5 października 2022

loader

Czy rolnikom się poprawi?

W nowych przepisach chodzi o to, żeby słabszy nie był wykorzystywany przez silniejszego

23 grudnia weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany mają poprawić sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym.
Najistotniejszą nowością ustawy jest stworzenie listy praktyk bezwzględnie zakazanych w obrocie gospodarczym. Okazuje się, że w polskim prawie cały czas nie było takiej listy i jej powstanie zostało niejako wymuszone, poprzez konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej.
I tak, w świetle unijnych, a wreszcie i polskich przepisów, do zakazanych praktyk należy:
– anulowanie przez nabywcę zamówienia w czasie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych;
– żądanie przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę produktów rolnych lub spożywczych, do których doszło w obiektach nabywcy lub po przejściu własności tych produktów na nabywcę z przyczyn niezawinionych przez dostawcę;
– grożenie podjęciem handlowych działań odwetowych lub ich podejmowanie przeciwko dostawcy, jeżeli ten korzysta z praw przysługujących mu na mocy umowy lub przepisów prawa;
– nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.
Istnieją także praktyki dozwolone pod określonymi w ustawie warunkami (tzw. praktyki „szare”). Zgodnie z ustawą stosowanie praktyk „szarych” jest dozwolone pod warunkiem, że zostały one uprzednio jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą. Polegają one m.in. na:
– zwrocie przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów, bez zapłaty za te produkty lub za ich unieszkodliwianie;
– pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;
– żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez nabywcę promocji.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Gospodarka 48 godzin

Następny

Minęły nasze drogie święta