25 maja 2024

loader

To tutaj odczytamy i zrozumiemy Chiny

W dzisiejszym złożonym i ciągle zmieniającym się świecie, rozwój Chin jest przedmiotem coraz większego zainteresowania ze wszystkich stron. Od pewnego czasu opinie i oceny na temat Chin są bardzo zróżnicowane, od wiwatowania i oklasków po wieszczenie spadków i wyrażanie pesymistycznych poglądów, od pochwał, zrozumienia i aprobaty po zamieszanie, niezrozumienie i wątpliwości. Oczywiście, nie jest łatwo zrozumieć kraj, którego cywilizacja liczy sobie ponad 5 tys. lat, składa się z 56 grup etnicznych i posiada populację ponad 1,4 miliarda osób.

Najlepszym sposobem jest oprzeć swoją opinię na faktach, nie być stronniczym i nie podążać na ślepo oraz jak mówi się w Chinach nie dostrzegać konkretnych kształtów tam, gdzie wszystko jest za mgłą, i nie dostrzegać prawdziwego księżyca w jego odbiciu w wodzie, tym bardziej nie można mylić rzeczy bezpiecznych z niebezpieczeństwem, ani odwracać znaczenia dobra i zła. Chciałbym skorzystać z tej okazji i podzielić się z państwem kilkoma spostrzeżeniami.
Po pierwsze, aby odczytać i zrozumieć Chiny, trzeba odczytać i zrozumieć Komunistyczną Partię Chin. Zrozumienie KPCh jest kluczem do zrozumienia Chin. Zaledwie kilka dni temu odbyła się szósta sesja plenarna XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, było to spotkanie o wielkim znaczeniu historycznym i odbyło się w ważnym momencie dziejowym. Najważniejszym wynikiem tegorocznej sesji plenarnej było rozpatrzenie i przyjęcie „Rezolucji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w sprawie głównych osiągnięć i doświadczeń historycznych związanych ze stuletnią walką Partii”. Z okazji setnej rocznicy założenia Partii kompleksowo podsumowano najważniejsze osiągnięcia i doświadczenia historyczne związane ze stuletnią walką Partii, co odzwierciedla wysoką świadomość polityczną Partii. Partii, która przywiązuje wagę do praw historii i dobrze je wykorzystuje. Pokazano pewność siebie i zaangażowanie Partii, która nie zapomina o swojej pierwotnej misji i zgodnie z nią podąża naprzód.
Od momentu powstania w 1921 r. Komunistyczna Partia Chin zawsze za swoją najważniejszą misję uznawała pracę na rzecz szczęścia narodu chińskiego i jego renesansu. KPCh kieruje się podstawowym celem, jakim jest służenie ludziom ze wszystkich sił, i traktuje poparcie lub odrzucenie przez naród, jego aprobatę lub dezaprobatę, zadowolenie lub zawód, zgodę lub sprzeciw, jako podstawowe kryteria pomiaru sukcesu lub porażki wszystkich swoich działań. Dążenie ludzi do lepszego życia jest celem KPCh. Partia, która kładzie nacisk na działaniu dla ludzi i na nich polega, zdobyła najszersze poparcie narodu chińskiego i rozrosła się z małej liczącej zaledwie 50 członków partii do ogromnej liczącej ponad 91 milionów członków, od lat stojącej na czele najludniejszego kraju świata.
Komunistyczna Partia Chin nie jest „autorytarna”, ani nie jest „plagą”. Cywilizacje są zróżnicowane i obfite, podobnie jest z demokracją. Wykluczanie różnych form demokracji z powodu ich odmienności jest samo w sobie niedemokratyczne. Komunistyczna Partia Chin kładzie nacisk na rozwój demokracji na rzecz całego procesu ludowego i rzeczywiście integruje ze sobą różne aspekty: demokratycznych wyborów, demokratycznych konsultacji, demokratycznego podejmowania decyzji, demokratycznego zarządzania i demokratycznego nadzoru. To do obywateli danego kraju należy ocena, czy jest on demokratyczny, czy nie. Wyniki dwóch ostatnich sondaży opublikowanych przez amerykański Uniwersytet Harvarda pokazują, że obywatele Chin są zadowoleni z partii i rządu chińskiego odpowiednio w 95 proc. i 98 proc. . Uważam, że ten zestaw liczb jest największym potwierdzeniem całego procesu demokracji ludowej.
Po drugie, aby odczytać i zrozumieć Chiny, należy czytać o socjalizmie z chińską charakterystyką. Po latach praktyki w Chinach, zwłaszcza po ostatnich, udanych 40 latach reform i otwarcia, udowodniono, że droga socjalizmu z chińskimi cechami jest właściwą drogą, która prowadzi do rozwoju i dobrobytu Chin. Od czasu XVIII Narodowego Kongresu Partii socjalizm o chińskich cechach wszedł w nową erę. Komitet Centralny Partii, z towarzyszem Xi Jinpingiem na czele, wprowadził szereg istotnych koncepcji politycznych, uruchomił wiele ważnych inicjatyw, wsparł ogrom istotnych zadań i przezwyciężył wiele poważnych zagrożeń i wyzwań, rozwiązując gąszcz od dawna nierozwiązanych kwestii i realizując wiele ważnych spraw, które nie zostały zrealizowane w przeszłości, wspierając w ten sposób Partię i państwo w osiągnięciu historycznych rezultatów i zmian. Partia ustanowiła towarzysza Xi Jinpinga głównym elementem Komitetu Centralnego Partii i powierzyła mu kluczowe stanowisko, a myśl Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską charakterystyką w nowej erze ma rolę wiodącą, odzwierciedla wspólne dążenia całej Partii, całej armii i całego kraju oraz narodu złożonego z różnych grup etnicznych i ma decydujące znaczenie dla rozwoju Partii i państwa w nowej erze oraz dla historycznego procesu postępu i wielkiego renesansu narodu chińskiego.
Od zeszłego roku, w obliczu skutków epidemii COVID-19, Chiny przejęły wiodącą rolę we wznowieniu wzrostu gospodarczego, zakończyły eliminację ubóstwa zgodnie z planem i zbudowały umiarkowanie zamożne społeczeństwo, co świadczy o silnej odporności chińskiej gospodarki. Chiny nadal są największym rozwijającym się krajem na świecie i nadal muszą stosować podejście rozwojowe, aby rozwiązywać problemy pojawiające się wraz z postępem. Rozwój w nowej erze musi być całościowy, dokładny i kompleksowy w zakresie wdrażania nowej koncepcji rozwoju. Należy wspierać ideę rozwoju skoncentrowanego na ludziach, promowania wysokiej jakości rozwoju, pogłębiania wszechstronnych reform i otwarcia oraz promowania wspólnego dobrobytu.
Otwarcie się na świat zewnętrzny jest podstawową polityką narodową Chin i ich znakiem rozpoznawczym. Nie zmieni się determinacja Chin do rozszerzenia wysokiego poziomu otwartości; nie zmieni się determinacja do dzielenia się możliwościami rozwoju ze światem; nie zmieni się również dążenie do promowania globalizacji gospodarczej w bardziej otwartym, inkluzywnym, zrównoważonym i korzystnym dla wszystkich kierunku. Nasza propozycja zbudowania nowego wzorca rozwoju polega na rozszerzeniu rynku krajowego, utworzeniu podwójnego obiegu krajowego i międzynarodowego na szerszą i większą skalę oraz stworzeniu bardziej zorientowanego na rynek, praworządnego i międzynarodowego środowiska biznesowego. Z pewnością zapewni to powiększenie rynku i stworzy więcej możliwości dla wszystkich krajów.
Po trzecie, aby odczytać i zrozumieć Chiny, należy zapoznać się z koncepcją wspólnej przyszłości dla ludzkości. Koncepcja wspólnej przyszłości dla ludzkości, jako podstawowa koncepcja i przewodnik dla chińskiej dyplomacji, pojawia się w działaniach Chin dotyczących stosunków zagranicznych i stanowi lekcję zrozumienia Chin, której nie można pominąć. We współczesnym świecie wzajemne powiązania i współzależności są głównym trendem. W obliczu globalnych wyzwań żaden kraj nie może pozostać obojętny i wzrastać samotnie nie oglądając się na innych. Przewodniczący Xi Jinping zaproponował budowę świata trwałego pokoju, powszechnego bezpieczeństwa, wspólnego dobrobytu, otwartości i inkluzywności, czystości i piękna oraz promowanie budowy wspólnej przyszłości dla ludzkości. Jest to niezaprzeczalny wymóg rozwoju historycznego, odzwierciedlający wspólne dążenia wszystkich narodów.
Chiny są orędownikiem oraz odpowiedzialnym i zaangażowanym praktykiem w dążeniach do budowania wspólnej przyszłości dla ludzkości. Silnie głosimy wspólne wartości pokoju, rozwoju, uczciwości, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości i kładziemy nacisk na współpracę, a nie na konfrontację, na otwartość, a nie na zamknięcie, na wzajemne korzyści i sytuacje korzystne dla stron, a nie na grę o sumie zerowej. W ciągu 50 lat od przywrócenia Chinom ich legalnego miejsca w ONZ, Chiny aktywnie uczestniczyły w operacjach pokojowych ONZ, wysłały na misje ponad 50 000 osób, jest to największa liczba uczestników misji pokojowych wysłana przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa i drugiego największego płatnika na rzecz ONZ. Wkład Chin, jako drugiej, co do wielkości, gospodarki świata, w globalny wzrost gospodarczy przez 15 kolejnych lat plasował się na pierwszym miejscu na świecie. W ciągu ostatnich 40 lat reform i otwarcia ponad 700 milionów ludzi w Chinach zostało wydobytych z ubóstwa, co przyczyniło się do zmniejszenia ubóstwa na świecie o ponad 70 procent. Od czasu zaproponowania inicjatywy „Pasa i Szlaku”, wartość handlu Chin z partnerami wyniósł ponad 9,2 biliona USD, a chińskie przedsiębiorstwa zainwestowały ponad 140 miliardów USD bezpośrednio w krajach leżących wzdłuż szlaku. Nie tak dawno temu Przewodniczący Xi Jinping zaproponował globalną inicjatywę na rzecz rozwoju, wzywając społeczność międzynarodową do przyspieszenia realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, promowania silniejszego, bardziej ekologicznego i zdrowszego rozwoju globalnego oraz budowania globalnej wspólnoty rozwoju, sporządzenia planu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i wskazania kierunku rozwoju globalnego i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.
Dziś powiedziałem już bardzo dużo, jednak w kontekście zrozumienia Chin jest to prawdopodobnie bardzo mało. Ponieważ Chiny są niczym gruba księga, obejmująca szeroki zakres dziedzin i treści, nie można oceniać jej po okładce, nie można generalizować, trzeba ją czytać dokładnie, aby zobaczyć ją taką, jaka jest naprawdę. Chiny to także nowa książka. Dzisiejsze Chiny zmieniają się bardzo szybko, nie można więc patrzeć na nie cały czas w ten sam sposób, trzeba nadążać za duchem epoki i zawsze spoglądać na to, co nowe.
Oczywiście, podczas gdy świat zewnętrzny odczytuje Chiny, my również musimy aktywnie odczytywać Polskę i świat, aby wzmacniać wymianę i współpracę z członkami społeczności międzynarodowej. Polska jest dużym państwem wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej i niezastąpionym partnerem Chin w promowaniu budowy wspólnej przyszłości dla ludzkości. W ciągu ostatnich stuleci zarówno Chiny, jak i Polska doświadczyły historii najazdów i spustoszeń dokonanych przez wrogów, ale zachowały ducha narodowego, który był nieposkromiony w walce o niepodległość i wyzwolenie kraju. Oba narody mają w sobie determinację, aby dążyć do niepodległości i wolności, aby zawsze podążać ścieżką rozwoju zgodną z warunkami narodowymi oraz aby osiągnąć odrodzenie narodowe. W 2016 r. Sekretarz Generalny Xi Jinping odwiedził Polskę i wraz z Prezydentem Andrzejem Dudą podniósł rangę naszych relacji do wszechstronnego partnerstwa strategicznego, otwierając nowy rozdział przyjaźni i współpracy między Chinami a Polską. W ostatnich latach miały miejsce częste wymiany na wysokim szczeblu między naszymi krajami, a także bliskie kontakty w różnych dziedzinach, takich jak handel i gospodarka, nauka i edukacja oraz nauki humanistyczne. Kontakty te przyniosły wymierne korzyści obydwu krajom i narodom. W obliczu wyzwań związanych z epidemią, Chiny i Polska wspierały się wzajemnie i działały solidarnie, udzielając sobie pomocy i wsparcia przy każdej nadarzającej się okazji, dzieląc się użytecznymi doświadczeniami w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii oraz wznowieniu pracy i produkcji, a także współpracując i pokonując trudności, co silnie wpłynęło na pogłębienie tradycyjnej przyjaźni między naszymi krajami. Szczególnie ważne jest, aby zauważyć, że podczas epidemii współpraca gospodarcza i handlowa między dwoma krajami rozwinęła się wbrew trendom i osiągnęła niezwykłe wyniki. Według danych statystycznych, od stycznia do września 2021 r. dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Polską osiągnęła wartość 30,59 mld USD, co stanowi wzrost o 40,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a Polska utrzymała pozycję największego partnera handlowego Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Znacząco wzrósł polski eksport wysokiej jakości produktów rolnych do Chin, osiągając w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku poziom 210 mln USD, co oznacza wzrost o 13,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Inwestycje chińskich przedsiębiorstw w Polsce również nabierają tempa. Wszystko to świadczy o nieograniczonym potencjale i ogromnej przestrzeni dla współpracy chińsko-polskiej, a także o silnej odporności i witalności chińsko-polskiego wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Wierzę, że tak długo, jak oba kraje będą przestrzegać zasad wzajemnego szacunku, równego traktowania i wzajemnych korzyści oraz dobrze wykorzystywać różne dwustronne i wielostronne mechanizmy i platformy współpracy, będziemy w stanie stworzyć jeszcze jaśniejszą perspektywę i przyszłość dla naszych relacji.

Redakcja

Poprzedni

Życie pana Jarosława

Następny

„Le Monde Diplomatique” Edycja polska, nr 5 / 2021