Za PKB o wartości stu bilionów juanów stoi mądra polityka zapewnienia dobrych warunków życia dla obywateli

101,5986 bilionów juanów, wzrost o 2,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku – to wstępne dane o chińskim PKB w 2020 roku w komunikacie statystycznym opublikowanym przez Państwowy Urząd Statystyczny pod koniec lutego. Po niezwykłym roku wszyscy Chińczycy wiedzą, jak trudno jest osiągnąć taki wynik.

Nie ulega wątpliwości, że głównym czynnikiem umożliwiającym wzrost gospodarczy Państwa Środka wbrew światowym trendom jest skuteczne powstrzymanie epidemii. W przeciwnym razie ekonomia nie byłaby w stanie odwrócić tendencji od ujemnego do dodatniego wzrostu w drugim kwartale 2020 r. Dzięki temu, patrząc na statystyki obrazujące obecną sytuację, można zaobserwować krzywą w kształcie litery V, która intryguje świat.
Dlaczego gospodarka Chin funkcjonuje tak dobrze? Jest to ściśle związane z decyzją rządu, by za punkt wyjścia przyjąć dobrobyt obywateli. W obliczu globalnego problemu skoordynowania walki z pandemią z zapewnieniem ożywienia gospodarczego, Chiny postawiły zagwarantowanie zatrudnienia i środków do życia dla mieszkańców w najważniejszym miejscu. Opracowały i wdrożyły odpowiednią politykę dotyczącą redukcji podatków i opłat na dużą skalę, plany zwiększenia wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw i wyasygnowały biliony specjalnych obligacji bezpośrednio dla zwykłych ludzi.
Logika stojąca za tym nie jest skomplikowana, bo utrzymując główne podmioty rynkowe, takie jak przedsiębiorstwa, możemy utrzymać miejsca pracy, a także zapewnić przysłowiową „miskę ryżu” dla setek milionów ludzi.
Obecnie osiągnięto pewne etapowe wyniki. W 2020 r. w miastach i miasteczkach na terenie całego kraju powstało 11,86 mln nowych miejsc pracy, przekraczając zakładane cele. Pod koniec 2020 roku wskaźnik bezrobocia w miastach wyniósł 5,2 proc. , a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,2 proc. , oba wskaźniki były zatem niższe od zakładanych. PKB per capita przekroczył 10 000 USD przez dwa kolejne lata. W ubiegłym roku średni dochód na mieszkańca Chin wyniósł 32189 juanów, co stanowi rzeczywisty wzrost o 2,1 proc. po odliczeniu czynników cenowych, a tempo wzrostu dochodów było nawet szybsze niż tempo wzrostu PKB na mieszkańca.
Poza tym, systemowe ożywienie gospodarki Chin stało się również główną siłą napędzającą globalne przyspieszenie, co ostatecznie wpływa na wzrost dobrobytu ludzi na całym świecie.
Najbardziej bezpośrednią zasługą Chin jest pomoc światu w walce z pandemią. Kompleksowy system przemysłowy i niezawodny system logistyczny zaspokajają potrzeby wielu krajów w zakresie produktów do zapobiegania epidemii, życia codziennego i artykułów biurowych.
Gospodarka Chin odegrała wiodącą rolę w ożywieniu, a także przyczyniła się do zwiększania stabilności globalnego łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw.
Według dostępnych statystyk, w 2020 roku Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i po raz pierwszy stały się największym partnerem handlowym Unii Europejskiej, a także prześcignęły Meksyk i ponownie stały się największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Łączna wartość importu i eksportu do krajów na trasie wzdłuż „Pasa i Szlaku” wzrósła o 1 proc. rok do roku.
Jednocześnie Chiny nieustannie zwiększają swoją otwartość, co stworzyło nowe możliwości inwestycyjne firmom z całego globu. W ubiegłym roku faktyczne wykorzystanie kapitału zagranicznego osiągnęło poziom 1 biliona juanów, co stanowi wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, z czego faktyczne wykorzystanie inwestycji zagranicznych w branżach zaawansowanych technologii wzrosło o 11,4 proc. . Pod wpływem epidemii rynek chiński stał atrakcyjnym celem inwestycji dla międzynarodowego kapitału do dziś.
Ożywienie w drugiej co do wielkości na świecie gospodarce znacznie zwiększyło także wiarę w ponowne napędzenie globalnej koniunktury. Według średniego rocznego kursu wymiany RMB, w 2020 r. całkowita wartość ekonomii Państwa Środka stanowiła ponad 17 proc. światowego ogółu. Powszechnie przewiduje się, że trend ożywienia w 2021 roku będzie kontynuowany. Bloomberg opublikował niedawno artykuł, w którym twierdzi, że w najbliższych miesiącach będzie można się przekonać, iż roczne dane o stanie chińskiej ekonomii, na które zwraca uwagę większość ekonomistów, będą wykazywały trend wzrostowy.
Obecnie globalna tendencja rozprzestrzeniania się pandemii i sytuacja gospodarcza są nadal niepewne. Również dla Chin istnieją tak szanse jak i zagrożenia. Dobra wiadomość jest taka, że ​​długoterminowe pozytywne trendy nie uległy zmianie. W tym roku Chiny rozpoczną kolejny plan pięcioletni, mający na celu zapewnienia rozwoju lepszej jakości, który będzie sprawiedliwszy, bardziej zrównoważony i bezpieczniejszy. To daje światu powód do oczekiwań: tendencja ożywienia gospodarki Chin będzie kontynuowana, a w tym procesie dążenie większej liczby ludzi do lepszego życia stanie się rzeczywistością.

PKB Chin po raz pierwszy przekracza 100 bilionów juanów

Z danych opublikowanych 18 stycznia przez Chiński Narodowy Urząd Statystyki wynika, że w 2020 roku PKB Chin po raz pierwszy przekroczył próg 100 bilionów juanów RMB i osiągnął poziom 101,5986 bilionów juanów (15,51 bilionów dolarów), co daje wzrost o 2,3 proc. rok do roku.
W obliczu pandemii COVID-19 w ciągu ostatniego roku światowa gospodarka pogrążyła się w najpoważniejszej recesji od zakończenia II wojny światowej. W pierwszym kwartale chińska gospodarka zanotowała spadek o 6,8 punktu procentowego rok do roku, co jest pierwszym w historii ujemnym wzrostem od czasu, gdy Chiny zaczęły publikować kwartalne dane gospodarcze.
W krytycznym momencie chiński rząd precyzyjnie ocenił sytuację, podjął zdecydowane działania i skoordynował restrykcje epidemiczne z rozwojem gospodarczym. Dzięki mobilizacji wszystkich zasobów w obliczu pandemii, Chiny stały się pierwszym krajem, który opanował pandemię, wznowił pracę i produkcję. Wzrost gospodarczy Chin w czterech kwartałach ubiegłego roku wyniósł odpowiednio -6,8 proc. , 3,2 proc. , 4,9 proc. i 6,5 proc. . Przewiduje się, że Chiny będą jedyną dużą gospodarką, która osiągnęła dodatni wzrost w 2020 roku. Udział gospodarki Chin stanowi obecnie 17 proc. całej gospodarki światowej, w porównaniu z 16,3 proc. w 2019 roku, co stanowi nowy rekord.
W listopadzie 2020 roku 832 powiaty w Chinach otrząsnęły się z ubóstwa, co oznacza, że Chiny o 10 lat wcześniej osiągnęły cel redukcji ubóstwa określony w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Sonda Chang’e-5 powróciła na Ziemię po pobraniu próbek księżycowych, a sonda Tianwen-1 została pomyślnie wystrzelona i leci na Marsa. Ponadto, system nawigacji satelitarnej Beidou został oficjalnie oddany do użytku; stworzono również prototyp komputera kwantowego Jiuzhang.
W zeszłym roku łączna produkcja zbóż w Chinach osiągnęła nowy rekord, przekraczając 650 miliardów kilogramów przez sześć kolejnych lat. Ten wynik zapewnił Chinom pierwsze miejsce na świecie. Oczekuje się, że pod względem wartości dodanej przemysłu wytwórczego Chiny utrzymają pozycję światowego lidera 11 rok z rzędu. Chiny przodują również w długości sieci kolei dużych prędkości – 38 tys. kilometrów oraz autostrad, liczących ponad 155 tys. kilometrów. Poza tym, Chiny są krajem o największej liczbie użytkowników sieci 5G, a liczba terminali podłączonych do tej sieci przekracza 200 milionów.
W zeszłym roku wartość dodana chińskiego przemysłu usługowego stanowiła 54,5 proc. PKB, o 0,2 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej. Konsumpcja końcowa stanowiła 54,3 proc. PKB, o 11,2 proc. więcej niż akumulacja brutto.
W 2020 roku w Chinach spadło zużycia energii na jednostkę PKB, a udział czystej energii wzrósł o 1 proc. w całkowitym zużyciu energii w stosunku do roku poprzedniego. Stężenie PM2,5 spadło o 8,3 proc. w 333 miastach prefekturalnych i 4 miastach wydzielonych.
W 2020 roku kursowało 12 400 pociągów China Railway Express, co oznacza wzrost o 50 proc. w porównaniu z rokiem przednim, pomimo pandemii, docierając do 97 miast w 21 krajach europejskich i pomagając utrzymać łańcuchy produkcyjne i zaopatrzenie w towary użytku codziennego.
Obniżając próg inwestycyjny, Chiny wdrożyły nową wersję negatywnych list inwestycji zagranicznych na 2020 r., co w większym stopniu otworzyło sektor usługowy, produkcyjny i rolny.

Chiny utrzymały wzrost

Według dostępnych danych za ubiegły rok, Państwo Środka osiągnęło najlepsze wyniki wśród dużych gospodarek świata.
Dyrektor Narodowego Urzędu Statystycznego Chin Ning Jizhe poinformował, że w drugim kwartale ubiegłego roku chiński produkt krajowy brutto wzrósł o 3,2 proc., po jego spadku w pierwszym kwartale 2020 r. Od tego momentu można więc mówić o wychodzeniu Chin z krótkotrwałej recesji, spowodowanej konsekwencjami pandemii Covid-19.
W kolejnych miesiącach tempo wzrostu przyśpieszało i wyniosło 4,9 proc. w trzecim kwartale oraz 6,5 proc. w czwartym. Tym samym kwartalne wskaźniki wzrostu powróciły do normy, zaś roczny wzrost gospodarczy wyniósł 2,3 proc. – i Chiny mogą być jedyną dużą gospodarką na świecie, która osiągnęła dodatni wzrost w ubiegłym roku.
Na świecie jest 18 głównych gospodarek z produktem krajowym przekraczającym 1 bilion USD. Dane za 2020 r. dla części z nich nie zostały jeszcze opublikowane, ale według danych z pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku, tylko Państwo Środka odnotowało wzrost.
Oczekuje się, że w 2020 roku PKB Chin osiągnie 101,6 biliona juanów, w całym kraju powstanie 11,86 mln nowych miejsc pracy, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,5 proc. w stosunku do 2019 r., a krajowy dochód rozporządzalny mieszkańców Chin zwiększy się realnie o 2,1 proc.
Wiadomo już, że w 2020 r. stopa bezrobocia w Chinach wyniosła średnio 5,6 proc., zmniejszono zużycie energii na jednostkę PKB, ogólny bilans płatniczy poprawił się, a na koniec ubiegłego roku rezerwy walutowe wyniosły 32165 mln USD, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1086 mld USD.
Jak twierdzi dyrektor Narodowego Urzędu Statystycznego Chin, nastąpiło zdecydowane zwycięstwo w decydującej walce z ubóstwem – a dochody mieszkańców wsi na obszarach dotkniętych ubóstwem gwałtownie wzrosły. Dotyczy to zwłaszcza siedmiu prowincji: Guangxi, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Gansu, Ningxia i Xinjiang, gdzie zamieszkuje duża liczba biednych ludzi.
Skutecznej walce z ubóstwem sprzyjał wzrost wydatków ogólnokrajowego budżetu na ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie oraz poprawę sytuacji mieszkaniowej. W okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku nakłady budżetu Chin na te cele wzrosły odpowiednio o 9,8 proc, 9,5 proc. i 9,2 proc.

Współpraca między Chinami a Europą Środkową i Wschodnią odnotowuje stały wzrost

Dai Mingyou jest właścicielem rodzinnej firmy produkującej meble w Fuyang, w prowincji Anhui we wschodnich Chinach. Gdy zbliżają się wiosenne święta, jego pracownicy pracują przez całą dobę, aby dostarczyć wszystkie zamówienia na eksport, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC). – Kiedyś to Niemcy były głównym odbiorcą naszych produktów, ale obecnie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, takie jak Polska, Czechy i Słowacja, stanowią połowę naszego eksportu – mówi Dai.

Założona w 2013 roku firma Dai stale się rozwija, produkując i sprzedając wykwintne meble z drewna i rotangu. Jego eksport osiągnął 20 milionów dolarów w 2020 roku, jego jedna piąta trafia do Polski. – Nasza pierwsza umowa z polskim klientem napotkała pewne zwroty akcji, ale obie strony wykazały się szczerością i uczciwością w rozwiązywaniu problemów – wspomina Dai. Potem on i jego polski klient zostali kumplami. Liczba jego polskich klientów wzrosła do 20, stworzył też polski oddział swojej firmy, który zacznie działać, gdy tylko skończy się pandemia COVID-19, mówi Dai.
Według rządu prowincji współpraca między Anhui a krajami Europy Środkowej i Wschodniej rozwija się w ostatnich latach. Tendencję tę zaobserwowano również w innych częściach Chin. Pomimo depresji gospodarczej wywołanej przez COVID-19 w większości krajów na świecie, całkowity handel między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł w 2020 roku o 8,4 procent, osiągając pułap 103,45 miliarda dolarów i przekraczając po raz pierwszy granicę 100 miliardów dolarów – mówią statystyki chińskiego Ministerstwa Handlu. Od czasu ustanowienia mechanizmu współpracy między obiema stronami w 2012 r. bezpośrednie inwestycje Chin w 17 krajach Europy Środkowej i Wschodniej wyniosły do ​końca 2020 r. 3,14 miliarda dolarów, obejmując energetykę, infrastrukturę, logistykę, części samochodowe i inne sektory. Tymczasem 17 krajów zainwestowało w tym okresie w Chinach 1,72 miliarda dolarów. Z danych ministerstwa wynika również, że w przewozach towarowych Chiny-Europa w ciągu 2020 roku odbyło się około 12 400 przewozów koleją. Wśród kluczowych kierunków były Polska, Węgry, Czechy, Litwa i Słowacja. Przewozy towarowe odgrywały kluczową rolę w przewozie zaopatrzenia niezbędnego do walki z epidemią w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, a także stworzyły swoistą drogę przyjaźni i dobrobytu między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej – zauważył Lin Songtian, prezes Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia Przyjaźni z krajami zagranicznymi, na piątym spotkaniu lokalnych przywódców Chin i Europy Środkowej i Wschodniej, które odbyło się 5 lutego w Szenjangu, stolicy prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach, za pośrednictwem łącza wideo.

Dzięki tej usłudze jogurt z Bułgarii, polskie mleko, węgierskie wino i grecka oliwa z oliwek dotarły do ​​różnych części Chin, aby wzbogacić chińskie stoły – powiedział Lin. Jego zdaniem, nawiązanych zostało 212 różnych dwustronnych relacji łączących różne powiaty i gminy Chin oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej. Sprzyjają one współpracy w różnych dziedzinach oraz wzmocniły wzajemne zrozumienie i przyjaźń między ludźmi. Zachęcające osiągnięcia we współpracy świadczą o ogromnym potencjale komplementarności między obiema stronami – powiedział Huo Yuzhen, specjalny przedstawiciel Chin ds. Współpracy między Chinami a państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Liu Ning, gubernator prowincji Liaoning, powiedział na spotkaniu, że morskie szlaki towarowe łączące Liaoning z Europą przebiegają przez 12 miast w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a obroty handlowe prowincji z 17 krajami Europy Środkowej i Wschodniej osiągnęły w 2020 r. poziom 2,89 miliarda dolarów. Żupania zadarska w Chorwacji i prowincja Hainan w Chinach podpisały w grudniu 2019 r. porozumienie o nawiązaniu przyjaznych stosunków. Żupan zadarski Božidar Longin powiedział za pośrednictwem łącza wideo, że żupania zadarska aktywnie wspiera inicjatywę Pasa i Szlaku. Dodał, że mechanizm współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią stanowi solidną podstawę dla samorządów obu krajów do realizacji regionalnego rozwoju gospodarczego, umożliwiając obu stronom realizację konkretnych projektów współpracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Gospodarka 48 godzin

Budżet zatwierdzony

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 rok. Zgodnie z jej zapisami, dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, a wydatki 486,8 mld zł. 82,3 mld zł deficytu to środki, które, jak obiecuje rząd, „wzmocnią rozwój gospodarki w bieżącym roku”. Rząd oświadczył także, że „zapewnione są też pieniądze na priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej” – czyli na program 500 plus, bo nic innego już raczej nie zostało z tych rzekomych „priorytetowych działań rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej”. A program 500 plus musi być realizowany, gdyż jakiekolwiek opóźnienia czy ograniczenia w wypłacie tych pieniędzy spowodują, iż PiS przegra z kretesem najbliższe wybory parlamentarne, nawet niezależnie od tego, że to jego urzędy będą liczyć głosy. Cały czas są jednak składane rozmaite obietnice. – Zakładamy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Do tego potrzebny jest dobry plan, jakim jest przyjęty przez Sejm budżet. PKB w 2021 r. ma być większy o 4 proc. Dzięki temu wzrosną też dochody budżetu, w tym podatkowe. Oczywiście przeznaczymy je na rozkręcenie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych – obiecał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 404,5 mld zł, limit wydatków państwa na poziomie 486,8 mld zł, deficyt budżetu w wysokości 82,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych wynoszący około 6 proc. produktu krajowego brutto, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowiący 64,1 proc. PKB. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść zaledwie 1,8 proc., natomiast wynagrodzenia w gospodarce narodowej nominalnie o 2,6 proc., przy także nominalnym wzroście spożycia prywatnego o 6,3 proc. Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada wysokie wsparcie z Unii Europejskiej: dochody ze środków europejskich to 80,5 mld zł, a wydatki 87,3 mld zł. W środkach europejskich będzie zatem deficyt 6,9 mld zł. Przewiduje się również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 1,3 mld zł. Rząd PiS zastrzega, że na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Widmo fali bankructw

Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w drugim półroczu 2020 r. systematycznie liczba wniosków o zamknięcie czy zawieszenie działalności. Jeszcze w czerwcu, na koniec pierwszego półrocza, liczba jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozpoczęły lub odwiesiły działalność była o 125 proc. wyższa, niż tych, które ją zamknęły lub zawiesiły. – W grudniu mieliśmy już sytuację odwrotną. 71 proc. więcej firm zawiesiło lub zamknęło działalność, niż ją założyło lub wznowiło – stwierdził Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów w wypowiedzi dla PAP. Jego zdaniem to może oznaczać, że w dobie kryzysu firmy nie liczą na odmianę losu i aby uniknąć bankructwa, zawczasu kończą swój biznes.

Gospodarka 48 godzin

Prognozy dla świata
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że światowa gospodarka wzrośnie o 5,5 proc. w 2021 r. i 4,2 proc. w 2022 r. Tak więc, Polska pod rządami PiS będzie się w przyszłym roku rozwijać wolniej od reszty świata, bo budżet na 2021 r. przyjmuje wzrost wynoszący 4 proc. – a trzeba dodać, że rząd PiS, jak zwykle, wykazał bardzo dużo optymizmu w prognozowaniu tegorocznego wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Światowa prognoza wzrostu PKB na 2021 r. została przez MFW skorygowana w górę o 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej prognozy, odzwierciedlając oczekiwania dotyczące wzmocnienia tempa gospodarki spowodowanego szczepionkami w dalszej części roku oraz dodatkowe wsparcie polityczne dla kilku dużych gospodarek. Przewidywane w tym roku ożywienie wzrostu następuje po poważnym załamaniu w 2020 r., które miało poważny, negatywny wpływ zwłaszcza na kobiety, młodzież, osoby ubogie, osoby zatrudnione nieformalnie oraz osoby pracujące w sektorach wymagających intensywnego kontaktu z innymi ludźmi. Globalny spadek wzrostu w 2020 r. szacuje się na minus 3,5 proc., czyli o 0,9 pkt. proc. więcej niż przewidywano w poprzedniej prognozie.
Siła tegorocznego ożywienia gospodarczego będzie się znacznie różnić w poszczególnych krajach, w zależności od dostępu do technologii medycznych, skuteczności wsparcia politycznego czy cech strukturalnych wchodzących w skład kryzysu. Chociaż szczepionki wzbudziły nadzieje na ograniczenie pandemii w tym roku, to kolejne fale i nowe warianty wirusa budzą obawy co do perspektyw świata – zwraca uwagę MFW. Dlatego działania polityczne podejmowane przez rządy państw powinny zapewniać skuteczne wsparcie dla gospodarki, do czasu zdecydowanego ożywienia gospodarczego – z naciskiem na rozwijanie kluczowych elementów wzrostu oraz przyspieszenie ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Konieczna jest ścisła współpraca wielostronna, aby wszędzie opanować pandemię. Należy przyspieszyć dostęp do szczepionek we wszystkich krajach, zapewnić ich powszechną dystrybucję oraz ułatwić dostęp do niezbędnych leków po cenach przystępnych dla wszystkich. Ponadto, wiele krajów, zwłaszcza rozwijających się gospodarek o niskich dochodach, weszło w kryzys z wysokim zadłużeniem, które dalej rośnie podczas pandemii. Społeczność światowa będzie musiała przyśpieszyć działania, zmierzające do ograniczenia zadłużenia tych państw.

Sprawdzone informacje
Powstała Biała Księga zatytułowana „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”. Ma ona stanowić kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią koronawirusa. Działa także strona internetowa www.naukaprzeciwpandemii.pl z sekcją najczęściej pojawiających się pytań ze strony Polek i Polaków oraz z publikacjami, które zawierają zweryfikowane, rzetelne informacje na temat szczepień. Zarówno Biała Księga, jak i strona www dostępne są w wersji polsko- i anglojęzycznej. Może to być remedium na sprzeczne komunikaty płynące ze strony rządowej.

Jak katolik z katolikiem
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wyraża zaskoczenie i ogromny smutek, że Archidiecezja Krakowska wypowiedziała katolickiemu pismu „Tygodnik Powszechny” prawo do najmu owianego historią lokalu przy ul. Wiślnej 12. Decyzja krakowskiej kurii odbiła się echem w Polsce i na świecie. Pisała o tym m.in agencja Associated Press.

Kluczowe dane o gospodarce Chin w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.

Gospodarka Chin odnotowała wzrost o 0,7 proc. rok do roku w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r., dzięki skutecznej kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19 i zdecydowanym wysiłkom rządu na rzecz wspierania popytu i konsumpcji.

Poniżej przedstawiono kluczowe dane dot. gospodarki Chin w pierwszych trzech kwartałach, podczas gdy gospodarka chińska wciąż się rozpędza.
PKB ponownie rośnie – po 1,6-procentowym spadku w pierwszym półroczu i spadku o 6,8 proc. w pierwszym kwartale.
Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. rok do roku, odwracając spadek o 1,3 proc. w pierwszej połowie roku.
Sprzedaż detaliczna dóbr konsumenckich wzrosła o 0,9 proc. rok do roku w III kwartale i był to pierwszy kwartalny wzrost w tym roku.
Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 0,8 proc. rok do roku w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.
Całkowita wartość inwestycji w środki trwałe wyniosła w tym okresie 43,65 bln juanów (ok. 6,5 bln dolarów amerykańskich).
W pierwszych trzech kwartałach powstało łącznie 8,98 mln nowych miejsc pracy w miastach, co oznacza wykonanie 99,8 proc. przyjętego rocznego planu.
Dochód rozporządzalny per capita wyniósł w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. 23 781 juanów, 3,9 proc. więcej, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.
W pierwszych dziewięciu miesiącach roku chiński wskaźnik cen konsumpcyjnych, główny miernik inflacji, wzrósł o 3,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Z każdym kwartałem odbicie gospodarki chińskiej jest coraz wyraźniejsze
Najlepsze w ciągu roku wyniki gospodarka chińska odnotowała w III kwartale. W pierwszych dziewięciu miesiącach zanotowano wzrost o 0,7 proc. rok do roku. Stała się tym samym pierwszą z głównych gospodarek światowych, które po zapaści wywołanej COVID-19 odzyskały tendencję wzrostową.
To znakomite odbicie po spadku o 6,8 proc., jaki miał miejsce w I kwartale, gdy wirus zbierał swoje żniwo. W miarę, jak pandemia była opanowywana, gospodarka znowu zaczynała rosnąć. W II kwartale odnotowano wzrost o 3,2 proc. W III – wzrost o 4,9 proc.
– Jak pokazują tendencje zmian kluczowych wskaźników, chińskie zapobieganie epidemii i odbudowa gospodarki wyróżniają się na tle światowym, co pokazuje silną odporność i żywotność gospodarki – mówi Liu Ahua, rzecznik prasowy Narodowego Biura Statystycznego (NBS).
Kluczowe opanowanie epidemii
Obserwując trajektorię odbicia chińskiej gospodarki, trudno nie zauważyć znaczenia wysiłków na rzecz opanowania epidemii.
Gdy tylko zauważono pierwsze ogniska COVID-19, Chiny nie traciły czasu i przystąpiły do ratowania ludzi. Stworzyły strategię obejmującą masowe testowanie, śledzenie kontaktów, ścisłe lockdowny – to sprawiło, że epidemia znalazła się pod kontrolą.
Niedawne działania prewencyjne przeprowadzone przez kompleks szpitali w Qingdao we wschodnich Chinach pokazały efektywność tego podejścia. W ciągu pięciu dni przetestowano ponad 10 mln ludzi – przedsięwzięcie bez precedensu na świecie – a „pacjenci zero” zostali wykryci w tym samym czasie, co wykluczyło ryzyko dalszej transmisji wirusa.
– Podczas ośmiu dni wolnych z okazji Święta Narodowego, zakończonych 8 października, Chińczycy odbyli 637 mln podróży. To pokazuje, że wirus jest pod kontrolą – mówi Zhong Nanshan, ceniony specjalista ds. chorób układu oddechowego.
Poważne kroki w dziedzinie gospodarki
Z tym samym oddaniem i stanowczością, z jakimi ratowano życie ludzi, Chiny wypracowały metody ochrony firm i ludzi przed uderzeniem ze strony COVID-19 od samego początku epidemii. Wzmocniono wsparcie dla kredytobiorców, zwiększono skalę inwestycji, obniżono składki.
Oficjalne dane pokazują, że obniżki podatków i składek wyniosły łącznie 1,88 bln juanów (ok. 280,9 mld dolarów amerykańskich) w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku. Skorzystały z tego firmy w całym kraju, od butików po producentów płytek obwodu drukowanego.
Aby zapewnić firmom, zwłaszcza małym, jakże potrzebną płynność, Chiny zaproponowały rozwiązania takie jak nowe instrumenty kredytowe czy wykorzystanie dotychczasowej historii podatkowej jako podstawy do udzielenia kredytu, dzięki czemu nawet hodowcy świn z Chongqing, metropolii, gdzie dominuje intensywne rolnictwo, mogli uzyskać kredyty, by przetrwać trudny czas.
Podczas gdy epidemia w pierwszych miesiącach roku nie pozostała bez wpływu na skalę zatrudnienia, Chiny wprowadziły wielopłaszczyznowe środki na rzecz odzyskania miejsc pracy, ułatwienia rekrutacji kluczowych pracowników i ożywienia postulatów pracowniczych poprzez zachęcanie do nowych form działalności gospodarczej.
Jedną z głównych metod ochrony gospodarki przed wstrząsami wywołanymi COVID-19 było wzmacnianie firm w dłuższej perspektywie. Firmy przechodziły transformację cyfrową, inwestowały w nową infrastrukturę, silniejsze stały się wezwania do zielonego rozwoju.
Państwo zobowiązało się do zainstalowania w każdej gminie systemu utylizowania odpadów medycznych, co najprawdopodobniej stworzy nową gałąź gospodarki, która do 2023 r. osiągnie wartość 11 mld juanów. Napędzaniu wewnętrznego popytu oraz przyciąganiu inwestycji z zagranicy będzie również sprzyjać budowanie nowej infrastruktury – 5G, AI, chmur obliczeniowych.
Chwaląc chiński wzrost jako „pozytywny impuls dla gospodarki światowej”, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Kristalina Georgiewa stwierdziła, że wzrost gospodarki chińskiej jest również ważny dla państw, które są związane z nią poprzez międzynarodowe łańcuchy wartości – popyt w Chinach jest dla nich impulsem wzrostu.
Oficjalne dane pokazują, że bezpośrednie inwestycje zagranicznej w Chinach kontynentalnych wzrosły o 25,1 proc. rok do roku, osiągając we wrześniu wartość 99,03 mld juanów. Był to szósty z rzędu miesiąc wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Cała grupa wiodących firm globalnych, jak producent wind JLD, Uniqlo czy Nestle, dokonała w tym roku w Chinach nowych inwestycji lub je zapowiedziała. Wiele innych stwierdziło, że osiągnęła w tym kraju dużo wyższe zyski niż w innych regionach.
– Jesteśmy dobrej myśli co do perspektyw rynku chińskiego, będziemy kontynuować inwestycje w tym kraju – powiedział dyrektor BMW China Jochen Goller.
Wyzwaniem dla Chin pozostaje utrzymanie momentu wzrostu. Rzecznik Liu ostrzega, że stworzenie podstaw dla zrównoważonej odbudowy wymaga dalszej konsolidacji z powodu światowej niepewności i nierównych wyników gospodarczych poszczególnych części kraju.
Niemniej – gdy wirus został w znacznej mierze opanowany w Chinach, konsumenci znów ciągną do restauracji i centrów handlowych, wskakują do samolotów i pociągów, wypełniają dzielnice turystyczne i kina. Gospodarka chińska jest coraz bliżej poziomów sprzed COVID-19.
W swoim najnowszym raporcie World Economic Outlook IMF prognozuje dla Chin wzrost gospodarczy 1,9 proc. w 2020 r. W tym samym czasie gospodarka światowa skurczy się o 4,4 proc.
– Ogólnie rzecz biorąc, Chiny mają podstawy, warunki i przekonanie co do tego, że obecny trend utrzyma się w IV kwartale i w skali całego roku – mówi rzecznik Liu.
Handel zagraniczny Chin bije rekord w III kwartale dzięki metodom wspierania wzrostu
Chiński handel zagraniczny odbudował się po nieszczęściach pandemii COVID-19 i w III kwartale odnotował silny wzrost, dzięki szeregowi działań wspierających ze strony rządu.
Handel zagraniczny wzrósł o 7,5 proc. rok do roku, do 8,88 bln juanów (1,32 bln dolarów amerykańskich) w III kwartale, bijąc historyczny rekord kwartalny. Eksport podskoczył o 10,2 proc., import – 4,3 proc., mówi Główna Administracja Celna (GAC).
Kwartalne wartości zarówno eksportu, jak i importu osiągnęły w III kwartale 2020 r. rekordowy poziom, mówi rzecznik prasowy GAC Li Kuiwen.
W pierwszych trzech kwartałach chiński zagraniczny handel towarami osiągnął wartość 23,12 bln juanów, rosnąc o 0,7 proc. rok do roku, odwracając spadek odnotowany w pierwszych dwóch kwartałach, gdy handel zagraniczny kraju spadł pod ciężarem pandemii COVID-19.
– Odbicie nastąpiło mimo wzrostu tendencji protekcjonistycznych i unilateralistycznych w związku z rozwojem pandemii, powiedział Li. Dodał, że struktura chińskiego handlu również poprawiła się w tym czasie.
Handel w rozumieniu ogólnym, przy uwzględnieniu dłuższych łańcuchów produkcyjnych, lepiej uwzględniając zdolności produkcyjne kraju, wzrósł w ciągu dziewięciu miesięcy o 2,1 proc., zwiększając swój udział w ogólnym handlu towarami.
Firmy prywatne odegrały znaczącą rolę we wzroście handlu. Ich handel zagraniczny wzrósł w ciągu trzech kwartałów o 10,2 proc.
Centralne i zachodnie regiony kraju bardziej przyczyniły się do wzrostu dzięki kontynuacji polityki otwarcia. Handel zagraniczny w tych regionach odnotował wzrost o 8,3 proc. rok do roku.
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowowschodniej pozostało największym partnerem handlowym Chin w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Za nim znalazły się Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Handel z krajami „Jednego pasa i jednego szlaku” wzrósł o 1,5 proc., jak pokazują dane GAC.
Chiny uruchomiły szereg działań, w tym usprawnienie procedur odprawy celnej i obcięcie kosztów dla firm w celu ograniczenia wpływu COVID-19 na handel zagraniczny.
– Kontrola celna we wrześniu została uproszczona piąty miesiąc z rzędu – mówi rzecznik Li.
Chiny wprowadziły również zachęty dla transgranicznego e-handlu i innych innowacyjnych form handlu, by wspierać zrównoważony rozwój handlu – mówi rzecznik.
Jako że Chiny nadal prowadzą politykę prohandlową i wdrażają nowy model rozwoju, mają duże szanse na kolejne przełomowe osiągnięcia w gospodarce i handlu zagranicznym – podsumowuje Li

Czas rozpocząć nową podróż i ruszyć naprzód

Kilka dni temu w Pekinie odbyło się piąte posiedzenie plenarne XIX kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. To ważne spotkanie odbyło się w czasie, gdy Chiny wchodzą w nowy etap rozwoju oraz w kluczowym momencie realizacji planu Wielkiego Renesansu Narodu Chińskiego.

Miało ono znaczenie o charakterze wszechstronnym i historycznym oraz wzbudziło szerokie zainteresowanie ze strony społeczności międzynarodowej. Podczas posiedzenia przedyskutowano i zatwierdzono „Rekomendację Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w sprawie sformułowania czternastego pięcioletniego planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz celów długoterminowych do 2035 r.”, wyjaśniono przewodnią ideologię, podstawowe zasady, docelowe wymagania, główne zadania i najważniejsze działania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego na najbliższe 5 lat, wytyczono długoterminowy cel, którym jest zasadnicza realizacja planów modernizacji socjalistycznej do roku 2035. Chciałbym wstępnie przedstawić polskim przyjaciołom Rekomendację na czternasty plan pięcioletni za pomocą 4 „nowości”, co pomoże Państwu lepiej zrozumieć kierunek, w jakim zmierzać będą Chiny.
Po pierwsze, wkroczenie w NOWY etap rozwoju.
Komunistyczna Partia Chin wraz z rządem przez cały czas kieruje się ideologią rozwoju, której centralnym punktem są ludzie tak, by stworzyć ludziom jeszcze lepsze warunki życia. Podczas realizacji trzynastego planu pięcioletniego chińska siła gospodarcza, technologiczna i ta ogólnonarodowa osiągnęły nowy, wyższy stopień, poziom życia obywateli wyraźnie się podniósł, a 55.75 mln mieszkańców wsi wydźwignęło się z ubóstwa. Dręczący naród chiński od tysięcy lat problem biedy doczekał się pierwszego w historii rozwiązania, a decydujące o całkowitym wykształceniu społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu osiągnięcia zostały uzyskane. Wszystko to, począwszy od przyszłego roku, stworzy korzystne warunki dla wszechstronnej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego. Przewodniczący Xi Jinping podkreśla: „ Nowy etap rozwoju to wszechstronna budowa nowoczesnego państwa socjalistycznego zmierzająca do realizacji drugiego celu na stulecie”. W przyszłości Chiny będą kontynuować realizowanie, ochranianie i rozwijanie podstawowych interesów jak największej rzeszy obywateli, działać, by wartość PKB na mieszkańca osiągnąła poziom krajów średnio rozwiniętych oraz by kluczowe technologie osiągnęły przełomowe rezultaty. Zostanie ustanowiony nowoczesny system gospodarczy, ukształtowany ekologiczny styl życia, zasadniczo zrealizowana budowa pięknych Chin, dzięki czemu nastąpi bardziej oczywisty i rzeczowy postęp w zakresie wspólnego dobrobytu wszystkich ludzi.
Po drugie, kierowanie się NOWĄ ideą rozwoju.
Rozwój jest kluczem i podstawą do rozwiązywania wszelkich problemów. W ciągu ostatnich 5 lat chińska gospodarka działała stabilnie, jej struktura stale się poprawiała, a PKB na mieszkańca przekroczyło 10 tys. USD. Wkład Chin w światowy rozwój gospodarczy osiągnął wartość 30 proc.. Stawienie czoła epidemii COVID-19 okazało się nie lada wyzwaniem, ale gospodarka chińska wykazała się dużą wytrzymałością i utrzymała swój ogromny potencjał. W trzecim kwartale tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 4.9 proc., całkowicie wznowiono produkcję, inwestycje i konsumpcję. Wiele opiniotwórczych organizacji międzynarodowych przewiduje, że będzie to jedyna gospodarka z tych największych na świecie, która w tym roku zanotuje wzrost. Rozpoczynając okres realizacji czternastego planu pięcioletniego, Chiny będą wprowadzać w życie nową ideologię rozwoju, w której głównym zagadnieniem będzie promocja wysokiej jakości rozwoju, a główną linią działań pogłębienie reformy strukturalnej po stronie podaży. Będą rozwijać się w sposób zrównoważony i zdrowy w oparciu o wyraźną poprawę jakości i wydajności, podwyższą poziom modernizacji łańcuchów produkcyjnych i dostaw, przyspieszą rozwój strategicznych branż wschodzących i nowoczesnych usług, będą sprzyjać głębokiej integracji gospodarki cyfrowej i realnej, jak również poprawią jakość i wydajność gospodarczą oraz najważniejsze aspekty konkurencji. Przyspieszymy również rozszerzanie ekologicznego i niskoemisyjnego rozwoju, będziemy promować zieloną transformację kluczowych gałęzi przemysłu i innych ważnych dziedzin, jak również nadal poprawiać jakość środowiska, wszechstronnie ulepszać efektywność wykorzystania zasobów i wnosić nasz chiński wkład w odpowiedź świata na globalne zmiany klimatyczne.
Po trzecie, uaktywnienie NOWEGO impulsu rozwoju.
Nowa rewolucja technologiczna przekształca wzorce rozwoju przemysłu, a Chiny, jak nigdy dotąd, potrzebują dla rozwoju gospodarczego i społecznego tej pierwszej siły napędowej, jaką są innowacje technologiczne. W ciągu ostatnich kilku lat nieustannie pojawiały się wspaniałe owoce technologicznej myśli chińskiej. Oficjalnie uruchomiono globalny system nawigacji satelitarnej Beidou-3, sonda Chang’e-4 jako pierwsza wylądowała na ciemnej stronie księżyca, w pełni rozpoczęto budowę sieci 5G. W rankingu zdolności innowacyjnych Chiny zajmują 14. miejsce na świecie, a postęp technologiczny spowodował wzrost gospodarczy z wartości 55,3 proc. do 59,5 proc.. W okresie realizacji czternastego planu pięcioletniego Chiny będą utrzymywać kluczową pozycję innowacji w ogólnym dążeniu do modernizacji, całkowicie wdrażać strategie odrodzenia kraju poprzez naukę i edukację, wzmacniania kraju poprzez utalentowane jednostki i rozwoju napędzanego innowacjami, dążąc równocześnie do znalezienia się w awangardzie technologicznej w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, informacja kwantowa, układy scalone, życie i zdrowie, technologia kosmiczna itp. W ww. dziedzinach powinniśmy poprawić jakość badań podstawowych, skupić się na oryginalnych innowacjach i zająć się kluczowymi technologiami. Jednocześnie będziemy ulepszać system i mechanizm innowacji naukowych i technologicznych, stymulować zdolności innowacyjne przedsiębiorstw, promować działalność innowacyjną ludzi, wzmacniać ochronę własności intelektualnej i przyspieszać budowę potęgi naukowej i technologicznej.
Po czwarte, stworzenie NOWEGO wzorca rozwoju.
Globalizacja gospodarcza jest kierunkiem historii, którego nie można zawrócić. Raz otwarta brama do Chin będzie rozchylać się jeszcze szerzej i powiększać swe światło. Chiny od trzech lat zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem wartości obrotów handlowych, stworzyły 21 stref wolnego handlu, stale kurczą się negatywne listy inwestycji zagranicznych, a budowa „Pasa i szlaku” przynosi wspaniałe osiągnięcia. W obliczu skutków epidemii, chiński handel zagraniczny w pierwszych trzech kwartałach tego roku doznawał spadków i odbijał się, a w rezultacie liczba pociągów China Railway Express osiągnęła rekordowy poziom. Trzecie targi China International Import Expo przyciągnęły wiele firm z listy Fortune 500 i liderów branż. Wysokiej jakości rozwój chińskiej gospodarki w przyszłości musi odbywać się w warunkach otwartych. Chiny będą trzymać wysoko sztandar współpracy, w której wszyscy odnoszą korzyści, będą dalej promować liberalizację i ułatwiania w handlu i inwestycjach oraz przyspieszać tworzenie nowego wzorca rozwoju, którego głównym elementem są napędzające się wzajemnie obiegi krajowy i międzynarodowy. Jednocześnie Chiny będą stanowczo utrzymywać wielostronny system handlowy i promować ulepszanie globalnego systemu zarządzania tak, aby stał się bardziej sprawiedliwy i rozsądny. Będą w szerszym zakresie, w wielu dziedzinach i na wyższym poziomie realizować otwarcie na świat zewnętrzny, sprawiając, że chiński rynek stanie się rynkiem światowym, wspólnym i przeznaczonym dla wszystkich.
Rozwój Chin jest szansą dla świata. Obecnie zarówno Chiny, jak i Polska znajdują w kluczowym momencie własnego rozwoju, siła naszych gospodarek tkwi we wzajemnym uzupełnianiu się, a współpraca przynosząca wzajemne korzyści nieustannie pogłębia się. Mimo negatywnego wpływu epidemii, w pierwszych 8 miesiącach tego roku polski eksport do Chin wbrew trendom wzrósł 14 proc.. W zeszłym miesiącu pierwszy załadowany produktami mlecznymi skład pociągu dotarł z Polski do Chin, uruchamiając tym samym nowe rozwiązanie dla międzynarodowego przepływu produktów mlecznych. Zachęcamy polskich przedsiębiorców do skorzystania z szansy, jaką niesie ze sobą rozpowszechnianie wzorca rozwoju dwóch obiegów oraz do jak najlepszego wykorzystywania platform i mechanizmów, takich jak China International Import Expo oraz Targi Kantońskie, by zwiększać swe siły na rynku chińskim. Chiny wspierają jeszcze pełniejsze uczestnictwo Polski w tworzeniu „Pasa i szlaku” oraz w formacie „17+1”, wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów finansowania, takich jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz są gotowe do wspólnej realizacji kluczowych projektów dla wzajemnej łączności. Chiny są również gotowe wspólnie z Polską podejmować wysiłki na rzecz dalszego wzmacniania zazębiających się możliwości rozwoju i dzielenia się szansami przez obie strony, a także do aktywnego rozszerzania współpracy w zakresie nowej infrastruktury, takiej jak 5G, duże centra danych, sztuczna inteligencja, gospodarka cyfrowa, inteligentne miasta, czysta energia i handel elektroniczny tak, by przynieść jeszcze większe korzyści obu krajom i narodom.

Eksport i import Chin w pierwszych trzech kwartałach wzrosły o 0,7 proc.

Z danych statystycznych urzędu celnego wynika, że w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku łączna wartość chińskiego importu i eksportu towarów wyniosła 23,12 bln juanów RMB i była wyższa o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wartość eksportu wyniosła 12,71 bln juanów, wzrosła o 1,8 proc., a wartość importu spadła o 0,6 proc. do 10,41 bln juanów. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy wzrosła łączna wartość eksportu. W ujęciu kwartalnym, w pierwszych trzech kwartałach łączna wartość importu i eksportu również wykazała tendencję wzrostową.

Rzecznik Generalnego Urzędu Celnego i dyrektor Departamentu Statystyki i Analizy Li Kuiwen powiedział, że od początku bieżącego roku, w obliczu epidemii nowego koronawirusa, Chiny zintensyfikowały swoją politykę makroekonomiczną, skoordynowały działania profilaktyczne i kontrolne z rozwojem gospodarczym i społecznym. To przyniosło znaczące rezultaty i ustabilizowało handel zagraniczny. Wskaźniki importu i eksportu był znacznie lepsze od prognozowanych. Dynamika importu i eksportu w pierwszym, drugim i trzecim kwartale wyniosła odpowiednio – 6,5 proc., – 0,2 proc. i 7,5 proc. Po gwałtownym spadku w pierwszym kwartale, stabilizacji w drugim kwartale, nastąpiło pełne odbicie w trzecim kwartale.
Li Kuiwen powiedział, że z analizy danych z pierwszych trzech kwartałów wyłania się następujący obraz w handlu zagranicznym:
Eksport cechuje duża odporność. Od kwietnia chiński eksport rósł przez sześć kolejnych miesięcy. Łączny wzrost w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 1,8 proc. i był wyższy od oczekiwań rynkowych. Produkty do walki z epidemią przyniosły wzrost eksportu o 2,2 proc. Towary w kategorii „gospodarka Zostań w Domu” (stay-at-home) przyczyniły się do wzrostu eksportu o 1,1 proc.
Popyt importowy stale się poprawia, wspierając odbicie wartości importu. Chiny jako pierwszy kraj wznowiły pracę i produkcję, gospodarka krajowa stabilnie się ożywia, co również doprowadziło do odbicia importu. W trzecim kwartale wartość importu Chin wynosiła 3,88 bln juanów, co oznacza wzrost o 4,3 proc. rok do roku.
Stały wzrost udziału na rynku międzynarodowym. Z miesięcznych danych handlowych głównych gospodarek opublikowanych przez WTO wynika, że od stycznia do lipca udział Chin w międzynarodowym imporcie i eksporcie wyniósł 12,6 proc., z czego eksport wyniósł 13,8 proc., import wyniósł 11,3 proc., co oznacza wzrost odpowiednio o 1 proc., 1,1 proc. i 0,8 proc. rok do roku. Chiny mogą się poszczycić rekordowym udziałem w rynku międzynarodowym, a także w imporcie i eksporcie.
W pierwszych trzech kwartałach znacznie wzrósł import i eksport przedsiębiorstw sektora prywatnego. Wartość importu i eksportu wyniosła 10,66 bln juanów, co stanowi 10,2 proc. wzrost rok do roku oraz 46,1 proc. całkowitej wartości handlu zagranicznego Chin. W ujęciu rocznym, Chiny odnotowały wzrostu o 4 punkty procentowe w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Import i eksport z głównymi partnerami handlowymi utrzymał tendencję wzrostową. ASEAN jest największym partnerem handlowym Chin i odpowiada za 14,6 proc. całkowitej wartości handlu zagranicznego Chin. W pierwszych trzech kwartałach wartość importu i eksportu z ASEAN, UE, Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Koreą Południową wyniosła 3,38 bln, 3,23 bln, 2,82 bln, 1,61 bln i 1,45 bln juanów, co oznacza wzrost o 7,7 proc., 2,9 proc., 2 proc., 1,4 proc., 1,1 proc.
W pierwszych trzech kwartałach łączna wartość handlu zagranicznego Chin z krajami leżących wzdłuż „Pasa i Szlaku” wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 6,75 bln juanów. Eksport wyniósł 3,85 bln juanów, import 2,9 bln juanów, co przekłada się odpowiednio na wzrost o 2,8 proc. i spadek o 0,3 proc. Wymiana handlowa z niektórymi krajami zanotowała szybki wzrost, w tym import i eksport do Wietnamu, Turcji, Polski i Tajlandii wzrósł o 18,5 proc., 17,1 proc., 13 proc. i 10,9 proc.

Zwycięstwo nad ubóstwem i wspólny rozwój

Historia i doświadczenie Chin w zakresie zmniejszania ubóstwa.

W moich rodzinnych stronach, we wschodniej części prowincji Henan, leży jedne z wielu miast powiatowych – Lankao. Niegdyś było to miejsce, w którym szalały burze piaskowe, otoczone wydmami, którego silnie zasolona, z powodu podchodzenia wód gruntowych ziemia była jałowa i uboga. W 1962 roku Jiao Yulu – sekretarz powiatu Lankao – rozpoczął akcję uregulowania działania wiatru i piasku, którą bez wytchnienia kierował do końca swych dni. Po 50 latach nieustannej walki z żywiołem warunki życia w Lankao uległy zdecydowanej poprawie. Dochody jego mieszkańców stale rosną, tak że ów powiat stał się jednym z pierwszych obszarów, na których udało się przezwyciężyć ubóstwo.
Zmiana, jaka nastąpiła w Lankao jest, w skali mikro, przykładem śpieszenia Chin ku szybkiemu rozwojowi. Jest to także dobry przykład jednego z wielu ubogich obszarów wyciągniętych z biedy. Od ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej, zarówno Komunistyczna Partia Chin jak i chińskie władze wykazują silną determinację polityczną, by biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe, poszukiwać nowych rozwiązań. Wdrażają je w życie, dzięki czemu prowadzą naród ku rozwojowi przemysłu i zniesienia ubóstwa. Od początku reform i otwarcia, przez ostatnich ponad 40 już lat, 750 mln ludzi zostało wydobytych z ubóstwa. Tylko w latach 2013-2019, każdego roku było to ponad 10 mln ludzi, co przekłada się na 0,6 proc. ludności żyjącej w skrajnym ubóstwie. Oznacza to także wkład w jego redukcję na świecie na poziomie 70 proc. . To najpiękniejsza w historii ludzkości opowieść o niwelowaniu ubóstwa.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają idącej z duchem czasu koncepcji rozwoju.
Rozwój, to najlepszy sposób na usunięcie biedy. Chińska historia przezwyciężenia ubóstwa, to historia rozwoju właśnie. Trzymamy się koncepcji rozwoju innowacyjnego, zrównoważonego, zielonego, otwartego i korzystnego dla wszystkich, a w jego centrum stawiamy naród. Dążymy do osiągnięcia poziomu wysokiego rozwoju i do efektywności. Jednocześnie zacieśniamy powiązanie redukcji ubóstwa z rozwojem, przyspieszamy zmniejszanie ubóstwa poprzez naukę i technologię, poprawę warunków życia i edukację. Rozwijamy także system ubezpieczeń społecznych, promujemy zrównoważony rozwój regionalny dając ubogim możliwość korzystania z owoców rozwoju. Chiny, mając w pamięci dawną mądrość „lepiej nauczyć biedaka łowić ryby, niż dać mu wędkę”, dają im także szansę na stanie się częścią rozwoju społecznego.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają polityce redukcji ubóstwa dostosowanej do warunków lokalnych.
Chiny wdrażają podstawową strategię „celowanej walki z ubóstwem”, której głównym założeniem jest dostosowanie programu ograniczania biedy do potrzeb poszczególnych regionów. Przynosi to najlepsze efekty w walce z ubóstwem. Dla osiągnięcia dwojakich celów: poprawy życia ludzi oraz środowiska naturalnego, przeprowadzono relokację osób ubogich zamieszkujących obszary niesprzyjające ludziom. Poprzez mikrofinansowanie walki z ubóstwem i promocję platform e-handlu oraz inne środki mające na celu tworzenie korzyści ekonomicznych, takie jak zachęcanie obszarów, które mają potencjał do rozwinięcia wysoko wyspecjalizowanych branż do wytwarzania i sprzedaży produktów sprofilowanych. Ponadto wdrażanych jest szereg kompleksowych działań: umożliwianie rozwoju turystyki, dostęp do energii fotowoltaicznej, oddelegowanie kadr partyjnych na wieś. Działania w tym kierunku podejmują także wiodące chińskie przedsiębiorstwa. Wszystko to przyczynia się do precyzyjnego określenia celów zmniejszania ubóstwa, środków koniecznych dla podniesienia dobrobytu gospodarstw domowych, ustalenia szczegółowego planu, określenie wykorzystania funduszy, przydziału kadr oraz zamierzonych efektów.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają sprawnemu systemowi zarządzania.
Chińskie władze na wszystkich szczeblach utworzyły specjalne jednostki, których zadaniem jest wdrażenie i rozwijanie polityki ograniczania ubóstwa. Plan ten został włączony do tworzonych przez nie strategicznych planów rozwoju gospodarczego i społecznego, stworzono skuteczny system zarządzania, mechanizmy działania i sposób oceny wyników działań na rzecz ograniczania ubóstwa. Chiny, m.in. poprzez pomoc regionów rozwiniętych dla obszarów dotkniętych ubóstwem, wyznaczenie wyspecjalizowanych jednostek rządowych, pomoc przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych, stworzyły wspólny front mobilizując do walki z ubóstwem władze, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i zwykłych ludzi.
Chiny swoje osiągnięcia w ograniczeniu ubóstwa zawdzięczają długoterminowym inwestycjom w infrastrukturę.
Jest takie chińskie przysłowie: „Jeśli chcesz być bogaty, najpierw napraw drogę”. Inwestycje w infrastrukturę w znacznym stopniu przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju obszarów dotkniętych ubóstwem. Podstawą zniwelowania biedy jest m.in. stworzenie systemu komunikacji kołowej i wodnej, doprowadzenie prądu i dostęp do Internetu oraz usług pocztowych. Stąd Chiny kontynuując proces industrializacji i urbanizacji, jednocześnie dbają o rozwój inwestycji w infrastrukturę i usługi publiczne w rejonach wiejskich, dążąc do stałego powiększania puli środków na wsparcie finansowe dla obszarów biednych i dla rolnictwa. Do końca 2019 roku całkowita długość dróg zbudowanych na terenach wiejskich wyniosła 4,2 mln km, prąd doprowadzono do 99 proc. gospodarstw domowych, a dostęp do Internetu ma 98 proc. z nich. To gwarancja rozwoju biednych obszarów wiejskich.
Patrząc na dzisiejszy świat widzimy wyraźnie, że ubóstwo jest najpoważniejszym z wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość. Według statystyk Banku Światowego w 2017 roku na całym świecie 689 mln ludzi żyło w skrajnym ubóstwie. Eliminacja ubóstwa jest dążeniem całej ludzkości. W „Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” pierwszym celem jest, eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie. Obecnie szerząca się pandemia Covid-19 przyniosła bezprecedensowe wyzwania dla realizacji tego celu. Chiny, przyjmując na siebie obowiązki silnego, dużego państwa, walcząc z ubóstwem w kraju, jednocześnie wnoszą wkład w redukcję biedy na świecie. Chiny biorą także aktywny udział w rozwoju współpracy Południe-Południe, organizują International Forum on Poverty Reduction, wspierają kraje rozwijające się poprzez dialog polityczny, budowanie umiejętności, wymianę personelu, wspólne badania i pomoc techniczną. W tym celu Chiny utworzyły Fundusz Powierniczy ONZ dla Pokoju i Rozwoju oraz Fundusz Pomocy na rzecz Współpracy Południe-Południe. Angażują się także w projekty i współpracę międzynarodową na rzecz ograniczania ubóstwa oraz nieustannie pogłębiają synergię wspólnej budowy Pasa i Szlaku z „Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Zgodnie z przewidywaniami Banku Światowego wspólna budowa Pasa i Szlaku pomoże 7,6 mln ludzi wyjść ze skrajnego ubóstwa i 32 mln osób ze średniego ubóstwa.
W bieżącym roku Chiny osiągną poziom umiarkowanie zamożnego społeczeństwa. To także rok ich zwycięstwa w walce z ubóstwem. Powtarzając słowa Przewodniczącego Xi wypowiedziane podczas  ogólnej debaty na 75. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Chiny mają pewność, że zgodnie z przyjętymi założeniami, jeszcze w tym roku uboga – wg. obecnych standardów światowych – ludność wiejska jeszcze w tym roku zostanie wyciągnięta z biedy. Oznacza to wykonanie założeń „Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” z 10-letnim wyprzedzeniem. Chiny będą w dalszym ciągu kroczyć wraz ze społecznością międzynarodową wspólną drogą, wspierać ideę stworzenia jednej dla całej społeczności ludzkiej przyszłości, orędować o wymianę doświadczeń w zakresie redukcji ubóstwa i stale wzmacniać współpracę międzynarodową na rzecz ograniczenia biedy. Dzięki temu możliwe będzie poczynienie dalszych kroków i postęp w działaniach prowadzących do zniwelowania ubóstwa na świecie.