Co nowego u statystyków z Chin?

Krajowe Biuro Statystyczne Chin opublikowało na swojej stronie internetowej wyniki gospodarcze pierwszego półrocza 2021 r.
Na stronie www.stats.gov.cn jest także obszerna relacja z konferencji prasowej wraz z odpowiedziami rzecznika Biura na zadane pytania, także agencji zachodnich oraz szczegółowe pisemne komentarze dyrektorów departamentów do poszczególnych zagadnień (z podaniem ich stanowisk służbowych w Krajowym Biurze i adresów stron internetowych).
Na początek wyjaśnienie: produkt krajowy brutto obliczany jest w Chinach zgodnie zasadami Systemu Rachunków Narodowych (Sistem of National Accounts) ONZ 2008 (te same zasady w ramach Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej). Zasady te zostały przyjęte w 2016 r. w „Prawie statystycznym Chińskiej Republiki Ludowej”. Dzięki temu dane o PKB są porównywalne na poziomie międzynarodowym.
Krajowe Biuro Statystyczne Chin regularnie przesyła roczne i kwartalne dane dotyczące PKB do ONZ, MFW, OECD i Azjatyckiego Banku Rozwoju. I co podkreśla Biuro, do instytucji rządowych, badawczych, uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych, mediów i opinii publicznej.
W drugim kwartale bieżącego roku tempo wzrostu PKB (w relacji do II kwartału 2020 r.) wyniosło 7,9 proc., a w skali półrocza 12,7 proc. Średnie tempo w ciągu dwóch lat wynosiło 5,3 proc. Tempa wzrostu PKB liczone są w cenach stałych, a średnia dwuletnia jako średnia geometryczna. Wartość dodana (jako główny składnik PKB) przemysłu surowcowego wzrosła w pierwszym półroczu 2021 r. w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,8 proc., przetwórczego o 14,8 proc. i usług o 11,8 proc. Wartość dodana produkcji dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 13,5 proc. Przemysł farmaceutyczny wykazał przyrost produkcji o 29,6 proc, a wartość dodana produkcji zaawansowanej technologii i urządzeń zwiększyła się w pierwszym półroczu br. o 22,9 proc., czyli znacznie powyżej średniej dla przemysłu. Na przykład produkcja układów scalonych wzrosła o 48,1 proc., urządzeń optoelektronicznych o 41,7 proc., robotów przemysłowych o 69,8 proc., ogniw słonecznych o 52,6 proc., komputerów o 40,6 proc. Produkcja motoryzacyjna wzrosła o 21,8 proc.
Ponad 80 proc. branż i produktów osiągnęło wzrost w stosunku do 2020 r. 29 branż na 41 osiągnęło wzrost dwucyfrowy. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnej wynosił 77,9 proc. i był wyższy niż w ub. r. o 1,7 pkt. proc. Istotnie wzrosły w okresie styczeń-maj br zyski przedsiębiorstw przemysłowych – o 53,4 proc., w tym także zyski w górnictwie i przemyśle surowcowym. Straty przedsiębiorstw nierentownych zmniejszyły się o 29,6 proc.
Wartość dodana rolnictwa i leśnictwa, hodowli zwierząt i rybołówstwa wzrosła w tym okresie w stosunku rocznym o 7,5 proc. Produkcja zbóż wzrosła o 2,1 proc., w tym produkcja pszenicy o 2 proc. Jeśli chodzi o zasiewy zbóż, to odwrócona została spadkowa tendencja panująca od pięciu kolejnych lat. Podniesiono minimalną cenę skupu pszenicy, uruchomiono różne polityki dotacyjne, rolnicy odczuli wyraźną zachętę do wzrostu zasiewów i w ogóle do produkowania zbóż. Krajowa produkcja wieprzowiny, wołowiny i baraniny w I półroczu wykazała wzrost o 23 proc., wzrosła też produkcja mleka. Produkcja drobiu i jaj natomiast spadła. Na koniec drugiego kwartału stan pogłowia świń wyniósł 439,1 mln sztuk, co oznacza wzrost o 29,2 proc..
Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w I półroczu wzrosły realnie o 17,4 proc., a średnie tempo dwuletnie wynosiło 3,2 proc. Dochody osobiste mieszkańców kraju nadal rosły, na wsi szybciej niż w miastach. W I półroczu dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 12,6 proc. W miastach dochód nominalny wzrósł o 11,4 proc., a w wymiarze realnym o 10,7 proc.; na wsi wzrost nominalny wynosił 14,6 proc., a realny 14,1 proc.
Nakłady inwestycyjne wzrosły w tym okresie o 12,6 proc. (średnia roczna za dwa lata – 4,4 proc.). Inwestycje w branże high-tech zwiększyły się o 23,5 proc.; w tym w przemysł lotniczy i kosmiczny o 56,4 proc., w produkcję sprzętu komputerowego i biurowego o 47,5 proc., w produkcję sprzętu medycznego i oprzyrządowania o 34,2 proc. Inwestycje prywatne wzrosły o 15,4 proc., w tym w przemysł przetwórczy o 21,1 proc. Inwestycje w rolnictwo, leśnictwo, hodowlę zwierząt i rybołówstwo były wyższe niż w 2020 r. o 18,4 proc., a w samą hodowlę o 67,3 proc.
Inwestycje w sferę usług były wyższe niż w ubiegłym roku o 10,7 proc. (wysokie było tu zaangażowanie kapitału zagranicznego, które wzrosło o 41,6 proc.). Stanowiły one w sumie 79,4 proc. całości inwestycji zagranicznych w Chinach w tym okresie.
Odpowiadając na pytanie na konferencji prasowej, rzecznik Krajowego Biura Statystycznego Liu Aihua poinformował, że przedsiębiorstwa zagraniczne ulokowane w Hongkongu, Makao i Tajwanie wykazały w I półroczu br. wzrost wartości dodanej o 17 proc. (rok do roku). Podkreślał, że przedsiębiorstwa te w pełni wykorzystały swą zdolność reagowania na skutki epidemii i dostosowywania się w otoczeniu rynkowym.
Według statystyk celnych nadwyżka w handlu zagranicznym towarami była wyższa niż w 2020 r. o 40 proc. Wartość dodana eksportu produktów przemysłowych wzrosła w I półroczu o 22,9 proc. Wszystkie 10 głównych branż eksportowych osiągnęły w tym czasie przyrost co najmniej 15 proc., wśród nich eksport przemysłu samochodowego o 46,4 proc., sprzętu specjalnego o 33,7 proc., maszyn elektrycznych o 29,9 proc., elektronicznych o 17,6 proc. Znacznie wzrósł eksport materiałów związanych z epidemią, zwłaszcza środków farmaceutycznych (o 53,5 proc).
Dyrektor Departamentu Przemysłu w Krajowym Biurze Statystycznych zaznacza w swym materiale, że wprawdzie gospodarka funkcjonowała stabilnie to jednak pogłębiała się nierównowaga pomiędzy przedsiębiorstwami, branżami i regionami.
Produkcja energii elektrycznej w I półroczu br. wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 13,7 proc., zapewniając bezpieczne i stabilne jej dostawy dla gospodarki i ludności. Wzrastało wydobycie węgla kamiennego (o 6,4 proc.), ropy naftowej (o 2,4 proc.) i gazu (o 10,9 proc.). Wzrastała także produkcja czystej energii: wodnej o 1,4 proc., jądrowej o 13,7 proc., słonecznej o 9 proc. Wzrósł też import ropy naftowej i gazu (o 24 proc.), a spadł import węgla kamiennego.
Wartość dodana sfery usług stanowiącej 55,7 proc. PKB, zwiększyła się w I półroczu br. o 11,8 proc. Wysokie tempo wzrostu wykazały zwłaszcza usługi branży transmisji informacji, oprogramowania i usług informatycznych, nieruchomości i branży finansowej. Dobrze rozwija się także turystyka, w tym zwłaszcza wewnętrzna.
Na rynku pracy następowało stopniowe ożywienie; w I półroczu powstało blisko 7 mln nowych miejsc pracy a stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5 proc. i była niższa niż w 2020 r. o tej samej porze o 0,7 pkt. proc. Trudniejsza jest sytuacja na rynku pracy młodych, tym bardziej, że w tym roku rekordowa była liczba absolwentów szkół wyższych (9,1 mln), a stopa bezrobocia osób w wieku 16-24 lat wyniosła 15,4 proc. Liczba nowych podmiotów prawnych przekroczyła w tym roku 30 milionów, co oznacza przyrost do roku ubiegłego o 16,6 proc.
Indeks cen detalicznych wyrobów i usług konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index) w czerwcu br. wyniósł 1,1 proc. w stosunku do czerwca 2020 r. Ceny żywności natomiast wykazały spadek o 1,7 proc. Spadły zwłaszcza ceny mięsa wieprzowego. Ceny producentów (PPI – Producer Price Index) z kolei wzrosły o 8,8 proc. rok do roku.
Gwoli rzetelności, chciałbym zaznaczyć, że pominąłem w wielu miejscach średnie roczne wskaźniki z ostatnich dwóch lat, co statystycy chińscy często publikują dla wyjaśnienia niekiedy bardzo wysokich wskaźników dynamiki i tempa wzrostu w I półroczu 2021 r. wobec analogicznego półrocza 2020 r. Podobnie pominąłem wskaźniki pokazujące stopień wykonania zadań planu centralnego.
Rzecznik Krajowego Biura Statystycznego na konferencji prasowej oznajmił, że obecnie chińska gospodarka przeszła z fazy wysokiego wzrostu do fazy rozwoju wysokiej jakości. Stwierdził też, że maksymalny poziom emisji dwutlenku węgla i neutralność pod względem tej emisji to nie tylko uroczyste zobowiązanie Chin wobec świata ale także nieunikniony wymóg rozwoju wysokiej jakości i jedyny sposób na proces modernizacji. Chiny – według rzecznika – są obecnie największym rozwijającym się krajem na świecie, który nie zakończył jeszcze procesu uprzemysłowienia. Chiny mają też świadomość, że promowanie zielonej transformacji i rozwoju może krótkookresowo zahamować wzrost niektórych sektorów, zwłaszcza energochłonnych i wysokoemisyjnych.