26 września 2023

loader

Konstytucja Rzeczypospolitej Wolskiej

Prezydent Andrzej Duda „chciałby, żebyśmy mieli Konstytucję na miarę XXI wieku, która została stworzona i napisana przez Polaków, a nie tylko prawników”. Jako Polka i nie prawniczka, wychodzę naprzeciw prezydenckiemu marzeniu. Oto projekt na prezydencką miarę. Konstytucja, która nie zostawia pola do interpretacji ani złudzeń, że „dobra zmiana” prowadzi wprost do kaczystowskiej monarchii absolutnej.

 

KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Wolskiej

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Preambuła
W trosce o byt i przyszłość naszego Boga, Honoru i Ojczyzny,
odzyskawszy w 2015 roku możliwość autorytarnego stanowienia o ich losie,
my, Naród Prawdziwych Wolaków – obatele lepszego sortu,
wierzący w niepokalanie poczętych Lecha i Jarosława Kaczyńskich oraz w Ich Matkę Jadwigę z Jasiewiczów,
będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
mający większe niż gorszy sort prawa i mniejsze powinności wobec dobra wspólnego – Wolski,
wdzięczni Żołnierzom Wyklętym za walkę, a Kościołowi Katolickiemu za indoktrynację Wolaków,
nawiązując do najlepszych tradycji naszych przodków, którzy na mchu jadali, ale nauczyli Francuzów jeść widelcami,
złączeni więzami wspólnoty z miłującymi PiS rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby konfliktów ze wszystkimi krajami dla dobra
Narodowego Wolactwa,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów przejściowej konstytucji
pragnąc na zawsze zagwarantować Suwerenowi – Wolakom lepszego sortu prawo do obchodzenia Miesięcznic Smoleńskich,
w poczuciu odpowiedzialności przed Prezesem PiS i Bogiem,
ustanawiamy w rocznicę zbrodni smoleńskiej
Konstytucję Rzeczypospolitej Wolskiej
jako prawa podstawowe dla kaczystowskiej monarchii absolutnej
oparte na łamaniu wolności i nieposzanowaniu sprawiedliwości, jedynowładztwie Prezesa PiS i braku dialogu społecznego.
Wszystkich, którzy dla dobra Wolski tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej wyższości Wolaków lepszego sortu i w obowiązku pognębienia gorszego sortu,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Wolski i wiecznej szczęśliwości Suwerena.

Rozdział I

Rzeczpospolita Wolska
Art. 1.
Rzeczpospolita Wolska jest dobrem wspólnym obateli lepszego sortu.
Art. 2.
Rzeczpospolita Wolska jest państwem absolutyzmu nieoświeconego.
Art. 3.
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Wolskiej należy do Prezesa PiS, który sprawuje ją przez swoich zaufanych lub bezpośrednio.
Art. 4.
Rzeczpospolita Wolska strzeże swojego terytorium przed uchodźcami, Wolakom zapewnia ograniczone wolności i prawa, dba o dziedzctwo narodowe, z wyjątkiem lasów i ich dzikich mieszkańców, zapewnia ochronę środowiska PiS, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, która nakazuje przekopać Mierzeję Wiślaną i ewentualnie Półwysep Helski.
Art. 5.
Przepisy Konstytucji stosuje się wg widzimisię Prezesa PiS lub bezpośrednio.
Art. 6.
1. Ustrój Rzeczypospolitej Wolskiej opiera się na skupieniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w rękach PiS.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje PiSejm, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, władzę sądowniczą PiSądy i trybunały, władzę terytorialną PiSamorządy, a władzę ostateczną Prezes PiS.
Art. 7.
Rzeczpospolita Wolska ma jedną partię polityczną – PiS.
Art. 8.
Rzeczpospolita Wolska nie zapewnia wolności mediów.
Art. 9.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina i macierzyństwo znajdują się pod opieką Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski.
Art. 10.
Rzeczpospolita Wolska jest państwem wyznaniowym. Katolicyzm jest religią państwową. Głową Kościoła jest ojdyr Rydzyk.
Art. 11.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Wolskiej służą PiS i mogą być stosowane przeciwko obatelom gorszego sortu.

Rozdział II

Wolności, prawa i obowiązki suwerena i obatela

Zasady ogólne

Art. 12.
1. Nie wszyscy są równi wobec prawa.
2. Każdy może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny i bez przyczyny.
Art. 13.
Kobiety w Rzeczypospolitej Wolskiej mają mniej praw.
Art. 14.
Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Wolskiej, korzysta z praw zapewnionych w Konstytucji wg widzimisię władzy.
Art. 15.
Rzeczpospolita Wolska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia do ekshumacji.
Art. 16.
Odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto podpadnie rządzącym.
Art. 17.
Zbrodnie przeciwko PiS nie podlegają przedawnieniu.
Art. 18.
Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym widzimisię.
Art. 19.
Każdy może być zmuszony przez areszt wydobywczy do ujawniania wszelkich informacji, a władze mogą je dowolnie wykorzystać.
Art. 20.
Obatela gorszego sortu można wydalić z kraju i zakazać mu powrotu do kraju.
Art. 21.
1. Nikomu nie zapewnia się wolności sumienia ani religii.
2. Każdy może być zmuszony do uczestniczenia w katolickich praktykach religijnych.
Art. 22.
Cenzura prewencyjna jest warunkiem zachowania właściwego poziomu moralnego Narodu Wolskiego.

Wolności i prawa polityczne

Art. 23.
Zapewnia się wolność organizowania miesięcznic smoleńskich.
Art. 24.
Obatel Wolski lepszego sortu ma prawo wybierania władz, jeżeli nie był poczęty in vitro i posiada świadectwo moralności od proboszcza.
Art. 25.
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi, ale po co, skoro i tak nie będą rozpatrzone.

Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Art. 26.
Każdy ma prawo do własności, póki nie zostanie mu odebrana przez władzę.
Art. 27.
Wolacy gorszego sortu są reedukowani w obozach pracy.
Art. 28.
Niektórzy mają prawo do zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia na koszt państwa. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa władza.
Art. 29.
1. Nauka religii do 18 roku życia jest obowiązkowa i płatna.
2. Zapewnia się nierówny dostęp do wykształcenia.
Art. 30.
Matka-Wolka w stanie błogosławionym ma prawo do pomocy państwa. Prawo to automatycznie wygasa z chwilą porodu.
Art. 31.
Rzeczpospolita Wolska zapewnia ochronę praw dzieci poczętych. Prawa te wygasają z chwilą urodzenia.
Art. 32.
Władze realizują program Mieszkanie+ poprzez wysiedlanie Wolaków gorszego sortu i zasiedlanie ich mieszkań obatelami lepszego sortu.
Art. 33.
Władze chronią obateli przed nadmiernym rozpasaniem konsumpcyjnym.

Obowiązki

Art. 34.
Obowiązkiem obatela wolskiego jest wierność Rzeczypospolitej oraz miłość do PiS i jej prezesa, oby żył wiecznie.
Art. 35.
Każdy jest obowiązany do płacenia na Kościół i PiS. Gorszy sort płaci więcej.

Rozdział III

Źródła prawa

Art. 36.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa naturalnego Rzeczypospolitej Wolskiej są Prezes PiS, ojdyr Rydzyk i Bóg.

Rozdział IV

PiSejm

Art. 37.
Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Wolskiej sprawuje PiSejm
Art. 38.
PiSejm składa się z pisłów.
Art. 39.
Wybory do PiSejmu odbywają się w terminie i na zasadach określonych przez Prezesa PiS.
Art. 40.
1. Pisłowie są przedstawicielami PiS. Wiążą ich instrukcje prezesa PiS.
2. Pisłowie składają przed Prezesem PiS następujące ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję składać projekty ustaw zgodne z prawem Bożym i głosować, jak zarządzi PiS. Tak mi dopomóż Bóg i Prezes PiS”.

Rozdział V

Prezydent Rzeczypospolitej Wolskiej

Art. 41.
1. Prezydent Rzeczypospolitej Wolskiej jest z łaski Prezesa PiS, który go namaszcza i decyduje o długości kadencji.
2. Prezydent Rzeczypospolitej pilnuje żyrandoli i czuwa, bo w każdej chwili może dostać coś do podpisania.
Art. 42.
Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu na klęczkach następującej przysięgi:
„Uroczyście przysięgam, że nigdy nie sprzeciwię się Prezesowi PiS ani żadnemu poleceniu, które jego jest. Tak mi dopomóż Bóg”.
Art. 43.
Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski, powołuje sędziów i nadaje tytuły profesorskie wg swojego widzimisię, ale nie wbrew woli prezesa PiS.

Rozdział VI

Rada Ministrów i administracja rządowa

Art. 44.
Rada Ministrów dzieli i rządzi.
Art. 45.
W administracji rządowej wiedzą, co mają robić.
Art. 46.
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed prezesem PiS i ewentualnie innym Bogiem.

Rozdział VII

Samorząd terytorialny

Art. 47.
Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi PiS.

Rozdział VIII

PiSądy i trybunały

Art. 48.
PiSądy i trybunały są władzą zależną od PiS.
Art. 49.
Sędziowie są powoływani na jakiś czas spośród protegowanych prezesa PiS i są usuwalni.
Art. 50.
Prezesa Trybunału wybiera się spośród sędziów, których współmałżonek był tajnym współpracownikiem służb PRL.

Rozdział IX

Organy kontroli i ochrony prawa

Art. 51.
Ostateczna kontrola wszystkiego jest sprawowana przez prezesa PiS.

Rozdział X

Finanse publiczne

Art. 52.
Finanse publiczne mają wystarczać.
Art. 53.
Centralnym bankiem państwa jest SKOK.

Rozdział XI

Stany nadzwyczajne

Art. 54.
Na terenie Rzeczpospolitej Wolskiej obowiązuje stan smoleński.

Rozdział XII

Zmiana Konstytucji

Art. 55.
Zmiana konstytucji zostanie wprowadzona, jak będzie trzeba.

Rozdział XIII

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56.
Traci moc wszystko, co było przedtem.
Art. 57.
Konstytucja Rzeczypospolitej Wolskiej wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na profilu prof. Joanny Senyszyn na platformie Facebook oraz w tygodniku „Fakty i Mity”.

trybuna.info

Poprzedni

Cud nad Wisłą

Następny

Brońmy Generała!