Notatka z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich oraz spotkania delegacji ZG SPP z Marszałkiem Senatu, prof. Tomaszem Grodzkim w dniu 18 listopada 2021 r.

ZG Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich
Notatka z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich oraz spotkania delegacji ZG SPP z Marszałkiem Senatu, prof. Tomaszem Grodzkim w dniu 18 listopada 2021 r.

tvp.info

W dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10.30, w budynku Sejmu RP (sala G 12) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Przewodniczył – marszałek SPP, prof. Jerzy Jaskiernia. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SPP, Bolesław Herudziński.

Zarząd Główny zaaprobował porządek obrad posiedzenia ZG SPP, zaproponowany przez marszałka SPP, J. Jaskiernię.

Zarząd Główny zaaprobował projekt protokołu z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, odbytego w dniu 18 września 2021 r., przedstawiony przez sekretarza generalnego SPP, dr. Janusza Malinowskiego.

Zarząd Główny przeprowadził analizę przebiegu Walnego Zgromadzenia SPP. Marszałek SPP przedstawił przebieg Zgromadzenia i omówił główne kierunki programowe SPP na lata 2021-2025, zawarte w uchwale nr 3 Zgromadzenia dotyczącej programu SPP. Wynika z niej, że SPP będzie koncentrował się na 4 zasadniczych obszarach: 1) sytuacja byłych parlamentarzystów i poszukiwanie rozwiązań ustawowych w tym zakresie; reprezentowanie SPP w pracach komisji socjalnych Sejmu i Senatu; aktualizacja raportu SPP o sytuacji parlamentarzystów i byłych parlamentarzystów; 2) utrzymywanie kontaktów z prezydiami Sejmu i Senatu celem bieżącego informowania o sytuacji byłych parlamentarzystów; 3) umożliwianie byłym parlamentarzystom udziału w życiu społecznym i politycznym, poprzez organizowanie: seminariów merytorycznych, międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych sprawom demokracji i praw człowieka, a także udział byłych parlamentarzystów w charakterze ekspertów w pracach komisji parlamentarnych; 4) udział w międzynarodowym ruchu byłych parlamentarzystów, a zwłaszcza na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP). Realizacja tych ambitnych celów będzie możliwa przy założeniu, że zostaną wzmocnione podstawy finansowe działalności SPP, m.in. drogą pozyskania sponsorów.

W podjętej debacie członkowie ZG nawiązywali do postanowień uchwały programowej Walnego Zgromadzenia i wskazywali – zgodnie z mandatem udzielonym przez Walne Zgromadzenie – na sprawy, które powinny być uszczegółowione w ostatecznej redakcji Programu działań SPP na lata 2021-2025. M.in. członkini ZG, prof. Czesława Christowa (w odniesieniu do Senatu) i wicemarszałek SPP, Ireneusz Skubis omówili dotychczasową współpracę z Komisjami Socjalnymi Sejmu i Senatu. Wskazali, że postępowanie w sprawie udzielania zapomóg przebiega prawidłowo, ale należy postulować, by przedstawiciele SPP byli oficjalnie zapraszani do prac w tych gremiach. Wicemarszałek SPP, Edward Płonka, skarbnik SPP, pos. Andrzej Szejna oraz członkowie ZG Józef Kubica i Stanisław Pięta wskazywali na możliwości w zakresie pozyskania wsparcia finansowego SPP, zwłaszcza ze strony stowarzyszeń, organizacji i klubów środowisk biznesowych. SPP powinien inicjować spotkania problemowe, które zainteresują te środowiska. Członek ZG, Krzysztof Kamiński podkreślił potrzebę umocnienia pluralistycznego wizerunku SPP, przyciągania do SPP aktualnych parlamentarzystów, a także zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia działań dla systemowego uregulowania sytuacji byłych parlamentarzystów. Cz. Christowa podniosła kwestię aktywności byłych parlamentarzystów w charakterze ekspertów w pracach Sejmu i Senatu, celem wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia, proponując zwrócenie się w tej sprawie do prezydiów Sejmu i Senatu. Członek ZG, prof. Tadeusz Iwiński podkreślił znaczenie rozwijania międzynarodowej aktywności SPP. Członkowie SPP z uznaniem odnieśli się do działań podejmowanych przez sekretarza generalnego SPP, dr. J. Malinowskiego w zakresie prowadzenia strony internetowej SPP i zwracali uwagę (S. Pięta, K. Kamiński) na potrzebę szerszego dotarcia z informacją o działalności SPP za pośrednictwem nowych mediów, m.in. poprzez stworzenie konta na Twitterze. Zwracano uwagę po potrzebę rozwoju struktur regionalnych SPP (K. Kamiński, J. Malinowski) oraz zwiększenie udziału przedstawicieli SPP w lokalnych imprezach patriotycznych (S. Pięta).

W oparciu o postanowienia uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia i drogą uwzględnienia postanowień konkretyzujących, wynikających z przebiegu dyskusji w trakcie Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny przyjął jednomyślnie Program działalności Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich na lata 2021-2025.

Zarząd Główny powołał wicemarszałka SPP, R. Skubisa na przedstawiciela SPP w pracach Komisji Socjalnej Sejmu.

Zarząd Główny powołał członkinię ZG, prof. Cz. Christową na przedstawiciela SPP w pracach Komisji Socjalnej Senatu.

Zarząd Główny powierzył członkowi ZG, K. Kamińskiemu koordynację prac nad ustawowym uregulowaniem statusu byłych parlamentarzystów, celem wypracowania projektu ustawy w tych sprawach.

Zarząd Główny powierzył członkowi ZG, S. Pięcie zadanie założenia konta SPP na Twitterze.

Zarząd Główny wysłuchał informacji marszałka SPP, prof. J. Jaskierni o aktywności SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP). Poinformował on, że ze względu na pandemię COVID-19 podejmowanie decyzji w ramach FP-AP odbywało się w 2021 r. w trybie zdalnym, a wszystkie planowane spotkania bezpośrednie zostały odwołane, bądź przeniesione na 2022 r. W 2022 r. planowane są: Walne Zgromadzenie FP-AP (Paryż, marzec), posiedzenie Zarządu FP-AP oraz seminarium nt. finlandyzacji (Helsinki, czerwiec) oraz posiedzenie Zarządu FP-AP i seminarium tematyczne (Berlin lub Strasburg, październik). Ich przeprowadzenie uzależnione będzie od sytuacji pandemicznej.

O godz. 13.30, w siedzibie Senatu RP, Marszałek Senatu, Prof. Tomasz Grodzki przyjął delegację Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich w składzie: marszałek – Jerzy Jaskiernia, wicemarszałkowie – Edward Płonka i Ireneusz Skubis, sekretarz generalny – dr Janusz Malinowski, skarbnik – pos. Andrzej Szejna, członkowie ZG: prof. Czesława Christowa, prof. Tadeusz Iwiński, Krzysztof Kamiński, dr Józef Kubica, prof. Leszek Moczulski, Stanisław Pięta oraz przewodniczący GKR SPP – Bolesław Herudziński. W spotkaniu uczestniczył szef Kancelarii Senatu, min. Adam Niemczewski.

Witając delegację SPP marszałek T. Grodzki podkreślił, że widzi w niej wybitnych parlamentarzystów, takich jak prof. Leszek Moczulski, tworzących sztafetę pokoleń, godnych najwyższego szacunku.

Marszałek SPP, Jerzy Jaskiernia poinformował o głównych kierunkach aktywności SPP. Zwrócił się do Marszałka Senatu o wsparcie prac nad systemowym rozwiązaniem statusu byłych parlamentarzystów. Podkreślił pluralistyczny charakter SPP i zaznaczył, że SPP jest reprezentantem Polski na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów. Brak wsparcia finansowego ze strony parlamentu uniemożliwia jednak zapewnienie pluralistycznej reprezentacji na międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez SPP. Poprosił Marszałka Senatu o wsparcie systemowych rozwiązań w tym zakresie, na wzór innych parlamentów.

Prof. Czesława Christowa zwróciła uwagę na niewykorzystany potencjał byłych parlamentarzystów w charakterze ekspertów. Prof. Tadeusz Iwiński podkreślił rolę dwuizbowości w systemie politycznym RP. Ireneusz Skubis nawiązał do możliwości współpracy i ograniczeń w kontaktach SPP z klubami parlamentarnymi. Krzysztof Kamiński podniósł problemy związane z ustawowym uregulowaniem sytuacji byłych parlamentarzystów. Znaczenie współpracy z kierownictwem Senatu podkreślili Edward Płonka i Stanisław Pięta.

Marszałek T. Grodzki powiedział, że SPP może liczyć na pełne poparcie Senatu w sprawie poszukiwań systemowych rozwiązań dotyczących sytuacji byłych parlamentarzystów. Stwierdził, że brak rozwiązania tego problemu jest jednym z zadań, jakie powinny być podjęte, stosownie do wkładu parlamentarzystów do rozwoju RP i przemian demokratycznych. T. Grodzki zwrócił się do pos. Tadeusza Iwińskiego o przygotowanie raportu o sytuacji byłych parlamentarzystów w innych krajach Europy, celem aktualizacji raportu w tej sprawie, przygotowanego przed kilku laty przez SPP (tzw. raport Tadeusza Gawina). T. Grodzki poinformował, że przedstawiciele SPP będą zapraszani na wszystkie konferencje i spotkania problemowe, organizowane przez Senat, by wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Stwierdził też, że wszystkie wnioski, przedstawione przez delegację, będą przedmiotem analizy kierownictwa Senatu i poprosił o kontakt w tej sprawie z szefem Kancelarii Senatu, min. Adamem Niemczewskim.

Poprzedni

Groźni, coraz groźniejsi dla siebie i …ku krawędzi

Następny

Gospodarka 48 godzin