Budowanie konsensusu w sprawie współpracy na rzecz stworzenia lepszej przyszłości

Tadeusz Jasiński
Budowanie konsensusu w sprawie współpracy na rzecz stworzenia lepszej przyszłości

mmexport1634325461568

Ponad 100 głów państw i rządów oraz przedstawicieli wysokiego szczebla, w tym przewodniczący Xi Jinping i prezydent Andrzej Duda, przemawiało za pośrednictwem łączy wideo lub w miejscu odbywania się 76. debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Omówiono strategie wobec najważniejszych wyzwań stojących przed całą ludzkością, tj. pandemia COVID-19, kryzys klimatyczny i zrównoważona odbudowa.

W czasie, gdy świat ponownie stoi na rozdrożu historii z powodu nakładających się na siebie wstrząsów związanych z wiekiem zmian i epidemią stulecia, ta ważna światowa konferencja odbyła się w momencie kluczowym i dostarczyła nam wielu głębokich spostrzeżeń.
Nieuniknionym wyborem, aby sprostać tym wyzwaniom, jest przestrzeganie zasad solidarności i współpracy. Pandemia COVID-19 uzmysłowiła nam, że walka z nią jest poważna, a jej wynik ma wpływ na przyszłość i przeznaczenie ludzkości, oraz że wszystkie kraje są wspólnotą dzielącą tę samą przyszłość. Obecnie zapobieganie i kontrola epidemii oraz ożywienie gospodarcze to kwestie, które są przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich krajów na świecie. W swym przemówieniu podczas debaty generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przewodniczący Xi Jinping skupił się najpierw na walce z epidemią, wskazując na potrzebę promowania ducha nauki, wzmocnienia wspólnej międzynarodowej profilaktyki, sprawiedliwej i rozsądnej dystrybucji szczepionek, jako globalnego dobra publicznego, a także zadeklarował, że Chiny będą dążyć do dostarczenia 2 miliardów dawek szczepionek w ciągu całego roku do innych krajów i w ramach przekazania 100 milionów dolarów na „Program wdrażania szczepionek przeciwko COVID-19”, Chiny przekażą nieodpłatnie krajom rozwijającym się 100 milionów dawek szczepionek w bieżącym roku. Chiny realizują solidarność i współpracę w wymiarze praktycznym. W tym zakresie Chiny i Polska mają wspólne poglądy i stanowiska. Uważnie przeczytałem przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego i słowo „solidarność” jest z pewnością jego słowem kluczowym. Prezydent Duda podkreślił, że wszystkie kraje świata powinny się zjednoczyć, by stawić czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak epidemie czy zmiany klimatyczne. Cieszę się, że w ostatnich latach Chiny i Polska nieprzerwanie działają na rzecz stosunków dwustronnych, pogłębiają praktyczną współpracę w różnych dziedzinach, współpracują w zakresie profilaktyki epidemii, a także zawsze zajmują miejsca w pierwszych szeregach solidarności i współpracy. Według polskich statystyk, od 2016 roku, kiedy stosunki między naszymi krajami zostały podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego, dwustronne obroty handlowe wzrosły o 58 procent, a polski eksport do Chin wzrósł o 77 procent, co uczyniło Chiny drugim największym partnerem handlowym Polski. Pomimo negatywnych skutków epidemii, Polska była trzecim największym celem chińskich inwestycji w UE w ubiegłym roku. Za tymi wynikami kryje się wspólne dążenie obu krajów do solidarności i współpracy.
Utrzymywanie wspólnego rozwoju jest jedynym sposobem na stworzenie lepszej przyszłości. Rozwój jest odwiecznym tematem dotyczącym społeczeństwa ludzkiego i kluczem do osiągnięcia szczęścia przez ludzi. W obliczu poważnych skutków epidemii oraz w celu wspólnego promowania globalnego rozwoju w stronę nowego etapu równowagi, koordynacji i inkluzywności, przewodniczący Xi Jinping oficjalnie przedstawił „globalną inicjatywę na rzecz rozwoju”, której istotą jest przestrzeganie priorytetów rozwoju, zorientowanie na ludzi, włączenie społeczne, ukierunkowanie na innowacje, harmonia między ludźmi i naturą oraz ukierunkowanie na działania, a także praca na rzecz zwiększenia efektywności wielostronnej współpracy w zakresie rozwoju. Inicjatywa koncentruje się na ograniczaniu ubóstwa, bezpieczeństwie żywnościowym, zwalczaniu epidemii i dostępności szczepionek, finansowaniu rozwoju, zmianie klimatu i rozwoju ekologicznym, uprzemysłowieniu, gospodarce cyfrowej, łączności i komunikacji, mając na celu stworzenie globalnej wspólnoty rozwoju. Obecnie zarówno Chiny, jak i Polska znajdują się w kluczowym momencie rozwoju narodowego. Pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin i dzięki nieustającej walce wszystkich Chińczyków, Chiny zbudowały społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, historycznie rozwiązały problem absolutnego ubóstwa i rozpoczęły nową podróż w kierunku budowy nowoczesnego kraju socjalistycznego. Polska, jako ważny rynek wschodzący w Unii Europejskiej, przyspiesza również swój własny rozwój gospodarczy. Chiny i Polska mają przed sobą bezprecedensowe możliwości i szerokie perspektywy pogłębienia wzajemnie korzystnej dla obu stron współpracy. Jak podkreślił Wang Yi, radca stanu i minister spraw zagranicznych ChRL, podczas rozmowy z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, stosunki chińsko-polskie rozwijają się bardzo dynamicznie dzięki trzem „motorom”, tj. współpracy dwustronnej, współpracy na linii Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia oraz współpracy na linii Chiny-Europa. Uważam, że w miarę coraz szybszego budowania przez Chiny nowego wzorca rozwoju, którego filarem jest obieg krajowy, a obiegi krajowy i międzynarodowy wzajemnie się uzupełniają, a także dzięki dyskusjom nad podobieństwami 14. planu pięcioletniego Chin z planem naprawczym Nowy Polski Ład, droga do wspólnego rozwoju Chin i Polski będzie coraz szersza.
Przestrzeganie zasad multilateralizmu jest właściwym kierunkiem zgodnym z tendencją światową. W tym roku przypada 76. rocznica założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 50. rocznica zgodnego z prawem przywrócenia Nowym Chinom miejsca w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1945 r., aby uniknąć powtórzenia się historycznej tragedii, jaką była II wojna światowa, 51 krajów założycielskich, w tym Chiny i Polska, podpisało Kartę Narodów Zjednoczonych i powołało do życia Narody Zjednoczone, otwierając nowy rozdział w historii ludzkości. Obecnie sytuacja międzynarodowa rozwija się w sposób bardzo złożony, globalne wyzwania są coraz większe, a każdego dnia pojawiają się nowe, wielobiegunowość świata i globalizacja gospodarcza pogłębiają się, wzajemne powiązania i współzależność wszystkich krajów są coraz silniejsze, aspiracje wszystkich ludzi do lepszego życia stają się coraz wyraźniejsze, a ogólna tendencja pokojowego rozwoju jest nieodwracalna. Historia dowiodła i będzie nadal dowodzić, że wzajemnie korzystna współpraca zastąpi gry o sumie zerowej, a multilateralizm zwycięży nad unilateralizmem. Jako największy kraj rozwijający się na świecie, Chiny nalegają na obronę multilateralizmu: od zdecydowanej ochrony autorytetu i statusu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz przestrzegania celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, poprzez aktywny udział we współpracy międzynarodowej na rzecz zwalczania epidemii, dzielenie ze światem się swoimi doświadczeniami i środkami profilaktycznymi oraz budowanie wspólnoty ludzkiego zdrowia i dobrobytu, aż po ciągłe poszerzanie swojej otwartości na świat zewnętrzny, aby razem ze światem odnieść sukces – Chiny działają dynamicznie. W podejściu do spraw międzynarodowych Polska również opowiedziała się po stronie multilateralizmu. W swoim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie prawa międzynarodowego, wskazując, że państwa powinny stać na straży systemu międzynarodowego, którego rdzeniem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, oraz porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym. Dało mi to głębokie poczucie, że opowiadanie się za i praktykowanie multilateralizmu jest stanowczym wyborem podzielanym przez Chiny i Polskę.
W tym roku przypada 72. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. Minęło 72 lata, nastąpiło wiele zmian na arenie międzynarodowej, mimo to stosunki chińsko-polskie utrzymują zdrowy i stabilny rozwój, a przyjaźń i współpraca są zawsze najważniejsze. Wierzę, się, że pod wspólnym przewodnictwem obu głów państw Chiny i Polska będą dalej budować konsensus, pogłębiać współpracę i pracować razem, aby stworzyć wspaniałą przyszłość wspólnego dobrobytu dla obu krajów i narodów.

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Jeszcze o MFR

Zostaw komentarz