13 czerwca 2024

loader

Spotkanie 100-lecia

O lipcowym spotkaniu Komunistycznej Partii Chin i Światowych Partii Politycznych wiele już napisano. Większość komentatorów skupiła się na ocenie przemówienia przewodniczącego Xi Jinpinga.
Niewiele osób, nawet tych pasjonujących się polityką, wie o licznym i aktywnym udziale polskich partii politycznych w tym historycznym wydarzeniu. O silnej, pluralistycznej polskiej obecności.

Koalicję rządzącą w Polsce reprezentowała na Spotkaniu delegacja „Prawa i Sprawiedliwości” kierowana przez posła Marka Suskiego i senatora Grzegorza Czeleja. Poseł Marek Suski jest w polskim parlamencie przewodniczącym parlamentarnej grupy polsko – chińskiej, a senator Grzegorz Celej jej wiceprzewodniczącym.
Opozycyjna Platforma Obywatelska reprezentowana była przez delegację kierowaną przez posła Tomasza Kostusia, wiceprzewodniczącego parlamentarnej grupy polsko- chińskiej.
Delegacja zasiadającego również w ławach opozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowana była przez przewodniczącego tej partii posła Władysława Kosiniaka- Kamysza.
Polska lewica miała na światowym spotkaniu trzy swoje reprezentacje.
Porozumienia Socjalistów pod przewodnictwem Andrzeja Ziemskiego, z udziałem znanego sinologa doktora Sylwestra Szafarza.
Polskiej Partii Socjalistycznej kierowanej przez senatora Wojciecha Koniecznego. Obecni też byli sekretarz PPS Czesław Kulesza i rzecznik prasowy PPS Cezary Żurawski.
Delegacji Nowej Lewicy przewodził poseł Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący partii, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący parlamentarnej grupy polsko- chińskiej.
W składzie delegacji byli też poseł Arkadiusz Iwaniak, przewodnicząca regionu Mazowsze NL Magda Zdyra, eksperci Piotr Gadzinowski i Lidia Grzejszczyk.
Piotr Gadzinowski jest również redaktorem naczelnym opiniotworczego Dziennika „Trybuna” regularnie publikującego artykuły poświęcone problematyce Chin i Azji Południowo- Wschodniej.
W czasie wielogodzinnego, odbywającego się w formie telekonferencji Spotkania wypowiadali się przewodniczący Xi Jinping oraz prezydenci i premierzy państw ze wszystkich kontynentów naszego globu.
Przewodniczący polskich delegacji, podobnie jak z innych państw, mieli możliwość nagrania swych wypowiedzi i przekazania ich na potrzeby przygotowywanej przez organizatorów wideo relacji dokumentującej wydarzenie.
Historyczne Spotkanie było też komentowane na bieżąco przez znanych, światowych polityków.
Wieloletni poseł SLD na Sejm RP i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, były sekretarz stanu ds. zagranicznych, profesor Tadeusz Iwiński tak, na gorąco,je ocenił: „Troszkę znam Chiny, bo poczynając od 1990 roku miałem okazję odwiedzać ten kraj bodaj siedem razy. Ale nawet ostatnio, gdy stałem na czele delegacji SLD, było to rok przed przedostatnim zjazdem KPCh, wtedy na moją prośbę byliśmy m.in. w Hunanie,w tym w Shaoshan, to były jednak inne Chiny. Od tamtej wizyty dostrzegam dzisiaj ogromny postęp i chińską dynamikę rozwojową.
Dzisiaj, w sytuacji kumulacji ogromnych wyzwań globalnych rola ChRL wyraźnie wzrosła. Świetny okazał się pomysł zwołania konferencji partii politycznych z całego świata i zajęcia się w jej toku wymianą doświadczeń z procesu rządzenia.
Wszyscy mówcy akcentowali wielką rolę Komunistycznej Partii Chin. Posiada ona 95 mln członów, to jedna z dwóch największych partii w skali świata, obok rządzącej w Indiach Bharatiya Janata Party.
Na szczególną uwagę zasługuje docenienie przez mówców wyjątkowej roli Chin i KPCh w walce z pandemią Covid-19.C Zwłaszcza, jeśli chodzi o pomoc w zagwarantowaniu szczepionek i unikaniu tego, co jeden z mówców określił mianem „imperializmu szczepionkowego”.
To szczególnie ważne dla takich państw, jak w Afryce.
Konferencja uzmysłowiła znaczenie KPCh wśród partii politycznych całego globu.Właściwy był jej tytuł: ”KPCh i światowe partie polityczne. Doświadczenia w procesie rządzenia”.
Pozytywnie uderzała wysoka ranga zaproszonych gości. Prezydenci lub byli prezydenci: RPA, Kazachstanu, Rosji. Argentyny, Kuby, Zimbabwe, Filipin, Boliwii, Autonomii Palestyńskiej, Serbii, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu i wielu innych.
Mam nadzieję,że niedługo ukaże się książka z materiałami z tego bardzo ważnego wydarzenia.
Wszystkie uczestniczące w tym szczycie partie zaakceptowali wspólne Oświadczenie. Czytamy w nim:
„My, delegaci uczestniczyliśmy w dniu 6 lipca 2021 roku w szczycie KPCh i Światowych Partii Politycznych, zorganizowanym przez Komunistyczną Partię Chin w formie wideo konferencji. Koncentrując się na temacie „Dobrobyt Ludu: Odpowiedzialność Partii Politycznych”, podczas szczytu mieliśmy okazje na dogłębną wymianę poglądów.
W rezultacie osiągnęliśmy szeroko pojęty konsensus, a szczyt zakończył się pełnym sukcesem.
Jesteśmy świadomi, iż dzisiejszy świat przechodzi dogłębne i złożone zmiany, w czasie gdy tendencja globalizacji gospodarczej z każdym dniem wzrasta, nauka i technologia rozwijają się w niesamowitym tempie, a interakcje między cywilizacyjne stają się coraz częstsze. Dążenie do szczęścia ludzi ze wszystkich krajów jest ze sobą powiązane jak nigdy przedtem, ludzkość razem mierzy się z historycznymi możliwościami, jak i musi stawiać czoła ryzykownym wyzwaniom. Epidemia COVID-19 nauczyła nas, że ludzkość funkcjonuje w jednej wspólnej globalnej wiosce, która ewoluuje w ściśle powiązaną ze sobą społeczność, którą łączy wspólna przyszłość. Trudności i wyzwania stojące przed ludzkością można rozwiązać jedynie poprzez solidarność i współpracę. Partie polityczne są źródłami polityki narodu i zwolennikami interesów ludzi,a także odgrywają ważną rolę w życiu politycznym krajów. W tych historycznie nowych okolicznościach wspólną odpowiedzialnością i wspólnym celem partii politycznych jest zapewnienie dobrobytu ich własnemu narodowi w prawdziwym tego słowa znaczeniu oraz umożliwienie osiągniecie takiego stanu wszystkim ludziom, dążąc do harmonijnej wizji dobrobytu ogółu.
I.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do budowania konsensusu w sprawie tych wartości. Należy dołożyć wszelkich starań, by promować wartości podzielane przez całą ludzkość, takie jak pokój, rozwój, sprawiedliwość, demokracja czy wolność. Należy podążać zgodnie z historycznym trendem demokratyzacji stosunków międzynarodowych, jak i podtrzymywaniem ścieżki multilateralizmu, tak aby stosunki opierały się na wspólnym gruncie, szacunku i wzajemnym uczeniu się. W interakcjach międzynarodowych należy kierować się zasadami szacunku, uczciwości, sprawiedliwości oraz korzystnej dla wszystkich stron współpracy. Należy wprowadzić wspólne, kompleksowe oraz oparte na współpracy podejście do bezpieczeństwa. Potrzeba skoncentrowanych wysiłków by zbudować otwarty, czysty i piękny świat, cieszący się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem oraz wspólnym dobrobytem. W związku z tym społeczność międzynarodowa będzie czynić postępy w dążeniu do budowania wspólnej przyszłości oraz mobilizowania sił politycznych do ciągłego rozwoju i postępu dla ludzkości.
II.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do promowania wspólnego rozwoju. W tym celu niezbędne jest aktywne wdrażanie Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, dostosowanie strategii rozwoju i koordynacja polityki makroekonomicznej. Równie istotnym jest wzmocnienie globalnej współpracy naukowej i technologicznej w zakresie innowacji, utrzymanie wielostronnego systemu handlowego, z zachowaniem przewodniej roli Światowej Organizacji Handlu, a także promowanie handlu oraz liberalizacja i optymalizacja środowiska inwestycyjnego. Ponadto, ważne jest również pogłębienie współpracy w zakresie budowy infrastruktury, zapewniając stabilne i sprawne działanie globalnego łańcucha produkcji, dostaw oraz systemu finansowego, podnosząc przy tym poziom globalnych połączeń między systemowych. Globalizacja gospodarcza ukierunkuje się wówczas na bardziej otwarty, inkluzywny, zrównoważony i korzystny dla wszystkich stron rozwój, przy wzmacnianiu jego globalnej sprawiedliwości, skuteczności i synergii.
III.
Proponujemy, aby partie polityczne państwa świata dokładały wszelkich starań do stworzenia na ziemi przyjaznego domu. W drodze do osiągnięcia „międzypokoleniowego ładu”, należy starać się urzeczywistniać wizję harmonijnego współistnienia człowieka i natury, nadając priorytety zachowaniu i ochronie przyrody, co przyniesie zmianę w kierunku ekologicznej, niskoemisyjnej, cyrkulacyjnej i zrównoważonej produkcji i stylu życia. Co więcej, aktywne wsparcie powinno przejawiać się w stworzeniu zróżnicowanego i symbiotycznego ekosystemu oraz zapewnianiu pomocy krajom rozwijającym się w zakresie finansowania, technologii i budowania potencjału. Dzięki temu, możliwa będzie globalna współpraca dotycząca ogólnoświatowych problemów środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie mórz i ochrona gatunków. Możliwe będzie wówczas budowanie opartego na zasadach równości, rozsądku i wspólnych korzyści globalnego środowiska, tworzenie miejsca koegzystencji ludzi i natury.
IV.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów angażowały się w ochronę życia i zdrowia ludzi. Filozofia, zgodnie z którą ludzie i ich życie stoją na pierwszym miejscu, musi być wdrażana poprzez umieszczenie tych dwóch wartości na szczycie w hierarchii programów rozwoju oraz poprzez gwarancję uwzględnienia wszystkich czynników zdrowotnych w tworzeniu polityki. Mając na uwadze cel, jakim jest dostarczenie wszystkim usług zdrowotnych ujętych w cyklu życia człowieka, należy zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ludzi na bezpieczne, skuteczne, wygodne i przystępne cenowo usługi zdrowotne. Nauka i współpraca muszą zostać uznane za niezawodne środki służące do pokonania wirusa i uwolnienia się od chorób. Należy przeciwstawić się upolitycznieniu pandemii i stygmatyzacji związanej z wirusem. Kraje rozwijające się, mające wrażliwe systemy zdrowia publicznego, muszą otrzymać niezbędną pomoc w celu zwiększenia ich zdolności reagowania. W ten sposób ulegnie poprawie globalny system zarządzania zdrowiem publicznym, a wraz z nim – postęp w tworzeniu wspólnoty zdrowia wszystkich ludzi.
V.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów angażowały się w ułatwianie wymiany i wzajemnego przekazywania sobie wiedzy między cywilizacjami. Muszą być przestrzegane zasady równości, szacunku, otwartości i inkluzyjności, tak aby wznieść się ponad różnice między cywilizacjami i ideologiami i aby chronić różnorodności wszystkich kultur na świecie. Wszystkie cywilizacje muszą i mogą znaleźć należne im miejsce w intelektualnej skarbnicy ludzkości. Należy promować dialog i wymianę międzycywilizacyjną poprzez intensywne interakcje międzyludzkie i współpracę w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, sportu, turystyki i wśród ośrodków analitycznych. Należy zachęcać do nawiązania kontaktów między różnymi grupami społecznymi ze wszystkich krajów w celu lepszego zrozumienia i docenienia różnych cywilizacji oraz czerpania inspiracji. W ten sposób różne cywilizacje będą mogły w harmonii współistnieć z innowacyjnym rozwojem poszczególnych ich przedstawicieli.
VI.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich państw angażowały się w poprawę dobrobytu obywateli ich krajów. Kwestie, które bezpośrednio dotyczą ludności i wymagają natychmiastowej reakcji, muszą być skutecznie rozwiązywane poprzez wspieranie powoływania instytucji i rządów prawa w społeczeństwie, jak również poprzez poprawę polityki społecznej i usług publicznych oraz promowanie sprawiedliwości w sądownictwie i równości w podziale dochodów. Należy podjąć zdwojone wysiłki w celu zwalczania korupcji, wzmocnienia międzynarodowej współpracy antykorupcyjnej oraz promocji tworzenia uczciwych i kompetentnych rządów. Należy przyjąć różnorodne środki mające na celu poprawę warunków rozwoju dla osób ubogich, w tym politykę fiskalną i finansową, edukację i szkolenia oraz wsparcie konkretnych branż. W ten sposób ograniczanie ubóstwa będzie w większym stopniu samonapędzającym się mechanizmem, który jest dobrze ukierunkowany i zorientowany na wyniki. W międzyczasie należy poświęcić więcej uwagi i wnieść wkład we współpracę międzynarodową w zakresie ograniczania ubóstwa. Większy nacisk i wsparcie należy skierować na ograniczanie i łagodzenie ubóstwa we wszystkich krajach, a zwłaszcza w krajach rozwijających się.
VII.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zobowiązały się do podniesienia swojego poziomu zarządzania. Należy poświęcić odpowiednią uwagę związanym z budowaniem partii wyzwaniom, które pojawiają się w związku z falą cyfryzacji i stosowania technologii informatycznych. Odpowiedzią jest tu zwiększenie wymiany doświadczeń i współpraca w zakresie zarządzania oraz stałe poszukiwanie skutecznych sposobów na ulepszanie budowy partii w coraz to nowych okolicznościach. Skuteczność zarządzania społecznego musi zostać zwiększona, tak aby zapewnić jego całościowe i skoordynowane działanie. W związku z tym poprawi się zdolność sprawowania rządów z punktu widzenia uczestnictwa, rozważań i realizacji działań na rzecz dobrobytu obywateli. Większy wkład zostanie wniesiony w rozwiązanie problemów rozwojowych, przed którymi stoi ludzkość.
VIII.
Proponujemy, aby partie polityczne wszystkich krajów zaangażowały się w opracowanie lepszych zasad globalnego zarządzania. Należy podtrzymać filozofię szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wzajemnych korzyści. Należy wspólnie chronić porządku i systemu międzynarodowego opartego na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Należy podnieść status i rolę prawa międzynarodowego w systemie globalnego zarządzania. Przepisy międzynarodowe muszą być skutecznie przestrzegane i stosowane w praktyce, tak aby w sferze międzynarodowej obowiązywała zasada praworządności. Należy podjąć wspólne wysiłki w celu zbadania możliwości ustanowienia systemów politycznych i instytucjonalnych dostosowanych do nowej rewolucji technologicznej i transformacji przemysłowej, tak aby innowacje technologiczne były dostępne oraz mogły być dzielone i wykorzystywane przez większą liczbę krajów i ich obywateli. W ten sposób proces reform systemu globalnego zarządzania stanie się bardziej sprawiedliwy, otwarty, przejrzysty i inkluzyjny, a prawa i interesy wszystkich krajów będą w pełni zagwarantowane.

Pragniemy podziękować Komunistycznej Partii Chin za jej działania, które sprawiły, iż ten szczyt był możliwy. Jako partie polityczne zobowiązujemy się do dalszego wzmacniania wymiany i współpracy z KPCh oraz do wniesienia naszej mądrości i siły, tak aby wzmocnić wzajemne zrozumienie i wspólny rozwój wśród ludzi pochodzących ze wszystkich krajów.

Gabriel Piotrowicz

Poprzedni

Fejk nius

Następny

Ciągle w drodze

Zostaw komentarz