celu redukcji ubóstwa? To drażliwy problem, przed którym stoi społeczność międzynarodowa.
W obliczu trudnej sytuacji Xi Jinping podkreślił, że program rozwoju powinien zająć bardziej znaczące miejsce w globalnej koordynacji makroekonomicznej i przedstawił trzy propozycje, w tym „przestrzeganie koncepcji priorytetowego rozwoju”, „podjęcie wszechstronnych i wyważonych środków politycznych” oraz „stworzenie zdrowego międzynarodowego środowiska gospodarczego”. Te spostrzeżenia, zawierające chińskie doświadczenia, obserwacje i myślenie, stanowią dobrą strategię rozwiązania globalnego dylematu rozwojowego.
Im więcej trudności i wyzwań napotykamy, tym bardziej musimy uchwycić kierunek rozwoju – to rdzeń chińskiej reformy i otwarcia od ponad 40 lat. Niezależnie od tego, czy chodzi o walkę z epidemią, wspieranie ożywienia społecznego i gospodarczego, czy też nieustanne promowanie zmniejszania ubóstwa, partia rządząca Chin zawsze nalegała na stawianie ludzi w centrum, pozwalając, aby wyniki rozwoju kraju przynosiły korzyści, a tym samym zasadniczo zapewniając ciągłą poprawę życia i dobrobytu.
W przypadku innych krajów rozwijających się, jeśli przyjmą Agendę Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 jako ideę przewodnią, wzmocnią zaufanie do rozwoju i skupią się na środkach do życia i dobrobycie ludzi, mogą również podążać w kierunku walki z ubóstwem. Konsul Generalny Laosu w Changsha, Boun Inthabandith, stwierdził w swoim artykule, że walka z ubóstwem pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin to pionierskie działanie. Duży rozwijający się kraj o populacji 1,4 miliarda pożegna się z absolutnym ubóstwem – czytamy w tekście. Jego zdaniem, to cud w historii rozwoju ludzkiego. Chińskie doświadczenia związane ze zmniejszaniem ubóstwa mają ważne znaczenie dla większości krajów rozwijających się w walce z ubóstwem – podkreślił konsul.
Przy poprawnej koncepcji muszą istnieć pragmatyczne działania. W dwóch ostatnich propozycjach Xi Jinpinga zalecał skupienie się na promowaniu globalnego ograniczania ubóstwa i przedstawił szereg konkretnych sugestii, w tym zapewnienie niezbędnego wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, promowanie budowy infrastruktury i połączeń międzysystemowych, zmniejszanie barier handlowych oraz odgrywanie roli gospodarki cyfrowej w ograniczaniu ubóstwa. Godne pochwały jest to, że Chiny zawsze dążyły do ​​samodzielnego rozwoju, oraz pomagały innym krajom w walce z ubóstwem i osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.
Jeśli chodzi o redukcję zadłużenia zewnętrznego, Chiny przezwyciężyły trudności i w pełni wdrożyły inicjatywę zawieszenia obsługi zadłużenia (DSSI) i odłożyły spłatę zadłużenia w łącznej wysokości ponad 1,3 mld dolarów. Chiny będą nadal współpracować ze wszystkimi stronami, aby zwiększyć odłożenie i umorzenie zadłużenia krajów znajdujących się w rzeczywistych trudnościach, a także będą zachęcać instytucje finansowe do niezależnego zapewniania dodatkowego finansowania zgodnie z zasadami zorientowanymi na rynek. Dla krajów słabo rozwiniętych, które zostały dotknięte epidemią i przeżywają trudności rozwojowe, jest to jak „wzmocnienie cardio”.
Jeśli chodzi o promowanie połączeń infrastrukturalnych, chińska inicjatywa „Pasa i Szlaku” przezwyciężyła skutki epidemii, utrzymała stabilne i uporządkowane operacje. Według wyników ankiety opublikowanej kilka dni temu, ​​spośród 12 krajów partnerskich „Pasa i Szlaku” w Azji, Afryce i Europie, około 70 proc. respondentów pozytywnie odniosło się do wyników chińskich firm w udzieleniu lokalnej pomocy w walce z epidemią i ograniczaniu ubóstwa. Szereg realizowanych na dużą skalę projektów stworzyło dużą liczbę miejsc pracy w krajach przyjmujących, co skutecznie sprzyjało ożywieniu lokalnej gospodarki.
Jeśli chodzi o wykorzystanie nowej energii kinetycznej, Chiny proponują, aby państwa dobrze wykorzystały nowy biznes i nowe modele, które powstały w wyniku epidemii, zwiększyły inwestycje i budowę infrastruktury cyfrowej, zacieśniły współpracę w zakresie innowacji technologicznych oraz uwolniły potencjał gospodarki cyfrowej. Ponieważ gospodarka cyfrowa odegrała wyjątkową rolę w walce Chin z epidemią i zmniejszaniu ubóstwa, chińska inicjatywa spotkała się z powszechnym uznaniem i po raz pierwszy została zapisana w deklaracji przywódców jako konsensus G20.
Wspólny rozwój to prawdziwy rozwój. Chiny, które mają wkrótce osiągnąć cel wykorzenienia absolutnego ubóstwa 10 lat przed planowanym terminem, Chiny, które wkraczają w nowy etap rozwoju, będą dalej wykorzystywać swoje zalety, aby pomóc krajom rozwijającym się zwiększyć ich zdolność do zmniejszania nędzy i współpracować na rzecz budowania lepszego świata z dala od biedy, ale w oparciu o wspólny rozwój.

Wspólnie stwórzmy lepszą przyszłość dla świata po pokonaniu pandemii

Niedawno odbyło się wiele spotkań, które przyciągnęły uwagę społeczności międzynarodowej, były to: 12. spotkanie przywódców grupy państw BRICS, 27. nieoficjalne spotkanie przywódców gospodarczych Azji i Pacyfiku (APEC), 15. szczyt przywódców Grupy G20.

Brał w nich udział Przewodniczący Xi Jinping, wygłaszając ważkie przemówienia, w których wskazał szereg inicjatyw, nowych koncepcji i środków, mających na celu poszerzenie współpracy stron i osiągnięcie konsensusu w zakresie istotnych obecnie problemów, tj. osiągnięcia całkowitej kontroli nad pandemią, wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony multilateralizmu i wolnego handlu, wzmocnienia systemu globalnego zarządzania. Przemówienia Przewodniczącego Xi wypełnione były dalekosiężnymi przemyśleniami i koncepcjami. Przewodniczący dał więc wyraźny sygnał, iż Chiny podczas promocji własnego wysokiej jakości rozwoju, równocześnie będą nieustannie poszerzać swe otwarcie na zewnątrz. Przedstawił „chińskie rozwiązania” dla świata, by ten wykorzystując „chińską mądrość” wyszedł z grzęzawiska recesji, by społeczność międzynarodowa czuła silniejszą motywację i wiarę w zwycięstwo.
Po pierwsze, winniśmy ramię w ramię walczyć z epidemią COVID-19.
Najsilniejszą, prowadzącą nas do zwycięstwa bronią jest solidarna współpraca. Wola Chin, by wraz z innymi państwami wspólnie stawiać czoła trudnościom i zgodnie toczyć bój z pandemią jest niezachwiana. Wzywamy wszystkie strony do kierowania się ideami, wedle których człowiek i życie ludzkie mają znaczenie nadrzędne, do zachowania ducha naukowej racjonalności, do aktywnego wspierania kluczowej roli, jaką odgrywa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do wzmocnienia wspólnej międzynarodowej profilaktyki i kontroli chorób, do dzielenia się doświadczeniami w zakresie użycia technologii cyfrowej w zwalczaniu epidemii oraz przywracania gospodarki oraz do tego, by jak najszybciej skonsolidować jak największe wspólne siły do walki z epidemią i razem stworzyć globalny firewall zabezpieczający nas przed chorobą. Jeśli chodzi o zainteresowanie społeczności międzynarodowej szczepionką, to Chiny osiągają zadowalające rezultaty w badaniach. Będziemy nieustannie wspierać współpracę międzynarodową w zakresie prowadzonych prac nad szczepionką oraz aktywnie w nich uczestniczyć, będziemy wdrażać rozpoczęty przez WHO program COVAX i przekazywać innym państwom, a w szczególności krajom rozwijającym się, chińską szczepionkę, która dzięki naszym wysiłkom stanie się ogólnie dostępna dla ludzi ze wszystkich krajów.
Po drugie, winniśmy podejmować więcej działań w celu przywróceniu rozwoju gospodarczego.
Przeciwstawienie się pandemii jest dla łańcuchów przemysłowego i dostaw bardzo poważnym wyzwaniem, strona chińska od początku wzywała wszystkie państwa do tworzenia kolejnych bodźców dla gospodarczej współpracy międzynarodowej i utrzymywania dla niej otwartej przestrzeni tak, by przyspieszyć odrodzenie gospodarcze. Po pierwsze należy utrzymywać otwarty rozwój i chronić wielostronnego systemu handlu, którego fundament stanowi Światowa Organizacja Handlu (WTO), sprzeciwiać się nadużywaniu pojęcia bezpieczeństwa narodowego w celu realizowania protekcjonizmu, zapewniać bezpieczeństwo łańcuchów przemysłowych i dostaw oraz ich płynność, jak również pomagać wszystkim państwom w jak najszybszym przywróceniu działania gospodarek. Po drugie należy wspierać innowacyjny rozwój i stwarzać przyjazne warunki dla rozwoju gospodarki cyfrowej. Wraz z innowacjami technologicznymi oraz transformacją cyfrową nadany zostanie nowy impuls rozwojowy, dzięki któremu wspólnie osiągniemy wyższej jakości i bardziej trwały rozwój. Po trzecie należy utrzymywać włączenie społeczne w rozwoju i sprawić, by więcej zasobów było kierowanych na redukcję ubóstwa, edukację, opiekę zdrowotną i budowę infrastruktury, co skutecznie pomoże krajom rozwijającym się w pokonywaniu trudności i przyniesie szersze korzyści wszystkim ludziom. Po czwarte należy wpierać zielony rozwój i wdrażać postanowienia Porozumienia Paryskiego w odpowiedzi na zmiany klimatu, jak również w szerokim zakresie przechodzić na pozyskiwanie czystej energii i wspólnie budować przyjazny naturze ekosystem tak, by stworzyć czysty i piękny świat.
Po trzecie, zarządzanie światem powinno odbywać się na zasadach równości i sprawiedliwości.
Wybuch pandemii uwidocznił, że obecny system globalnego zarządzania jest niewystarczający. Opierając się na koncepcji światowego zarządzania, obejmującej szeroko zakrojone konsultacje, wspólny wkład i wzajemne korzyści, Chiny nadal opowiadają się za tym, aby wszystkie kraje przestrzegały multilateralizmu, utrzymywały otwartość, inkluzyjność i wzajemnie korzystną współpracę oraz postępowały zgodnie z duchem czasu, jak również by wspierały ONZ w skuteczniejszym osiąganiu globalnego konsensusu i koordynowaniu działań globalnych. Będziemy stanowczo chronić wielostronnego systemu handlu, który ma swe podstawy w zasadach, jest przejrzysty, daleki od dyskryminacji, otwarty i inkluzyjny. Będziemy propagować wolny handel i stać na straży uczciwej konkurencji. Opowiadamy się za wykraczaniem poza ramy ideologii, za poszanowaniem systemów społecznych wybranych przez kraje na podstawie ich własnych warunków narodowych, modeli ekonomicznych i ścieżek rozwoju oraz za budowaniem bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego partnerstwa na rzecz globalnego rozwoju. Chiny będą pogłębiać współpracę ze wszystkimi państwami świata, zwłaszcza z krajami rozwijającymi się i rynkami wschodzącymi tak, aby sprawić, że kierunek rozwoju ładu międzynarodowego zwróci się w stronę sprawiedliwości i racjonalności oraz stworzona zostanie wspólna przyszłość dla całej ludzkości.
Obecnie Chiny – po stoczonej walce z epidemią, osiągnęły ogromne rezultaty o znaczeniu strategicznym, dzięki temu urzeczywistniają stały postęp w dziedzinie gospodarki. Ponadto przedstawiły nowy model rozwoju oparty głównie na obiegu krajowym oraz na wspólnie napędzających się dwóch obiegach: krajowym i międzynarodowym. Decyzja ta ma charakter długoterminowy i strategiczny, została podjęta przez Chiny w odpowiedzi na falę globalizacji, a oparta była na głębokiej integracji własnej gospodarki z gospodarką światową. Stworzenie nowego modelu rozwojowego Chin nie oznacza zamknięcia obiegu krajowego, ma ono na celu lepsze połączenie rynków krajowych i międzynarodowych przy jednoczesnej poprawie odporności gospodarczej i konkurencyjności, co w rezultacie doprowadzi do stworzenia nowego systemu gospodarczego o jeszcze wyższym stopniu otwarcia. Zgodnie z nowym schematem rozwoju, potencjał rynkowy Chin zostanie w pełni pobudzony, tworząc większy popyt i stwarzając więcej możliwości dla krajów na całym świecie. Chiny są gotowe zacieśnić współpracę ze wszystkimi państwami, w tym z Polską, aby działać na rzecz: jak najszybszego przezwyciężenia pandemii przez społeczność międzynarodową, powrotu wzrostu gospodarczego na swe dawne tory, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy nad stworzeniem lepszej przyszłości dla świata po pokonaniu pandemii.

Czy Chiny i Polska zbawią świat?

Kiedy liderzy polskiej prawicy licytują twardość swej polityki rozwalającej jedność Unii Europejskiej, kiedy rząd IV RP ciągle nie potrafi stworzyć realnej polityki redukującej górnictwo węglowe, i kiedy pan minister edukacji Czarnek priorytetem promocji polskiej nauki na świecie czyni słownik filozofii katolickiej, to w Hanoi zostaje podpisany RCEP – Azjatyckie porozumienie o wolnym handlu.

Największa na świecie wspólnota gospodarcza pod względem zsumowanego produktu krajowego brutto /PKB/. RCEP obejmie też ponad 2 miliardy ludzi, czyli około 30 procent światowej populacji. Połączy 10 państw ASEAN; Indonezję, Tajlandię, Singapur, Malezję, Filipiny, Wietnam, Mianmę, Kambodżę, Laos, Brunei oraz Chiny, Japonią, Korę Południową, Australię i Nową Zelandię.
„Cieszę się, że po ośmiu latach skomplikowanych negocjacji możemy dziś oficjalnie je zakończyć, podpisując umowę”, powiedział premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc, którego kraj sprawuje w tym roku prezydencję w ASEAN.
„Zakończenie negocjacji w sprawie największej umowy o wolnym handlu na świecie będzie stanowić silny sygnał, potwierdzający wiodącą rolę ASEAN we wspieraniu wielostronnego systemu handlowego.
Tworzy się nowa struktura handlowa w regionie, umożliwiająca ułatwienie zrównoważonego handlu, ożywiająca łańcuchy dostaw, zakłócone przez pandemię koronawirusa i wspomagająca powrót do równowagi po zakończeniu kryzysu”, podsumował premier Phuc.
To historyczne porozumienie jest korzystne dla Chin, największej gospodarki RCEP. Ale może być też wielce korzystne dla Unii Europejskiej. Wszak niedawno Unia podpisała umowę o wolnym handlu z Wietnamem. I teraz tylko od spójności polityki gospodarczej Unii zależeć będzie jej obecność w RCEP, najszybciej rozwijającym się regionie świata.
Chiny zielenieją
W czasie kiedy rząd IV RP straszy Polexitem i nie radzi sobie z programem restrukturalizacji górnictwa węglowego, rządząca Chinami Komunistyczna Partia Chin zaplanowała ambitny program zmiany gospodarki i struktury chińskiego społeczeństwa. Chińczycy zaadoptowali z europejskiego marksizmu jego skuteczne analizy życia społeczno – gospodarczego oraz praktykę kreowania rzeczywistości. Zaadaptowali „po chińsku”, wedle tradycyjnej chińskiej polityki ewolucyjnego, rozpisanego na lata programu radykalnych zmian.
Priorytetami chińskiej gospodarki w ciągu najbliższych piętnastu lat będzie ekologia, odnawialna energia i szeroko tam rozumiana „zielona gospodarka”. Jeszcze w czasach przed pandemią, w 2018 roku oglądałem w prowincji Guangdong projekty i pierwsze realizacje „zielonych dzielnic”. Przyszłych zielonych „miast – ogrodów”, wykorzystujących jedynie odnawialne energie. Wolnych od trapiących Chiny zanieczyszczeń środowiska.Projektów śmiałych, wręcz fantastycznych. Trudnych do uwierzenia dla przybysza z kraju pamiętającego „potiomkinowskie wioski” i „samochody elektryczne premiera Morawieckiego”.
Jeśli teraz wezwane do wysiłku intelektualnego chińskie firmy postawią na rozwój „zielonych technologii” i w kolejnych pięciolatkach osiągną takie sukcesy jak w technologii 5G koncern Huawei, to może okazać się, że nasza Unia Europejska realizująca swą politykę klimatyczna, znajdzie w Chinach poważnego, naturalnego sojusznika. Może też okazać sie, że gwarantem realizacji europejskiej i globalnej polityki klimatycznej, neutralizacji skutków globalnego ocieplenia będą technologie chińskie.
Bo trawiona wewnętrznymi sporami politycznymi Unia Europejska nadal nie będzie w stanie stworzyć konkurencyjnych „zielonych technologii”, tak jak nie potrafiła stworzyć własnej technologii 5G. Problem suwerenności technologicznej Unii Europejskiej sygnalizowałem podczas niedanej debaty pomiędzy liderami niemieckiej SPD i polskiej Lewicy zorganizowanej przez Fundację im. Friedricha Eberta oraz Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”.
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Prezydentura Joe Bidena to nowe otwarcie na relacje USA – Chiny – Unia Europejska. I relację z Rosją też. To nowa debata o popandemicznej globalizacji. Aby w niej uczestniczyć na równych prawach trzeba znać i rozumieć zamierzania i kultury polityczne państw decydujących o globalnej gospodarce.
Niestety wiedza polskiej klasy politycznej o kulturze politycznej Chin nadal nie przekracza utartych stereotypów, a czasem jeszcze antykomunistycznych fobii.
Dlatego chciałbym przypomnieć parlamentarzystom oraz polskim publicystkom i publicystom, że mamy znakomitą książkę porządkującą wiedzę o współczesnych Chinach. Niezbędnik w czasach nowej globalizacji. Autorstwa Grzegorza Kołodki, zatytułowanej „Czy Chiny zbawią świat”. Profesor Kołodko już wiele raz mądrze i zrozumiale opisywał zmieniający się nasz zglobalizowany świat. W wspomnianej wyżej publikacji celnie rozstrzygnął trapiący zachodnich intelektualistów dylemat: ile jest kapitalizmu w komunistycznych Chinach?
Przekonał nas, że ustrój polityczno – gospodarczy Chin jest nową jakością. Wykraczającą poza XX wieczne zachodnie schematy. Poza duopol „kapitalizm – socjalizm”. Nazwał go „chinizem”. Krótko i celnie.
Książka profesora Kołodki ukazała się w Polsce dwa lata temu. Zachwycili się nią przede wszystkim znawcy chińskiej problematyki.
Ale mamy rok 2020 i mamy niezwykły Hat trick! Ewenement, że ta sama książka, która została wyróżniona na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych i USA, jako „Financial Times” Summer 2020 Book, zdobyła także Special China Book Award za „facilitating the exchange and mutual appreciation of Chinese and foreign civilizations”.
Okazuje się, że wszyscy inteligentni czytelnicy na świecie, doceniają pasję badawczą i innowacyjność intelektualną profesora Kołodki. Zgadzają się, że warto dyskutować o „zbawianiu świata przez Chiny”, o konkurowaniu z Chinami, o walce z dominacją chińską.
Zgadzają się przede wszystkim, że Chiny radykalnie zmieniają nasz świat. I dlatego bez obserwowania Chin, bez zrozumienia chińskiej polityki nie da się współczesnego świata zrozumieć.

PS. Kiedy świat dyskutuje o wzrastającej roli Chin polski minister edukacji pan Czarnek wpisuje na sztandary i priorytety promocji polskiej nauki na świecie słownik archaicznych terminów filozoficznych. Młot na lewactwo i neomarksizm. Opracowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w które został profesorem, To ma być polskim wkładem w globalną debatę o świecie po pandemii. To ma być polski wkład w zbawienie świata.

„Podwójna 11” czyli największe święto zakupów w Chinach

Wraz z rozwojem Internetu 11 listopada (zwany także Dniem Singla, ze względu na zapis daty wyłącznie jedynkami) każdego roku staje się największym świętem zakupów w Chinach. Wiele sklepów internetowych przygotowuje towary wcześniej, aby poradzić sobie z gwałtownym wzrostem zamówień tego dnia. Klienci umieszczają towary w wirtualnym koszyku z wyprzedzeniem, by móc je jak najszybciej zamówić po atrakcyjnych cenach, kiedy tylko wskazówka zegara pokaże północ i zacznie się 11 listopada. W ciągu kolejnych dni chińskie firmy logistyczne zostaną przeciążone, ale mimo tego zamówione towary szybko trafią do klientów.

Początek tego święta to 11 listopada 2009 roku, kiedy to firma Tmall wprowadziła akcję promocyjną w trybie online. Wówczas liczba uczestniczących w tym wydarzeniu sprzedawców oraz liczba wysyłek promocyjnych były ograniczone, ale obroty znacznie przekroczyły oczekiwany efekt. Teraz dzień „podwójnej 11” stał się corocznym wydarzeniem w chińskiej branży e-commerce i stopniowo wpływa na jej międzynarodową odsłonę.
W akcji „podwójnej 11” 2009 roku wartość sprzedaży wyniosła 52 miliony juanów, przy czym udział wzięło 27 marek. W 2018 roku wartość sprzedaży wyniosła 213,5 miliarda juanów, przy czym udział wzięło 180 000 marek. Zaś 11 listopada 2019 roku Tmall odnotował obrót w wysokości ponad 1 miliarda juanów w pierwszych 14 sekundach dnia i ponad 10 miliardów juanów obrotów w 1 minutę i 36 sekund. Po 24 godzinach, na zakończenia dnia obrót osiągnął 268,4 miliarda juanów. Według danych China Post 11 listopada 2019 roku wielkość dostaw przesyłek ekspresowych w całym kraju osiągnęła 2,8 miliarda sztuk, a 2,1 miliona kurierów dostarczyło średnio ponad 240 paczek na osobę. Bank Centralny Chin poinformował, że w dniu „podwójnej 11” średnio każdy Chińczyk wydaje ponad 1000 juanów.
Według danych opublikowanych przez grupę Alibaba, obrót chińskiego serwisu e-commerce Tmall podczas tegorocznego Dnia Singla osiągnął 498,2 mld juanów i po raz kolejny pobił ubiegłoroczny rekord. Tmall ogłosił, że liczba wysłanych zamówień w tym okresie przekroczyła 2,25 miliarda, co w przybliżeniu odpowiada całkowitej ilości dostaw ekspresowych w całym kraju w 2010 roku.
Tegoroczne chińskie świeto zakupów rozpoczęło się wcześniej niż w poprzednich latach, a transmisje sprzedaży na żywo zajmuje ważne miejsce. Wielu konsumentów regularnie ogląda takie programy, które są równie popularne tak jak seriale telewizyjne. Setki milionów osób odwiedziło kanał telewizyjny Taobao, tuż po premierze akcji sprzedażowej Tmall w 2020 roku. 10 minut po rozpoczęciu przedsprzedaży 21 października 2020 roku wartość transakcji prowadzonych przez transmisje na żywo Tmall przekroczyła wartość transakcji zawartych w ciągu całego dnia 21 października 2019 roku.
 Jeśli transmisje sprzedaży na żywo były nowością w 2019 roku, to w bieżącym roku jest to już standard dla e-commerce, marek i sprzedawców. JD.com, jedna z największych chińskich platform handlu elektronicznego, ogłosiło, że ​​w czasie święta zakupów w 2020 roku w programie sprzedażowym transmitowanym na żywo weźmie udział ponad 300 celebrytów, a ponad 500 transmisji będzie prowadzonych z udziałem dyrektorów generalnych, co oznacza powstanie najlepszego miejsca marketingowego dla sprzedawców znanych marek.
Na początku listopada, jeszcze przed dniem „podwójnej 11”, podczas China International Import Expo, tylko w czasie dwóch transmisji na żywo nadawanych przez Chińską Grupę Mediów całkowita wartość sprzedaży przekroczyła 140 milionów juanów, a chińscy internauci kupili dużą ilość wysokiej jakości produktów z Włoch, Rosji, Niemiec, Francji i innych krajów.
„Sprzedaliśmy towary o wartości 3,5 miliona juanów w 3 minuty. Na początku myślałem, że nastąpiła jakaś pomyłka przy liczeniu, ponieważ 3,5 miliona juanów to niemal wartość sprzedaży z całego jednego roku!” – oświadczył ze studia transmisji na żywo podekscytowany Zheng Junjie, przedstawiciel hiszpańskiego dystrybutora win w Chinach. Nie spodziewał się, że w jego w ciągu jednego wieczoru 7 listopada sprzeda się tak szybko aż 200 tysięcy butelek wina. „Chiński rynek jest niesamowity!” – wykrzyczał podekscytowany Zheng.
W tym roku coraz częściej klienci mogą oglądać produktu w sklepach online w trybie 3D na swoich telefonach komórkowych lub innych urządzeniach. Szacuje się, że w ten sposób zaprezentowano ponad 6000 produktów. Konsumenci mogą nie tylko oglądać produkty w 360 stopniach, ale nawet otwierać drzwi lodówki, aby uzyskać bardziej realistyczny efekt, czy usłyszeć dźwięki silnika motocyklów. W 2020 roku w ten sposób po raz pierwszy zaprezentuje się 63 markowych sprzedawców elektroniki użytkowej i 108 produktów.
Integracja online i offline podczas „podwójnej 11” jest coraz bliższa. Według Firmy Intime 80 proc. jej sklepów w całym kraju będzie obsługiwać dostawy terminowe. Konsumenci mogą złożyć zamówienie za pomocą aplikacji i otrzymać produkt pod drzwi swojego domu w ciągu zaledwie jednej godziny. Grupa Red Star Macalline zajmująca się usługami dostawczymi mebli do domu zapowiedziała, że klienci w Pekinie, Szanghaju, Chongqing i innych miejscach mogą „zamawiać” meble w promieniu 15 kilometrów, podobnie jak zamawiają posiłki na wynos.
 Promocyjne ceny, które pojawiają się podczas święta „podwójnej 11”, sprawiają, że wiele osób nie może powstrzymać przed impulsywną konsumpcją, kupują za dużo produktów, takich których nie potrzebują lub codziennego użytku, które są stale w asortymencie sklepów. W 2020 roku niektóre firmy zaczęły promować racjonalną konsumpcję. Tłumaczą, że nie zależy im na sprzedaży jak największej ilości towarów, ale by zapewnić jakość produktu, dobrą cenę oraz najlepszą obsługę klientów.

Czas rozpocząć nową podróż i ruszyć naprzód

Kilka dni temu w Pekinie odbyło się piąte posiedzenie plenarne XIX kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. To ważne spotkanie odbyło się w czasie, gdy Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju oraz w kluczowym momencie realizacji planu Wielkiego Renesansu Narodu Chińskiego.

Miało ono znaczenie o charakterze wszechstronnym i historycznym oraz wzbudziło szerokie zainteresowanie ze strony społeczności międzynarodowej. Podczas posiedzenia przedyskutowano i zatwierdzono „Rekomendację Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w sprawie sformułowania czternastego pięcioletniego planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz celów długoterminowych do 2035 r.”, wyjaśniono przewodnią ideologię, podstawowe zasady, docelowe wymagania, główne zadania i najważniejsze działania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego na najbliższe 5 lat, wytyczono długoterminowy cel, którym jest zasadnicza realizacja planów modernizacji socjalistycznej do roku 2035. Chciałbym wstępnie przedstawić polskim przyjaciołom Rekomendację na czternasty plan pięcioletni za pomocą 4 „nowości”, co pomoże Państwu lepiej zrozumieć kierunek, w jakim zmierzać będą Chiny.
Po pierwsze, wkroczenie w NOWY etap rozwoju.
Komunistyczna Partia Chin wraz z rządem przez cały czas kieruje się ideologią rozwoju, której centralnym punktem są ludzie tak, by stworzyć ludziom jeszcze lepsze warunki życia. Podczas realizacji trzynastego planu pięcioletniego chińska siła gospodarcza, technologiczna i ta ogólnonarodowa osiągnęły nowy, wyższy stopień, poziom życia obywateli wyraźnie się podniósł, a 55.75 mln mieszkańców wsi wydźwignęło się z ubóstwa. Dręczący naród chiński od tysięcy lat problem biedy doczekał się pierwszego w historii rozwiązania, a decydujące o całkowitym wykształceniu społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu osiągnięcia zostały uzyskane. Wszystko to, począwszy od przyszłego roku, stworzy korzystne warunki dla wszechstronnej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego. Przewodniczący Xi Jinping podkreśla: „ Nowy etap rozwoju to wszechstronna budowa nowoczesnego państwa socjalistycznego zmierzająca do realizacji drugiego celu na stulecie”. W przyszłości Chiny będą kontynuować realizowanie, ochranianie i rozwijanie podstawowych interesów jak największej rzeszy obywateli, działać, by wartość PKB na mieszkańca osiągnąła poziom krajów średnio rozwiniętych oraz by kluczowe technologie osiągnęły przełomowe rezultaty. Zostanie ustanowiony nowoczesny system gospodarczy, ukształtowany ekologiczny styl życia, zasadniczo zrealizowana budowa pięknych Chin, dzięki czemu nastąpi bardziej oczywisty i rzeczowy postęp w zakresie wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi.
Po drugie, kierowanie się NOWĄ ideą rozwoju.
Rozwój jest kluczem i podstawą do rozwiązywania wszelkich problemów. W ciągu ostatnich 5 lat chińska gospodarka działała stabilnie, jej struktura stale się poprawiała, a PKB na mieszkańca przekroczyło 10 tys. USD. Wkład Chin w światowy rozwój gospodarczy osiągnął wartość 30 proc.. Stawienie czoła epidemii COVID-19 okazało się nie lada wyzwaniem, ale gospodarka chińska wykazała się dużą wytrzymałością i utrzymała swój ogromny potencjał. W trzecim kwartale tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 4.9 proc., całkowicie wznowiono produkcję, inwestycje i konsumpcję. Wiele opiniotwórczych organizacji międzynarodowych przewiduje, że będzie to jedyna gospodarka z tych największych na świecie, która w tym roku zanotuje wzrost. Rozpoczynając okres realizacji czternastego planu pięcioletniego, Chiny będą wprowadzać w życie nową ideologię rozwoju, w której głównym zagadnieniem będzie promocja wysokiej jakości rozwoju, a główną linią działań pogłębienie reformy strukturalnej po stronie podaży. Będą rozwijać się w sposób zrównoważony i zdrowy w oparciu o wyraźną poprawę jakości i wydajności, podwyższą poziom modernizacji łańcuchów produkcyjnych i dostaw, przyspieszą rozwój strategicznych branż wschodzących i nowoczesnych usług, będą sprzyjać głębokiej integracji gospodarki cyfrowej i realnej, jak również poprawią jakość i wydajność gospodarczą oraz najważniejsze aspekty konkurencji. Przyspieszymy również rozszerzanie ekologicznego i niskoemisyjnego rozwoju, będziemy promować zieloną transformację kluczowych gałęzi przemysłu i innych ważnych dziedzin, jak również nadal poprawiać jakość środowiska, wszechstronnie ulepszać efektywność wykorzystania zasobów i wnosić nasz chiński wkład w odpowiedź świata na globalne zmiany klimatyczne.
Po trzecie, uaktywnienie NOWEGO impulsu rozwoju.
Nowa rewolucja technologiczna przekształca wzorce rozwoju przemysłu, a Chiny, jak nigdy dotąd, potrzebują dla rozwoju gospodarczego i społecznego tej pierwszej siły napędowej, jaką są innowacje technologiczne. W ciągu ostatnich kilku lat nieustannie pojawiały się wspaniałe owoce technologicznej myśli chińskiej. Oficjalnie uruchomiono globalny system nawigacji satelitarnej Beidou-3, sonda Chang’e-4 jako pierwsza wylądowała na ciemnej stronie księżyca, w pełni rozpoczęto budowę sieci 5G. W rankingu zdolności innowacyjnych Chiny zajmują 14. miejsce na świecie, a postęp technologiczny spowodował wzrost gospodarczy z wartości 55,3 proc. do 59,5 proc.. W okresie realizacji czternastego planu pięcioletniego Chiny będą utrzymywać kluczową pozycję innowacji w ogólnym dążeniu do modernizacji, całkowicie wdrażać strategie odrodzenia kraju poprzez naukę i edukację, wzmacniania kraju poprzez utalentowane jednostki i rozwoju napędzanego innowacjami, dążąc równocześnie do znalezienia się w awangardzie technologicznej w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, informacja kwantowa, układy scalone, życie i zdrowie, technologia kosmiczna itp. W ww. dziedzinach powinniśmy poprawić jakość badań podstawowych, skupić się na oryginalnych innowacjach i zająć się kluczowymi technologiami. Jednocześnie będziemy ulepszać system i mechanizm innowacji naukowych i technologicznych, stymulować zdolności innowacyjne przedsiębiorstw, promować działalność innowacyjną ludzi, wzmacniać ochronę własności intelektualnej i przyspieszać budowę potęgi naukowej i technologicznej.
Po czwarte, stworzenie NOWEGO wzorca rozwoju.
Globalizacja gospodarcza jest kierunkiem historii, którego nie można zawrócić. Raz otwarta brama do Chin będzie rozchylać się jeszcze szerzej i powiększać swe światło. Chiny od trzech lat zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem wartości obrotów handlowych, stworzyły 21 stref wolnego handlu, stale kurczą się negatywne listy inwestycji zagranicznych, a budowa „Pasa i szlaku” przynosi wspaniałe osiągnięcia. W obliczu skutków epidemii, chiński handel zagraniczny w pierwszych trzech kwartałach tego roku doznawał spadków i odbijał się, a w rezultacie liczba pociągów China Railway Express osiągnęła rekordowy poziom. Trzecie targi China International Import Expo przyciągnęły wiele firm z listy Fortune 500 i liderów branż. Wysokiej jakości rozwój chińskiej gospodarki w przyszłości musi odbywać się w warunkach otwartych. Chiny będą trzymać wysoko sztandar współpracy, w której wszyscy odnoszą korzyści, będą dalej promować liberalizację i ułatwiania w handlu i inwestycjach oraz przyspieszać tworzenie nowego wzorca rozwoju, którego głównym elementem są napędzające się wzajemnie obiegi krajowy i międzynarodowy. Jednocześnie Chiny będą stanowczo utrzymywać wielostronny system handlowy i promować ulepszanie globalnego systemu zarządzania tak, aby stał się bardziej sprawiedliwy i rozsądny. Będą w szerszym zakresie, w wielu dziedzinach i na wyższym poziomie realizować otwarcie na świat zewnętrzny, sprawiając, że chiński rynek stanie się rynkiem światowym, wspólnym i przeznaczonym dla wszystkich.
Rozwój Chin jest szansą dla świata. Obecnie zarówno Chiny, jak i Polska znajdują w kluczowym momencie własnego rozwoju, siła naszych gospodarek tkwi we wzajemnym uzupełnianiu się, a współpraca przynosząca wzajemne korzyści nieustannie pogłębia się. Mimo negatywnego wpływu epidemii, w pierwszych 8 miesiącach tego roku polski eksport do Chin wbrew trendom wzrósł 14 proc.. W zeszłym miesiącu pierwszy załadowany produktami mlecznymi skład pociągu dotarł z Polski do Chin, uruchamiając tym samym nowe rozwiązanie dla międzynarodowego przepływu produktów mlecznych. Zachęcamy polskich przedsiębiorców do skorzystania z szansy, jaką niesie ze sobą rozpowszechnianie wzorca rozwoju dwóch obiegów oraz do jak najlepszego wykorzystywania platform i mechanizmów, takich jak China International Import Expo oraz Targi Kantońskie, by zwiększać swe siły na rynku chińskim. Chiny wspierają jeszcze pełniejsze uczestnictwo Polski w tworzeniu „Pasa i szlaku” oraz w formacie „17+1”, wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów finansowania, takich jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz są gotowe do wspólnej realizacji kluczowych projektów dla wzajemnej łączności. Chiny są również gotowe wspólnie z Polską podejmować wysiłki na rzecz dalszego wzmacniania zazębiających się możliwości rozwoju i dzielenia się szansami przez obie strony, a także do aktywnego rozszerzania współpracy w zakresie nowej infrastruktury, takiej jak 5G, duże centra danych, sztuczna inteligencja, gospodarka cyfrowa, inteligentne miasta, czysta energia i handel elektroniczny tak, by przynieść jeszcze większe korzyści obu krajom i narodom.