Gospodarka 48 godzin

Na RPP bez zmian

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2 – 3 lipca jak zwykle utrzymano stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc.
Napływające dane wskazują, że tempo wzrostu w gospodarce światowej pozostaje relatywnie niskie przy podwyższonej niepewności dotyczącej kształtowania się globalnej koniunktury w kolejnych kwartałach. W strefie euro – mimo nadal dobrej sytuacji w sektorze usług – utrzymuje się słaby wzrost aktywności. W Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostaje dobra, ale ostatnie odczyty wskaźników koniunktury sygnalizują możliwe osłabienie aktywności w kolejnych kwartałach. W Chinach dane wskazują na pogorszenie koniunktury w II kwartale. W ostatnim okresie utrzymywała się podwyższona zmienność cen ropy naftowej na rynkach światowych , które są niższe niż przed rokiem. Towarzyszył temu wzrost cen części produktów żywnościowych na rynkach światowych.
Inflacja w większości krajów jest na umiarkowanym poziomie. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera. Jednocześnie EBC wydłużył okres utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych także utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym
poziomie. FED sygnalizuje jednak możliwość poluzowania polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach.
W Polsce – mimo osłabienia wzrostu gospodarczego za granicą – utrzymuje się dobra koniunktura. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca konsumpcja, nakręcana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Napływające dane wskazują także na wzrost inwestycji i eksportu. W ostatnich miesiącach zwiększyła się dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce, do czego przyczynił się wzrost cen paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to, zdaniem RPP „inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie”. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika produktu krajowego brutto utrzyma się w najbliższych latach „na relatywnie wysokim poziomie”.

Mali bez opłat

Rząd proponuje zwolnienie małych i średnich firm (na ich wniosek) z opłat okresowych za wzory przemysłowe i znaki towarowe, ale tylko na początku ich działalności gospodarczej, (w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia).